Здоров'я
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Лютий 24, 2018
П’ятеро близнюків – національний рекорд США
У центральній жіночій клініці штату Техас, що у місті Х’юстон, уперше за всю історію Сполучених Штатів Америки з’явилося на світ п’ятеро дівчаток-близнят. Діти народилися здоровими і практично не потребують особливого догляду.П’ятеро чарівних дівчаток-близнят з’явилися в родині Даніель та Адама... Читати далi
Виходимо на стежку війни з ГРВІ
За ін­фор­ма­цією МОЗ Ук­раї­ни, до до­сяг­нен­ня епі­де­міч­но­го по­ро­гу по ГРВІ нам за­ли­ши­лось яки­хось 55%. Прос­ті­ше ска­за­ти, як­що по­рів­ню­ва­ти ни­ніш­ній... Читати далi
Геморой як він є
Чо­го тіль­ки не ви­га­ду­ють лю­ди з при­во­ду цьо­го за­хво­рю­ван­ня, скла­да­ючи бай­ки та анек­до­ти. Ось узя­ти хо­ча б жар­тів­ли­ву на­род­ну на­зву не­ду­ги.Один... Читати далi
Ось перший сніг і перший лід! Як не...
Ста­тис­ти­ка свід­чить, що взим­ку жін­ки най­час­ті­ше ла­ма­ють щи­ко­лот­ку, чо­ло­ві­ки — ру­ку, а ді­ти — клю­чи­цю. Кіль­кість травм осо­бли­во збіль­шує­ть­ся у ви­хід­ні.... Читати далi
Порушення емоцій призводить до хронічних болів
Люди із синдромом хронічної втоми найбільш схильні придушувати емоції у стресових ситуаціях і не ділитися переживаннями, повідомляють фахівці Лондонського королівського коледжу.В умовах стресу люди, які страждають на синдром хронічної втоми, активніше протистоять зовнішнім дратівливим факторам.... Читати далi
Як уберегти бронхи у мороз
Хто ж не знає, що най­час­ті­ше брон­хіт роз­ви­ває­ть­ся на тлі про­студ­них хво­роб, та­ких як грип, ГРВІ? Втім (а про це ми за­мис­лю­ємо­ся рід­ко), він мо­же ви­ник­ну­ти і під дією хі­міч­них і... Читати далi
Як не захворіти під час відпустки?
Ось і на­ста­ла по­ра літ­ніх ка­ні­кул і від­пус­ток. За­кон­ні мі­сяць-дру­гий без ро­бо­ти й справ бу­ден­них. Ча­су вдос­таль, але хо­четь­ся, щоб не ва­ля­ти­ся у ліж­ку в пус­то­му... Читати далi
Щоб лишилися гарні спогади про відпустку
Лі­то звич­на по­ра від­пус­ток, за­хоп­лю­ючих ман­дрі­вок та не­спо­ді­ва­них зна­йо­мств. Остан­нє сто­сує­ть­ся не тіль­ки оди­на­ків та оди­на­чок, а й по­важ­них... Читати далi
Відмінностей між швидкими і повільними...
Згідно з поширеною думкою дієти, що дозволяють скинути велику кількість кілограмів за короткий термін, не приносять користі, оскільки через деякий час кілограми знову набираються.Однак перше вибіркове дослідження, яке мало підтвердити цю гіпотезу, не увінчалося успіхом. Виявилося, що «швидкі»... Читати далi
Руки треба мити спиртом
Співробітники великої кількості лікарень США тепер використовуватимуть замість мила швидко висихаючий спиртовий гель. Поширення інфекції в лікарнях є великою проблемою: стан хворих погіршується, мікроорганізми стають причиною двадцяти тисяч смертей у США. Найчастіше мікроби переносяться на руках... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

Функціонування легенів у людей, які багато курять, може значно покращитися, якщо курець виділятиме час на регулярні інтенсивні фізичні вправи. Про…
Ку­рін­ня шко­дить здо­ров’ю. З цим по­го­джую­ть­ся на­віть ті, хто не мо­же від­мо­ви­ти­ся від цієї шкід­ли­вої звич­ки. Про­те з кож­ним ро­ком…
Но­ве до­слі­джен­ня, про­ве­де­не вче­ни­ми у Ки­таї, за­свід­чи­ло, що зви­чай­ний чай, на­грі­тий до 65°С, у по­єд­нан­ні з над­мір­ним вжи­ван­ням ал­ко­го­лю або…
Ко­жен свят­ко­вий ве­чір, де на сто­лі бу­ли при­сут­ні спирт­ні на­пої, ра­ні­ше за­кін­чу­вав­ся лег­ко і ве­се­ло. У сту­дент­ські ро­ки чи­ма­ла кіль­кість…
Та­ку за­яву зро­би­ли фа­хів­ці з Ко­реї, за­вер­шив­ши но­ве до­слі­джен­ня.У всі часи гіпертонія вважалась одним із головних факторів, який провокує не…
Як­що лю­ди­на від­чу­ває змі­ни, що від­бу­ваю­ть­ся в по­го­ді, це вва­жає­ть­ся нор­маль­ною ме­тео­чут­ли­віс­тю, яка не при­но­сить не­при­єм­нос­тей. А ось метеозалежність —…
На дум­ку ме­дич­ної ста­тис­ти­ки, од­ним із най­по­ши­ре­ні­ших за­хво­рю­вань у сві­ті є лямб­лі­оз, тоб­то ура­жен­ня па­ра­зи­том Giardia lamblia шлун­ко­во-киш­ко­во­го трак­ту і…
У жі­нок, які не мен­ше як пів­ро­ку го­ду­ва­ли груд­дю сво­їх но­во­на­ро­дже­них ді­тей, ри­зик роз­вит­ку цук­ро­во­го діа­бе­ту знач­но ниж­чий. Про це…
У кро­пи­ві є спо­лу­ка, яка мо­же до­по­мог­ти у бо­роть­бі з он­ко­ло­гіч­ни­ми за­хво­рю­ван­ня­ми. Та­ко­го вис­нов­ку дійш­ли вче­ні з Уор­вік­сько­го уні­вер­си­те­ту піс­ля…
Вам не по­до­ба­єть­ся, ко­ли вас зму­шу­ють зні­ма­ти взут­тя пе­ред тим, як увій­ти в кім­на­ту? Це мо­же дра­ту­ва­ти, але на­справ­ді на…
Як свід­чать спе­ці­аль­ні ме­дич­ні ви­дан­ня, диф­те­рія — ін­фек­цій­не за­хво­рю­ван­ня, що має гос­трий пе­ре­біг. Во­на пе­ре­важ­но вра­жає ді­тей і ха­рак­те­ри­зує­ть­ся за­паль­ним…
Це може бути викликано нестачею вітамінів в організмі. Виправити проблему нескладно. Головне — додати до раціону продукти, які містять необхідні…
Сторiнка 1 iз 33

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».