Економіка
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Березень 24, 2019

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

На­пра­цьо­ва­ні уря­дом спіль­но з біз­не­сом, гро­мад­ські­стю та екс­перт­ним се­ре­до­ви­щем змі­ни до По­дат­ко­во­го ко­дек­су спря­мо­ва­ні на лік­ві­да­цію сис­тем­ної ко­руп­ції та зло­вжи­вань…
Уряд запроваджує нову традицію — звітувати у Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня про вжиті антикорупційні заходи і сподівається,…
1 жовт­ня в Ук­раї­ні роз­по­чав­ся пі­лот­ний про­ект, яким за­по­чат­ко­ва­но ска­су­ван­ня дер­жав­но­го ре­гу­лю­ван­ня цін на про­дук­ти хар­чу­ван­ня. Пред­став­ля­ючи від­по­від­ну по­ста­но­ву уря­ду, пер­ший…
По­го­да вкот­ре до­по­мог­ла укра­їн­цям зі­бра­ти хо­ро­ший вро­жай. Не­по­га­но вро­ди­ла кар­топ­ля та ін­ші ово­чі, ці­ни на них ціл­ком прий­нят­ні. Буль­бу у…
Остан­нім ча­сом у за­со­бах ма­со­вої ін­фор­ма­ції по­ча­ли з’яв­ля­ти­ся по­ві­дом­лен­ня про те, що на­ша кра­їна опи­ни­ла­ся на по­ро­зі мас­штаб­ної ядер­ної ка­тас­тро­фи.…
Аг­рар­на га­лузь — єди­на га­лузь ук­ра­їн­ської еко­но­мі­ки, яка більш-менш успіш­но пра­цює на­віть у най­більш скрут­ні для еко­но­мі­ки пе­ріо­ди. Втім, на…
До по­чат­ку серп­ня грив­ня стій­ко три­ма­ла­ся на від­міт­ці 24,8 за до­лар. Але знов ак­ти­ві­зу­вав­ся «чор­ний» ри­нок, на яко­му роз­рив між…
Май­же міль­ярд до­ла­рів до­дат­ко­вої ви­руч­ки що­ро­ку втра­чає віт­чиз­ня­ний аг­ро­сек­тор, лік­ві­ду­ючи ос­нов­ну час­ти­ну по­го­лів’я мо­лоч­них бич­ків у ран­ньо­му ві­ці, за­мість то­го,…
Як ві­до­мо, Єв­ро­пей­ський банк ре­кон­струк­ції і роз­ви­тку є фі­нан­со­вою ін­сти­ту­цією, яка під­три­мує про­ек­ти у 29 кра­їнах Цен­траль­ної Єв­ро­пи та Азії.У…
Остан­нім ча­сом укра­їн­ці ак­тив­но кри­ти­ку­ють вла­ду за мля­вість ре­форм, за те, що змі­ни не по­кра­щу­ють їх­ньо­го жит­тя. Ви­яв­ляє­ть­ся, не все так…
Кри­зу, яку ни­ні пе­ре­жи­ває Ук­раї­на, спри­чи­ни­ли не тіль­ки зов­ніш­ні по­лі­тич­ні та еко­но­міч­ні чин­ни­ки, а й внут­ріш­ні, по­в’яза­ні з про­бук­со­ву­ван­ням еко­но­міч­них…
Ни­ні в су­спіль­стві та екс­перт­но­му се­ре­до­ви­щі ак­тив­но об­го­во­рює­ть­ся ді­яль­ність онов­ле­но­го Каб­мі­ну. Че­рез 100 днів уже мож­на оці­ни­ти пер­ші ре­зуль­та­ти ро­бо­ти…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».