Економіка
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Грудень 15, 2018

Шановні читачі! 15 червня газеті "Демократична Україна

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років! 

Редакційна колегія

Банки з російським державним капіталом за останні два роки помітно зменшили свою присутність на українському ринку.Про це в інтерв’ю Vox…
Подорожуючи за кордоном, українці все більше переходять на безготівкові розрахунки, цьогоріч кількість оплат із використанням платіжних карток зросла на 55%…
Натомість аналітики переконують, що воєнний стан не «підірве» економіки країни. Навпаки, сприятиме мобілізації та підвищенню ефективності деяких галузей. Панічних настроїв…
Не­що­дав­но у Ки­єві від­був­ся ІІІ Біз­нес-фо­рум Lеvel up Ukraine 2018. Йо­го ор­га­ні­зу­ва­ли ком­па­нія «Де­лойт» та Асо­ці­ація плат­ни­ків по­дат­ків Ук­раї­ни. Форум…
Важ­ли­вість ро­лі міс­це­вих ор­га­нів вла­ди у ви­яв­лен­ні й ви­рі­шен­ні склад­них проб­лем у сфе­рі стій­ко­го роз­вит­ку, еко­но­мі­ки й клі­ма­ту все час­ті­ше…
За­вдя­ки успіш­ній ре­алі­за­ції по­лі­ти­ки ре­форм і від­кри­то­сті Ки­тай став дру­гою еко­но­мі­кою сві­ту, лі­де­ром тор­гів­лі й ви­роб­ниц­тва, важ­ли­вим грав­цем на між­на­род­ній…
Упро­довж кіль­кох остан­ніх ро­ків на віт­чиз­ня­но­му рин­ку ви­на від­бу­ли­ся кар­ди­наль­ні змі­ни — йо­го за­по­ло­ни­ли якіс­ні ви­на, які рі­шу­че ви­тіс­ни­ли ко­лись…
Тру­до­ва міг­ра­ція стає все більш по­ши­ре­ним яви­щем у сві­ті, з влас­ти­ви­ми йо­му по­зи­тив­ни­ми й не­га­тив­ни­ми на­слід­ка­ми. Го­лов­ни­ми при­чи­на­ми, які зму­шу­ють…
Сві­то­вій еко­но­мі­ці за­гро­жу­ють ри­зи­ки, кон­ста­ту­ють екс­пер­ти Між­на­род­но­го ва­лют­но­го фон­ду. Го­лов­на не­без­пе­ка — зрос­тан­ня тор­го­вель­них бар’­єрів між кра­їна­ми. Тож у МВФ…
Урожай зернових цьогоріч буде більшим, аніж прогнозували раніше у Мінагрополітики. Нинішній рік у профільному відомстві назвали драйвовим, і все через…
Не­що­дав­но у Тор­го­во-про­мис­ло­вій па­ла­ті Ук­раї­ни за під­трим­ки По­соль­ства Фран­ції та Ки­їв­ської об­лас­ної дер­жав­ної ад­мі­ніс­тра­ції прой­шов Дру­гий ді­ло­вий фо­рум «Ук­раї­на ме­до­ва…
Ни­ні Ук­раї­ні за­гро­жу­ють сер­йоз­ні зов­ніш­ні й внут­ріш­ні ри­зи­ки, за­сте­рі­га­ють екс­пер­ти. Се­ред зов­ніш­ніх на­зи­ва­ють де­фі­цит зов­ніш­ньо­го фі­нан­су­ван­ня, зву­жен­ня мож­ли­вос­тей до­сту­пу до…
Сторiнка 1 iз 17

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».