Економіка
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Середа Червень 20, 2018

Шановні читачі! 15 червня газеті "Демократична Україна

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років! 

Редакційна колегія

Війна і... гроші
Падіння економіки в Україні вплине на ринки Європи, зазначають аналітики відомої аудиторської компанії «Ернст енд Янг». Конфліктна ситуація між Україною та Росією призведе до зростання цін на енергоносії та зниження оборотів торгівлі. Це потягне за собою відтік капіталу, що, в свою чергу, вплине... Читати далi
Учасники фінансового ринку виступають проти...
Невдовзі Верховна Рада України планує розглянути пакет фінансових законопроектів. Серед них і законопроект № 2413а «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг». У парламенті він був зареєстрований ще 2015... Читати далi
Впасти, щоб піднятися
Не­що­дав­но між­на­род­не рей­тин­го­ве агент­ство Fitch зни­зи­ло рей­тинг Ук­раї­ни. При цьо­му йо­го екс­пер­ти за­зна­ча­ють, що ук­ра­їн­ський уряд під­пи­сав уго­ду з МВФ і... Читати далi
Дорожня карта єврореформ
На по­чат­ку ми­ну­ло­го ро­ку Ук­раї­на взя­ла курс на єв­ро­ін­тег­ра­цію, на при­єд­нан­ня до зо­ни віль­ної тор­гів­лі з Єв­ро­со­юзом. Бу­ла під­пи­са­на Уго­да про... Читати далi
Енергія води
Роз­ви­ток енер­ге­ти­ки має ви­рі­шаль­ний вплив на стан еко­но­мі­ки в дер­жа­ві та рі­вень жит­тя на­се­лен­ня, під­крес­лю­ють екс­пер­ти На­ціо­наль­но­го ін­сти­ту­ту... Читати далi
Торгівля без бар'єрів
Ін­тег­ра­ція Ук­раї­ни у сві­то­вий еко­но­міч­ний прос­тір ві­ді­грає важ­ли­ву роль у роз­вит­ку віт­чиз­ня­ної еко­но­мі­ки. Са­ме то­му Ук­раї­на за­ці­кав­ле­на у... Читати далi
Зміни до податкового кодексу
На­пра­цьо­ва­ні уря­дом спіль­но з біз­не­сом, гро­мад­ські­стю та екс­перт­ним се­ре­до­ви­щем змі­ни до По­дат­ко­во­го ко­дек­су спря­мо­ва­ні на лік­ві­да­цію... Читати далi
Аграрний сектор – локомотив економіки
Не­що­дав­но Мі­ніс­тер­ство сіль­сько­го гос­по­дар­ства США опуб­лі­ку­ва­ло пер­ші оцін­ки пер­спек­тив цьо­го­річ­но­го сві­то­во­го вро­жаю. Пред­став­ле­но да­ні й... Читати далi
Виклики для аграріїв
Аг­рар­на га­лузь є од­нією з най­по­туж­ні­ших в Ук­раї­ні. Про­дук­ція АПК ста­но­вить 15% ВВП, у вар­тіс­но­му ви­ра­зі — це 14–15 млрд дол. У сіль­сько­му гос­по­дар­стві пра­цює 1,8 млн... Читати далi
Банківські ризики
Впро­довж 2014–2015 ро­ків ук­ра­їн­ська еко­но­мі­ка та бан­ків­ська сис­те­ма прой­шли най­глиб­шу кри­зу ча­сів не­за­леж­но­сті, кон­ста­ту­ють екс­пер­ти. Во­на бу­ла... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

Невдовзі Верховна Рада України планує розглянути пакет фінансових законопроектів. Серед них і законопроект № 2413а «Про внесення змін до деяких…
В Україні майже сто тисяч бюджетних установ, які витрачають у два-три рази більше енергоресурсів, аніж аналогічні установи в європейських країнах.…
Після запеклих дискусій ринок землі залишився закритим ще на один рік. Продовжити мораторій на продаж земельних угідь вимагали й аграрії,…
Заглибившись в історію, легко простежити еволюцію грошей. Адже світова економіка будувалася на створенні універсальних засобів обліку.Зараз особлива увага прикута до…
12 квітня 2018 року відбувся круглий стіл, на якому Міністерство аграрної політики та продовольства України за підтримки Проекту «Розвиток фінансування…
В Україні все частіше почали говорити про агломерацію, тобто про об’єднання невеликих містечок навколо мегаполіса. Наприкінці торішнього грудня депутати Київради…
З пер­шо­го січ­ня цьо­го ро­ку під­ви­ще­но ак­циз на си­га­ре­ти на 30%, тож пач­ка си­га­рет здо­рож­ча­ла на дві-сім гри­вень.Від­так кож­но­го ро­ку…
Еко­но­міч­ний ус­піх кра­їни ви­зна­чає­ть­ся на­яв­ніс­тю у ній кон­ку­рен­то­спро­мож­них га­лу­зей і ви­роб­ництв. Індекс глобальної конкурентоспроможності (ІГК), який розроблений Всесвітнім економічним форумом…
Країни з розвинутою економікою особливу увагу приділяють автомобілебудуванню. Вони не лише випускають власні автомобільні бренди на своїй території, а й…
У нашій країні питаннями, пов’язаними з конкуренцією та її захистом, опікується Антимонопольний комітет України (АМКУ). Від ефективної діяльності цього державного…
Світ — на по­ро­зі чет­вер­тої тех­но­ло­гіч­ної ре­во­лю­ції, яку на­зи­ва­ють ре­во­лю­цією 4.0. Во­на змі­нить аб­со­лют­но все — еко­но­мі­ку, сис­те­му управ­лін­ня біз­не­сом,…
То­рік Ук­раї­на ста­ла дру­гим у сві­ті піс­ля Но­вої Зе­лан­дії (хоч і з ве­ли­ким від­ри­вом) пос­та­чаль­ни­ком вер­шко­во­го мас­ла до ЄС. Са­ме…
Сторiнка 1 iз 15

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».