Економіка
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Квiтень 19, 2018
Двері у Європу відчинені
Те, через що зібрався Майдан, певно, станеться під час наступного засідання Ради Європи. Угода про асоціацію з ЄС буде підписана найімовірніше 21 березня, у крайньому разі — до виборів нового Президента України. Утім, цей документ європейські чиновники вирішили розділити на дві частини —... Читати далi
Не «газпромом» єдиним
Че­рез де­сять ро­ків Ук­раї­на мо­же ста­ти енер­го­не­за­леж­ною краї­ною. Для цьо­го тре­ба ре­алі­зу­ва­ти пла­ни збіль­шен­ня ви­до­бут­ку влас­но­го га­зу, ка­жуть... Читати далi
Від кризи – до економічного відновлення
Ни­ні екс­пер­ти з обе­реж­ніс­тю го­во­рять про тен­ден­цію по­сту­по­во­го від­нов­лен­ня еко­но­мік біль­шо­сті кра­їн Цен­траль­ної та Схід­ної Єв­ро­пи (ЦСЄ). Впер­ше за... Читати далi
Не «хто винний?», а «що робити?»
Ук­раї­на опи­ни­ла­ся на ме­жі без­пре­це­дент­ної со­ці­аль­но-еко­но­міч­ної кри­зи, що мо­же при­звес­ти до кри­тич­но­го зни­жен­ня рів­ня еко­но­міч­ної... Читати далi
Приваблива галузь
Як ві­до­мо, Єв­ро­пей­ський банк ре­кон­струк­ції і роз­ви­тку є фі­нан­со­вою ін­сти­ту­цією, яка під­три­мує про­ек­ти у 29 кра­їнах Цен­траль­ної Єв­ро­пи та Азії.У 2011 ро­ці... Читати далi
В Європу через Африку
Від по­чат­ку но­во­го сто­літ­тя Аф­ри­ка опи­ни­лась у спри­ят­ли­вих еко­но­міч­них умо­вах. Ба­га­то хто по­в’язує це з ви­гід­ною кон’­юнк­ту­рою сві­то­вих то­вар­них... Читати далi
Між слоном і ведмедем
Росія дала і дасть грошей, які врятують. Саме до такої тези звелися заяви українських можновладців, які ще зовсім недавно переконували, що Європа не має альтернативи. Тепер вони скаржаться на погану економічну ситуацію, єдиний вихід з якої — призупинення євроінтеграції.  Не димлять труби,... Читати далi
Обережно: неконтрольовані ціни
1 жовт­ня в Ук­раї­ні роз­по­чав­ся пі­лот­ний про­ект, яким за­по­чат­ко­ва­но ска­су­ван­ня дер­жав­но­го ре­гу­лю­ван­ня цін на про­дук­ти... Читати далi
Італія+Україна=співпраця
Не­що­дав­но у рам­ках ро­бо­чо­го ві­зи­ту до Ук­раї­ни мі­ніс­тра за­кор­дон­них справ Іта­лії від­був­ся ук­ра­їн­сько-іта­лій­ський біз­нес-фо­рум. Він став уні­каль­ною... Читати далi
Мирний атом
Сво­го ча­су ке­рів­ниц­тво Ра­дян­сько­го Со­юзу ви­рі­ши­ло за­по­чат­ку­ва­ти три енер­ге­тич­ні екс­пан­сії в Єв­ро­пу — наф­то­ву, га­зо­ву, елек­трич­ну. Ук­раї­на... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

Країни з розвинутою економікою особливу увагу приділяють автомобілебудуванню. Вони не лише випускають власні автомобільні бренди на своїй території, а й…
У нашій країні питаннями, пов’язаними з конкуренцією та її захистом, опікується Антимонопольний комітет України (АМКУ). Від ефективної діяльності цього державного…
Світ — на по­ро­зі чет­вер­тої тех­но­ло­гіч­ної ре­во­лю­ції, яку на­зи­ва­ють ре­во­лю­цією 4.0. Во­на змі­нить аб­со­лют­но все — еко­но­мі­ку, сис­те­му управ­лін­ня біз­не­сом,…
То­рік Ук­раї­на ста­ла дру­гим у сві­ті піс­ля Но­вої Зе­лан­дії (хоч і з ве­ли­ким від­ри­вом) пос­та­чаль­ни­ком вер­шко­во­го мас­ла до ЄС. Са­ме…
Нещодавно експерти центру «Нова Європа» презентували дослідження Індексу європейської інтеграції країн Східного партнерства. Його лідерами названі Молдова, Україна, Грузія, які…
Не­що­дав­но у рам­ках ро­бо­чо­го ві­зи­ту до Ук­раї­ни мі­ніс­тра за­кор­дон­них справ Іта­лії від­був­ся ук­ра­їн­сько-іта­лій­ський біз­нес-фо­рум. Він став уні­каль­ною на­го­дою для об­го­во­рен­ня…
При­бут­ко­вість ре­аль­но­го сек­то­ра віт­чиз­ня­ної еко­но­мі­ки зрос­тає тре­тій рік по­спіль, вва­жа­ють екс­пер­ти: се­ред­ня рен­та­бель­ність під­при­ємств то­рік пе­ре­ви­щу­ва­ла 10%. Нині операційних прибутків…
Віт­чиз­ня­ні під­при­єм­ства бра­ти­муть участь у най­мас­штаб­ні­шій Ки­тай­ській між­на­род­ній ви­став­ці ім­порт­них то­ва­рів, яка про­хо­ди­ти­ме з 5-го по 10 лис­то­па­да 2018 ро­ку…
У сві­ті вже дав­но на­мі­тив­ся курс на енер­го­ефек­тив­ність, до ньо­го праг­не до­лу­чи­ти­ся й Ук­раї­на. У цьо­му нам до­по­ма­гає поль­сько-нор­везь­кий про­ект…
Еко­но­мі­ка Ук­раї­ни по­чи­нає ви­хо­ди­ти з кри­зи. Цьо­го­річ екс­пер­ти очі­ку­ють при­ско­рен­ня її зрос­тан­ня, але уточ­ню­ють, що тем­пи від­нов­лен­ня різ­них сек­то­рів бу­дуть…
Екс­пер­ти очі­ку­ють, що зрос­тан­ня віт­чиз­ня­ної еко­но­мі­ки цьо­го­річ при­ско­рить­ся за­вдя­ки спо­жив­чо­му по­пи­ту та ін­вес­ти­ці­ям. Си­ту­ацію на гло­баль­них рин­ках си­ро­вин­них то­ва­рів та…
Ми­ну­лий рік був успіш­ним для бан­ків­ської сис­те­ми, за­пев­ня­ють фі­нан­со­ві ана­лі­ти­ки. Во­на ста­ла стій­кі­шою та кра­ще ка­пі­та­лі­зо­ва­ною. Бан­ки зно­ву по­ча­ли от­ри­му­ва­ти…
Сторiнка 1 iз 15

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».