Економіка
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Середа Лютий 20, 2019

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Шанси для економіки
Україна має новий уряд. Його склад неоднорідний і неоднозначний. Уперше за обрання його глави проголосувала найбільша кількість депутатів. У наші дні багато чого відбувається вперше. Зокрема, вперше склад уряду обговорювався з народом на Майдані, де зібралося близько 50 тисяч людей, які слухали... Читати далi
Дорожній прорив чи латання дірок?
Уряд роз­ро­бив план дій і ви­зна­чив го­лов­ні пріо­ри­те­ти на 2019 рік. Перш за все — це еко­но­міч­не зрос­тан­ня. Одним із них є розвиток дорожньої інфраструктури. Торік на будівництво й ремонт доріг державного значення витрачено 23,8... Читати далi
Ваучерна освіта – шанс для працевлаштування
Ни­ні сфе­ра за­йня­то­сті пе­ре­бу­ває під впли­вом дра­ма­тич­них осо­бли­вос­тей ук­ра­їн­ської кри­зи, гло­баль­них та гео­по­лі­тич­них ви­кли­ків, за­зна­ча­ють... Читати далi
Усе буде стенд-бай!
Між­на­род­не рей­тин­го­ве агент­ство Moody’s під­ви­щи­ло су­ве­рен­ний рей­тинг на­шої кра­їни, під­ня­ло рей­тинг емі­тен­ту та пріо­ри­тет­них не­за­без­пе­че­них... Читати далi
НБУ хоче "цивілізованого виходу" з України...
Банки з російським державним капіталом за останні два роки помітно зменшили свою присутність на українському ринку.Про це в інтерв’ю Vox Ukraine заявив голова НБУ Яків Смолій.«Про банки з державним російським капіталом потрібно говорити в комплексі, тому що санкції, які були запроваджені проти... Читати далi
Китайський ярмарок чекає українців
Віт­чиз­ня­ні під­при­єм­ства бра­ти­муть участь у най­мас­штаб­ні­шій Ки­тай­ській між­на­род­ній ви­став­ці ім­порт­них то­ва­рів, яка про­хо­ди­ти­ме з 5-го по 10... Читати далi
Енергетична безпека і політика
На дум­ку екс­пер­тів, ни­ніш­ньо­го ро­ку сві­то­ві енер­ге­тич­ні рин­ки бу­ли не­ста­біль­ни­ми, тож де­да­лі біль­шої ак­ту­аль­но­сті на­бу­ва­ють пи­тан­ня... Читати далi
Кому дістанеться Одеський припортовий?
На­при­кін­ці трав­ня Ка­бі­нет Мі­ніс­трів за­твер­див умо­ви про­да­жу Оде­сько­го при­пор­то­во­го за­во­ду. Дер­жав­ний па­кет ак­цій не­за­леж­ні екс­пер­ти... Читати далi
Антикризове щеплення
Згідно з рейтингом Moody’s, ризик банкрутства України — один із найвищих серед 84 країн світу, які аналізує агентство. Гірші справи лише у Греції, Кіпру, Ямайки. Навіть не розбираючись в економіці, з допомогою рейтингу можна зрозуміти, яка реальна ситуація у країні. Так само акціонери оцінюють... Читати далi
Гроші – в обмін на реформи
Валютний курс, що лякає, ціни, які вже не просто кусають, а вигризають цілі шматки родинного бюджету простих українців. Чи відчують звичайні люди фінансову допомогу міжнародних організацій на собі? Адже 30 квітня Рада МВФ схвалила дворічну програму кредитування нашої країни у розмірі 17 млрд... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

У на­шій кра­їні за­ліз­нич­ний транс­порт є стра­те­гіч­ним пріо­ри­те­том се­ред ін­ших ви­дів транс­пор­ту, адже пе­ре­во­зить ве­ли­ку кіль­кість па­са­жи­рів і ве­ли­кі об­ся­ги…
Та­кий прин­цип поч­не ді­яти у сфе­рі ва­лют­них опе­ра­цій з 7 лю­то­го 2019 ро­ку, ко­ли на­бу­де чин­но­сті За­кон «Про ва­лю­ту і…
Уряд роз­ро­бив план дій і ви­зна­чив го­лов­ні пріо­ри­те­ти на 2019 рік. Перш за все — це еко­но­міч­не зрос­тан­ня. Одним із…
Гла­ва Пред­став­ниц­тва ЄС в Ук­раї­ні Хюг Мін­га­рел­лі пе­ре­ко­на­ний, що енер­гія з від­нов­лю­валь­них дже­рел спри­яти­ме ста­нов­лен­ню кон­ку­рент­но­го і ста­ло­го рин­ку елек­тро­енер­гії…
На фа­са­ді Мі­ніс­тер­ства внут­ріш­ніх до­хо­дів США зна­чить­ся, що по­дат­ки — це ці­на за ци­ві­лі­зо­ва­не су­спіль­ство. Укра­їн­ці теж хо­ті­ли б жи­ти…
Но­ва 14-мі­сяч­на про­гра­ма кре­ди­ту­ван­ня МВФ для Ук­раї­ни stand-by пе­ред­ба­чає ви­ді­лен­ня трьох тран­шів, у то­му чис­лі двох на за­галь­ну су­му $2,6…
Між­на­род­не рей­тин­го­ве агент­ство Moody’s під­ви­щи­ло су­ве­рен­ний рей­тинг на­шої кра­їни, під­ня­ло рей­тинг емі­тен­ту та пріо­ри­тет­них не­за­без­пе­че­них об­лі­га­цій уря­ду з по­зи­тив­но­го до…
Експерти констатують, що нинішній рік був складним для нашої країни, та нічого катастрофічного не сталося, незважаючи на політичний контекст і…
Нещодавно міжнародні експерти досліджували підприємницькі настрої у 44 країнах світу. Вони питали у людей про бажання започаткувати власну справу, про…
Банки з російським державним капіталом за останні два роки помітно зменшили свою присутність на українському ринку.Про це в інтерв’ю Vox…
Подорожуючи за кордоном, українці все більше переходять на безготівкові розрахунки, цьогоріч кількість оплат із використанням платіжних карток зросла на 55%…
Натомість аналітики переконують, що воєнний стан не «підірве» економіки країни. Навпаки, сприятиме мобілізації та підвищенню ефективності деяких галузей. Панічних настроїв…
Сторiнка 1 iз 18

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».