Економіка
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Лютий 24, 2018
Економічний вимір
Для по­чат­ку ХХІ сто­річ­чя ха­рак­тер­ні дві важ­ли­ві тен­ден­ції, за­зна­чив на за­сі­дан­ні між­на­род­но­го круг­ло­го сто­лу, ор­га­ні­зо­ва­но­го Цен­тром... Читати далi
Куди течуть молочні ріки?
За офі­цій­ною ста­тис­ти­кою, в Ук­раї­ні ви­роб­ляє­ть­ся 2,7 млн т мо­ло­ка в ін­дус­трі­аль­но­му сек­то­рі та 8 млн т — у гос­по­дар­ствах на­се­лен­ня. За­галь­ний фонд... Читати далi
Чи прозорі наші банки?
«Ук­ра­їн­ське кре­дит­но-рей­тин­го­ве агент­ство» про­ве­ло до­слі­джен­ня ін­фор­ма­цій­ної про­зо­ро­сті бан­ків, які пра­цю­ють на те­ри­то­рії Ук­раї­ни.... Читати далi
Дерегуляція – мрія підприємців
Ни­ні якіс­ні па­ра­мет­ри еко­но­міч­ної сис­те­ми Ук­раї­ни ні­ве­лю­ють­cя не­га­тив­ни­ми яви­ща­ми, під­крес­лю­ють екс­пер­ти Між­на­род­но­го цен­тру... Читати далi
Обережно: неконтрольовані ціни
1 жовт­ня в Ук­раї­ні роз­по­чав­ся пі­лот­ний про­ект, яким за­по­чат­ко­ва­но ска­су­ван­ня дер­жав­но­го ре­гу­лю­ван­ня цін на про­дук­ти... Читати далi
Хто і як контролює державні фінанси?
Де­цен­тра­лі­за­ція вла­ди при­зве­де до пе­ре­мі­щен­ня знач­ної час­ти­ни дер­жав­них фі­нан­сів до міс­це­вих гро­мад. Од­нак збіль­шен­ня кіль­ко­сті гро­шей не озна­чає... Читати далi
Смак осоціації
Не­за­ба­ром Ук­раї­на має під­пи­са­ти еко­но­міч­ну час­ти­ну Уго­ди про асо­ці­ацію з Єв­ро­со­юзом. А по­ки три­ває дис­ку­сія се­ред по­лі­ти­ків та еко­но­міс­тів про її... Читати далi
Приваблива галузь
Як ві­до­мо, Єв­ро­пей­ський банк ре­кон­струк­ції і роз­ви­тку є фі­нан­со­вою ін­сти­ту­цією, яка під­три­мує про­ек­ти у 29 кра­їнах Цен­траль­ної Єв­ро­пи та Азії.У 2011 ро­ці... Читати далi
Економіка без Криму
Російська агресія, в результаті якої Україна втратила Крим, оголила низку серйозних економічних проблем і породила нові, наголошують експерти Міжнародного центру перспективних досліджень. Після виснажливого протистояння на Майдані й боротьби з режимом В. Януковича, яке негативно впливало на... Читати далi
Шанси для економіки
Україна має новий уряд. Його склад неоднорідний і неоднозначний. Уперше за обрання його глави проголосувала найбільша кількість депутатів. У наші дні багато чого відбувається вперше. Зокрема, вперше склад уряду обговорювався з народом на Майдані, де зібралося близько 50 тисяч людей, які слухали... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

При­бут­ко­вість ре­аль­но­го сек­то­ра віт­чиз­ня­ної еко­но­мі­ки зрос­тає тре­тій рік по­спіль, вва­жа­ють екс­пер­ти: се­ред­ня рен­та­бель­ність під­при­ємств то­рік пе­ре­ви­щу­ва­ла 10%. Нині операційних прибутків…
Віт­чиз­ня­ні під­при­єм­ства бра­ти­муть участь у най­мас­штаб­ні­шій Ки­тай­ській між­на­род­ній ви­став­ці ім­порт­них то­ва­рів, яка про­хо­ди­ти­ме з 5-го по 10 лис­то­па­да 2018 ро­ку…
У сві­ті вже дав­но на­мі­тив­ся курс на енер­го­ефек­тив­ність, до ньо­го праг­не до­лу­чи­ти­ся й Ук­раї­на. У цьо­му нам до­по­ма­гає поль­сько-нор­везь­кий про­ект…
Еко­но­мі­ка Ук­раї­ни по­чи­нає ви­хо­ди­ти з кри­зи. Цьо­го­річ екс­пер­ти очі­ку­ють при­ско­рен­ня її зрос­тан­ня, але уточ­ню­ють, що тем­пи від­нов­лен­ня різ­них сек­то­рів бу­дуть…
Екс­пер­ти очі­ку­ють, що зрос­тан­ня віт­чиз­ня­ної еко­но­мі­ки цьо­го­річ при­ско­рить­ся за­вдя­ки спо­жив­чо­му по­пи­ту та ін­вес­ти­ці­ям. Си­ту­ацію на гло­баль­них рин­ках си­ро­вин­них то­ва­рів та…
Ми­ну­лий рік був успіш­ним для бан­ків­ської сис­те­ми, за­пев­ня­ють фі­нан­со­ві ана­лі­ти­ки. Во­на ста­ла стій­кі­шою та кра­ще ка­пі­та­лі­зо­ва­ною. Бан­ки зно­ву по­ча­ли от­ри­му­ва­ти…
Роз­бу­до­ва сфе­ри енер­го­ефек­тив­но­сті та від­нов­лю­валь­ної енер­ге­ти­ки не ли­ше на­бли­жає Ук­раї­ну до енер­го­не­за­леж­но­сті, а й сприяє еко­но­міч­но­му зміц­нен­ню. Про­ек­ти чис­тої енер­ге­ти­ки…
В Ук­раї­ні граль­ний біз­нес за рам­ка­ми пра­во­во­го по­ля з 2009 ро­ку. Са­ме то­ді, зазна­ча­ють екс­пер­ти, кон’юнк­тур­на по­лі­тич­на хви­ля за лі­че­ні…
За офі­цій­ною ста­тис­ти­кою, в Ук­раї­ні ви­роб­ляє­ть­ся 2,7 млн т мо­ло­ка в ін­дус­трі­аль­но­му сек­то­рі та 8 млн т — у гос­по­дар­ствах…
Не­що­дав­но в Ки­єві за іні­ці­ати­вою Тор­го­во-про­мис­ло­вої па­ла­ти Ук­раї­ни під пат­ро­на­том На­ціо­наль­но­го фо­ру­му з під­трим­ки екс­пор­ту прой­шла Дру­га між­на­род­на кон­фе­рен­ція «Зо­ни…
По­чи­на­ючи з кін­ця 1990-х ро­ків спів­ро­біт­ниц­тво з ЄС пе­ре­тво­ри­ло­ся на го­лов­ний пріо­ри­тет зов­ніш­ньої по­лі­ти­ки Ук­раї­ни, а єв­ро­пей­ська ін­тег­ра­ція ста­ла важ­ли­вим…
На дум­ку екс­пер­тів, ни­ніш­ньо­го ро­ку сві­то­ві енер­ге­тич­ні рин­ки бу­ли не­ста­біль­ни­ми, тож де­да­лі біль­шої ак­ту­аль­но­сті на­бу­ва­ють пи­тан­ня енер­ге­тич­ної без­пе­ки. По­дії в на­шій…
Сторiнка 1 iз 14

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».