Економіка
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Квiтень 28, 2017

Шановні читачі! Ви тримаєте в руках 24151-й випуск газети «Демократична Україна», що веде свій родовід від червня 1918 року. На жаль, змушені повідомити про призупинення виходу газети із січня 2017 року через брак коштів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми подолаємо негаразди і незабаром випуск газети буде відновлено. 

Редакційна колегія

Ініціатива прозорості
За­галь­но­ві­до­мо, що у ст. 13 Кон­сти­ту­ції Ук­раї­ни запи­са­но: зем­ля, її на­дра, ат­мо­сфер­не по­віт­ря, вод­ні та ін­ші при­род­ні ре­сур­си на­ле­жать на­ро­ду.... Читати далi
Європа стала ближчою
Те, за що українці віддавали свої життя, нарешті сталося: Угода про асоціацію з ЄС підписана. Її політична частина стала реальною ще в березні. А щоб завершити процес і схвалити економічну складову, чекали виборів Президента України. Одночасно з Києвом такі угоди уклали ще дві пострадянські... Читати далi
Амбітні плани НБУ
На ни­ніш­ній рік Нац­банк має ам­біт­ні пла­ни. Зок­ре­ма, пла­нує за­вер­ши­ти пе­ре­хід до ре­жи­му ін­фля­цій­но­го тар­ге­ту­ван­ня до кін­ця 2016-го. Фа­хів­ці НБУ... Читати далi
Податкове фіаско
Віт­чиз­ня­на по­дат­ко­ва сис­те­ма має чи­ма­ло вад, ствер­джу­ють екс­пер­ти. Во­на не сти­му­лює еко­но­міч­ний роз­ви­ток ані кра­їни, ані під­при­ємств, не сприяє за­лу­чен­ню... Читати далi
Підвищення мінімалки – торжество справедливості...
Ми вже звик­ли до то­го, що го­лов­ний кош­то­рис кра­їни ухва­лює­ть­ся в ава­рій­но­му по­ряд­ку під Но­вий рік. Та й то за­вдя­ки не­здо­лан­но­му ба­жан­ню на­род­них об­ран­ців... Читати далi
Чи дісталася Україна економічного дна?
Мін­фін за до­ру­чен­ням гла­ви уря­ду Ар­се­нія Яце­ню­ка по­чав роз­ра­хун­ки ймо­вір­но­го під­ви­щен­ня мі­ні­маль­ної за­ро­біт­ної пла­ти в усіх сек­то­рах... Читати далi
Фінансова «подушка»
Минулий рік для банківської системи був непростим, але динамічним і успішним (чого не можна сказати про економіку країни). Серед ключових тенденцій експерти відзначають значне зростання гривневих депозитів, зменшення готівкових розрахунків, скорочення частки проблемних кредитів. На відміну від... Читати далi
А у вас у квартирі газ?
Уряд Ар­се­нія Яце­ню­ка під­го­ту­вав укра­їн­цям сут­тє­вий і не­спо­ді­ва­ний по­да­ру­нок — ви­рі­шив не під­ви­щу­ва­ти та­ри­фи на газ для на­се­лен­ня з пер­шо­го... Читати далi
Перед проривом чи перед проваллям?
Чи­ма­ло екс­пер­тів пе­ре­ко­ну­ють, що де­валь­ва­ція на­ціо­наль­ної ва­лю­ти сприяє екс­пор­ту віт­чиз­ня­ної про­дук­ції. З цим по­го­джує­ть­ся й ди­рек­тор... Читати далi
ТОП-12 вітчизняних реформ
Остан­нім ча­сом укра­їн­ці ак­тив­но кри­ти­ку­ють вла­ду за мля­вість ре­форм, за те, що змі­ни не по­кра­щу­ють їх­ньо­го жит­тя. Ви­яв­ляє­ть­ся, не все так по­га­но: екс­пер­ти... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

За офі­цій­ною ста­тис­ти­кою, в Ук­раї­ні ви­роб­ляє­ть­ся 2,7 млн т мо­ло­ка в ін­дус­трі­аль­но­му сек­то­рі та 8 млн т — у гос­по­дар­ствах…
Не­що­дав­но в Ки­єві за іні­ці­ати­вою Тор­го­во-про­мис­ло­вої па­ла­ти Ук­раї­ни під пат­ро­на­том На­ціо­наль­но­го фо­ру­му з під­трим­ки екс­пор­ту прой­шла Дру­га між­на­род­на кон­фе­рен­ція «Зо­ни…
По­чи­на­ючи з кін­ця 1990-х ро­ків спів­ро­біт­ниц­тво з ЄС пе­ре­тво­ри­ло­ся на го­лов­ний пріо­ри­тет зов­ніш­ньої по­лі­ти­ки Ук­раї­ни, а єв­ро­пей­ська ін­тег­ра­ція ста­ла важ­ли­вим…
На дум­ку екс­пер­тів, ни­ніш­ньо­го ро­ку сві­то­ві енер­ге­тич­ні рин­ки бу­ли не­ста­біль­ни­ми, тож де­да­лі біль­шої ак­ту­аль­но­сті на­бу­ва­ють пи­тан­ня енер­ге­тич­ної без­пе­ки. По­дії в на­шій…
Як свід­чить сві­жий мас­штаб­ний рей­тинг «500 най­біль­ших ком­па­ній Цен­траль­ної та Схід­ної Єв­ро­пи» від ві­до­мої ком­па­нії Deloitte, для біль­шо­сті єв­ро­пей­ських країн…
Мі­ніс­тер­ство фі­нан­сів про­по­нує під­ви­щи­ти спе­ци­фіч­ну став­ку ак­ци­зу на тю­тюн на 30%, ад­ва­лор­ну збіль­ши­ти з 12 до 15%. За роз­ра­хун­ка­ми екс­пер­тів, це…
Ми вже звик­ли до то­го, що го­лов­ний кош­то­рис кра­їни ухва­лює­ть­ся в ава­рій­но­му по­ряд­ку під Но­вий рік. Та й то за­вдя­ки…
Уве­че­рі 15 ве­рес­ня Ук­раї­на та­ки от­ри­ма­ла транш від МВФ. Про та­ке рі­шен­ня ста­ло ві­до­мо ще за два дні до дов­го­очі­ку­ва­ної…
Ук­раї­на от­ри­мує все мен­ше ін­вес­ти­цій: то­рік рі­вень іно­зем­них вкла­день у на­шу еко­но­мі­ку опус­тив­ся до 15% ВВП, у пер­шо­му пів­річ­чі цьо­го…
Жит­тя за вік­на­ми ви­со­ко­го ка­бі­не­туСтатистика свідчить, що спад виробництва давно набув загальноукраїнських масштабів. Утім, промислові підприємства занепадають неоднаково, а за…
Ук­раї­на ста­ла не­від’­єм­ною скла­до­вою сві­то­во­го гос­по­дар­ства, то­му склад­ні зав­дан­ня внут­ріш­ньо­го ре­фор­му­ван­ня має ви­рі­шу­ва­ти під впли­вом і з ура­ху­ван­ням між­на­род­них ви­кли­ків.…
Ста­тис­ти­ка свід­чить, що рі­вень за­ре­єс­тро­ва­но­го без­ро­біт­тя в Ук­раї­ні у від­сот­ках до еко­но­міч­но ак­тив­но­го на­се­лен­ня пра­це­здат­но­го ві­ку з 2008 ро­ку до…
Сторiнка 1 iз 14

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».