Економіка
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Грудень 15, 2018

Шановні читачі! 15 червня газеті "Демократична Україна

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років! 

Редакційна колегія

Зміни до податкового кодексу
На­пра­цьо­ва­ні уря­дом спіль­но з біз­не­сом, гро­мад­ські­стю та екс­перт­ним се­ре­до­ви­щем змі­ни до По­дат­ко­во­го ко­дек­су спря­мо­ва­ні на лік­ві­да­цію... Читати далi
Хто купуватиме українське?
Нещодавно уряд представив свій план дій на сто днів. На жаль, бізнесмени й експерти не побачили в ньому урядової зацікавленості у підтримці експортної діяльності вітчизняних виробників. А саме українські експортери приносять валюту до державної скарбниці. І саме ці ресурси можуть стати відчутним... Читати далi
Європейський вектор
Нещодавно Європарламент закликав Єврокомісію підписати Угоду про асоціацію з Україною якнайшвидше. Але тут є певні розбіжності. Єврокомісія не поспішає це робити після зміни влади в Україні. Її позиція полягає в тому, що документ слід підписати з новим президентом після дострокових виборів,... Читати далi
Економіка: резерви зростання
Сві­то­ва еко­но­мі­ка під­по­ряд­ко­ва­на за­ко­нам цик­ліч­но­сті, на­га­ду­ють уче­ні, з їх­ні­ми па­дін­ня­ми і під­не­сен­ня­ми. Над­то бо­лю­чи­ми для... Читати далi
Як прорватися на закордонні ринки?
У квіт­ні ми­ну­ло­го ро­ку Єв­ро­со­юз за­про­ва­див для ук­ра­їн­ських екс­пор­те­рів ав­то­ном­ні тор­го­вель­ні пре­фе­рен­ції (АТП), тоб­то до­зво­лив пос­та­ча­ти... Читати далi
100 днів уряду: оцінки й очікування
Ни­ні в су­спіль­стві та екс­перт­но­му се­ре­до­ви­щі ак­тив­но об­го­во­рює­ть­ся ді­яль­ність онов­ле­но­го Каб­мі­ну. Че­рез 100 днів уже мож­на оці­ни­ти пер­ші... Читати далi
Бюджет на перспективу
Уря­дов­ці й екс­пер­ти вже ба­га­то ро­ків об­го­во­рю­ють до­ціль­ність вве­ден­ня се­ред­ньо­стро­ко­во­го бю­джет­но­го пла­ну­ван­ня (СБП). На жаль, жо­ден уряд не вдав­ся до... Читати далi
Україна – ЄС: тесть на міцність
По­чи­на­ючи з кін­ця 1990-х ро­ків спів­ро­біт­ниц­тво з ЄС пе­ре­тво­ри­ло­ся на го­лов­ний пріо­ри­тет зов­ніш­ньої по­лі­ти­ки Ук­раї­ни, а єв­ро­пей­ська ін­тег­ра­ція... Читати далi
Не «газпромом» єдиним
Че­рез де­сять ро­ків Ук­раї­на мо­же ста­ти енер­го­не­за­леж­ною краї­ною. Для цьо­го тре­ба ре­алі­зу­ва­ти пла­ни збіль­шен­ня ви­до­бут­ку влас­но­го га­зу, ка­жуть... Читати далi
Як виконується угода про асоціацію?
Вер­хов­на Ра­да ство­рює най­біль­ші пе­ре­шко­ди для ви­ко­нан­ня Ук­раї­ною Уго­ди про асо­ці­ацію з ЄС, галь­му­ючи ухва­лен­ня важ­ли­вих за­ко­нів. Та­кож сут­тє­во... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

Банки з російським державним капіталом за останні два роки помітно зменшили свою присутність на українському ринку.Про це в інтерв’ю Vox…
Подорожуючи за кордоном, українці все більше переходять на безготівкові розрахунки, цьогоріч кількість оплат із використанням платіжних карток зросла на 55%…
Натомість аналітики переконують, що воєнний стан не «підірве» економіки країни. Навпаки, сприятиме мобілізації та підвищенню ефективності деяких галузей. Панічних настроїв…
Не­що­дав­но у Ки­єві від­був­ся ІІІ Біз­нес-фо­рум Lеvel up Ukraine 2018. Йо­го ор­га­ні­зу­ва­ли ком­па­нія «Де­лойт» та Асо­ці­ація плат­ни­ків по­дат­ків Ук­раї­ни. Форум…
Важ­ли­вість ро­лі міс­це­вих ор­га­нів вла­ди у ви­яв­лен­ні й ви­рі­шен­ні склад­них проб­лем у сфе­рі стій­ко­го роз­вит­ку, еко­но­мі­ки й клі­ма­ту все час­ті­ше…
За­вдя­ки успіш­ній ре­алі­за­ції по­лі­ти­ки ре­форм і від­кри­то­сті Ки­тай став дру­гою еко­но­мі­кою сві­ту, лі­де­ром тор­гів­лі й ви­роб­ниц­тва, важ­ли­вим грав­цем на між­на­род­ній…
Упро­довж кіль­кох остан­ніх ро­ків на віт­чиз­ня­но­му рин­ку ви­на від­бу­ли­ся кар­ди­наль­ні змі­ни — йо­го за­по­ло­ни­ли якіс­ні ви­на, які рі­шу­че ви­тіс­ни­ли ко­лись…
Тру­до­ва міг­ра­ція стає все більш по­ши­ре­ним яви­щем у сві­ті, з влас­ти­ви­ми йо­му по­зи­тив­ни­ми й не­га­тив­ни­ми на­слід­ка­ми. Го­лов­ни­ми при­чи­на­ми, які зму­шу­ють…
Сві­то­вій еко­но­мі­ці за­гро­жу­ють ри­зи­ки, кон­ста­ту­ють екс­пер­ти Між­на­род­но­го ва­лют­но­го фон­ду. Го­лов­на не­без­пе­ка — зрос­тан­ня тор­го­вель­них бар’­єрів між кра­їна­ми. Тож у МВФ…
Урожай зернових цьогоріч буде більшим, аніж прогнозували раніше у Мінагрополітики. Нинішній рік у профільному відомстві назвали драйвовим, і все через…
Не­що­дав­но у Тор­го­во-про­мис­ло­вій па­ла­ті Ук­раї­ни за під­трим­ки По­соль­ства Фран­ції та Ки­їв­ської об­лас­ної дер­жав­ної ад­мі­ніс­тра­ції прой­шов Дру­гий ді­ло­вий фо­рум «Ук­раї­на ме­до­ва…
Ни­ні Ук­раї­ні за­гро­жу­ють сер­йоз­ні зов­ніш­ні й внут­ріш­ні ри­зи­ки, за­сте­рі­га­ють екс­пер­ти. Се­ред зов­ніш­ніх на­зи­ва­ють де­фі­цит зов­ніш­ньо­го фі­нан­су­ван­ня, зву­жен­ня мож­ли­вос­тей до­сту­пу до…
Сторiнка 1 iз 17

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».