Вітальня[col=130]
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Сiчень 21, 2019

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Наш спів­роз­мов­ник — Ігор Ґур­ґу­ла, ук­ра­їн­ський про­за­їк, по­ет, дра­ма­тург, пуб­лі­цист і ви­да­вець. Ре­дак­тор мис­тець­ко­го ча­со­пи­су «Но­ва Не­ді­ля». Ав­тор п’ят­над­ця­ти кни­жок.Не­що­дав­но…
Наш спів­роз­мов­ник — Юрій Ко­сін, один із най­ві­до­мі­ших у сві­ті ук­ра­їн­ських фо­то­гра­фів, кі­но­опе­ра­тор, ак­тор, ви­кла­дач, ку­ра­тор фо­то­ви­ста­вок та ман­дрів­ник. Член…
На­ша спів­роз­мов­ни­ця — Ма­рія Ко­чур, акт­ри­са те­ат­ру і кі­но, за­слу­же­ний пра­ців­ник куль­ту­ри Ук­раї­ни.У Ки­їв­сько­му ака­де­міч­но­му те­ат­рі юно­го гля­да­ча на Лип­ках…
Наш спів­роз­мов­ник — Ми­хай­ло Си­дор­жев­ський, го­ло­ва На­ціо­наль­ної спіл­ки пись­мен­ни­ків Ук­раї­ни, по­ет, пуб­лі­цист, крає­зна­вець і гро­мад­ський ді­яч.По­ка­зо­вим є йо­го твор­чий шлях…
Юрій Муш­ке­тик є та­ла­но­ви­тим пись­мен­ни­ком, який став кла­си­ком за жит­тя. Йо­го пе­ру на­ле­жать ро­ма­ни «Крап­ля кро­ві», «Гай­да­ма­ки», «По­зи­ція», «Ру­біж», «На…
Наш спів­роз­мов­ник — Ста­ні­слав Дов­гий, док­тор фі­зи­ко-ма­те­ма­тич­них на­ук, на­род­ний де­пу­тат ВР IV–VI скли­кань. Пра­цю­вав мі­ніс­тром Ук­раї­ни у спра­вах на­уки і…
На­ша спів­роз­мов­ни­ця Ва­лен­ти­на Ка­мен­чук — ди­тя­ча пись­мен­ни­ця, пе­ре­кла­дач, стар­ший на­уко­вий спів­ро­біт­ник На­ціо­наль­но­го му­зею лі­те­ра­ту­ри. Вва­жає свою до­лю щас­ли­вою, бо в…
Наш спів­роз­мов­ник — ви­знач­ний ук­ра­їн­ський ху­дож­ник, за­слу­же­ний ді­яч мис­тецтв Ук­раї­ни і Поль­щі Ми­ко­ла Ше­лест. Тво­ри майс­тра жи­во­пи­су і гра­фі­ки при­сут­ні…
Наш спів­роз­мов­ник — Ігор Бор­ко, на­род­ний ар­тист Ук­раї­ни, со­ліст На­ціо­наль­ної опе­ри ім. Т. Г. Шев­чен­ка, яко­го на­зи­ва­ють зо­ло­тим те­но­ром Ук­раї­ни…
Свою пер­со­наль­ну ви­став­ку в сто­лич­но­му Бу­дин­ку ху­дож­ни­ка майс­три­ня Люд­ми­ла Ку­бай без­пре­тен­зій­но на­зва­ла «Вес­ня­ні на­строї». А ви­йшла роз­ма­їта і гли­бо­ка за…
Моя спів­роз­мов­ни­ця Те­тя­на Фе­до­ро­ва — за­слу­же­ний май­стер на­род­ної твор­чо­сті Ук­раї­ни, ла­уре­ат пре­мій Да­ни­ла Щер­ба­ків­сько­го та Пет­ра Вер­ни, яка вже по­над…
СЕРГІЙ ПОНОМАРЕНКО: На­віть у на­ших ук­ра­їн­ських ре­алі­ях є успіш­ні пись­мен­ни­ки не тіль­ки твор­чо, а й, так би мо­ви­ти, го­но­рар­но. До…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».