Вітальня[col=130]
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Сiчень 22, 2019

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Наш спів­роз­мов­ник — Пет­ро За­сен­ко, жи­вий кла­сик ук­ра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри. За­слу­же­ний пра­ців­ник куль­ту­ри Ук­раї­ни. Ла­уре­ат пре­мій ім. П. Ти­чи­ни, ім. А.…
Наш спів­роз­мов­ник — на­род­ний ар­тист Ук­раї­ни Во­ло­ди­мир Са­вель­єв, кі­но­ре­жи­сер, сце­на­рист, про­дю­сер, ак­тор. А ще він є на­род­ним ар­тис­том Аб­ха­зії і…
Наш спів­роз­мов­ник — за­слу­же­ний ді­яч куль­ту­ри і мис­тецтв ху­дож­ник Ге­ор­гій Ба­бій­чук. Ску­пий на по­хва­ли по­ет-ака­де­мік Бо­рис Олій­ник про ньо­го на­пи­сав:…
От і зно­ву ми на­бли­жа­ємо­ся до днів на­ро­джен­ня і смер­ті (9-го і 10 бе­рез­ня) Та­ра­са Гри­го­ро­ви­ча Шев­чен­ка. Тож на­шим спів­роз­мов­ни­ком…
Наш спів­роз­мов­ник — спі­вак, по­ет і ви­ко­на­вець Во­ло­ди­мир Хо­мен­ко. Реш­ту про се­бе він роз­по­вість сам. За­зна­чи­мо ли­ше, що при­во­дом до…
Наш спів­роз­мов­ник — зна­ний скульп­тор Во­ло­ди­мир Щур. Ав­тор ши­ро­ко­ві­до­мих вті­лень у брон­зі об­ра­зів Па­ні­ков­сько­го, Про­ні Про­ко­пів­ни і Го­ло­хвас­то­ва, Би­ко­ва, Го­ро­дець­ко­го,…
Наш спів­роз­мов­ник — пись­мен­ник Ана­то­лій Жи­кол є на­про­чуд гли­бо­ким і ці­ка­вим по­етом, кри­ти­ком і про­за­їком. Та­ке вже не так час­то…
Наш спів­роз­мов­ник — Ва­силь Фоль­ва­роч­ний, по­ет, про­за­їк, дра­ма­тург, пуб­лі­цист та гро­мад­ський ді­яч. Май­же 20 ро­ків очо­лю­вав Чер­ні­вець­ку об­лас­ну пись­мен­ниць­ку ор­га­ні­за­цію.Як…
Наш спів­роз­мов­ник — Олек­сій Се­ме­ни­щев, один із най­по­пу­ляр­ні­ших оде­си­тів — му­зи­кант, бард, ак­тор, май­стер гу­мо­ру й де­кла­ма­ції, від­не­дав­на пись­мен­ник. —…
Наш спів­роз­мов­ник — Гри­го­рій Кло­чек, пись­мен­ник, уче­ний-лі­те­ра­ту­роз­на­вець та ор­га­ні­за­тор осві­ти, док­тор фі­ло­ло­гіч­них на­ук, ака­де­мік, про­фе­сор. Має за пле­чи­ма ще дві…
Наш спів­роз­мов­ник — зна­ний пись­мен­ник Олек­сандр Ги­жа, ав­тор ба­га­тьох опо­від­ань, по­езій, по­віс­тей та ро­ма­нів, зде­біль­шо­го іс­то­рич­но­го прав­до­бор­чо­го спря­му­ван­ня. Тво­ри ж…
За­слу­же­ний ху­дож­ник Ук­раї­ни Кос­тян­тин Мо­ги­лев­ський — ви­зна­ний на Бать­ків­щи­ні і в Єв­ро­пі ху­дож­ник сві­то­во­го рів­ня, хо­ча, по чес­ті, важ­ко ска­за­ти,…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».