Вітальня[col=130]
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Сiчень 22, 2019

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Наш спів­роз­мов­ник — Ге­рой Ук­раї­ни, ла­уре­ат На­ціо­наль­ної пре­мії іме­ні Т. Шев­чен­ка Юрій Муш­ке­тик — один із мо­гі­кан-пат­рі­ар­хів, жи­вих кла­си­ків ук­ра­їн­ської…
Наш спів­роз­мов­ник — Бог­дан Стру­тин­ський, ди­рек­тор і ху­дож­ній ке­рів­ник Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го ака­де­міч­но­го те­ат­ру опе­ре­ти, те­ат­раль­ний ре­жи­сер. На­род­ний ар­тист Ук­раї­ни.Без пе­ре­біль­шен­ня…
Наш спів­роз­мов­ник — пись­мен­ник Ти­мур Ли­то­вчен­ко, про­від­ний фан­таст Ук­раї­ни, який ни­ні осід­лав й іс­то­рич­ний ро­ман. За­ступ­ник го­ло­ви Твор­чо­го об’­єд­нан­ня при­год­ни­ків…
Наш спів­роз­мов­ник — Во­ло­ди­мир Пет­ра­нюк при­свя­тив своє жит­тя ство­рен­ню у Ки­єві но­во­го ук­ра­їн­сько­го те­ат­ру. З 1982 ро­ку очо­лю­ва­на ним гру­па…
Наш спів­роз­мов­ник Ми­хай­ло Лу­кі­нюк — це, об­раз­но ка­жу­чи, лю­ди­на-міст — на­уко­вець і пись­мен­ник. При­чо­му як на­уко­вець він є ще ви­на­хід­ни­ком…
Наш спів­роз­мов­ник — пись­мен­ник (по­ет, кри­тик, пе­ре­кла­дач, сце­на­рист, ро­ма­ніст, пуб­лі­цист) Вік­тор Гра­бов­ський. Еру­дит, ве­ли­кий пат­рі­от Ук­раї­ни, щи­ра й доб­ра ду­ша,…
Наш гість — Олек­сандр Гор­дон: по­ет, про­за­їк, пе­ре­кла­дач, лі­те­ра­тур­ний кри­тик, а та­кож еко­но­міст, спе­ціа­ліст зі стра­те­гіч­но­го ме­не­джмен­ту. Львів’­янин за ду­хом,…
Наш спів­роз­мов­ник — ху­дож­ник Вла­ди­слав За­двор­ський.Є, пе­ред­усім, мі­ні­мум чо­ти­ри при­тя­галь­ні об­ста­ви­ни. По-пер­ше, він — учень ви­дат­но­го майс­тра ака­де­мі­ка Ми­ко­ли Сто­ро­жен­ка. По-дру­ге,…
Наш спів­роз­мов­ник — пись­мен­ник Сер­гій Ку­лі­да пи­ше ці­ка­ві книж­ки, в яких не­ймо­вір­ні де­тек­тив­но-при­год­ниць­кі ко­лі­зії під­да­ні іс­то­рич­ним роз­слі­ду­ван­ням. За сло­ва­ми ра­дян­сько­го…
Наш гість — на­род­ний ар­тист Ук­раї­ни, ху­дож­ній ке­рів­ник На­ціо­наль­ної фі­лар­мо­нії Ук­раї­ни Во­ло­ди­мир Лу­ка­шев.У твор­чо­му до­роб­ку В. Лу­ка­ше­ва — 100 опер­них…
Наш спів­роз­мов­ник — Дмит­ро Дроз­дов­ський, кри­тик, лі­те­ра­ту­роз­на­вець, пе­ре­кла­дач, по­ет, про­за­їк. Кан­ди­дат фі­ло­ло­гіч­них на­ук. Член двох На­ціо­наль­них спі­лок Ук­раї­ни — жур­на­ліс­тів…
Наш спів­роз­мов­ник — на­род­ний ар­тист Ук­раї­ни спі­вак Гри­го­рій Гар­ку­ша. Ви­різ­няє­ть­ся рід­кіс­ним умін­ням твор­чо ін­тер­пре­ту­ва­ти ка­мер­ні тво­ри та на­род­ні піс­ні. У…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».