Вітальня[col=130]
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Сiчень 22, 2019

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Юрія Ко­сі­на доб­ре зна­ють ви­дат­ні ді­ячі куль­ту­ри, на­уков­ці, спортс­ме­ни, по­лі­ти­ки і на­віть свя­ще­ни­ки. Адже по­тра­пи­ти в об’­єк­тив йо­го фо­то­апа­ра­та —…
Наш спів­роз­мов­ник — Все­во­лод Тка­чен­ко, доб­ре зна­ний на те­ре­нах Ук­раї­ни та по­за її ме­жа­ми письмен­ник-пе­ре­кла­дач, ен­цик­ло­пе­дист, по­ет, лі­те­ра­ту­роз­на­вець, на­уко­вий ре­дак­тор,…
На­шим спів­роз­мов­ни­ком цьо­го ра­зу є ві­до­мий пись­мен­ник Олек­сандр Еса­улов, кот­рий до то­го ж є тех­ніч­ним ди­рек­то­ром Ін­сти­ту­ту під­трим­ки та екс­плу­ата­ції…
Наш спів­роз­мов­ник — зна­ний ук­ра­їн­ський ху­дож­ник Ми­ко­ла Ка­нєв­ський. Пра­цює в жан­рі стан­ко­во­го та мо­ну­мен­таль­но­го жи­во­пи­су (сю­жет­ні по­лот­на, пор­тре­ти, пей­за­жі, на­тюр­мор­ти). Йо­го кар­ти­ни…
Наш спів­роз­мов­ник — Іван Драч, пись­мен­ник, гро­мад­ський ді­яч, пер­ший го­ло­ва На­род­но­го ру­ху Ук­раї­ни, Ге­рой Ук­раї­ни. — Іване Федоровичу, чим нині…
Наш спів­роз­мов­ник — Ана­толь Сте­па­нен­ко, ма­ляр, гра­фік, скульп­тор, фо­то­май­стер, кі­но­ре­жи­сер, га­ле­рист, лі­те­ра­тор, ав­тор пер­фор­ман­сів і не­змін­ний учас­ник між­на­род­но­го і ук­ра­їн­сько­го…
На­ша гос­тя — Ан­на Баг­ря­на, ук­ра­їн­ська по­ете­са, про­за­їк, дра­ма­тург, пе­ре­кла­дач. Пе­ре­кла­дає з поль­ської, бол­гар­ської, ма­ке­дон­ської та ро­сій­ської мов. Дру­жи­на бол­гар­сько­го…
Наш спів­роз­мов­ник — за­слу­же­ний ху­дож­ник Ук­раї­ни Пет­ро Зи­ку­нов. Три­ва­лий час був за­ступ­ни­ком го­ло­ви НСХУ. Ви­кла­дав у ви­шах. Ос­нов­ні твор­чі га­лу­зі…
На­ша спів­роз­мов­ни­ця — Ні­ла Ви­соць­ка, по­ете­са, про­за­їк, лі­те­ра­ту­роз­на­вець і крає­зна­вець. Во­на ре­ані­мує на­шу пам’­ять тим, що по­вер­тає ви­дат­ні іме­на, до­но­сить…
Наш спів­роз­мов­ник — ху­дож­ник-гра­фік Ва­силь Че­ба­ник, член-ко­рес­пон­дент На­ціо­наль­ної ака­де­мії мис­тецтв Ук­раї­ни, за­слу­же­ний ді­яч мис­тецтв Ук­раї­ни, про­фе­сор.Пра­цює у га­лу­зі книж­ко­вої гра­фі­ки,…
Наш спів­роз­мов­ник — Олек­сандр Кни­га, ге­не­раль­ний ди­рек­тор і ху­дож­ній ке­рів­ник Херсон­сько­го об­лас­но­го ака­де­міч­но­го му­зич­но-дра­ма­тич­но­го те­ат­ру іме­ні Ми­ко­ли Ку­лі­ша, чия сла­ва…
Наш спів­роз­мов­ник — ві­до­мий ук­ра­їн­ський пись­мен­ник Лео­нід Пет­ров­ський. Йо­го лі­те­ра­тур­ні тво­ри — це по­дії, пе­ре­жи­ті й про­пу­ще­ні крізь сер­це і…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».