Вітальня[col=130]
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Сiчень 22, 2019

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Наш спів­роз­мов­ник — за­слу­же­ний ар­тист Ук­раї­ни Та­рас Жир­ко, про­від­ний ак­тор На­ціо­наль­но­го ака­де­міч­но­го дра­ма­тич­но­го те­ат­ру іме­ні Іва­на Фран­ка. Цікаво, що після…
Біо­гра­фія пись­мен­ни­ка Олек­сан­дра Еса­уло­ва ви­кли­кає по­див (пев­но, так має бу­ти, ко­ли йдеть­ся са­ме про пись­мен­ни­ка, та ще й схиль­но­го пи­са­ти…
За­слу­же­ний ху­дож­ник Ук­раї­ни Ана­то­лій Мар­чук (а ще — ака­де­мік Ук­ра­їн­ської ака­де­мії ге­раль­ди­ки, на­уко­вий рад­ник Еко­ло­гіч­ної ака­де­мії на­ук Ук­раї­ни) — лю­ди­на…
Наш спів­роз­мов­ник — Сер­гій Ко­валь, зна­ний в Ук­раї­ні са­ти­рик і гу­мо­рист, май­стер хльос­ткої мі­ні­атю­ри, тво­рець жан­ру в’їд­ли­вих ку­сю­чих пі­ра­ток. У…
Наш спів­роз­мов­ник — пись­мен­ник і по­лі­тич­ний ді­яч Вік­тор Те­рен (справж­нє пріз­ви­ще Та­ран). Пе­ред­усім впадає в очі сим­во­ліч­ний пе­ре­гук псев­до­ні­ма і…
Наш гість — на­род­ний ар­тист Ук­раї­ни Лесь За­дніп­ров­ський. Йо­го мож­на на­зи­ва­ти ві­зи­тів­кою На­ціо­наль­но­го ук­ра­їн­сько­го дра­ма­тич­но­го те­ат­ру ім. І. Фран­ка. І…
Наш спів­роз­мов­ник — Во­ло­ди­мир Да­ни­лен­ко, ке­рів­ник Ки­їв­ської ор­га­ні­за­ції На­ціо­наль­ної спіл­ки пись­мен­ни­ків Ук­раї­ни, ві­до­мий ук­ра­їн­ський про­за­їк, кри­тик й лі­те­ра­ту­роз­на­вець, про­дю­сер успіш­них…
Наш спів­роз­мов­ник Ан­дрій Бі­ло­ус — ху­дож­ній ке­рів­ник Ки­їв­сько­го ака­де­міч­но­го Мо­ло­до­го те­ат­ру (з 2012 р.).А до цьо­го дип­ло­мо­ва­ний ак­тор і ре­жи­сер…
Наш спів­роз­мов­ник — Ва­лен­тин Бад­рак, пись­мен­ник (ав­тор по­над де­сят­ка за­хоп­ли­вих ро­ма­нів), тво­рець ме­то­ди­ки са­мо­роз­вит­ку «ге­ній-те­ра­пія», ди­рек­тор не­уря­до­во­го ана­лі­тич­но­го «Цен­тру до­слі­джень…
Ан­то­ні­на Лис­то­пад ро­дом із Рів­нен­щи­ни, за во­лею до­лі осе­ли­ла­ся на Схо­ді Ук­раї­ни — в Крас­но­до­ні на Лу­ган­щи­ні. Не зі своєї…
У ко­ро­ні об­да­ро­вань Ук­раї­ни яс­кра­во сяє діа­мант та­лан­ту пі­аніст­ки Анас­та­сії Лук’­янен­ко. Во­на має ґрун­тов­ну му­зич­ну осві­ту: це — Ки­їв­ська му­зич­на…
На­ціо­наль­ну спіл­ку пись­мен­ни­ків Ук­раї­ни очо­лив Ми­хай­ло Си­дор­жев­ський, го­ло­ва Ки­їв­ської ор­га­ні­за­ції НСПУ, по­ет, пуб­лі­цист, гро­мад­ський ді­яч. Йо­го біль­шіс­тю го­ло­сів (249 із…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».