Вітальня[col=130]
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Лютий 24, 2018
Інна Залізнюк: вишиванка – найніжніша броня
Ін­на За­ліз­нюк, май­стер на­род­ної твор­чо­сті, ди­зай­нер одя­гу в сти­лі ет­но, пе­да­гог, на­ро­ди­лась на Жи­то­мир­щи­ні в сім’ї справж­ніх ша­ну­валь­ни­ків... Читати далi
Ігор Потоцький: волію спілкуватися з людьми, а...
Наш спів­роз­мов­ник — ві­до­мий пись­мен­ник Ігор По­тоць­кий, оде­сит, ав­тор по­над 70 кни­жок вір­шів і про­зи, де­які з яких пе­ре­кла­де­ні фін­ською, фран­цузь­кою, іс­пан­ською... Читати далi
Олексій Маклаков: творчістю стверджую людську...
«Прокинутися знаменитим» — це про Олексія Маклакова. До 40 років актор скромно жив, грав, знімався. А потім з’явилися «Солдати» — й на Маклакова обрушилася всенародна любов. Його вислів «йо-мойо!» став таким же символом армійського життя, як вимога копати «звідси й до обіду». Остаточно... Читати далi
Олександр Есаулов: видавці нині вже просто лежать
Біо­гра­фія пись­мен­ни­ка Олек­сан­дра Еса­уло­ва ви­кли­кає по­див (пев­но, так має бу­ти, ко­ли йдеть­ся са­ме про пись­мен­ни­ка, та ще й схиль­но­го пи­са­ти для ді­тей, до то­го ж... Читати далi
Про зворотній бік землі
Наш спів­роз­мов­ник — ві­до­мий ук­ра­їн­ський пись­мен­ник Лео­нід Пет­ров­ський. Йо­го лі­те­ра­тур­ні тво­ри — це по­дії, пе­ре­жи­ті й про­пу­ще­ні крізь сер­це і ду­шу,... Читати далi
Юрій Мушкетник: місце письменника – на барикадах
Герой України, лауреат Національної премії імені Т. Шевченка Юрій Мушкетик — один із могікан-патріархів, живих класиків української літератури. 85-літній ювілей письменник відзначив новою книжкою «Час звіра» (видавництво «Ярославів Вал»), до якої увійшов однойменний роман та повість «Така її... Читати далi
Георгій Бабійчук
Наш спів­роз­мов­ник — за­слу­же­ний ді­яч куль­ту­ри і мис­тецтв ху­дож­ник Ге­ор­гій Ба­бій­чук. Ску­пий на по­хва­ли по­ет-ака­де­мік Бо­рис Олій­ник про ньо­го на­пи­сав: «Ме­ні... Читати далi
Любити Україну – це її знати і будувати
Наш спів­роз­мов­ник — Пет­ро Ко­но­не­нко, за­сно­вник і по­чес­ний ди­рек­тор На­ціо­наль­но­го на­уко­во-до­слід­но­го ін­сти­ту­ту ук­раї­но­знав­ства, док­тор... Читати далi
Богдан Струтинський: культура – це концентрація...
Наш спів­роз­мов­ник — Бог­дан Стру­тин­ський, ди­рек­тор і ху­дож­ній ке­рів­ник Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го ака­де­міч­но­го те­ат­ру опе­ре­ти, те­ат­раль­ний... Читати далi
Борис Лобода: я – актор найнезалежнішого театру
Наш спів­роз­мов­ник — за­слу­же­ний ар­тист Ук­раї­ни Бо­рис Ло­бо­да, ла­уре­ат Між­на­род­ної пре­мії «Тріумф». Від 1978 року працює артистом розмовного жанру Національної філармонії України. В репертуарі артиста — твори... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

Чи­ма­ло є, Го­ра­ціо, у сві­ті, що не­спро­мож­на муд­рість осяг­ну­ти.В. Шек­спір. «Гам­лет», дія 1, сце­на 5 Не­ві­до­ме й не­збаг­нен­не зав­жди по­руч…
Не­що­дав­но в На­ціо­наль­но­му му­зеї лі­те­ра­ту­ри Ук­раї­ни від­бу­ла­ся пре­зен­та­ція но­вої по­етич­ної книж­ки Вік­то­ра Те­ре­на «Жи­ти». До неї увій­шли вір­ші, які, без…
Наш спів­роз­мов­ник — пись­мен­ник, фі­ло­соф, пра­во­зна­вець, фу­ту­ро­лог Олек­сій Тол­ка­чов. 2008 ро­ку у Брюс­се­лі був об­ра­ний пре­зи­ден­том Єв­ро­пей­ської асо­ці­ації укра­їн­ців, ме­тою…
Наш спів­роз­мов­ник — Сер­гій Бе­ду­сен­ко є му­зич­ним об­лич­чям ра­діо­ка­на­лу «Куль­ту­ра», він — ав­тор ра­діо­за­ста­вок і знач­ною мі­рою впли­ває на му­зич­ну…
Наш спів­роз­мов­ник — лі­кар і пись­мен­ник Ан­тон По­пов, онук за­сно­вни­ка Ки­їв­ської го­мео­па­тич­ної шко­ли Де­м’­яна По­по­ва та син за­слу­же­но­го лі­ка­ря Ук­раї­ни…
Єв­ге­нія Сте­фа­нів­на Шуд­ря є од­нією з най­зна­ні­ших майс­тринь де­ко­ра­тив­но­го мис­тец­тва в Ук­раї­ні і вод­но­час це один із най­ґрун­тов­ні­ших куль­ту­ро­ло­гів. От­же,…
Ска­жи ме­ні, де ти вчив­ся і жи­веш, і я ска­жу, хто ти. Бо це на­кла­дає­ть­ся на лю­ди­ну сві­то­гляд­но. Наш спів­роз­мов­ник…
Спіл­ку­ван­ня з ко­ле­гою-пись­мен­ни­ком зав­жди над­то від­по­ві­даль­не. Про­те роз­мов­ля­ти з по­етом, кри­ти­ком, пе­ре­кла­да­чем, ро­ма­ніс­том і пуб­лі­цис­том Вік­то­ром Гра­бов­ським у світ­лі йо­го…
Наш гість — Во­ло­ди­мир Бис­тря­ков, ком­по­зи­тор, пі­аніст, шоу­мен. За­слу­же­ний ар­тист Ук­раї­ни. Ла­уре­ат Між­на­род­но­го кон­кур­су пі­аніс­тів іме­ні Б. Сме­та­ни. Ав­тор му­зи­ки…
Ха­рак­тер на­шо­го гос­тя ціл­ко­ви­то від­по­ві­дає пріз­ви­щу — Ві­тер. Ху­дож­ник і му­зи­кант Ва­ле­рій Ві­тер на­про­чуд енер­гій­ний, всю­ди­су­щий, не­втом­но-іні­ці­атив­ний. Це — аб­со­лют­но…
Наш спів­роз­мов­ник — пись­мен­ник і на­уко­вець Гри­го­рій Фаль­ко­вич. У йо­го жит­тє­во­му до­роб­ку: уче­ний сек­ре­тар на­уко­во-до­слід­но­го ін­сти­ту­ту, пре­зи­дент Меж­на­ціо­наль­но­го фо­ру­му «Мир…
На­ша спів­роз­мов­ни­ця Тео­до­зія ЗА­РІВ­НА три­єди­на: те­ат­раль­на ді­яч­ка, те­ле­ві­зій­ни­ця, пись­мен­ни­ця. Має дві ви­щі осві­ти — Львів­ський уні­вер­си­тет і Ки­їв­ський ін­сти­тут те­ат­раль­но­го…
Сторiнка 1 iз 13

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».