Культура
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Лютий 24, 2018
Благодійна виставка для допомоги «охматдиту»
З 9-го до 22 груд­ня в сто­лич­ній га­ле­реї «Трип­тих Арт» три­ва­ти­ме бла­го­дій­на ви­став­ка Юлії Скрип­ки Art In Heart. Кош­ти, ви­лу­че­ні від про­да­жу ро­біт, під­уть на по­тре­би... Читати далi
Квіти любові
Ка­те­ри­на Бі­ло­кур є од­нією з най­більш зна­них ук­ра­їн­ських ху­дож­ниць ХХ сто­річ­чя. Її ім’я зде­біль­шо­го ви­кли­кає асо­ці­ації з квіт­ко­ви­ми мо­ти­ва­ми. Про­те... Читати далi
«Вірю в силу духу...»
ДО 160-річ­чя ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ ІВА­НА ФРАН­КА Цьо­го ро­ку ми від­зна­ча­ємо 160-річ­­чя від дня на­ро­джен­ня ук­ра­їн­сько­го по­ета, пись­мен­ни­ка, пе­ре­кла­да­ча,... Читати далi
Українська версія «Труффальдіно із Бергамо»
Не­що­дав­но у мис­тець­ко­му жит­ті сто­ли­ці Ук­раї­ни ста­ла­ся зна­мен­на по­дія ша­ну­валь­ни­ки опе­ре­ти та мю­зик­лу ма­ли на­го­ду по­ба­чи­ти і оці­ни­ти... Читати далi
Український пейзаж
Кияни і гості столиці отримали незабутні яскраві враження від творів соціального мистецького проекту «Український пейзаж», організованого Національним культурно-мистецьким музейним комплексом «Мистецький Арсенал». Проект приурочений до Дня Незалежності України, який був зовсім іншим, ніж... Читати далi
Головне – справжні почуття
У Ки­єві не­що­дав­но з’явив­ся но­вий ук­раї­но­мов­ний те­атр «Но­ва сце­на» (New Stage), який пред­ста­вив гля­да­чам свою пер­шу ви­ста­ву «Щой­но од­ру­же­ні» (Just Married). «У кожного свій шлях... Читати далi
Щедрий ужинок Євгенії Шудрі
У ці дні від­зна­чає 75-річ­ний юві­лей зна­на ки­їв­ська ви­ши­валь­ни­ця і не­втом­на до­слід­ни­ця ук­ра­їн­сько­го на­род­но­го мис­тец­тва Єв­ге­нія Сте­фа­нів­на... Читати далi
Залізничний роман
Ки­їв­ська ака­де­міч­на май­стер­ня те­ат­раль­но­го мис­тец­тва «Су­зір’я» не­що­дав­но по­ра­ду­ва­ла всіх сво­їх ша­ну­валь­ни­ків но­вою ці­ка­вою ви­ста­вою.... Читати далi
На крилах мрій
Час пе­ред низ­кою зи­мо­вих свят­ку­вань від дня Свя­то­го Ми­ко­лая до Різд­ва, Но­во­го ро­ку та Во­до­хре­ща зав­жди спов­не­ний на­ді­ями та мрі­ями на щось но­ве і кра­ще, але та­кож — це... Читати далi
Осягнення простору
Спо­чат­ку від­бу­ває­ть­ся за­галь­не сприй­нят­тя кар­тин В’яче­сла­ва Стран­ні­ка, як фе­єрич­но­го ка­лей­до­ско­пу яс­кра­вих барв, і вже по­тім, у по­сту­по­во­му... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

Чи­ма­ло є, Го­ра­ціо, у сві­ті, що не­спро­мож­на муд­рість осяг­ну­ти.В. Шек­спір. «Гам­лет», дія 1, сце­на 5 Не­ві­до­ме й не­збаг­нен­не зав­жди по­руч…
60 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЛІЛІЇ ВАСИЛІВНИ САНДУЛЕСИ (1958), УКРАЇНСЬКОЇ СПІВАЧКИ На за­пи­тан­ня жур­на­ліс­та: «Ви весь свій час при­свя­чу­єте улюб­ле­ній…
1 БЕРЕЗНЯ — 80 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ БОРИСЛАВА МИКОЛАЙОВИЧА БРОНДУКОВА (1938–2004), УКРАЇНСЬКОГО КІНОАКТОРА Він був майс­тром епі­зо­дів і ду­же час­то епі­зо­ди,…
Не­що­дав­но в На­ціо­наль­но­му му­зеї лі­те­ра­ту­ри Ук­раї­ни від­бу­ла­ся пре­зен­та­ція но­вої по­етич­ної книж­ки Вік­то­ра Те­ре­на «Жи­ти». До неї увій­шли вір­ші, які, без…
17 ЛЮТОГО — 75 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ РАЇСИ СТЕПАНІВНИ НЕДАШКІВСЬКОЇ (1943), УКРАЇНСЬКОЇ АКТРИСИ ТЕАТРУ І КІНО, ГРОМАДСЬКОГО ДІЯЧА Во­на…
15 ЛЮТОГО — 65 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АНАТОЛІЯ ГЕОРГІЙОВИЧА ХОСТІКОЄВА (1953), УКРАЇНСЬКОГО АКТОРА На­род­ний ар­тист Ук­раї­ни Ана­то­лій Хос­ті­ко­єв на­ле­жить до…
Наш спів­роз­мов­ник — пись­мен­ник, фі­ло­соф, пра­во­зна­вець, фу­ту­ро­лог Олек­сій Тол­ка­чов. 2008 ро­ку у Брюс­се­лі був об­ра­ний пре­зи­ден­том Єв­ро­пей­ської асо­ці­ації укра­їн­ців, ме­тою…
Ко­мі­тет з при­су­джен­ня що­річ­ної Пре­мії Пре­зи­ден­та Ук­раї­ни «Ук­ра­їн­ська книж­ка ро­ку», ро­бо­ту яко­го ор­га­ні­зо­вує Держ­ком­те­ле­ра­діо, за­про­по­ну­вав від­зна­чи­ти пре­мією три ви­дан­ня.Зок­ре­ма, у…
10 ЛЮТОГО — 90 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ГЕОРГІЯ ВАСИЛЬОВИЧА МАЛАКОВА (1928–1979), УКРАЇНСЬКОГО ГРАФІКА За твер­джен­ням ко­лег та мис­тец­тво­знав­ців, твор­ча…
Наш спів­роз­мов­ник — Сер­гій Бе­ду­сен­ко є му­зич­ним об­лич­чям ра­діо­ка­на­лу «Куль­ту­ра», він — ав­тор ра­діо­за­ста­вок і знач­ною мі­рою впли­ває на му­зич­ну…
У На­ціо­наль­но­му цир­ку зно­ву ан­шлаг! Це й не див­но, адже цирк під­го­ту­вав ці­ка­ву ін­тер­на­ціо­наль­ну про­гра­му. Во­на вра­жає яс­кра­віс­тю, ви­со­ким про­фе­сіо­на­ліз­мом,…
Наш спів­роз­мов­ник — лі­кар і пись­мен­ник Ан­тон По­пов, онук за­сно­вни­ка Ки­їв­ської го­мео­па­тич­ної шко­ли Де­м’­яна По­по­ва та син за­слу­же­но­го лі­ка­ря Ук­раї­ни…
Сторiнка 1 iз 43

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».