Культура
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Середа Лютий 20, 2019

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Сестри Галина і Людмила Турчак: пісня по життю...
Сестри Галина і Людмила Турчак разом на сцені майже 25 років. Вони — лауреатки міжнародних і всеукраїнських конкурсів. Ті, хто знає історію Українського радіо, стверджують, що вони продовжили справу свого батька Леоніда Трохимовича, співака хору Українського радіо, бо й самі росли й гартувались у... Читати далi
Притча про прірву між поколіннями
У Національному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка намагаються частіше звертатися до сучасної української драматургії.Нещодавно репертуар Камерної сцени ім. Сергія Данченка поповнила вистава «Буна» за п’єсою Віри Маковій. Режисер-постановник, художник-сценограф, художник по... Читати далi
Україна та ЄС обговорили культурну співпрацю
У Ки­єві впро­довж двох днів 4-го та 5 груд­ня — від­бу­ла­ся Дру­га між­на­род­на кон­фе­рен­ція-шоу­кейс «Куль­тур­ні від­но­си­ни Ук­раї­ни та ЄС: під­сум­ки 2018 ро­ку». Конференція була... Читати далi
Зустріч із майстром
Ви­раз­ні тво­ри на­род­но­го ху­дож­ни­ка Ук­раї­ни Олек­сан­дра Гу­ба­рє­ва від­зна­че­ні ви­со­кою про­фе­сій­ною май­стер­ніс­тю. Йо­го осо­бис­тий енер­гій­ний... Читати далi
З ляльками у країні чудес
Світ­лий ко­ло­рит кар­тин не­мов ство­рює де­ко­ра­ції, на тлі яких роз­мі­ще­ні ви­шу­ка­ні ху­дож­ні ляль­ки. Каз­ко­ва ат­мо­сфе­ра па­нує у роз­кіш­ній зо­ло­тій за­лі... Читати далi
Українська Кармен
28 ЛИПНЯ — 80 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВАЛЕНТИНИ ФЕДОРІВНИ КАЛИНОВСЬКОЇ (1938), УКРАЇНСЬКОЇ АРТИСТКИ БАЛЕТУ, ХОРЕОГРАФА, БАЛЕТМЕЙСТЕРА, ПЕДАГОГА Українська балерина Валентина Калиновська мала успіх у світі не менший, ніж Майя Плісецька. Її запрошували танцювати в Большой театр, спокушали... Читати далi
Фестиваль перевершив очікування
Тре­тій між­на­род­ний му­зич­ний фес­ти­валь О-Fest-2015, як і по­пе­ред­ні два, три­вав два дні. Пер­шо­го дня він від­бу­вав­ся у Цен­траль­но­му місь­ко­му пар­ку міс­та Бу­ча,... Читати далi
Шлях до добра і співчуття
Київський академічний Молодий театр продовжує творчі пошуки. Нова експериментальна вистава театру — «Фантомні болі», яку на мікросцені Молодого поставила Марі Акопян. Автор однойменної п’єси, яка лягла в основу спектаклю, Василь Сигарєв — вважається одним із лідерів нової драми. Його твори... Читати далi
Скульптурні експерименти у «МИСТЕЦЬКОМУ АРСЕНАЛІ»
Від 5 бе­рез­ня у «Мис­тець­ко­му Ар­се­на­лі» Ки­єва три­ває най­біль­ший в Ук­раї­ні, при­свя­че­ний мис­тец­тву плас­ти­ки, що­річ­ний Ве­ли­кий скульп­тур­ний са­лон, який... Читати далi
Яскрава та трагічна доля жінки
У Мис­тець­ко-кон­церт­но­му цен­трі іме­ні Іва­на Коз­лов­сько­го на­род­ний ар­тист Ук­раї­ни Олек­сандр Крав­чен­ко не­що­дав­но пре­зен­ту­вав те­ат­раль­ний про­ект за... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

Шанувальники спортивної гімнастики добре пам’ятають тріумфальні виступи Стели Захарової, що викликали шквал глядацьких аплодисментів. І були засмучені, коли видатна спортсменка…
Пет­ро Ан­дрій­чук — ху­дож­ній ке­рів­ник за­слу­же­но­го на­род­но­го ан­самб­лю піс­ні і тан­цю Ук­раї­ни «Дар­ни­чан­ка» Цен­тру ху­дож­ньої та тех­ніч­ної твор­чо­сті «Пе­черськ» і…
Ви­став­ка «По­дих осе­ні», на якій пред­ста­ви­ли ро­бо­ти на­род­них майс­трів, від­кри­лась у Хар­ків­сько­му об­лас­но­му ор­га­ні­за­цій­но-ме­то­дич­но­му цен­трі куль­ту­ри і мис­тец­тва. Як повідомляє…
У столиці 21 лютого стартує 9-й фестиваль американського кіно «Незалежність».Протягом тижня глядачі побачать нові стрічки, більшість з яких були презентовані…
6 лю­то­го ви­пов­ни­ло­ся 50 ро­ків із ча­су за­сну­ван­ня На­ціо­наль­но­го му­зею на­род­ної ар­хі­тек­ту­ри та по­бу­ту Ук­раї­ни, біль­ше ві­до­мо­го як Му­зей прос­то…
Впер­ше в Ук­раї­ну при­їхав на гас­тро­лі цирк із Ні­меч­чи­ни з но­вим ме­га­шоу Black and White. В Європі дуже популярні циркові…
Хто з нас, укра­їн­ців, хо­ча б раз по­бу­вав­ши на кон­цер­ті На­ціо­наль­ної за­слу­же­ної ка­пе­ли бан­ду­рис­тів Ук­раї­ни іме­ні Гри­го­рія Май­бо­ро­ди, за­ли­шив­ся бай­ду­жим…
Комітет з присудження премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва визначив лауреатів за…
10 ЛЮТОГО — 90 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ РОБЕРТА АЛЬБЕРТОВИЧА КЛЯВІНА (1929–2002), УКРАЇНСЬКОГО АРТИСТА БАЛЕТУ, БАЛЕТМЕЙСТЕРА Ро­берт Аль­бер­то­вич Кля­він (справж­нє…
За­слу­же­на ар­тист­ка Ук­раї­ни Люд­ми­ла Ко­ло­со­вич дав­но мрі­яла по­ста­ви­ти ви­ста­ву про ві­до­му мек­си­кан­ську ху­дож­ни­цю Фрі­ду Ка­ло. Вті­ли­ти цей за­дум у жит­тя…
На­ціо­наль­ний му­зей «Ки­їв­ська кар­тин­на га­ле­рея» за­про­сив на від­крит­тя ви­став­ки все­світ­ньо ві­до­мо­го мит­ця, на­род­но­го ху­дож­ни­ка Ук­раї­ни Іва­на Мар­чу­ка «Зем­ля моя —…
Вік­то­рія Ва­са­ла­тій. Акт­ри­са На­ціо­наль­но­го ака­де­міч­но­го дра­ма­тич­но­го те­ат­ру іме­ні І. Фран­ка. Ла­уре­ат Пре­мії «Ки­їв­ська пек­то­раль» за му­зи­ку до мю­зик­лу «Едіт Пі­аф.…
Сторiнка 1 iз 54

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».