Суспільство
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Середа Листопад 14, 2018

Шановні читачі! 15 червня газеті "Демократична Україна

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років! 

Редакційна колегія

Піс­ля май­же пів­то­ра­річ­но­го роз­гля­ду Кон­сти­ту­цій­ний Суд Ук­раї­ни на­реш­ті ви­знав не­кон­сти­ту­цій­ним один із най­скан­даль­ні­ших за­ко­нів, ухва­ле­них за ча­сів Не­за­леж­но­сті на­шої дер­жа­ви.…
Пре­зи­дент Пет­ро По­ро­шен­ко під­пи­сав За­кон «Про осо­бли­во­сті дер­жав­ної по­лі­ти­ки із за­без­пе­чен­ня дер­жав­но­го су­ве­ре­ні­те­ту Ук­раї­ни над тим­ча­со­во оку­по­ва­ни­ми те­ри­то­рі­ями в До­нець­кій…
Ми­ну­ли­ми ви­хід­ни­ми ні­мець­кий Мюн­хен пе­ре­тво­рив­ся не­хай і не на центр сві­то­вої по­лі­ти­ки, але на міс­це ту­сов­ки де­сят­ків глав дер­жав та…
ПЕТРО ПОРОШЕНКО ДАВ СВІДЧЕННЯ У СПРАВІ ПРО ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ СВОГО ПОПЕРЕДНИКА Су­до­вий роз­гляд спра­ви про дер­жав­ну зра­ду Вік­то­ра Яну­ко­ви­ча цьо­го…
Чет­вер­та річ­ни­ця ма­со­вих роз­стрі­лів на Май­да­ні обій­шла­ся без будь-яких пом­пе­зних за­хо­дів. Упро­довж чо­ти­рьох днів — з 18-го до 21 лю­то­го…
20 ЛЮ­ТО­ГО — ДЕНЬ ГЕ­РО­ЇВ НЕ­БЕС­НОЇ СОТ­НІ Мі­лі­цей­ські кий­ки, во­до­ме­ти і по­стрі­ли снай­пе­рів не зля­ка­ли лю­дей — учас­ни­ків Рево­лю­ції Гід­но­сті,…
Віт­чиз­ня­на вла­да під­ки­ну­ла га­ря­чу те­му для су­спіль­ства у пе­ред­день річ­ни­ці од­нієї з най­дра­ма­тич­ні­ших сто­рі­нок но­віт­ньої іс­то­рії — роз­стрі­лів на Май­да­ні…
Схо­же, що з під­пи­сан­ням пре­зи­ден­том Поль­щі Ан­дже­єм Ду­дою змін до ухва­ле­но­го там­теш­ні­ми Сей­мом та се­на­том за­ко­ну про Ін­сти­тут на­ціо­наль­ної пам’­яті…
США вводитимуть нові санкції проти РФ, поки вона не виведе своїх військових сил з окупованого Донбасу і не відновить територіальної…
За­кон про за­бо­ро­ну «бан­де­рів­ської ідео­ло­гії», ухва­ле­ний поль­ським пар­ла­мен­том, не від­по­ві­дає про­го­ло­ше­ним прин­ци­пам стра­те­гіч­но­го парт­нер­ства між Ук­раї­ною та Поль­щею і міс­тить…
Держ­ком­те­ле­ра­діо ста­ном на 1 січ­ня 2018 ро­ку на­да­ло суб’­єк­там гос­по­да­рю­ван­ня до­зво­ли на вве­зен­ня май­же 9 ти­сяч най­ме­ну­вань ви­дав­ни­чої про­дук­ції з…
31 січ­ня не ста­ло пер­шо­го кос­мо­на­вта не­за­леж­ної Ук­раї­ни Лео­ні­да Ка­де­ню­ка. Він рап­то­во по­мер у Ки­єві під час ран­ко­вої про­біж­ки.Він був…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».