Суспільство
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Березень 24, 2019

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Згід­но з ре­ко­мен­да­ці­ями ООН пе­ре­пи­си на­се­лен­ня у біль­шо­сті кра­їн сві­ту про­во­дять раз на де­сять ро­ків. Їх­ні да­ні є уні­каль­ним со­ці­аль­но-де­мо­гра­фіч­ним…
Під цим не­офі­цій­ним гас­лом уже по­над чо­ти­ри ро­ки на Дон­ба­сі во­юють і во­лон­тер­ству­ють гро­ма­дя­ни Ук­раї­ни, в жи­лах яких те­че поль­ська…
Клю­чо­ви­ми на­слід­ка­ми за­про­ва­джен­ня в Ук­раї­ні во­єн­но­го ста­ну ма­ють ста­ти по­си­лен­ня обо­ро­но­здат­но­сті дер­жа­ви, роз­бло­ку­ван­ня на­ві­га­ції на Азо­ві, мо­бі­лі­за­ція між­на­род­них парт­не­рів та…
Цього дня відбувався Всеукраїнський референдум, на який було винесено єдине запитання: «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?», ухвалений українським…
У НИЗЦІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ВПЕРШЕ ЗАПРОВАДЖЕНО ВОЄННИЙ СТАН Во­че­видь, не­має жод­но­го сен­су всо­те пе­ре­по­ві­да­ти по­дії, що ста­ли­ся 25 лис­то­па­да у Кер­чен­ській…
Цьо­го тиж­ня Ук­раї­на увій­шла в че­ре­ду зна­ко­вих юві­ле­їв. Так, по­за­вчо­ра, 21 лис­то­па­да, ми­ну­ло п’ять ро­ків від­то­ді, як то­діш­ній уряд під…
На тлі псев­до­ви­бо­рів, кот­рі ци­ми дня­ми від­бу­ва­ли­ся на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях, но­во­го за­барв­лен­ня на­бу­ває те­ма учас­ті в ук­ра­їн­сько-ро­сій­сько­му зброй­но­му про­ти­сто­ян­ні іно­зем­них…
Ми­ну­ло­го ві­кен­ду на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях До­нець­кої та Лу­ган­ської об­лас­тей оку­па­цій­ний ре­жим про­вів псев­до­ви­бо­ри. Очі­ку­ва­но так зва­не на­род­не во­ле­ви­яв­лен­ня біль­ше ски­да­ло­ся…
Пре­зи­дент Пет­ро По­ро­шен­ко у вів­то­рок зу­стрі­вся з гру­пою ієрар­хів УПЦ МП і, та­ким чи­ном, ро­сій­ський сце­на­рій бу­ло зі­рва­но.Про це на­пи­сав…
Пет­ро По­ро­шен­ко про­вів зу­стріч із час­ти­ною ієрар­хів Ук­ра­їн­ської пра­во­слав­ної церк­ви Мос­ков­сько­го пат­рі­ар­ха­ту, які під­три­му­ють на­дан­ня Ук­раї­ні То­мо­су про ав­то­ке­фа­лію.Про це…
— Пам’ятаєте, як нас лякали квотами для української музики на радіо? Буцімто і музики якісної немає, і радіостанції неспроможні заповнити…
Не­що­дав­но Пре­зи­дент Ук­раї­ни Пет­ро По­ро­шен­ко ви­дав Указ «Про не­від­клад­ні за­хо­ди що­до зміц­нен­ня дер­жав­но­го ста­ту­су ук­ра­їн­ської мо­ви та спри­ян­ня ство­рен­ню єди­но­го…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».