Суспільство
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Березень 24, 2019

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

У ці дні Ук­раї­на від­зна­чає п’яті ро­ко­ви­ни ма­со­вих роз­стрі­лів на Май­да­ні Не­за­леж­но­сті під час Ре­во­лю­ції Гід­но­сті. Вже п’ять ро­ків ак­ти­віс­ти…
НСЖУ та ре­дак­то­ри по­над 120 га­зет під­три­ма­ли ви­мо­гу до На­гляд­ової ра­ди «Укрпош­ти» про від­став­ку її ген­ди­рек­то­ра Іго­ря Смі­лян­сько­го. Про це…
Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України ухвалила рішення відтермінувати розірвання контракту з головою правління Суспільного мовлення Зурабом Аласанією до 6…
11 лю­то­го 2015 ро­ку Ука­зом Пре­зи­ден­та Ук­раї­ни Пет­ра По­ро­шен­ка з ме­тою «увіч­нен­ня ве­ли­кої люд­ської, гро­ма­дян­ської і на­ціо­наль­ної від­ва­ги та са­мо­від­да­но­сті,…
Не­що­дав­но за­вер­ши­ла­ся ре­єс­тра­ція кан­ди­да­тів у Пре­зи­ден­ти Ук­раї­ни. Піс­ля по­надмі­сяч­них по­туг ста­ло зро­зу­мі­ло, що в бю­ле­те­ні від 31 бе­рез­ня ми ма­ти­ме­мо…
З усіх за­яв, по­да­них на ре­єс­тра­цію до Центр­ви­борч­ко­му, ста­ном на 7 лю­то­го 37 уже за­ре­єс­тро­ва­ні, 38 від­хи­ле­ні, а 17 че­ка­ють…
На­гляд­ова ра­да На­ціо­наль­ної гро­мад­ської те­ле­ра­діо­ком­па­нії Ук­раї­ни опуб­лі­ку­ва­ла про­то­кол за­сі­дан­ня, яке від­бу­ло­ся 31 січ­ня, на яко­му звіль­ни­ли Зу­ра­ба Ала­са­нію з по­са­ди…
ЯКІ НА­СЛІД­КИ МА­ТИ­МЕ СУ­ДО­ВИЙ ВИ­РОК ВІК­ТО­РУ ЯНУ­КО­ВИ­ЧУ В ДЕР­ЖАВ­НІЙ ЗРА­ДІ По­за­вчо­ра у Мос­кві на лю­дях з’явив­ся пре­зи­дент-уті­кач Вік­тор Яну­ко­вич. Та­ка…
На­при­кін­ці лис­то­па­да 2018 ро­ку рі­шен­ням Ка­бі­не­ту Мі­ніс­трів Ук­раї­ни бу­ло ство­ре­но Мі­ніс­тер­ство Ук­раї­ни у спра­вах ве­те­ра­нів. Про те, яки­ми об­ста­ви­на­ми бу­ло…
ЦЬО­ГО ТИЖ­НЯ ПЕТ­РО ПО­РО­ШЕН­КО ОФІ­ЦІЙ­НО ВСТУ­ПИВ У ПЕ­РЕД­ВИ­БОР­НУ БО­РОТЬ­БУ ЗА ПОСТ ГЛА­ВИ ДЕР­ЖА­ВИ Пре­зи­дент­ська ви­бор­ча кам­па­нія в Ук­раї­ні — в…
Со­ціо­ло­гіч­ні до­слі­джен­ня, кот­рі ма­со­во про­во­дять­ся в Ук­раї­ні на­пе­ре­до­дні ви­бо­рів, за­зви­чай не об­ме­жую­ть­ся са­мим ли­ше праг­нен­ням ви­зна­чи­ти лі­де­ра май­бут­ніх пе­ре­го­нів. По­де­ку­ди…
Бри­фінг за учас­тю пред­став­ни­ків де­яких по­сольств, а та­кож ро­ди­чів вій­сь­ко­во­по­ло­не­них ук­ра­їн­ських мо­ря­ків про­ве­ла Упов­но­ва­же­ний Вер­хов­ної Ра­ди з прав лю­ди­ни Люд­ми­ла…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».