Суспільство
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Середа Листопад 14, 2018

Шановні читачі! 15 червня газеті "Демократична Україна

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років! 

Редакційна колегія

ЧО­ГО МОЖ­НА ОЧІ­КУ­ВА­ТИ ВІД ПУБ­ЛІ­КА­ЦІЇ АМЕ­РИ­КАН­СЬКИМ МІН­ФІ­НОМ «КРЕМ­ЛІВ­СЬКО­ГО СПИС­КУ»? Піс­ля то­го як на по­чат­ку ни­ніш­ньо­го тиж­ня Мі­ніс­тер­ство фі­нан­сів США опуб­лі­ку­ва­ло так…
Су­час­ні гу­ма­ні­тар­ні ви­кли­ки в усьо­му сві­ті дик­ту­ють но­ві ви­мо­ги для всіх ор­га­ні­за­цій, які за­хи­ща­ють гу­ман­ність, зла­го­ду та мир. Не ста­ло…
Ко­лиш­ній ві­це-пре­зи­дент США Джо­зеф Бай­ден на­го­ло­сив, що ко­руп­ція про­дов­жує бу­ти най­біль­шою проб­ле­мою для Ук­раї­ни. У зв’яз­ку з цим він ре­ко­мен­ду­вав…
Жур­на­ліс­ти діз­на­ли­ся, хто з по­лі­ти­ків мо­же взя­ти­ся за ро­бо­ту у шта­бі Пет­ра По­ро­шен­ка та які зав­дан­ня сто­ять пе­ред коман­дою Пре­зи­ден­та,…
Цьо­го тиж­ня ми­ну­ло чо­ти­ри ро­ки з мо­мен­ту пер­ших убивств учас­ни­ків Ре­во­лю­ції Гід­но­сті — Сер­гія Ні­го­яна, Ми­хай­ла Жиз­нев­сько­го та Ро­ма­на Се­ни­ка.…
Те­ма де­цен­тра­лі­за­ції та міс­це­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня за­ли­шає­ть­ся од­нією з най­за­тре­бу­ва­ні­ших у віт­чиз­ня­ній по­лі­ти­ці. При цьо­му ду­же час­то уяв­лен­ня про ці по­нят­тя…
22 СІЧ­НЯ — ДЕНЬ СО­БОР­НО­СТІ УК­РАЇ­НИ ВСЕ ПО­ЧИ­НА­ЛО­СЯ МИР­НИМ, ЦИ­ВІ­ЛІ­ЗО­ВА­НИМ ШЛЯ­ХОМ На до­лю укра­їн­ців ви­па­ло ба­га­то по­не­ві­рянь: сто­літ­тя­ми зем­лі, на…
Клю­чо­вою те­мою тиж­ня, що ми­нає, по­за вся­кі сум­ні­ви, став роз­гля­д у пар­ла­мент­ських сті­нах за­ко­но­про­ек­ту «Про осо­бли­во­сті дер­жав­ної по­лі­ти­ки із за­без­пе­чен­ня…
По­чи­на­ючи з 2014 ро­ку ко­лек­тив На­ціо­наль­но­го му­зею іс­то­рії Ук­раї­ни у Дру­гій сві­то­вій вій­ні ре­алі­зує низ­ку про­ек­тів, при­свя­че­них зви­тя­зі і жер­тов­но­сті…
Не­за­леж­ні су­ди — не­об­хід­на озна­ка де­мо­кра­тич­ної вла­ди та важ­ли­вий чин­ник ут­вер­джен­ня в су­спіль­стві вер­хо­вен­ства пра­ва, під­крес­лю­ють екс­пер­ти Цен­тру Ра­зум­ко­ва. По­дії…
«УКР­ІН­ФОРМ» РОЗ­БИ­РАВ­СЯ, ЯКА РЕ­АЛЬ­НА КАР­ТИ­НА СУ­СПІЛЬ­НИХ НА­СТРО­ЇВ У КРА­ЇНІ НА ПО­ЧА­ТОК 2018-го Укра­їн­ці зу­стрі­ли но­вий 2018 рік. І от яке спос­те­ре­жен­ня…
По­при те що до ви­бо­рів (як пре­зи­дент­ських, так і пар­ла­мент­ських) за­ли­шає­ть­ся ще по­над рік, ни­ні вже ак­тив­но ве­деть­ся, так би…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».