Суспільство
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Середа Лютий 20, 2019

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Нація нескорених
24 СЕРПНЯ — ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ Ін­ко­ли мож­на по­чу­ти, що не­за­леж­ність нам над­то лег­ко діс­та­ла­ся, мов­ляв, її про­го­ло­си­ли у пар­ла­мент­ській за­лі, а не за­во­юва­ли в... Читати далi
«Між крапельками» Мінських угод
Піс­ля під­пи­сан­ня Мін­ських угод ук­ра­їн­ська вла­да опи­ни­ла­ся в си­ту­ації, ко­ли, з од­но­го бо­ку, по­тріб­но до­три­му­ва­ти­ся на­ціо­наль­них ін­те­ре­сів, а з... Читати далi
Законодавчий колапс чи комунальна революція?
З 1 лип­ня на­би­ра­ють чин­но­сті по­ло­жен­ня За­ко­ну «Про осо­бли­во­сті здійс­нен­ня пра­ва влас­но­сті у ба­га­то­квар­тир­но­му бу­дин­ку», згід­но з яким ЖЕ­Ки... Читати далi
Якою буде Україна-2016?
Різд­вя­но-но­во­річ­ний цикл свят май­же за­вер­шив­ся. Пер­ші дні 2016 ро­ку для на­шої дер­жа­ви ми­ну­ли від­нос­но спо­кій­но і без осо­бли­вих не­спо­ді­ва­нок. Зви­чай­но,... Читати далi
Причина пересення – загроза життю
Оку­па­ція Кри­му та Схід­ної Ук­раї­ни при­ве­ла до та­ко­го яви­ща, як ви­му­ше­ні пе­ре­се­лен­ці. Во­ни ви­би­ра­ють для по­даль­шо­го міс­ця про­жи­ван­ня різ­ні... Читати далi
Україна прощалася з Левком Лук'яненком
Левко Лук’яненко — дисидент, співзасновник Української Гельсінкської групи, народний депутат чотирьох скликань Верховної Ради. Відзначений званням «Герой України».Народився 24 серпня 1928 року в селі Хрипівка Чернігівської області. За підпільну антирадянську діяльність у травні 1961 року... Читати далi
Всеукраїнському перепису населення бути?
Згід­но з ре­ко­мен­да­ці­ями ООН пе­ре­пи­си на­се­лен­ня у біль­шо­сті кра­їн сві­ту про­во­дять раз на де­сять ро­ків. Їх­ні да­ні є уні­каль­ним... Читати далi
Чверть українок скаржаться на депресію
Близько 46% українських жінок зазначають, що мають порушення сну, а 44% — хронічну втому.Такі дані всеукраїнського опитування щодо ставлення жінок до здорового способу життя в Україні озвучив голова правління асоціації «Українські центри нових технологій здоров’я» Владислав Сила.«Ми проводили... Читати далi
Наймолодший прем'єр та його команда
Піс­ля три­ва­лих по­лі­тич­них ба­та­лій нав­ко­ло Ка­бі­не­ту Мі­ніс­трів, кот­рі роз­по­ча­ли­ся ще ми­ну­ло­го ро­ку, Ук­раї­на от­ри­ма­ла на­реш­ті но­вий склад... Читати далi
«Беркут», санкції та бюджет
Схоже, що громадяни нашої держави вже остаточно відійшли від різдвяно-новорічних канікул. Принаймні, політичне життя в Україні упродовж нинішнього тижня вступило у своє звичне «протестантське» русло. Причому, неабиякий імпульс до цього було зроблено ще минулої п’ятниці, коли Києво-Святошинський... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

НСЖУ та ре­дак­то­ри по­над 120 га­зет під­три­ма­ли ви­мо­гу до На­гляд­ової ра­ди «Укрпош­ти» про від­став­ку її ген­ди­рек­то­ра Іго­ря Смі­лян­сько­го. Про це…
Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України ухвалила рішення відтермінувати розірвання контракту з головою правління Суспільного мовлення Зурабом Аласанією до 6…
11 лю­то­го 2015 ро­ку Ука­зом Пре­зи­ден­та Ук­раї­ни Пет­ра По­ро­шен­ка з ме­тою «увіч­нен­ня ве­ли­кої люд­ської, гро­ма­дян­ської і на­ціо­наль­ної від­ва­ги та са­мо­від­да­но­сті,…
Не­що­дав­но за­вер­ши­ла­ся ре­єс­тра­ція кан­ди­да­тів у Пре­зи­ден­ти Ук­раї­ни. Піс­ля по­надмі­сяч­них по­туг ста­ло зро­зу­мі­ло, що в бю­ле­те­ні від 31 бе­рез­ня ми ма­ти­ме­мо…
З усіх за­яв, по­да­них на ре­єс­тра­цію до Центр­ви­борч­ко­му, ста­ном на 7 лю­то­го 37 уже за­ре­єс­тро­ва­ні, 38 від­хи­ле­ні, а 17 че­ка­ють…
На­гляд­ова ра­да На­ціо­наль­ної гро­мад­ської те­ле­ра­діо­ком­па­нії Ук­раї­ни опуб­лі­ку­ва­ла про­то­кол за­сі­дан­ня, яке від­бу­ло­ся 31 січ­ня, на яко­му звіль­ни­ли Зу­ра­ба Ала­са­нію з по­са­ди…
ЯКІ НА­СЛІД­КИ МА­ТИ­МЕ СУ­ДО­ВИЙ ВИ­РОК ВІК­ТО­РУ ЯНУ­КО­ВИ­ЧУ В ДЕР­ЖАВ­НІЙ ЗРА­ДІ По­за­вчо­ра у Мос­кві на лю­дях з’явив­ся пре­зи­дент-уті­кач Вік­тор Яну­ко­вич. Та­ка…
На­при­кін­ці лис­то­па­да 2018 ро­ку рі­шен­ням Ка­бі­не­ту Мі­ніс­трів Ук­раї­ни бу­ло ство­ре­но Мі­ніс­тер­ство Ук­раї­ни у спра­вах ве­те­ра­нів. Про те, яки­ми об­ста­ви­на­ми бу­ло…
ЦЬО­ГО ТИЖ­НЯ ПЕТ­РО ПО­РО­ШЕН­КО ОФІ­ЦІЙ­НО ВСТУ­ПИВ У ПЕ­РЕД­ВИ­БОР­НУ БО­РОТЬ­БУ ЗА ПОСТ ГЛА­ВИ ДЕР­ЖА­ВИ Пре­зи­дент­ська ви­бор­ча кам­па­нія в Ук­раї­ні — в…
Со­ціо­ло­гіч­ні до­слі­джен­ня, кот­рі ма­со­во про­во­дять­ся в Ук­раї­ні на­пе­ре­до­дні ви­бо­рів, за­зви­чай не об­ме­жую­ть­ся са­мим ли­ше праг­нен­ням ви­зна­чи­ти лі­де­ра май­бут­ніх пе­ре­го­нів. По­де­ку­ди…
Бри­фінг за учас­тю пред­став­ни­ків де­яких по­сольств, а та­кож ро­ди­чів вій­сь­ко­во­по­ло­не­них ук­ра­їн­ських мо­ря­ків про­ве­ла Упов­но­ва­же­ний Вер­хов­ної Ра­ди з прав лю­ди­ни Люд­ми­ла…
Сто­літ­тя то­му, 22 січ­ня 1919 ро­ку, на Со­фій­ській пло­щі Ки­єва бу­ло про­го­ло­ше­но об’єд­нан­ня Ук­ра­їн­ської На­род­ної Рес­пуб­лі­ки і За­хід­но-Ук­ра­їн­ської На­род­ної Рес­пуб­лі­ки…
Сторiнка 1 iз 44

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».