Суспільство
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Квiтень 28, 2017

Шановні читачі! Ви тримаєте в руках 24151-й випуск газети «Демократична Україна», що веде свій родовід від червня 1918 року. На жаль, змушені повідомити про призупинення виходу газети із січня 2017 року через брак коштів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми подолаємо негаразди і незабаром випуск газети буде відновлено. 

Редакційна колегія

Декомунізація: процес пішов...
Піс­ля не­дав­ньо­го на­бран­ня чин­но­сті за­ко­нів про де­ко­му­ні­за­цію, в ба­га­тьох ук­ра­їн­ських ре­гіо­нах стар­ту­ва­ла кам­па­нія з до­слі­джен­ня назв... Читати далi
Семеро одного не ждуть
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ В ПЕРІОД СВОГО МІЖСЕЗОННЯ ПОПОВНИЛАСЯ НОВИМИ ОБЛИЧЧЯМИ Про­мі­жне свя­то де­мо­кра­тії не при­нес­ло яки­хось оче­вид­них не­спо­ді­ва­нок. Втім, де­які при­во­ди для роз­ду­мів усе ж та­ки... Читати далi
Конституція: напередодні реформ
19 ро­ків то­му, 28 черв­ня 1996 ро­ку, на­род­ні де­пу­та­ти ухва­ли­ли Кон­сти­ту­цію. Від­то­ді ця да­та є дер­жав­ним свя­том. «Венеціанці» поставили «п’ять з мінусом»...У минулому числі ми детально... Читати далi
Немирне «перемир'я»
ЧИ БУДЕ КОЛИСЬ ЗАПРОВАДЖЕНО ВОЄННИЙ СТАН НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ? Якось так ви­хо­дить, що ак­ти­ві­за­ція бо­йо­ви­ків на Дон­ба­сі та їх­ня під­трим­ка з бо­ку Ро­сії від­бу­ває­ть­ся то­ді, ко­ли... Читати далi
Полку «безімунітетних» прибуло
При­кла­дів, ко­ли на­род­ні де­пу­та­ти Ук­раї­ни по­го­джу­ва­ли­ся ска­су­ва­ти не­до­то­ркан­ність із то­го чи ін­шо­го ко­ле­ги, в іс­то­рії віт­чиз­ня­но­го... Читати далi
Президентська кампанія: яким буде фініш?
Найнеспокійніша в історії України передвиборна президентська кампанія закінчується. Післязавтрашнього дня — 25 травня — з нетерпінням очікують буквально всі. Кандидати на пост глави держави з надією та сподіваннями на успіх. Терористи на сході України — з твердими намірами, можливо, востаннє,... Читати далi
Мова – душа народу
9 ЛИС­ТО­ПА­ДА — ДЕНЬ УК­РА­ЇН­СЬКОЇ ПИ­СЕМ­НО­СТІ І МО­ВИ ЧУ­ЖИН­ЦІ, ПРАГНУЧИ УПО­КО­РИ­ТИ НА­РО­ДИ, НА­МА­ГА­ЛИ­СЯ НА­САМ­ПЕ­РЕД ПО­ЗБА­ВИ­ТИ ЇХ РІД­НОЇ МО­ВИ: «ТА­КОЇ... Читати далi
Кримські татари однозначно бойкотуватимуть так...
Напевно, найбільш напружена на сьогодні ситуація серед представників кримськотатарського народу, адже татари чудово знають ціну російській «дружбі». Вони воліють залишатися громадянами Української держави. Нинішні намагання Володимира Путіна та так званої нової кримської влади загравати з... Читати далi
Конституційна «двадцятка»
За кіль­ка днів ми­не 20 ро­ків із мо­мен­ту ухва­лен­ня ук­ра­їн­сько­го Ос­нов­но­го За­ко­ну. Про Кон­сти­ту­цію на­шої дер­жа­ви то­ді бу­ло мод­но го­во­ри­ти сло­ва­ми... Читати далi
Голова ENEMO назвав основний недолік...
Спос­те­рі­га­чі ENEMO за­зна­ча­ють, що пер­ший тур ук­ра­їн­ських міс­це­вих ви­бо­рів прой­шов пе­ре­важ­но від­по­від­но до між­на­род­них стан­дар­тів та... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

Тра­ди­цій­но на­пе­ре­до­дні Но­во­го ро­ку біль­шість лю­дей на­ма­гаю­ть­ся спог­ля­да­ти в май­бут­нє з опти­міз­мом. Раз по раз, зу­стрі­ча­ючи різд­вя­но-но­во­річ­ні свя­та, ми ві­ри­мо,…
Генасамблея ООН остаточно проголосувала за проект резолюції щодо Криму, підготовлений Україною. Згідно з резолюцією Росію офіційно визнано окупантом, а Крим…
Укра­їн­ці за кор­до­ном, ко­ли во­ни об’­єд­на­ні, є по­туж­ною си­лою впли­ву. Ни­ні це по­тріб­но як ні­ко­ли, осо­бли­во в та­ких стра­те­гіч­но важ­ли­вих…
Ка­бі­нет Мі­ніс­трів Ук­раї­ни на за­сі­дан­ні в не­ді­лю 18 груд­ня роз­гля­нув пи­тан­ня за­без­пе­чен­ня ста­біль­но­сті у фі­нан­со­вій сис­те­мі кра­їни. Бе­ру­чи до ува­ги…
На тлі бю­джет­ної но­чі, кот­ра, по­за вся­кі сум­ні­ви, ста­ла го­лов­ною пар­ла­мент­ською по­ді­єю тиж­ня, що ми­нає, май­же не­по­мі­че­ним ли­ши­лось ухва­лен­ня ще…
2016 рік до­бі­гає кін­ця. І хо­ча оста­точ­ні йо­го під­сум­ки під­би­ва­ти ще за­ра­но, пев­ні роз­ду­ми ви­сло­ви­ти до­реч­но вже те­пер. Го­лов­ний вис­но­вок…
З НАСТУПНОГО РОКУ В КОЖНОМУ ВІТЧИЗНЯНОМУ МІНІСТЕРСТВІ ОФІЦІЙНО ЗАПРАЦЮЮТЬ НОВІ ЧИНОВНИКИ По­ча­ток но­во­го ро­ку вже тра­ди­цій­но обі­цяє ці­лу низ­ку по­лі­тич­них…
Сьо­го­дні в усьо­му сві­ті за іні­ці­ати­ви ООН від­зна­чає­ть­ся Між­на­род­ний день бо­роть­би з ко­руп­цією — са­ме 9 груд­ня, 13 ро­ків то­му,…
5 ГРУД­НЯ — МІЖ­НА­РОД­НИЙ ДЕНЬ ВО­ЛОН­ТЕ­РІВ З по­чат­ком ро­сій­ської аг­ре­сії ти­ся­чі ук­ра­їн­ських во­лон­те­рів по­ча­ли до­по­ма­га­ти ук­ра­їн­сько­му вій­ську у від­стою­ван­ні рід­ної…
У дні, ко­ли на­ша дер­жа­ва від­зна­чає 25-річ­чя про­ве­ден­ня Все­ук­ра­їн­сько­го ре­фе­рен­ду­му на під­твер­джен­ня Ак­та про Не­за­леж­ність, схо­же, роз­по­ча­ло­ся від­ро­джен­ня ста­рих брен­дів.25…
За ро­ки не­за­леж­но­сті То­ва­ри­ство спри­ян­ня обо­ро­ні Ук­раї­ни під­го­ту­ва­ло для Зброй­них Сил, ін­ших си­ло­вих струк­тур, а та­кож еко­но­мі­ки кра­їни сот­ні ти­сяч…
У дні, ко­ли ук­ра­їн­ське су­спіль­ство зга­дує по­дії три­річ­ної дав­ни­ни, а са­ме — по­ча­ток Ре­во­лю­ції Гід­но­сті, від су­до­вих ор­га­нів на­ді­йшов чер­го­вий…
Сторiнка 1 iз 31

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».