Суспільство
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Лютий 24, 2018
520 років тому Києву було надано Магдебурзьке...
Великий литовський князь Олександр 27 лютого 1494 року надав Києву Магдебурзьке право, в результаті якого місто отримало статус самоврядування. Джерела намагалися бути точними, проте є різночитання... Трохи історії. У 1188 році архієпископ Віхман надав привілеї самоврядуванню в Магдебурзі.... Читати далi
Як об’їхати Росію? Різні погляди на транзитну...
На тлі чер­го­во­го за­гос­трен­ня си­ту­ації на Дон­ба­сі, во­че­видь, при­уро­че­но­го ро­сій­ськи­ми бо­йо­ви­ка­ми до дру­гої річ­ни­ці пе­ре­мо­ги Ре­во­лю­ції... Читати далi
Ештон: сепаратитсти мають звільнити заручників
У Євросоюзі наголошують на необхідності негайного звільнення заручників, яких незаконно утримують озброєні групи у Східній Україні. Про це йдеться в заяві високого представника ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Кетрін Ештон, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Брюсселі.«Усі... Читати далi
Вони боронять кожного з нас
14 ЖОВТНЯ — ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ І ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА День за­хис­ни­ка Ук­раї­ни — свя­то, що від­зна­чає­ть­ся в Ук­раї­ні 14 жовт­ня у свя­то По­кро­ви Прес­вя­тої Бо­го­ро­ди­ці... Читати далi
Риболовля на блешню: перипетії конспірології
В на­уко­вих ко­лах, та й вза­га­лі се­ред ін­те­лі­ген­ції прий­ня­то мор­щи­ти но­са при зга­ду­ван­ні сло­ва «кон­спі­ро­ло­гія». Ну, мов­ляв, зно­ву ви за ста­ре: «все­світ­ня... Читати далi
На узбіччі місцевого самоврядування
Тра­ди­цій­ні для дер­жав­но­го ус­трою і здав­на звич­ні укра­їн­цям сіль­ра­ди остан­нім ча­сом ви­му­ше­ні бо­ро­ти­ся за ви­жи­ван­ня.Не­доб­рі ча­си для сіль­рад на­ста­ли... Читати далi
Чи можливий суспільний лад під час війни?
Нор­маль­не жит­тя у су­спіль­стві не мо­же від­бу­ва­ти­ся по­за ус­та­ле­ни­ми пра­ви­ла­ми. Ко­ли по­лі­ти­ка у кра­їні діє за за­ко­на­ми по­лі­ти­ки, біз­нес — за... Читати далi
Прем'єр-міністр доручив провести експертизу...
Про це гла­ва уря­ду по­ві­до­мив по за­вер­шен­ні озна­йом­лен­ня із спо­ря­джен­ням та ро­бо­чої на­ра­ди з пи­тань під­го­тов­ки ЗСУ до ви­ко­нан­ня зав­дань в осін­ньо-зи­мо­вий... Читати далi
ТСО України – захисникам вітчизни
За ро­ки не­за­леж­но­сті То­ва­ри­ство спри­ян­ня обо­ро­ні Ук­раї­ни під­го­ту­ва­ло для Зброй­них Сил, ін­ших си­ло­вих струк­тур, а та­кож еко­но­мі­ки кра­їни сот­ні ти­сяч... Читати далi
Декомунізація: процес пішов...
Піс­ля не­дав­ньо­го на­бран­ня чин­но­сті за­ко­нів про де­ко­му­ні­за­цію, в ба­га­тьох ук­ра­їн­ських ре­гіо­нах стар­ту­ва­ла кам­па­нія з до­слі­джен­ня назв... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

Пре­зи­дент Пет­ро По­ро­шен­ко під­пи­сав За­кон «Про осо­бли­во­сті дер­жав­ної по­лі­ти­ки із за­без­пе­чен­ня дер­жав­но­го су­ве­ре­ні­те­ту Ук­раї­ни над тим­ча­со­во оку­по­ва­ни­ми те­ри­то­рі­ями в До­нець­кій…
Ми­ну­ли­ми ви­хід­ни­ми ні­мець­кий Мюн­хен пе­ре­тво­рив­ся не­хай і не на центр сві­то­вої по­лі­ти­ки, але на міс­це ту­сов­ки де­сят­ків глав дер­жав та…
ПЕТРО ПОРОШЕНКО ДАВ СВІДЧЕННЯ У СПРАВІ ПРО ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ СВОГО ПОПЕРЕДНИКА Су­до­вий роз­гляд спра­ви про дер­жав­ну зра­ду Вік­то­ра Яну­ко­ви­ча цьо­го…
Чет­вер­та річ­ни­ця ма­со­вих роз­стрі­лів на Май­да­ні обій­шла­ся без будь-яких пом­пе­зних за­хо­дів. Упро­довж чо­ти­рьох днів — з 18-го до 21 лю­то­го…
20 ЛЮ­ТО­ГО — ДЕНЬ ГЕ­РО­ЇВ НЕ­БЕС­НОЇ СОТ­НІ Мі­лі­цей­ські кий­ки, во­до­ме­ти і по­стрі­ли снай­пе­рів не зля­ка­ли лю­дей — учас­ни­ків Рево­лю­ції Гід­но­сті,…
Віт­чиз­ня­на вла­да під­ки­ну­ла га­ря­чу те­му для су­спіль­ства у пе­ред­день річ­ни­ці од­нієї з най­дра­ма­тич­ні­ших сто­рі­нок но­віт­ньої іс­то­рії — роз­стрі­лів на Май­да­ні…
Схо­же, що з під­пи­сан­ням пре­зи­ден­том Поль­щі Ан­дже­єм Ду­дою змін до ухва­ле­но­го там­теш­ні­ми Сей­мом та се­на­том за­ко­ну про Ін­сти­тут на­ціо­наль­ної пам’­яті…
США вводитимуть нові санкції проти РФ, поки вона не виведе своїх військових сил з окупованого Донбасу і не відновить територіальної…
За­кон про за­бо­ро­ну «бан­де­рів­ської ідео­ло­гії», ухва­ле­ний поль­ським пар­ла­мен­том, не від­по­ві­дає про­го­ло­ше­ним прин­ци­пам стра­те­гіч­но­го парт­нер­ства між Ук­раї­ною та Поль­щею і міс­тить…
Держ­ком­те­ле­ра­діо ста­ном на 1 січ­ня 2018 ро­ку на­да­ло суб’­єк­там гос­по­да­рю­ван­ня до­зво­ли на вве­зен­ня май­же 9 ти­сяч най­ме­ну­вань ви­дав­ни­чої про­дук­ції з…
31 січ­ня не ста­ло пер­шо­го кос­мо­на­вта не­за­леж­ної Ук­раї­ни Лео­ні­да Ка­де­ню­ка. Він рап­то­во по­мер у Ки­єві під час ран­ко­вої про­біж­ки.Він був…
ЧО­ГО МОЖ­НА ОЧІ­КУ­ВА­ТИ ВІД ПУБ­ЛІ­КА­ЦІЇ АМЕ­РИ­КАН­СЬКИМ МІН­ФІ­НОМ «КРЕМ­ЛІВ­СЬКО­ГО СПИС­КУ»? Піс­ля то­го як на по­чат­ку ни­ніш­ньо­го тиж­ня Мі­ніс­тер­ство фі­нан­сів США опуб­лі­ку­ва­ло так…
Сторiнка 1 iз 34

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».