Військо
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Квiтень 19, 2018
Кому служба не в радість
За за­галь­ною оцін­кою, Ук­ра­їн­ська ар­мія, яку по­пе­ред­ня вла­да пла­но­мір­но пе­ре­тво­рю­ва­ла на вій­сько для за­бав на па­ра­дах, ни­ні пот­ро­ху на­ро­щує м’язи.... Читати далi
Світла пам’ять – полеглим, честь живим!
Світ по­ба­чи­ла кни­га «Світ­ла пам’­ять Ге­ро­ям по­лег­лим, честь і сла­ва Ге­ро­ям жи­вим», яка бу­ла ство­ре­на ко­лек­ти­вом ав­то­рів Ака­де­мії Су­хо­пут­них військ іме­ні... Читати далi
Генерал-майор у відставці Вадим Гречанінов:...
НА­ТО. За цією аб­ре­ві­ату­рою при­хо­вує­ть­ся най­силь­ні­ша вій­сь­ко­ва ор­га­ні­за­ція сві­ту — Пів­ніч­но­ат­лан­тич­ний блок. Що ми зна­ємо про ньо­го? Упро­довж... Читати далi
Юрій Бірюков: стан фінансування армії змушує...
Ім’я рад­ни­ка Пре­зи­ден­та Юрія Бі­рю­ко­ва у біль­шо­сті спів­віт­чиз­ни­ків асо­ці­юєть­ся з во­лон­тер­ським ру­хом і но­ви­ми під­хо­да­ми до за­без­пе­чен­ня... Читати далi
Військові залізничники відновлюють зруйнований...
Во­їни-за­ліз­нич­ни­ки, які слу­жать у скла­ді Дер­жав­ної спе­ці­аль­ної служ­би транс­пор­ту Мі­ніс­тер­ства ін­фра­струк­ту­ри Ук­раї­ни, не звіль­ня­ли оку­по­ва­них міст... Читати далi
Вдосконалення бойової підготовки за стандартами...
Цьо­го­річ Ук­раї­на на сво­їй те­ри­то­рії про­ве­де п’ять між­на­род­них вій­сь­ко­вих на­вчань за учас­ті аме­ри­кан­ських і поль­ських вій­сь­ко­вих. З аме­ри­кан­ськи­ми... Читати далi
Покарання за зрив мобілізації
Вій­сь­ко­ва про­ку­ра­ту­ра Львів­сько­го гар­ні­зо­ну ви­яви­ла низ­ку фак­тів по­ру­шень, до­пу­ще­них під час про­ве­ден­ня п’ятої-шос­тої хвиль мо­бі­лі­за­ції на... Читати далi
Героїзм, проявлений в АТО
До зо­ни від­по­ві­даль­но­сті по­віт­ря­но­го коман­ду­ван­ня «За­хід» вхо­дить 8 об­лас­тей; ад­мі­ніс­тра­тив­ний центр м. Львів, об’­єк­ти хі­міч­ної про­мис­ло­во­сті в... Читати далi
Канадські вояки діляться досвідом з...
У Між­на­род­но­му цен­трі ми­ро­твор­чо­сті та без­пе­ки Ака­де­мії су­хо­пут­них військ іме­ні геть­ма­на Пет­ра Са­гай­дач­но­го (Яво­рів­ський по­лі­гон)... Читати далi
Від миротворчого досвіду – до досвіду в АТО
16-а окре­ма бри­га­да ар­мій­ської авіа­ції Су­хо­пут­них військ Зброй­них Сил Ук­раї­ни, яка дис­ло­кує­ть­ся в Бро­дах, по­стій­но бе­ре участь у ми­ро­твор­чих мі­сі­ях ООН. Ще за... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

13 КВІТНЯ — ПОЧАТОК АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ Рівно чотири роки тому, 13 квітня 2014 року, Рада національної безпеки і оборони України…
Гли­бо­ка мо­дер­ні­за­ція за­ста­рі­лих зраз­ків ра­дян­сько­го озбро­єн­ня і тех­ні­ки сут­тє­во під­ви­щує їх так­ти­ко-тех­ніч­ні ха­рак­те­рис­ти­ки, до­зво­ля­ючи ефек­тив­но бо­ро­тись із во­ро­гом. Верховний головнокомандувач…
УВАГОЮ ТА ПІКЛУВАННЯМ ОТОЧЕНІ ХЛОПЧАКИ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У НАВЧАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОМУ КОМПЛЕКСІ КИЇВСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ЛІЦЕЮ ІМ. ІВАНА БОГУНА Мишкові не виповнилось і…
По­точ­ні ви­дат­ки на по­тре­би Зброй­них Сил Ук­раї­ни по­рів­ня­но з 2017 ро­ком збіль­ше­но на 16,8 млрд грн, або на 24,3%. П’яту…
Ка­бі­нет Мі­ніс­трів за­твер­див По­ря­док за­сто­су­ван­ня зброї і бо­йо­вої тех­ні­ки з’єд­нан­ня­ми, вій­сь­ко­ви­ми час­ти­на­ми і під­роз­ді­ла­ми Зброй­них Сил під час ви­ко­нан­ня ни­ми…
Сьо­го­дні ук­ра­їн­ське вій­сько про­ти­сто­їть ро­сій­сько-те­ро­рис­тич­ній ор­ді і є чи не єди­ним на­дій­ним га­ран­том на­шої не­за­леж­но­сті й те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті. Знач­ний вне­сок…
15 ЛЮ­ТО­ГО — ДЕНЬ ВША­НУ­ВАН­НЯ УЧАС­НИ­КІВ БО­ЙО­ВИХ ДІЙ НА ТЕ­РИ­ТО­РІЇ ІН­ШИХ ДЕР­ЖАВ 29 ро­ків то­му, 15 лю­то­го 1989 ро­ку, за­кін­чи­ла­ся…
Запи­си та­ко­го зміс­ту че­рез кіль­ка мі­ся­ців служ­би у ро­сій­ській ар­мії з’яви­ли­ся в осо­бо­вих спра­вах ук­ра­їн­ських вій­сь­ко­вих, які на по­чат­ку 2014-го…
Яка на сьо­го­дні кри­мі­но­ген­на си­ту­ація в ар­мії? Чи прав­да, що ар­мій­ці ги­нуть не ли­ше від во­ро­жих куль, а й ін­ші…
Пус­ки ук­ра­їн­ських ра­кет, зроб­ле­ні на по­чат­ку зи­ми у Херсон­ській об­лас­ті, зму­си­ли за­нер­ву­ва­ти ро­сій­ську вла­ду: Кремль не ли­ше за­су­див їх, а…
Зу­пи­ни­ти ро­сій­сько-те­ро­рис­тич­ну ор­ду до­по­мог­ли і не­бай­ду­жі укра­їн­ці, на­да­ючи ук­ра­їн­сько­му вій­ську бла­го­дій­но-во­лон­тер­ську до­по­мо­гу.Сло­ва, ви­не­се­ні в за­го­ло­вок, бу­ли ска­за­ні На­по­лео­ном. Про­тя­гом сто­літь,…
6 ГРУД­НЯ — ДЕНЬ ЗБРОЙ­НИХ СИЛ УК­РАЇ­НИ «Ук­раї­на мі­лі­та­ри­зує­ть­ся...»Усі позитивні зміни, що відбуваються в Україні останнім часом, російські політики (за рідким винятком),…
Сторiнка 1 iз 10

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».