Військо
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Лютий 24, 2018
Військові залізничники відновлюють зруйнований...
Во­їни-за­ліз­нич­ни­ки, які слу­жать у скла­ді Дер­жав­ної спе­ці­аль­ної служ­би транс­пор­ту Мі­ніс­тер­ства ін­фра­струк­ту­ри Ук­раї­ни, не звіль­ня­ли оку­по­ва­них міст... Читати далi
Герої цих книг – люди, які захищають нашу землю
Ти­ся­чі справж­ніх пат­ріо­тів ни­ні на схо­ді дер­жа­ви від­сто­юють не­за­леж­ність і ці­лі­сність Ук­раї­ни, пра­во жи­ти у де­мо­кра­тич­ній і онов­ле­ній кра­їні. Час­то... Читати далi
На голодному пайку
ВПРОДОВЖ ДЕСЯТИЛІТЬ ПЕРЕБУВАЛИ ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ, ЗАЗНАВШИ МАСШТАБНОЇ РУЙНАЦІЇ І ВТРАТИ БОЄГОТОВНОСТІ «Ар­мія якось ви­кру­тить­ся...»Нині, зважаючи на ситуацію у Збройних Силах, інших військових формуваннях держави, можна стверджувати: українські політики, які прийшли до... Читати далi
Як останній козир...
Остан­нім ча­сом дер­жа­ва при­ді­ляє де­да­лі біль­ше ува­ги ре­зер­віс­там — лю­дям, які жи­вуть зви­чай­ним ци­віль­ним жит­тям, але за пер­шим на­ка­зом го­то­ві ви­ру­ши­ти в район... Читати далi
Гартувати незалежність може лише боєздатне...
У Льво­ві в Ака­де­мії су­хо­пут­них військ ім. геть­ма­на Пет­ра Са­гай­дач­но­го від­бу­ла­ся між­на­род­на на­уко­во-прак­тич­на кон­фе­рен­ція «Пер­спек­ти­ви роз­вит­ку... Читати далi
Кому служба не в радість
За за­галь­ною оцін­кою, Ук­ра­їн­ська ар­мія, яку по­пе­ред­ня вла­да пла­но­мір­но пе­ре­тво­рю­ва­ла на вій­сько для за­бав на па­ра­дах, ни­ні пот­ро­ху на­ро­щує м’язи.... Читати далi
«Вам належить прибути до військкомату...»
Найближчим часом тисячі українців будуть мобілізовані до українського війська і вирушать на Схід України, де тривають запеклі бої, в ході яких наша армія звільняє від терористів населені пункти, наближаючись до державного кордону.Але, незважаючи на той факт, що терористам підконтрольні лише 25... Читати далi
Кабмін затвердив порядок використання зброї й...
Ка­бі­нет Мі­ніс­трів за­твер­див По­ря­док за­сто­су­ван­ня зброї і бо­йо­вої тех­ні­ки з’єд­нан­ня­ми, вій­сь­ко­ви­ми час­ти­на­ми і під­роз­ді­ла­ми Зброй­них Сил під... Читати далi
Українській армії – українську мілітарну традицію
Ук­ра­їн­ські вій­сь­ко­ві час­ти­ни до­сі ма­ють у сво­їх на­звах ра­дян­ські ат­ри­бу­ти. Їх уже дав­но слід змі­ню­ва­ти. Як це зро­би­ти — роз­по­ві­ли... Читати далi
Без повної мобілізації демобілізація неможлива
По­над рік вій­сь­ко­ві бо­ро­нять кор­до­ни Ук­раї­ни. Вже прий­шов час їх за­мі­ню­ва­ти но­ви­ми си­ла­ми, про­те ін­тен­сив­ність мо­бі­лі­за­ції не дає мож­ли­во­сті всіх... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

Ка­бі­нет Мі­ніс­трів за­твер­див По­ря­док за­сто­су­ван­ня зброї і бо­йо­вої тех­ні­ки з’єд­нан­ня­ми, вій­сь­ко­ви­ми час­ти­на­ми і під­роз­ді­ла­ми Зброй­них Сил під час ви­ко­нан­ня ни­ми…
Сьо­го­дні ук­ра­їн­ське вій­сько про­ти­сто­їть ро­сій­сько-те­ро­рис­тич­ній ор­ді і є чи не єди­ним на­дій­ним га­ран­том на­шої не­за­леж­но­сті й те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті. Знач­ний вне­сок…
15 ЛЮ­ТО­ГО — ДЕНЬ ВША­НУ­ВАН­НЯ УЧАС­НИ­КІВ БО­ЙО­ВИХ ДІЙ НА ТЕ­РИ­ТО­РІЇ ІН­ШИХ ДЕР­ЖАВ 29 ро­ків то­му, 15 лю­то­го 1989 ро­ку, за­кін­чи­ла­ся…
Запи­си та­ко­го зміс­ту че­рез кіль­ка мі­ся­ців служ­би у ро­сій­ській ар­мії з’яви­ли­ся в осо­бо­вих спра­вах ук­ра­їн­ських вій­сь­ко­вих, які на по­чат­ку 2014-го…
Яка на сьо­го­дні кри­мі­но­ген­на си­ту­ація в ар­мії? Чи прав­да, що ар­мій­ці ги­нуть не ли­ше від во­ро­жих куль, а й ін­ші…
Пус­ки ук­ра­їн­ських ра­кет, зроб­ле­ні на по­чат­ку зи­ми у Херсон­ській об­лас­ті, зму­си­ли за­нер­ву­ва­ти ро­сій­ську вла­ду: Кремль не ли­ше за­су­див їх, а…
Зу­пи­ни­ти ро­сій­сько-те­ро­рис­тич­ну ор­ду до­по­мог­ли і не­бай­ду­жі укра­їн­ці, на­да­ючи ук­ра­їн­сько­му вій­ську бла­го­дій­но-во­лон­тер­ську до­по­мо­гу.Сло­ва, ви­не­се­ні в за­го­ло­вок, бу­ли ска­за­ні На­по­лео­ном. Про­тя­гом сто­літь,…
6 ГРУД­НЯ — ДЕНЬ ЗБРОЙ­НИХ СИЛ УК­РАЇ­НИ «Ук­раї­на мі­лі­та­ри­зує­ть­ся...»Усі позитивні зміни, що відбуваються в Україні останнім часом, російські політики (за рідким винятком),…
Все­во­лод Стеб­люк, який на по­чат­ку вій­ни на Дон­ба­сі очо­лю­вав мед­служ­бу доб­ро­воль­чо­го ба­таль­йо­ну «Ми­ро­тво­рець», уря­ту­вав 87 по­ра­не­них во­яків і ви­віз їх…
По всій Ук­раї­ні три­ва­ють на­вчан­ня осо­бо­во­го скла­ду бо­йо­вих бри­гад. Са­ме там від­то­чую­ть­ся на­вич­ки. В 24-й окре­мій ме­ха­ні­зо­ва­ній За­ліз­ній бри­га­ді на…
Вій­сь­ко­ві час­ти­ни про­хо­дять різ­ні ета­пи: во­ни на­ро­джую­ть­ся (фор­мую­ть­ся), функ­ціо­ну­ють, змі­ню­ють міс­це дис­ло­ка­ції, най­ме­ну­ван­ня то­що. А ко­ли на­стає час, їх роз­фор­мо­ву­ють.…
Роз­по­чав­ся при­зов гро­ма­дян на стро­ко­ву вій­сь­ко­ву служ­бу до Зброй­них Сил та ін­ших вій­сь­ко­вих фор­му­вань Ук­раї­ни. Про це по­ві­до­мив ке­рів­ник прес-служ­би…
Сторiнка 1 iз 9

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».