Військо
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Березень 22, 2019

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Чи зміцнять «ШПАКИ» українське військо?
У на­ро­ді ка­жуть, що сол­дат, який у мир­ний час бі­жить ву­ли­цею, ви­кли­кає зди­ву­ван­ня, а пол­ков­ник — па­ні­ку. На­при­кін­ці лип­ня — по­чат­ку серп­ня і в Пол­та­ві мож­на... Читати далi
Україна не дозволить Росії домінувати в...
На засіданні РНБО ухвалено рішення про створення на Азовському морі військовоморської бази України. Від скарг на росіян, які затримують в Азовському морі наші судна, Українська держава переходить до реальних протидій. Україна несе економічні збитки Якщо не брати до уваги події навколо острова... Читати далi
Україна здатна забезпечити військо сучасними...
Нині навіть на вищому державному рівні визнано, що протягом останніх років Збройні Сили цілеспрямовано розвалювали: новітні озброєння, сучасна техніка практично не поступали у війська. Результати такого «дбайливого» ставлення до людей у погонах вони пожинають, беручи участь в антитерористичній... Читати далi
Здорова нація – сильна армія
ЗА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ДО ВІЙСЬКА МОБІЛІЗУВАЛИ ТИСЯЧІ ГРОМАДЯН, НЕПРИДАТНИХ ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ’Я ДО СЛУЖБИ В АРМІЇ «Наших хвороб медики «не помітили»...»В одному з військово-медичних закладів, підпорядкованих Міністерству оборони України, познайомився з Максимом і... Читати далi
У сім'ї єдиній
Вій­сь­ко­ві час­ти­ни про­хо­дять різ­ні ета­пи: во­ни на­ро­джую­ть­ся (фор­мую­ть­ся), функ­ціо­ну­ють, змі­ню­ють міс­це дис­ло­ка­ції, най­ме­ну­ван­ня то­що. А... Читати далi
Артур Кирєєв: була лише одна думка – вже добігався
Cтар­ший лей­те­нант, коман­дир ро­ти, са­пер 93-ї окре­мої ме­ха­ні­зо­ва­ної бри­га­ди Ар­тур Ки­рє­єв ра­зом із гру­пою са­пе­рів при ви­ко­нан­ні бо­йо­во­го зав­дан­ня на... Читати далi
Генерал-майор у відставці Вадим Гречанінов:...
НА­ТО. За цією аб­ре­ві­ату­рою при­хо­вує­ть­ся най­силь­ні­ша вій­сь­ко­ва ор­га­ні­за­ція сві­ту — Пів­ніч­но­ат­лан­тич­ний блок. Що ми зна­ємо про ньо­го? Упро­довж... Читати далi
Українське військо відроджується
6 ГРУДНЯ — ДЕНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ Так вва­жа­ють не тіль­ки чи­нов­ни­ки Мі­ніс­тер­ства обо­ро­ни, а й не­за­леж­ні екс­пер­ти, прос­ті сол­да­ти й офі­це­ри.Про­тя­гом кіль­кох... Читати далi
Українцям є чим воювати
ЦЕ ВКОТРЕ ЗАСВІДЧИЛА МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ОЗБРОЄНЬ, ЯКА ВІДБУЛАСЯ В ОБ’ЄДНАНИХ АРАБСЬКИХ ЕМІРАТАХ Про­хо­ди­ла во­на — за дав­ньою тра­ди­цією — у міс­ті Абу-Да­бі. Слід за­ува­жи­ти, що ук­ра­їн­ські ви­роб­ни­ки зброї та... Читати далi
В Україні народжується нова армія
Зброй­ні Си­ли Ук­раї­ни на­реш­ті по­чи­на­ють від­чу­ва­ти: во­ни є дер­жав­ною струк­ту­рою, яка грає чи не пер­шу скрип­ку у її обо­ро­но­здат­но­сті. Од­не зі свід­чень цьо­го —... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 • У добру путь, сержанте!
  Взяв­ши курс на за­про­ва­джен­ня стан­дар­тів НАТО в ук­ра­їн­ській ар­мії, її коман­ду­ван­ня по­кла­дає…
  Рубрика Військо
 • Військовий резерв України
  Що це та­ке — вій­сь­ко­вий ре­зерв дер­жа­ви? Для ви­ко­нан­ня яких зав­дань він…
  Рубрика Військо
 • Щоб пам'ятали
  У Мі­ніс­тер­стві обо­ро­ни від­не­дав­на з’явив­ся Ме­мо­рі­ал пам’­яті, при­свя­че­ний сол­да­там і офі­це­рам Зброй­них…
  Рубрика Військо

 

Взяв­ши курс на за­про­ва­джен­ня стан­дар­тів НАТО в ук­ра­їн­ській ар­мії, її коман­ду­ван­ня по­кла­дає ве­ли­кі на­дії на роль сер­жан­тів — най­ближ­чих до…
Що це та­ке — вій­сь­ко­вий ре­зерв дер­жа­ви? Для ви­ко­нан­ня яких зав­дань він при­зна­че­ний і скіль­ки укра­їн­ців сьо­го­дні про­хо­дять у ньо­му…
У Мі­ніс­тер­стві обо­ро­ни від­не­дав­на з’явив­ся Ме­мо­рі­ал пам’­яті, при­свя­че­ний сол­да­там і офі­це­рам Зброй­них Сил Ук­раї­ни, за­гиб­лим на схід­них ру­бе­жах на­шої кра­їни,…
Не­за­ба­ром в Ук­раї­ні стар­тує вес­ня­на при­зов­на кам­па­нія. Най­біль­ше по­тен­цій­них во­яків не­по­ко­їть од­не за­пи­тан­ня: чи мо­жуть їх від­пра­ви­ти в район бо­йо­вих…
Що від­чу­ває лю­ди­на, ви­ру­ша­ючи на вій­ну? Якої дум­ки про по­дії на Дон­ба­сі прос­ті ро­сій­ські офі­це­ри? Чи здат­не ук­ра­їн­ське вій­сько про­тя­гом…
Вій­сь­ко­во-Мор­ські си­ли, вій­ська мор­ської обо­ро­ни, озбро­єні су­час­ни­ми бо­йо­ви­ми ко­раб­ля­ми і ви­со­ко­точ­ни­ми про­ти­ко­ра­бель­ни­ми ра­кет­ни­ми ком­плек­са­ми, ви­со­ко­мо­біль­на і доб­ре ви­шко­ле­на мор­ська пі­хо­та…
На­пе­ре­до­дні Дня Зброй­них Сил Ук­раї­ни в Пол­та­ві від­кри­ла­ся ви­став­ка ху­дож­ніх тво­рів, ви­ко­на­них у тех­ні­ці гра­вю­ри, майо­ра Де­ни­са Зо­зу­лі — за­ступ­ни­ка…
Жур­на­ліс­ти зу­стрі­лись із за­ступ­ни­ком на­чаль­ни­ка шта­бу — на­чаль­ни­ком Го­лов­но­го управ­лін­ня вій­сь­ко­во­го парт­нер­ства Стра­те­гіч­но­го коман­ду­ван­ня з опе­ра­цій НА­ТО Од­дом Егі­лом Пе­дер­се­ном,…
6 ГРУД­НЯ — ДЕНЬ ЗБРОЙ­НИХ СИЛ УК­РАЇ­НИ Наш спів­роз­мов­ник — по­міч­ник мі­ніс­тра обо­ро­ни Юрій Бірю­ков. Він ви­різ­ня­єть­ся від­вер­тіс­тю і щи­ріс­тю,…
ПО­РУЧ З УК­РА­ЇН­СЬКИМ ВІЙ­СЬКОМ, ЯКЕ БО­РО­НИТЬ УК­РАЇ­НУ, НЕ­СУТЬ ДУШ­ПАС­ТИР­СЬКУ СЛУЖ­БУ І ВІЙ­СЬ­КО­ВІ КА­ПЕ­ЛА­НИ Ви­то­ки ка­пе­лан­стваУперше слово «капелан» згадується у IV…
На засіданні РНБО ухвалено рішення про створення на Азовському морі військовоморської бази України. Від скарг на росіян, які затримують в…
На військовому полігоні Збройних Сил України відбулися випробування нової української зброї та військової техніки. Про це повідомляє прес-служба Ради національної…
Сторiнка 1 iз 12

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».