Військо
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Квiтень 28, 2017

Шановні читачі! Ви тримаєте в руках 24151-й випуск газети «Демократична Україна», що веде свій родовід від червня 1918 року. На жаль, змушені повідомити про призупинення виходу газети із січня 2017 року через брак коштів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми подолаємо негаразди і незабаром випуск газети буде відновлено. 

Редакційна колегія

Кому служба не в радість
За за­галь­ною оцін­кою, Ук­ра­їн­ська ар­мія, яку по­пе­ред­ня вла­да пла­но­мір­но пе­ре­тво­рю­ва­ла на вій­сько для за­бав на па­ра­дах, ни­ні пот­ро­ху на­ро­щує м’язи.... Читати далi
Він зберіг життя сотням українських вояків
Всту­пив­ши в не­рів­ний бій з те­ро­рис­та­ми, які го­ту­ва­ли паст­ку для ти­сяч ук­ра­їн­ських во­яків, гру­па спец­при­зна­чен­ців на чо­лі з ка­пі­та­ном Олек­сан­дром... Читати далi
Радник міністра оборони України Василь Будик:...
Йо­го ім’я час­то зга­ду­ють у те­ле­но­ви­нах, на га­зет­них шпаль­тах, ко­ли йдеть­ся про звіль­нен­ня ук­ра­їн­ських бій­ців, які опи­ни­ли­ся в ру­ках бо­йо­ви­ків: за­вдя­ки цій... Читати далi
Рідну землю мають усі захищати...
Біль­шість укра­їн­ців вва­жає, що че­рез АТО ма­ють про­йти всі кад­ро­ві офі­це­ри Зброй­них Сил Ук­раї­ни. Кілька місяців тому екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко запропонував відправляти військових комісарів у район проведення... Читати далi
Світла пам’ять – полеглим, честь живим!
Світ по­ба­чи­ла кни­га «Світ­ла пам’­ять Ге­ро­ям по­лег­лим, честь і сла­ва Ге­ро­ям жи­вим», яка бу­ла ство­ре­на ко­лек­ти­вом ав­то­рів Ака­де­мії Су­хо­пут­них військ іме­ні... Читати далi
Нам конче потрібні підрозділи, здатні боротись...
Як бу­ти Ук­раї­ні, що опи­ни­ла­ся між вій­ною та ми­ром? У ко­го і де шу­ка­ти до­по­мо­ги, як­що санк­ції США та Єв­ро­со­юзу не зму­сять аг­ре­сив­ну Ро­сію ви­вес­ти свої... Читати далi
Вдосконалення бойової підготовки за стандартами...
Цьо­го­річ Ук­раї­на на сво­їй те­ри­то­рії про­ве­де п’ять між­на­род­них вій­сь­ко­вих на­вчань за учас­ті аме­ри­кан­ських і поль­ських вій­сь­ко­вих. З аме­ри­кан­ськи­ми... Читати далi
Від путінського режиму можна чекати чого...
На дум­ку вій­сь­ко­во­го екс­пер­та Сер­гія Згур­ця, ни­ніш­ня Ро­сія здат­на не тіль­ки на ши­ро­ко­масш­таб­не вій­сь­ко­ве вторг­нен­ня в Ук­раї­ну, а й на роз­в’язан­ня... Читати далi
Юрій Бірюков: стан фінансування армії змушує...
Ім’я рад­ни­ка Пре­зи­ден­та Юрія Бі­рю­ко­ва у біль­шо­сті спів­віт­чиз­ни­ків асо­ці­юєть­ся з во­лон­тер­ським ру­хом і но­ви­ми під­хо­да­ми до за­без­пе­чен­ня... Читати далi
Українське військо відроджується!
6 ГРУД­НЯ — ДЕНЬ ЗБРОЙ­НИХ СИЛ УК­РАЇ­НИ «Ук­раї­на мі­лі­та­ри­зує­ть­ся...»Усі позитивні зміни, що відбуваються в Україні останнім часом, російські політики (за рідким винятком), підконтрольна Кремлю преса всіляко оббріхують, зміщуючи... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

Пус­ки ук­ра­їн­ських ра­кет, зроб­ле­ні на по­чат­ку зи­ми у Херсон­ській об­лас­ті, зму­си­ли за­нер­ву­ва­ти ро­сій­ську вла­ду: Кремль не ли­ше за­су­див їх, а…
Зу­пи­ни­ти ро­сій­сько-те­ро­рис­тич­ну ор­ду до­по­мог­ли і не­бай­ду­жі укра­їн­ці, на­да­ючи ук­ра­їн­сько­му вій­ську бла­го­дій­но-во­лон­тер­ську до­по­мо­гу.Сло­ва, ви­не­се­ні в за­го­ло­вок, бу­ли ска­за­ні На­по­лео­ном. Про­тя­гом сто­літь,…
6 ГРУД­НЯ — ДЕНЬ ЗБРОЙ­НИХ СИЛ УК­РАЇ­НИ «Ук­раї­на мі­лі­та­ри­зує­ть­ся...»Усі позитивні зміни, що відбуваються в Україні останнім часом, російські політики (за рідким винятком),…
Все­во­лод Стеб­люк, який на по­чат­ку вій­ни на Дон­ба­сі очо­лю­вав мед­служ­бу доб­ро­воль­чо­го ба­таль­йо­ну «Ми­ро­тво­рець», уря­ту­вав 87 по­ра­не­них во­яків і ви­віз їх…
По всій Ук­раї­ні три­ва­ють на­вчан­ня осо­бо­во­го скла­ду бо­йо­вих бри­гад. Са­ме там від­то­чую­ть­ся на­вич­ки. В 24-й окре­мій ме­ха­ні­зо­ва­ній За­ліз­ній бри­га­ді на…
Вій­сь­ко­ві час­ти­ни про­хо­дять різ­ні ета­пи: во­ни на­ро­джую­ть­ся (фор­мую­ть­ся), функ­ціо­ну­ють, змі­ню­ють міс­це дис­ло­ка­ції, най­ме­ну­ван­ня то­що. А ко­ли на­стає час, їх роз­фор­мо­ву­ють.…
Роз­по­чав­ся при­зов гро­ма­дян на стро­ко­ву вій­сь­ко­ву служ­бу до Зброй­них Сил та ін­ших вій­сь­ко­вих фор­му­вань Ук­раї­ни. Про це по­ві­до­мив ке­рів­ник прес-служ­би…
Ім’я рад­ни­ка Пре­зи­ден­та Юрія Бі­рю­ко­ва у біль­шо­сті спів­віт­чиз­ни­ків асо­ці­юєть­ся з во­лон­тер­ським ру­хом і но­ви­ми під­хо­да­ми до за­без­пе­чен­ня ук­ра­їн­ської ар­мії. А…
Cтар­ший лей­те­нант, коман­дир ро­ти, са­пер 93-ї окре­мої ме­ха­ні­зо­ва­ної бри­га­ди Ар­тур Ки­рє­єв ра­зом із гру­пою са­пе­рів при ви­ко­нан­ні бо­йо­во­го зав­дан­ня на…
До зо­ни від­по­ві­даль­но­сті по­віт­ря­но­го коман­ду­ван­ня «За­хід» вхо­дить 8 об­лас­тей; ад­мі­ніс­тра­тив­ний центр м. Львів, об’­єк­ти хі­міч­ної про­мис­ло­во­сті в Іва­но-Фран­ків­ській об­лас­ті, Рів­нен­ська…
У на­ро­ді ка­жуть, що сол­дат, який у мир­ний час бі­жить ву­ли­цею, ви­кли­кає зди­ву­ван­ня, а пол­ков­ник — па­ні­ку. На­при­кін­ці лип­ня — по­чат­ку…
Ви­со­ко­мо­біль­ні де­сант­ні вій­ська — це елі­та ук­ра­їн­ської ар­мії. Про хо­роб­рість львів­ських де­сант­ни­ків знає вся кра­їна, адже во­ни бо­ро­ни­ли До­нець­кий та…
Сторiнка 1 iз 9

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».