Березень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Березень 22, 2019

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Буквально за кілька днів українців очікує непересічна подія — вибори Президента України. Редакція «ДУ» звернулася до заступника голови Центральної виборчої комісії Євгенія Радченка із запитаннями, відповіді на які, сподіваємося, зацікавлять наших читачів.

Published in Суспільство
П'ятниця, 22 Березень 2019 10:04

Шлях до реформ очима кандидатів

Чим ближ­че до пре­зи­дент­ських ви­бо­рів, тим біль­ше ак­тив­на гро­мад­ськість, кот­ра по-справж­ньо­му ці­ка­вить­ся про­гра­ма­ми кан­ди­да­тів, усі­ля­ко на­ма­гає­ть­ся діз­на­ти­ся біль­ше від пре­тен­ден­тів на най­ви­щу дер­жав­ну по­са­ду. При­най­мні, не топ­та­ти­ся нав­ко­ло тем, ці­ка­вих са­мим кан­ди­да­там, а від­по­ві­да­ти на ціл­ком кон­крет­ні, важ­ли­ві для кра­їни за­пи­тан­ня.

Published in Суспільство

Усі ми в кур­сі, що іму­ні­тет під­три­мує на­ше здо­ров’я на на­леж­но­му рів­ні, дає змо­гу ра­ді­ти жит­тю, на­вча­ти­ся, доб­ре пра­цю­ва­ти, тво­ри­ти, рос­ти­ти ді­тей. Іму­ні­тет — це здат­ність на­шо­го ор­га­ніз­му про­ти­стоя­ти ін­фек­цій­ним та ін­шим шкід­ли­вим фак­то­рам у до­вкіл­лі.
Піс­ля мо­роз­ної зи­ми, яка по­віль­но від­сту­пає й уреш­ті-решт від­дасть пра­ва вес­ні, своє­час­но бу­де всім нам под­ба­ти про гар­ний іму­ні­тет. Бо різ­кі змі­ни тем­пе­ра­ту­ри, вог­ка, кап­риз­на по­го­да ран­ньої вес­ни не­се не­без­пе­ку для на­шо­го здо­ров’я що­до ви­ник­нен­ня гос­трих рес­пі­ра­тор­них ін­фек­цій, гри­пу та їх ус­клад­нен­ня.
Що ж та­ке іму­ні­тет та як йо­го зміц­ню­ва­ти сві­до­мо? Про це ми роз­пи­та­ли фа­хів­ця — лі­ка­ря-іму­но­ло­га Гри­го­рія Фе­до­ро­ви­ча ОКУН­ЦЯ.

Субота, 16 Березень 2019 11:00

Піонер жанрів телевізійних

24 БЕРЕЗНЯ — 90 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ОЛЕКСІЯ СЕРГІЙОВИЧА ОДИНЦЯ (1929), УКРАЇНСЬКОГО АКТОРА І РЕЖИСЕРА

Жит­тє­вий шлях Олек­сія Сер­гі­йо­ви­ча Один­ця — це роз­по­відь про вчи­те­ля іс­то­рії, ар­тис­та та ре­жи­се­ра-по­ста­но­вни­ка в од­ній осо­бі.
Він є пер­шим в Ук­раї­ні ре­жи­се­ром, який по­чав зні­ма­ти у жан­рі до­ку­мен­таль­но­го ві­део, за­вдя­ки йо­му в іс­то­рії те­ле­ба­чен­ня Ук­раї­ни з’явив­ся тер­мін «ві­део­фільм». Сьо­го­дні уч­ні Олек­сія Сер­гі­йо­ви­ча пра­цю­ють по всій Ук­раї­ні, ко­рис­ту­ючись уро­ка­ми та­ла­но­ви­то­го майс­тра.

Published in Особистість
Субота, 16 Березень 2019 11:00

«Великий Чакі»

18 БЕРЕЗНЯ — 50 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
ВАСИЛЯ МИХАЙЛОВИЧА ІВАНЧУКА (1969), УКРАЇНСЬКОГО ШАХІСТА

На­ро­див­ся Ва­силь Іван­чук 18 бе­рез­ня 1969 ро­ку в міс­ті Ко­пи­чин­цях Тер­но­піль­ської об­лас­ті. Бать­ко, юрист за осві­тою, пра­цю­вав у різ­них міс­тах Тер­но­піль­щи­ни — Бу­ча­чі, Бе­ре­жа­нах, Ко­зо­ві, Шум­ську. Са­ме він і на­вчив хлоп­ця у шес­ти­річ­но­му ві­ці гра­ти в ша­хи. Роз­вит­ку ло­гі­ки Ва­си­ля спри­яла ма­ма, вчи­тель­ка фі­зи­ки.
Май­бут­ній грос­мей­стер ще з ди­тин­ства має чу­до­ву пам’­ять, на­при­клад, пам’­ятає всі пар­тії ре­корд­но­го мат­чу на пер­шість сві­ту (48 пар­тій) Кар­пов — Кас­па­ров 1984/85 ро­ку.

Published in Особистість

Під­при­єм­ці з різ­них сег­мен­тів у сво­їй ді­яль­но­сті сти­каю­ть­ся з труд­но­ща­ми, і аг­ро­біз­нес — не ви­ня­ток. Біль­ше то­го, сіль­ське гос­по­дар­ство по­в’яза­не з низ­кою спе­ци­фіч­них ри­зи­ків, та­ких як по­го­да, пи­тан­ня якос­ті чи ці­ни про­дук­ції, ло­гіс­тич­ні об­ме­жен­ня то­що.
З по­зи­ції фер­ме­рів — ці ри­зи­ки впли­ва­ють на за­галь­ний ре­зуль­тат та мож­ли­вість роз­ви­ва­ти під­при­єм­ство. З по­зи­ції кре­ди­то­рів — це пи­тан­ня по­вер­нен­ня сво­їх ре­сур­сів, на­да­них фер­ме­рам у ви­гля­ді гро­шей чи то­ва­ру на кре­дит­них умо­вах.
Аг­рар­ні роз­пи­ски — це мож­ли­вість для обох сто­рін пра­цю­ва­ти на взає­мо­ви­гід­них умо­вах, за­хис­ти­ти свої пра­ва та по­чу­ва­ти­ся впев­не­но. Зок­ре­ма, для кре­ди­то­рів це ре­алі­зує­ть­ся че­рез пе­ред­ба­че­ну в За­ко­ні «Про аг­рар­ні роз­пи­ски» про­це­ду­ру при­му­со­во­го ви­ко­нан­ня.

Published in Земля і люди
П'ятниця, 15 Березень 2019 19:17

8 березня: святкуємо чи відзначаємо?

Уже не пер­ший рік в Ук­раї­ні то­чить­ся дис­ку­сія про те, чи тре­ба нам від­зна­ча­ти свя­то 8 бе­рез­ня. Який зміст ми тра­ди­цій­но вкла­да­ємо в по­нят­тя «жі­но­чий день» і чи вар­тий він то­го, щоб бу­ти ви­хід­ним?
Чи має це свя­то за­ста­рі­лий по­лі­тич­ний під­текст, чи прос­то ло­бі­юєть­ся сприт­ни­ми про­дав­ця­ми кві­тів та со­ло­до­щів? І чо­му лю­ди в різ­них кра­їнах сві­ту ви­хо­дять цьо­го дня на мі­тин­ги та ма­ні­фес­та­ції?
Об­го­во­рю­ємо ці пи­тан­ня з Уря­до­вою упов­но­ва­же­ною з пи­тань ген­дер­ної по­лі­ти­ки Ка­те­ри­ною ЛЕВ­ЧЕН­КО та з ке­рів­ни­цею Ін­фор­ма­цій­но-кон­суль­та­тив­но­го жі­но­чо­го цен­тру Оле­ною СУСЛО­ВОЮ.

Published in Точка зору
П'ятниця, 15 Березень 2019 19:12

У добру путь, сержанте!

Взяв­ши курс на за­про­ва­джен­ня стан­дар­тів НАТО в ук­ра­їн­ській ар­мії, її коман­ду­ван­ня по­кла­дає ве­ли­кі на­дії на роль сер­жан­тів — най­ближ­чих до стро­ко­ви­ків і кон­трак­тни­ків коман­ди­рів. Са­ме від мо­лод­ших коман­ди­рів в ар­мі­ях Аль­ян­су за­ле­жить ду­же ба­га­то.

Вони не лише відмінні майстри своєї справи, але й досвідчені наставники і авторитетні вихователі рядового складу. Сержант в армії НАТО має беззаперечний авторитет як серед своїх підлеглих, так і в офіцерів. Тож підготовці сержантів там приділяють дуже велике значення.

Published in Військо
П'ятниця, 15 Березень 2019 19:01

Військовий резерв України

Що це та­ке — вій­сь­ко­вий ре­зерв дер­жа­ви? Для ви­ко­нан­ня яких зав­дань він при­зна­че­ний і скіль­ки укра­їн­ців сьо­го­дні про­хо­дять у ньо­му служ­бу? Як, вреш­ті-решт, ста­ти ре­зер­віс­том?
Від­по­віс­ти на ці за­пи­тан­ня ми по­про­си­ли пол­ков­ни­ка Ми­хай­ла Щер­бі­ну — на­чаль­ни­ка від­ді­лу впро­ва­джен­ня служ­би в ре­зер­ві мо­бі­лі­за­цій­но­го управ­лін­ня Го­лов­но­го управ­лін­ня пер­со­на­лом Ге­не­раль­но­го шта­бу ЗС Ук­раї­ни.

Published in Військо

Як­що до­ля за­не­се вас до Пол­та­ви, знай­діть час і про­гу­ляй­те­ся ву­ли­цею Мар­ша­ла Бі­рю­зо­ва. Там, на­впро­ти се­ред­ньої шко­ли № 11, що по­ряд із ко­лиш­нім міс­теч­ком вій­сь­ко­вих авіа­то­рів, по­ба­чи­те не­звич­ний пам’­ят­ник — ве­ли­ку гра­ніт­ну бри­лу з про­пе­ле­ром від вій­сь­ко­во­го лі­та­ка.
Дво­ма мо­ва­ми — ук­ра­їн­ською та анг­лій­ською на ме­мо­рі­аль­ній пли­ті ви­кар­бу­ва­ні сло­ва, які спо­ві­ща­ють, що цей пам’­ят­ний знак ус­та­нов­ле­но 1994 ро­ку на честь 50-річ­чя ра­дян­сько-аме­ри­кан­ської стра­те­гіч­ної опе­ра­ції «Френ­тик» під час Дру­гої сві­то­вої вій­ни...

Published in Пам'ять
Сторiнка 1 iз 5

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».