№ 42 (24141)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Квiтень 25, 2017

Шановні читачі! Ви тримаєте в руках 24151-й випуск газети «Демократична Україна», що веде свій родовід від червня 1918 року. На жаль, змушені повідомити про призупинення виходу газети із січня 2017 року через брак коштів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми подолаємо негаразди і незабаром випуск газети буде відновлено. 

Редакційна колегія

Біль — про­віс­ник ба­га­тьох за­хво­рю­вань. Од­нак біль є по­зи­тив­ним фак­то­ром, ос­кіль­ки по­ві­дом­ляє, що в ор­га­ніз­мі щось не так. У цьо­му ви­пад­ку біль є кра­щим по­міч­ни­ком.
Як­що ж бо­льо­ві від­чут­тя ста­ють різ­ки­ми, силь­ни­ми або, нав­па­ки, сла­бо­ви­ра­же­ни­ми, але при цьо­му по­стій­ни­ми і ни­ючи­ми, то це при­гні­чує лю­ди­ну, за­ва­жає нор­маль­но­му ро­бо­чо­му про­це­су, ча­сом мо­же при­зво­ди­ти до де­пре­сій і на­віть ін­ва­лі­ди­за­ції.
Як бу­ти, ко­ли бо­лить? Ра­дить фа­хі­вець — кан­ди­дат ме­дич­них на­ук, до­цент Ан­дрій ЛА­БІН­СЬКИЙ.

П'ятниця, 21 Жовтень 2016 10:14

Фаворити гальмують ходу

В заключному турі першого кола чемпіонату України з футболу у прем’єрлізі два гранди українського футболу — «Динамо» та «Шахтар» недорахувалися очок у протистояннях зі своїми суперниками. Пригадати, коли востаннє вітчизняні гегемони синхронно втрачали очки, не так легко.
Таким чином, черговий тур склався на користь у першу чергу луганської «Зорі», яка завдяки власній перемозі та нічиї «Динамо» наздогнала киян у турнірній таблиці.
Поєдинок проти «Шахтаря» став історичним для «Олімпіка». Команда Романа Санжара, яка приймала свого суперника у Сумах, уперше не програла своєму «старшому брату».

Published in Футбол

Ки­їв­ське «Ди­на­мо» пе­ре­тну­ло ек­ва­тор гру­по­во­го тур­ні­ру Лі­ги чем­піо­нів, ма­ючи ли­ше од­не оч­ко. Ди­на­мів­ці від­пус­ти­ли сво­їх кон­ку­рен­тів на­стіль­ки, що те­пер на­віть по­трап­лян­ня до Лі­ги Єв­ро­пи ви­гля­дає ма­ло­ймо­вір­ним, не ка­жу­чи вже про про­дов­жен­ня бо­роть­би в го­лов­но­му клуб­но­му тур­ні­рі кон­ти­нен­ту.

Це ще більш прикро, якщо взяти до уваги, що останній поєдинок проти португальської «Бенфіки» в Києві з точки зору змісту гри безнадійним не виглядав.
Головний тренер «Динамо» Сергій Ребров виставив на матч третього туру в Лізі чемпіонів найсильніших футболістів, яких мав у своєму розпорядженні.

Published in Футбол

Наш спів­роз­мов­ник — за­слу­же­ний ху­дож­ник Ук­раї­ни Ста­ні­слав Вой­це­хов­ський. Йо­го кар­ти­ни екс­по­ну­ва­ли­ся в 70 кра­їнах сві­ту.

Маючи академічну освіту, художник працює в різних техніках та матеріалах, проте перевагу віддає маркетрі (інкрустація по дереву). Для цього майстер використовує шпон (тонкі пластини дерева).
Стилістика образів Станіслава Войцеховського пов’язана з малюнком дерева на його зрізі, з властивою йому таємничістю, неназваним. Кожен шматочок шпону повинен бути ретельно відібраний, щоб зайняти єдине, саме йому призначене місце картини. Це — велике і надскладне творче завдання. Сьогодні цим унікальним видом мистецтва володіють лише кілька майстрів в Україні.

Published in Вітальня

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, Національний науково-дослідний реставраційний центр України в рамках спільного проекту «Ars longa: реставратори та реставрація» представляють виставку «Живопис і графіка Азії», повідомляє i-pro.kiev.ua. Проект триватиме до 25 грудня 2016 року.
Скільки витворів мистецтва не дійшло б до наших очей, якби не реставратори? Довгостроковий виставковий проект «Ars longa: реставратори та реставрація» покликаний розкрити громаді величезну роль українських реставраторів у збереженні та відновленні унікальної колекції світового мистецтва музею.

Published in Культура

2 листопада в Національному академічному театрі опери та балету України ім. Т. Шевченка відбудеться проект «ТРИ «С»: Скорик — Станкович — Cильвестров», який представить твори легендарного українського композитора Євгена Станковича, повідомляє i-pro.kiev.ua.
Євген Станкович — центральна фігура та один із фундаторів сучасної української музики і безперечне явище для світового музичного мистецтва. Це — видатна особистість, в якій дивовижним чином поєдналися великий митець, даоський філософ, побожний релігійний діяч та український національний герой.

Published in Культура
П'ятниця, 21 Жовтень 2016 23:49

Історія, в яку не повірили

Лю­би­те­лі мо­но­ви­став не­що­дав­но от­ри­ма­ли чу­до­вий по­да­ру­нок. Акт­ри­са і ре­жи­сер Іри­на Мель­ник по­ста­ви­ла у Ки­їв­ській ака­де­міч­ній май­стер­ні те­ат­раль­но­го мис­тец­тва «Су­зір’я» ви­ста­ву «Про Ро­мео і Джуль­єт­ту... але зва­ли їх Мар­га­ри­та та Абуль­фаз» за но­ве­лою ла­уре­ата Но­бе­лів­ської пре­мії з Бі­ло­ру­сі, укра­їн­ки Світ­ла­ни Алек­сі­євич.

Єдину і головну роль у виставі зіграла українська та білоруська артистка Олена Дудич. Пані Олена народилася в Україні, багато років працює в сусідній державі, проте не втрачає зв’язків з Батьківщиною. Три роки тому репертуар Театру «Сузір’я» поповнила цікава вистава «Горобець, який гарчить.

Published in Культура
П'ятниця, 21 Жовтень 2016 23:43

Як держава боролася з почуттями?

Се­ред остан­ніх по­ста­но­вок На­ціо­наль­но­го ака­де­міч­но­го те­ат­ру ро­сій­ської дра­ми іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки осо­бли­ву ува­гу ба­га­тьох гля­да­чів при­вер­тає ви­ста­ва «Вар­шав­ська ме­ло­дія», яку за п’єсою Лео­ні­да Зо­рі­на здійс­ни­ла ре­жи­сер Оль­га Гав­ри­люк.

Ця вистава — історія про світле, зворушливе, можливо, трохи сумне кохання. Колишній фронтовик, а потім студент, який вивчає ази виноробства, зустрів наприкінці 1946 року в Москві дівчину з Польщі, що навчається в консерваторії. Випадкова зустріч переросла у теплі, взаємні почуття. Здається, ніщо не може стати на заваді закоханим, але 15 лютого 1947 року вийшов указ, який забороняв радянським громадянам шлюби з іноземцями...
Через десять років Гелена та Віктор зустрілися у Варшаві.

Published in Культура
П'ятниця, 21 Жовтень 2016 23:33

Фідель Кастро зізнався їй у коханні

28 ЖОВТНЯ – 55 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ОЛЕКСІЯ ГОРБУНОВА (1961), 
УКРАЇНСЬКОГО АКТОРА ТЕАТРУ І КІНО

Про ди­тин­ство По­лі­ни, на жаль, ду­же ма­ло ін­фор­ма­ції. З ін­шо­го бо­ку, яким мог­ло бу­ти ди­тин­ство у дів­чин­ки, яка на­ро­ди­ла­ся пе­ред вій­ною, мо­же­мо са­мі здо­га­да­ти­ся.

Народилася Поліна Астахова 30 жовтня 1936 року в Запоріжжі. Потім війна, евакуація, поневіряння. Де вони тільки не жили (якщо можна назвати життям) — у Теберді, Черкеську...
Те, що маленька Поліна вижила, вже саме по собі диво. Лікарі діагностували у неї відкриту форму туберкульозу. Потім почали відніматися ноги, і вона майже перестала ходити. Лише переїзд у Донецьк і зміна клімату врятували її.

Published in Особистість

28 ЖОВТНЯ – 55 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ОЛЕКСІЯ ГОРБУНОВА (1961), 
УКРАЇНСЬКОГО АКТОРА ТЕАТРУ І КІНО

Не­зва­жа­ючи на це, до­лі бу­ло зав­го­дно, щоб Олек­сій Гор­бу­нов з’явив­ся на світ 29 жовт­ня 1961 ро­ку в Ки­єві на ма­си­ві Ру­са­нів­ка. Як і всі ра­дян­ські хлоп­ча­ки то­го ча­су, Аль­оша по­люб­ляв гра­ти у вій­ну і весь віль­ний час про­во­див у дво­рі.

Як згадує Горбунов, після фільмів, подібних кінокартині «Вони воювали за Батьківщину», хотілося справді битися з фашистами за Батьківщину. Хлопчисько часто пропадав на стадіоні «Динамо» і разом зі своїми однолітками постійно спостерігав, як тренуються прославлені футболісти: Буряк, Веремєєв і Блохін.

Published in Особистість
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».