Жовтень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Квiтень 28, 2017

Шановні читачі! Ви тримаєте в руках 24151-й випуск газети «Демократична Україна», що веде свій родовід від червня 1918 року. На жаль, змушені повідомити про призупинення виходу газети із січня 2017 року через брак коштів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми подолаємо негаразди і незабаром випуск газети буде відновлено. 

Редакційна колегія

П'ятниця, 28 Жовтень 2016 13:40

«Динамо»: хтось має піти

Про­ти­сто­ян­ня «Олек­сан­дрії» та ки­їв­сько­го «Ди­на­мо» ста­ло цен­траль­ним се­ред мат­чів 12 ту­ру чем­піо­на­ту Ук­раї­ни з фут­бо­лу у Прем’­єр-лі­зі. Ди­на­мів­ці зно­ву не по­ра­ду­ва­ли сво­їх при­хиль­ни­ків пе­ре­мо­гою. У свою чер­гу, «Олек­сан­дрія» ді­яла дис­цип­лі­но­ва­но в за­хис­ті і ско­рис­та­ла­ся по­мил­кою су­пер­ни­ка.

Наставник столичного клубу Сергій Ребров, порівняно з матчем проти «Бенфіки», зробив деякі зміни в стартовому складі. Так, навіть у заявку не потрапив Хачеріді, в запасі залишилися Корзун, Антунеш та Мораєс, замість яких грали Рибалка, Макаренко та Гладкий. Щодо самого матчу, то гра не радувала вболівальників великою кількістю небезпечних моментів, особливо у першому таймі.

Published in Футбол
П'ятниця, 28 Жовтень 2016 13:34

Сезонні загострення хвонічних недуг

Із на­стан­ням хо­ло­дів чер­ги в по­лі­клі­ні­ках по­міт­но збіль­шую­ть­ся. Крім но­во­при­бу­лих в ар­мію хво­рих, там ба­га­то, за­зви­чай, тих, хто хро­ніч­но страж­дає від різ­них не­дуг.
Що мож­на зро­би­ти, щоб по­сла­би­ти уда­ри звич­них хво­роб? Про це ми роз­пи­та­ли спе­ціа­ліс­та — до­цен­та, кан­ди­да­та ме­дич­них на­ук Ана­то­лія НЕ­ВЗГО­ДУ.

— У між­се­зон­ня цис­тит і пі­єло­неф­рит — од­ні з най­більш по­ши­ре­них уро­ло­гіч­них за­хво­рю­вань. Що їх мо­же спро­во­ку­ва­ти?
— Обидва захворювання — інфекційнозапальні, тільки при циститі потерпає слизова сечового міхура, а при пієлонефриті хвороботворні мікроорганізми атакують ниркові лоханки, збирають відфільтровану нирками сечу і направляють її у сечовий міхур.

І зно­ву на­род­на ар­тист­ка Ук­раї­ни Те­тя­на Стеб­лов­ська по­ди­ву­ва­ла те­ат­раль­ну пуб­лі­ку, зі­грав­ши од­ну з го­лов­них ро­лей у прем’­єр­ній ви­ста­ві «По­сту­пи­ся міс­цем».
Гра її від­різ­няє­ть­ся по­лі­фо­ніч­ніс­тю, різ­но­барв­ніс­тю. Це та­кий со­бі щем­ли­вий сум доб­рої лю­ди­ни, яка не по­вчає, а на­вчає, зму­шує ба­га­тьох упіз­на­ти се­бе і вкот­ре зга­да­ти іс­ти­ну: став­ся до ін­ших так, як ти хо­чеш, щоб ста­ви­ли­ся до те­бе.
На­га­да­ємо, що Те­тя­на Стеб­лов­ська ба­га­то ро­ків ви­хо­дить на під­мост­ки Ки­їв­сько­го ака­де­міч­но­го Мо­ло­до­го те­ат­ру. Об­ра­зи, ство­ре­ні нею, ви­різ­няю­ть­ся яс­кра­віс­тю та са­мо­бут­ніс­тю, а її та­лант до­зво­ляє од­на­ко­во успіш­но ви­ко­ну­ва­ти як гос­тро­ха­рак­тер­ні ко­ме­дій­ні, так і дра­ма­тич­ні та тра­ге­дій­ні ро­лі.

Published in Вітальня
П'ятниця, 28 Жовтень 2016 13:23

Поет і просвітник

6 ЛИСТОПАДА – 205 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МАРКІЯНА ШАШКЕВИЧА (1811–1843), 
УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА, ЕТНОГРАФА, ФОЛЬКЛОРИСТА І ГРОМАДСЬКОГО ДІЯЧА

На­ро­див­ся Мар­кі­ян Шаш­ке­вич у се­лі Під­ліс­ся Зо­ло­чів­сько­го по­ві­ту в ро­ди­ні свя­ще­ни­ка. У 1838-му за­кін­чив Львів­ську ду­хов­ну се­мі­на­рію, був віль­ним слу­ха­чем Львів­сько­го уні­вер­си­те­ту, а, за­кін­чив­ши се­мі­на­рію, слу­жив па­ра­фі­яль­ним свя­ще­ни­ком у се­лах Гум­ни­ська та Но­во­сіл­ки Бусь­ко­го райо­ну.

Під час навчання в семінарії Шашкевич спільно з Яковом Головацьким та Іваном Вагилевичем згуртував національно свідому молодь на боротьбу за національно-культурне відродження на західних землях, зокрема за відродження народної мови у письменстві й церковних проповідях.

Published in Культура
П'ятниця, 28 Жовтень 2016 13:18

«Три тони» живописної музики

Олексій Анд, Юрій Вакуленко та Микола Муравський — українські художники, які належать до одного покоління. Їх творчість споріднює вірність класичному рисунку. Їм притаманні естетизм та символізм, прагнення досконалості форми та композиції, роздуми над мінливістю життя.
У Мистецькому центрі «Шоколадний будинок» відкрилася виставка «Три тони» за участю трьох художників — Олексія Анда, Юрія Вакуленка та Миколи Муравського. Із великого доробку, створеного впродовж останнього десятиліття, митці обрали для виставки символічні образи, які прокладають місток із минулого у майбутнє, апелюють до найвищих надбань людської культури та вічних категорій буття.

Published in Культура
П'ятниця, 28 Жовтень 2016 12:46

Передвижник із Дофинівки

31 ЖОВТНЯ – 95 РОКІВ ВІД ДНЯ СМЕРТІ КИРІАКА КОСТАНДІ (1852–1921), УКРАЇНСЬКОГО ЖИВОПИСЦЯ

Ки­рі­ак Кос­тян­ти­но­вич Кос­тан­ді на­ро­див­ся 21 ве­рес­ня (3 жовт­ня) 1852 ро­ку в ук­ра­їн­сько­му се­лі До­фі­нів­ка, що на той час вхо­ди­ло до скла­ду Оде­сько­го по­ві­ту Херсон­ської гу­бер­нії Ро­сій­ської ім­пе­рії, в сім’ї грець­ко­го еміг­ран­та Кос­тян­ти­на Ва­силь­ке­ті та Фо­ти­ни Фі­ліо­лог.

Прізвище Костанді, за деякими джерелами, походить від справжнього імені по батькові Киріака — Константініді. Костянтин Василькеті, виходець з островів Санторіні, приїхав в Одесу, як і більшість греківемігрантів Російської імперії, через переслідування османською владою. У Дофінівці Василькеті працював рибалкою. Киріак був шостою з дев’яти дитиною в сім’ї.

Published in Культура

КОМЕНТАР ДО УСПІШНОГО ПУСКУ РАКЕТИ

На ми­ну­ло­му тиж­ні за по­ді­єю, яка в ніч з 17-го на 18-те жовт­ня роз­по­ча­ла­ся на од­но­му з аме­ри­кан­ських кос­мо­дро­мів, роз­та­шо­ва­но­му у шта­ті Вір­джи­нія на ос­тро­ві Уол­лопс, що бі­ля Схід­но­го (Ат­лан­тич­но­го) узбе­реж­жя США, — пус­ком но­вої мо­ди­фі­ка­ції ра­ке­ти-но­сія «Ан­та­рес» (Аn­ta­res) — із за­ці­кав­ле­ніс­тю сте­жи­ли не ли­ше в Спо­лу­че­них Шта­тах Аме­ри­ки, а й у нас, в Ук­раї­ні, — на­сам­пе­ред, у міс­ті, що в ни­ніш­ньо­му ро­ці от­ри­ма­ло но­ву на­зву Дніп­ро.

Справа в тому, що саме там, у державному конструкторському бюро «Південне» імені М. К. Янгеля, свого часу було розроблено основну конструкцію першого ступеня ракети «Антарес», а згодом перепроектовано основну конструкцію її нової модифікації.

П'ятниця, 28 Жовтень 2016 12:33

Землею не торгуватимуть ще рік

На по­чат­ку цьо­го мі­ся­ця Вер­хов­на Ра­да про­дов­жи­ла мо­ра­то­рій на про­даж зем­лі до 2018 ро­ку, прий­няв­ши за ос­но­ву і в ці­ло­му про­ект за­ко­ну № 2153-1 «Про вне­сен­ня змін до роз­ді­лу Х «Пе­ре­хід­ні по­ло­жен­ня» Зе­мель­но­го ко­дек­су Ук­раї­ни що­до про­дов­жен­ня за­бо­ро­ни від­чу­жен­ня зе­мель сіль­сько­гос­по­дар­сько­го при­зна­чен­ня».
По­при те, що ухва­ла за­ко­ну про обіг зе­мель до кін­ця груд­ня 2016 ро­ку бу­ла умо­вою для от­ри­ман­ня чер­го­во­го тран­шу Між­на­род­но­го ва­лют­но­го фон­ду, за до­ку­мент про­го­ло­су­ва­ли 297 де­пу­та­тів.
Од­нак для укра­їн­ців це вже не по­дія, а прос­то но­ви­на, адже іс­то­рія мо­ра­то­рію на від­чу­жен­ня зе­мель сіль­сько­гос­по­дар­сько­го при­зна­чен­ня роз­по­ча­ла­ся од­но­час­но із за­про­ва­джен­ням пра­ва при­ват­ної влас­но­сті на зем­лю і три­ває ро­ка­ми.

Published in Земля і люди
П'ятниця, 28 Жовтень 2016 12:28

На узбіччі місцевого самоврядування

Тра­ди­цій­ні для дер­жав­но­го ус­трою і здав­на звич­ні укра­їн­цям сіль­ра­ди остан­нім ча­сом ви­му­ше­ні бо­ро­ти­ся за ви­жи­ван­ня.
Не­доб­рі ча­си для сіль­рад на­ста­ли піс­ля по­чат­ку ши­ро­ко роз­рек­ла­мо­ва­ної ком­па­нії з де­цен­тра­лі­за­ції, ко­ли їх по­ча­ли гур­ту­ва­ти у своє­рід­ні клас­те­ри, які на­зва­ли об’­єд­на­ни­ми те­ри­то­рі­аль­ни­ми гро­ма­да­ми (ОТГ).
Від­то­ді сіль­ра­ди по­ді­ли­ли на ті, які вли­ли­ся в ОТГ, та на ті, де ще зво­лі­ка­ють з об’­єд­нан­ням.

З гріш­ми, але без пер­спек­тив
Не секрет, що за радянських часів сільради, попри задекларовану самостійність, слушно виконували вказівки компартійних органів, а у пострадянській Україні — голів райдержадміністрацій та райрад.

Published in Суспільство
П'ятниця, 28 Жовтень 2016 12:08

Черговий транш

Уве­че­рі 15 ве­рес­ня Ук­раї­на та­ки от­ри­ма­ла транш від МВФ. Про та­ке рі­шен­ня ста­ло ві­до­мо ще за два дні до дов­го­очі­ку­ва­ної по­дії. 
Від­так уря­дов­ці вже з ура­ху­ван­ням кре­дит­них фі­нан­сів встиг­ли за­твер­ди­ти й по­да­ти до пар­ла­мен­ту про­ект бю­дже­ту на 2017 рік.

У наступні дні народ слухав звіти уряду про райдужні економічні перспективи, які відкриваються для нашої держави разом із надходженням коштів від МВФ. І ще про чесний і прозорий кошторис на наступний рік, у якому прописане економічне зростання вітчизняної економіки й підвищення прожиткового мінімуму громадян.

Published in Економіка
Сторiнка 1 iз 9

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».