№ 39 (24138)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Квiтень 28, 2017

Шановні читачі! Ви тримаєте в руках 24151-й випуск газети «Демократична Україна», що веде свій родовід від червня 1918 року. На жаль, змушені повідомити про призупинення виходу газети із січня 2017 року через брак коштів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми подолаємо негаразди і незабаром випуск газети буде відновлено. 

Редакційна колегія

П'ятниця, 30 Вересень 2016 22:46

Синхронні перемоги лідерів

Про­ти­сто­ян­ня до­нець­ко­го «Олім­пі­ка» та ки­їв­сько­го «Ди­на­мо» вва­жа­ло­ся цен­траль­ним по­єдин­ком 9-го ту­ру. Ки­яни піс­ля чо­ти­рьох мат­чів без пе­ре­мог бу­ли зо­бов’­яза­ні бра­ти три оч­ки та по­вер­та­ти до­ві­ру вбо­лі­валь­ни­ків. І хо­ча зу­стрі­ча­ли­ся су­сі­ди по тур­нір­ній таб­ли­ці, за рів­нем гри це не від­чу­ва­лось.

Підопічні Сергія Реброва виглядали набагато якісніше своїх опонентів. Перед матчем склади обох команд виглядали майже оптимально. У «Динамо» через травму пропускав гру лише Сілва, а у донеччан через перебір жовтих карток поза грою залишився Поступаленко.
Вкотре з перших хвилин у киян з’явився молодий Циганков, який і став одним із героїв матчу. Першу половину команди розпочали досить активно і вже на 8й хвилині підопічні Реброва відкрили рахунок.

Published in Футбол
П'ятниця, 30 Вересень 2016 22:41

«Динамо» рятує матч у Стамбулі

Дру­гий тур гру­по­во­го тур­ні­ру Лі­ги чем­піо­нів у квар­те­ті В оста­точ­но ви­зна­чив фа­во­ри­та і тріо ко­манд, які ро­зі­гра­ють між со­бою ще дві пу­ті­вки — до плей-оф са­мої чем­пі­он­ської лі­ги та дру­го­го за зна­чен­ням Єв­ро­куб­ка, Лі­ги Єв­ро­пи. У цій трій­ці при­близ­но рів­них су­пер­ни­ків — і ки­їв­ське «Ди­на­мо», яке змог­ло звес­ти до ні­чиєї ви­їз­ний по­єди­нок про­ти ту­рець­ко­го «Бе­шик­та­ша».

Зміцнив лідерство італійський клуб «Наполі»: після вольової перемоги в Києві (2:1) на домашньому стадіоні неаполітанці розгромили португальську «Бенфіку». І хай не дезорієнтує рахунок 4:2, бо свої два м’ячі гості забили на 71-й і 86-й хвилинах (відзначилися Гонсало Гуедес і Едуардо Сальвіо).

Published in Футбол
П'ятниця, 30 Вересень 2016 22:35

Як не стати жертвою отруєння грибами

Осінь, зви­чай­но, — гриб­на по­ра, і в цей час от­ру­єн­ня гри­ба­ми трап­ляє­ть­ся най­час­ті­ше. Як уник­ну­ти от­ру­єн­ня гри­ба­ми? І що ро­би­ти, як­що це вже ста­ло­ся? Про це та про ба­га­то чо­го ін­шо­го ми роз­пи­та­ли фа­хів­ця-гі­гі­єніс­та кан­ди­да­та ме­дич­них на­ук Світ­ла­ну ЗУБ.

— Здебільшого отруєння виникають через незнання або недостатній досвід у збиранні грибів. Отруйні гриби можна не тільки зібрати помилково у лісі, але й придбати на стихійному ринку, де продається продукція, що не пройшла необхідної перевірки.
Другою за поширеністю причиною може стати недбалість у приготуванні грибних страв. Гриби готуються досить довго, тому деякі господині самовільно скорочують час приготування, подаючи до столу продукт, що не пройшов достатньої термообробки.

Наш гість — Юрій Блін­ні­ков, ком­по­зи­тор, пі­аніст, ла­уре­ат Між­на­род­но­го кон­кур­су ар­тис­тів ес­тра­ди, член жу­рі Між­на­род­но­го кон­кур­су «Сло­в’ян­ський ба­зар».
Пер­шим йо­го вчи­те­лем бу­ла рід­на ба­бу­ся — Пав­ла Іва­нів­на Ор­лі­на, яка по­хо­ди­ла з ві­до­мо­го дво­рян­сько­го ро­ду Ор­лі­них.
З шес­ти­річ­но­го ві­ку Юрій Блін­ні­ков на­вчав­ся у ві­до­мо­го му­зи­кан­та Ми­ко­ли Силь­ван­сько­го.
Піс­ля 8-го кла­су був за­про­ше­ний до шко­ли для осо­бли­во об­да­ро­ва­них ді­тей при Ки­їв­ській кон­сер­ва­то­рії, де на­вчав­ся у кла­сі фор­те­пі­ано у про­фе­со­ра Ві­та­лія Сєч­кі­на, пе­ре­мож­ця Між­на­род­но­го кон­кур­су пі­аніс­тів у Бер­лі­ні у 1951 р.
За­кін­чив ас­пі­ран­ту­ру при Ін­сти­ту­ті іме­ні Гнє­сі­них (Мос­ква) під ке­рів­ниц­твом Іго­ря Бри­ля, на­род­но­го ар­тис­та Ро­сії, джа­зо­во­го пі­аніс­та та ком­по­зи­то­ра.
Ав­тор по­над 300 пі­сень. Пра­цює з ві­до­ми­ми по­ета­ми і ви­ко­нав­ця­ми.

Published in Вітальня

У Пол­та­ві зі сво­їми гля­да­ча­ми по­про­ща­лись ор­га­ні­за­то­ри що­річ­но­го Все­ук­ра­їн­сько­го фес­ти­ва­лю еко­ло­гіч­но­го до­ку­мен­таль­но­го кі­но «Пол­та­ва-ДОК». Про­щан­ня про­хо­ди­ло на сце­ні прес­тиж­но­го в об­лас­но­му цен­трі Па­ла­цу до­звіл­ля «Лис­то­пад», де 25 ве­рес­ня від­бу­ла­ся це­ре­мо­нія на­го­род­жен­ня пе­ре­мож­ців чер­го­во­го — сьо­мо­го за лі­ком і остан­ньо­го кі­но­фес­ти­ва­лю до­ку­мен­таль­но­го кі­но.

Судячи з кількості учасників та документальних кінострічок, які вони представили на суд журі, для митців нічого не віщувало поганих новин. Але сталося так, що фестиваль — наче та зірочка, яка лише недавно потрапила до солідних зоряних атласів астрономів і тільки-но почала набувати популярності, раптом згасла...
Кінофестиваль документального кіно «Полтава-ДОК» уперше заявив про себе 2010 року, коли його «хресний» батько, відомий полтавський кінодокументаліст-аматор Олександр Калашник об’єднав під своїм началом групу любителів документального кіно в обласному центрі.
Ентузіасти обрали пріоритетом для свого дітища тоді ще не дуже розкручений напрямок — документальні фільми про екологічні проблеми. Як свого регіону, так і України. Уже у перші роки заснування «Полтава-ДОК» короткометражні фільми його студійців були відзначені на кінофестивалях документального кіно у Швеції, Фінляндії та Естонії.

Published in Вітальня

Твор­че жит­тя Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го ака­де­міч­но­го те­ат­ру опе­ре­ти про­тя­гом ве­рес­ня бу­ло ба­га­тим на різ­но­ма­ніт­ні по­дії. Цьо­го мі­ся­ця від­бу­ли­ся пре­зен­та­ція книж­ки Яни Іва­ниць­кої «Бог­дан Стру­тин­ський: ре­жи­сер без ви­хід­них», Між­на­род­ний кон­курс-ла­бо­ра­то­рія по­ста­но­вок мо­ло­ди­ми ре­жи­се­ра­ми в жан­рі опе­ре­ти (мю­зик­лу) та опе­ри-буф і прес-кон­фе­рен­ція в По­соль­стві Угор­щи­ни в Ук­раї­ні. Але най­го­лов­ні­шою по­ді­єю мі­ся­ця ста­ло від­крит­тя 82-го те­ат­раль­но­го се­зо­ну.

Напередодні святкового гала-концерту відбулася творча зустріч, під час якої художній керівник театру, народний артист України Богдан Струтинський відповів на запитання журналістів, мистецтвознавців, театральних критиків, розповів, яких цікавих подій варто очікувати в новому театральному сезоні.
«За період міжсезоння ми встигли зробити дуже багато. Змінили опалення, вентиляцію, кондиціонери. У відреставрованому фойє відбуватимуться виставки українських художників.
Сьогоднішній гала-концерт представляє оперету, мюзикл, оперу-буф, естраду та інші жанри. Серед найближчих планів театру — «Вечір мюзиклу», прем’єри оперети «Маріца» Імре Кальмана, опери «Севільський цирульник» Джоаккіно Россіні, дитячого мюзиклу. Головне для нас — любов глядача», — наголосив пан Богдан.

Published in Культура

29 ве­рес­ня в Ук­раї­ні вша­ну­ва­ли пам’­ять жертв тра­ге­дії в Ба­би­но­му Яру. Ві­до­ма ра­дян­ська ди­си­дент­ка, пе­ре­кла­дач, пись­мен­ни­ця, іс­то­рик, док­тор з пи­тань ре­лі­гії Га­ля Ак­кер­ман в ін­тер­в’ю Укр­ін­фор­му роз­по­ві­ла, що зна­ють і ду­ма­ють про ці тра­гіч­ні по­дії у Фран­ції зок­ре­ма і в Єв­ро­пі за­га­лом.

 

Бабин Яр — частина світової трагічної спадщини

— Пані Галю, чи знають французи про трагедію у Бабиному Яру?
— Тема Бабиного Яру — це частина загальної трагедії єврейства, яку сьогодні у Франції називають «Шоа пар баль» (фр. Shoah par balles — систематичне масове винищення євреїв за допомогою розстрілів, які проходили на окупованій нацистами частині Радянського Союзу).
Ці масові нищення замовчувалися на Заході загалом і у Франції зокрема упродовж усього радянського періоду після війни саме тому, що влада не хотіла торкатися теми масових убивств євреїв через антисемітську політику Йосипа Сталіна.

Published in Пам'ять

Ім’я рад­ни­ка Пре­зи­ден­та Юрія Бі­рю­ко­ва у біль­шо­сті спів­віт­чиз­ни­ків асо­ці­юєть­ся з во­лон­тер­ським ру­хом і но­ви­ми під­хо­да­ми до за­без­пе­чен­ня ук­ра­їн­ської ар­мії. А ще ві­до­мий во­лон­тер є го­ло­вою Ми­ко­ла­їв­ської об­лас­ної ор­га­ні­за­ції БПП «Со­лі­дар­ність». Сьо­го­дні він роз­по­вів Укр­ін­фор­му, як хо­тів би змі­ни­ти ук­ра­їн­ську ар­мію і чо­му йо­го не ці­ка­вить дер­жав­на служ­ба.

— Нещодавно Миколаївщина «прославилася» гучним корупційним скандалом за участю першого заступника голови ОДА, Героя України Миколи Романчука. Тоді йшлося про групу осіб, причетних до цієї справи. Як Ви думаєте — чи всі винні будуть покарані і чи це хоча б частково очистить місцеву владу?
— Якщо Романчука визнають винним і засудять, то Миколаївська область буде очищена рівно на одного корупціонера. Скільки їх є наразі, я не знаю. Підозрюю, що багато.
— Чи вплине це радикально на боротьбу з корупцією в області?
— Ні, не вплине.

Published in Військо

Cтар­ший лей­те­нант, коман­дир ро­ти, са­пер 93-ї окре­мої ме­ха­ні­зо­ва­ної бри­га­ди Ар­тур Ки­рє­єв ра­зом із гру­пою са­пе­рів при ви­ко­нан­ні бо­йо­во­го зав­дан­ня на пе­ре­до­вій був тяж­ко по­ра­не­ний у хре­бет та верх­ню і ниж­ню кін­ців­ки. Ни­ні він пе­ре­бу­ває на ре­абі­лі­та­ції. Від­важ­но­го во­яка на­го­ро­ди­ли від­зна­кою Мі­ніс­тер­ства обо­ро­ни Ук­раї­ни — на­груд­ним зна­ком «За вій­сь­ко­ву до­блесть».

Офі­цер з ве­ли­кої лі­те­ри
«Хлопці, які перебувають на лікуванні сьогодні у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону, на цей час фактично є львів’янами. Тому в міру наших можливостей ми завжди допомагаємо і будемо допомагати. Дуже великий обсяг робіт треба зробити для відділення реабілітації, тому що є висококваліфіковані фахівці, спеціалісти, але бракує устаткування, обладнання. Артур заслужив нагороду — нагрудний знак «За військову доблесть».
На його прикладі бачимо, наскільки це людина з великої букви, з великим серцем. І дівчина, яка поряд із ним, і товариші, які поруч із ним, — це велика єдина сім’я. Я думаю, що це обов’язок усіх нас — держави, влади, громадських організацій — зробити все можливе і неможливе.

Published in Військо
П'ятниця, 30 Вересень 2016 19:59

Залізниця – гальмо агросектора?

По­го­да вкот­ре до­по­мог­ла укра­їн­цям зі­бра­ти хо­ро­ший вро­жай. Не­по­га­но вро­ди­ла кар­топ­ля та ін­ші ово­чі, ці­ни на них ціл­ком прий­нят­ні. Буль­бу у се­лян мож­на при­дба­ти на­віть по 1 грн 80 коп, цим ак­тив­но ко­рис­тую­ть­ся пе­ре­куп­ни­ки, хо­ча со­бі­вар­тість кар­топ­лі ся­гає 10 грн.

Порадували й ранні зернові й зернобобові, їх зібрали 38 млн т. Лідером за урожайністю стала Вінницька область, де середній показник сягав 54,9 ц із гектара. Всього вінничани намолотили 3 млн т зерна. Найбільший вал зерна зібрали на Одещині — 3,8 млн т. Середня врожайність по Україні, підрахували у Мінагрополітики, — 39,8 ц з гектара проти торішнього 31 ц.
Якщо трохи підвищити середню врожайність, запевняють міністерські фахівці, можна зібрати на 23–25% більше зернових. Цьогоріч у міністерстві сподіваються на рекордний урожай — 62,3 млн т, на 2 млн т більше торішнього.
Пропозиція зерна з урахуванням залишків сягатиме 70 млн т, внутрішнє споживання прогнозується на рівні 23,5 млн т, експортний потенціал — 39,8 млн т, це трохи більше торішнього. Можна буде продати за кордон 15,6 млн т пшениці, з них 8,6 млн т — продовольчої. Взагалі у структурі нинішнього врожаю 55% продовольчої пшениці.

Published in Економіка
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».