№ 37 (24136)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Квiтень 28, 2017

Шановні читачі! Ви тримаєте в руках 24151-й випуск газети «Демократична Україна», що веде свій родовід від червня 1918 року. На жаль, змушені повідомити про призупинення виходу газети із січня 2017 року через брак коштів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми подолаємо негаразди і незабаром випуск газети буде відновлено. 

Редакційна колегія

П'ятниця, 16 Вересень 2016 13:27

Голова Міліка – поразка «Динамо»

Київське «Динамо» з поразки стартувало в груповому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА, продемонструвавши брак командної взаємодії в домашньому поєдинку проти італійського «Наполі». Динамівці поступилися — 1:2, хоча першими відкрили рахунок.
Наставник киян Сергій Ребров мав значні проблеми зі складом: травмувався основний правий захисник бразилець Даніло Сілва, а нинішній рівень Миколи Морозюка, який також може зіграти на цій позиції, тренера не влаштовує. Тому на цю позиції вийшов Євген Макаренко, компанію якому в центрі захисту склали Домагой Віда та Євген Хачеріді, а на лівому фланзі — Віторіно Антунеш.
У центрі поля вийшли Сидорчук, Рибалка й Гармаш, на правому фланзі — безальтернативний Ярмоленко, а от ліворуч у півзахисті дебютував 18річний Віктор Циганков. Єдиним нападником зі стартових хвилин вийшов бразилець Мораєс.

Published in Футбол
П'ятниця, 16 Вересень 2016 13:26

Київ побачить фінал Ліги Чемпіонів

Головна арена чемпіонату Європи з футболу 2012 року прийме в наступному сезоні фінальний матч головного клубного турніру континенту — Ліги чемпіонів. Поєдинок двох найкращих команд Європи відбудеться на стадіоні київського Національного спортивного комплексу «Олімпійський» у травні 2018 року. Це рішення ухвалив Конгрес Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) в Афінах.
На рішення УЄФА віддати фінал Ліги чемпіонів Києву відреагував Президент України Петро Порошенко.
«Це відмінна новина для всіх нас, а особливо для українських уболівальників. Переконаний, ми проведемо цей фінал на найвищому рівні», — написав Порошенко у Facebook.

Published in Футбол
П'ятниця, 16 Вересень 2016 13:17

Бойова нічия

Цен­траль­ний матч сьо­мо­го ту­ру «Шах­тар» — «Ди­на­мо» від­був­ся на ста­діо­ні «Ме­та­ліст» у Хар­ко­ві. За­пов­не­ні три­бу­ни та пал­ка під­трим­ка ко­манд ство­ри­ли справж­нє фут­боль­не свя­то.
Ки­яни піс­ля по­раз­ки від «Вор­скли» у по­пе­ред­ньо­му ту­рі праг­ну­ли ре­абі­лі­ту­ва­ти­ся пе­ред влас­ни­ми вбо­лі­валь­ни­ка­ми, а «Шах­тар», у свою чер­гу, мав на­го­ду сут­тє­во ві­ді­рва­ти­ся від сто­лич­но­го клу­бу у тур­нір­ній таб­ли­ці. Втім, за­ли­ши­ло­ся все на сво­їх міс­цях, адже коман­ди не змог­ли ви­яви­ти силь­ні­шо­го, зі­грав­ши вні­чию.

Гранди українського футболу розпочали матч на високих швидкостях. Уже на другій хвилині П’ятов врятував свою команду після потужного удару Буяльського.

Published in Футбол
П'ятниця, 16 Вересень 2016 13:13

Коли трапляється простріл

По­пе­рек мо­же да­ти­ся взна­ки у будь-яко­му ві­ці і за будь-яко­го рів­ня фі­зич­ної під­го­тов­ки. При­мі­ром, дня­ми по­ба­чив у фут­боль­но­му те­ле­ог­ля­ді мо­мент, ко­ли мо­гут­ній ка­пі­тан вий­шов з ла­ду са­ме че­рез проб­ле­ми у по­пе­ре­ко­во-кри­жо­во­му від­ді­лі хреб­та, що ви­ник­ли під час гри.
Од­нак го­лов­не за­пи­тан­ня, яке пос­тає пе­ред кож­ним, у ко­го ви­ник­ли по­діб­ні проб­ле­ми: ро­би­ти хі­рур­гіч­ну опе­ра­цію або звер­ну­ти­ся до ма­ну­аль­но­го те­ра­пев­та? Дех­то впев­не­ний, що не іс­нує та­ких проб­лем із хреб­том, які бу­ли б не під­влад­ні справж­ньо­му майс­тру-ма­ну­аль­ни­ку, і ра­дять у та­ких ви­пад­ках звер­ну­ти­ся спо­чат­ку до ма­ну­аль­ної те­ра­пії.
То­му за більш до­клад­ни­ми роз’­яс­нен­ня­ми ми звер­ну­ли­ся до ві­до­мо­го лі­ка­ря-вер­теб­ро­ло­га Во­ло­ди­ми­ра Глу­ша­ка.

Юрія Ко­сі­на доб­ре зна­ють ви­дат­ні ді­ячі куль­ту­ри, на­уков­ці, спортс­ме­ни, по­лі­ти­ки і на­віть свя­ще­ни­ки. Адже по­тра­пи­ти в об’­єк­тив йо­го фо­то­апа­ра­та — це фак­тич­но ста­ти яви­щем мис­тец­тва, увій­ти в іс­то­рію. Юрій Ко­сін — один із най­ві­до­мі­ших у сві­ті ук­ра­їн­ських фо­то­гра­фів, кі­но­опе­ра­тор, ак­тор, ви­кла­дач, ку­ра­тор фо­то­ви­ста­вок та ман­дрів­ник, має очі ча­рів­ни­ка і не­збаг­нен­ну ін­ту­їцію.
Світ­ли­ни Ко­сі­на ви­став­ля­ли­ся в Нью-Йор­ку, Ва­шинг­то­ні, Бос­то­ні, Лон­до­ні, Ки­єві, Мос­кві, Брюс­се­лі, Бар­се­ло­ні, Єру­са­ли­мі, Франк­фур­ті-на-Май­ні, Ри­зі, Віль­ню­сі, Кра­ко­ві, є влас­ніс­тю ба­га­тьох му­зе­їв і га­ле­рей. Ко­сін чи­тав лек­ції в єв­ро­пей­ських сто­ли­цях, у Гар­вар­ді, спів­пра­цю­вав з аме­ри­кан­ськи­ми га­ле­ре­ями та кі­не­ма­то­гра­фіс­та­ми.

Published in Вітальня
П'ятниця, 16 Вересень 2016 13:02

Рослини у графіці та емалі

Рослинна тематика у творчості відомої київської художниці Оксани Стратійчук добре відома шанувальникам її мистецтва. Перші квіти із серії натюрмортів мисткині кінця 1990-х років та пишні букети з часом змінилися на витончені і лаконічні зображення окремих представників рослинного світу. Національний музей українського народного декоративного мистецтва представляє нові роботи художниці, виконані у техніках гарячої емалі та мокуліто.
Оксана Стратійчук закінчила графічний факультет Національної академії образотворчого мистецтва у 1992 р., володіє багатьма гравюрними техніками, працює у техніках офорту, літографії, емалі, мокуліто. Вона — учасниця міжнародних та всеукраїнських бієнале та трієнале графіки, провела понад 20 персональних виставок в Україні та зарубіжжі.
Виставка «Емалі та графіка» об’єднала вишукані, технічно досконалі твори художниці, більшість з яких датована 2016 роком. Рослинна тема повторюється і варіюється залежно від засобів зображення.

Published in Культура
П'ятниця, 16 Вересень 2016 12:59

Планета під назвою «ЗЯМА»

21 ВЕ­РЕС­НЯ — 100 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ 
ЗІ­НО­ВІЯ ЮХИ­МО­ВИ­ЧА ГЕРД­ТА (1916—1996), РО­СІЙ­СЬКО­ГО АК­ТО­РА

Зі­но­вій Гердт на­ро­див­ся під ім’­ям За­лман Хра­пи­но­вич (у ко­лі дру­зів і близь­ких, а та­кож у те­ат­раль­но­му фольк­ло­рі ві­до­мий під змен­шу­валь­ним ім’­ям Зя­ма), мо­лод­шою (чет­вер­тою) ди­ти­ною в єв­рей­ській ро­ди­ні 8 (21) ве­рес­ня 1916 ро­ку у по­ві­то­во­му міс­ті Се­беж Ві­теб­ської гу­бер­нії (ни­ні — Псков­ська об­ласть, Ро­сія).

Навчався в єврейській школі у Себежі, у 13річному віці опублікував у дитячій газеті на ідиші вірші про колективізацію.
У 1932 році переїхав до брата в Москву. У цьому ж році, відразу по вступі до фабричнозаводського училища Московського електрозаводу імені В. Куйбишева, почав грати у Театрі робітничої молоді (ТРАМ) електриків, організованому Валентином Плучеком.

Published in Культура
П'ятниця, 16 Вересень 2016 12:56

Від опери до рок-коломийки

З кож­ним ро­ком час ле­тить усе швид­ше. На­че зов­сім не­що­дав­но роз­по­чи­нав свою ді­яль­ність Мис­тець­ко-кон­церт­ний центр іме­ні Іва­на Коз­лов­сько­го На­ціо­наль­ної опе­ре­ти Ук­раї­ни, а дня­ми цей осе­ре­док куль­ту­ри від­крив уже свій чет­вер­тий се­зон.

Чимало гостей завітали до Центру, аби привітати його з новим творчим стартом.
«У вашому Центрі відчувається тісний зв’язок глядачів і артистів. Ви несете лише позитив і добро», — наголосив заступник міністра культури України Ростислав Карандєєв.
«Україна має багато великих талантів, серед яких одне з провідних місць належить Івану Козловському. Саме завдяки цим геніям ми будуємо міст між народами. Маємо пишатися, що належимо до такого талановитого народу», — зазначив художній керівник Національної оперети України, народний артист України Богдан Струтинський.

Published in Культура

Пам’­ята­єте праг­ма­тич­но­го ко­ва­ля Ва­ку­лу з го­го­лів­ської «Но­чі пе­ред Різд­вом» — він ба­жав на світ­ле свя­то па­ну «свя­та, здо­ров’я, ка­пі­та­лу — у про­пор­ції»? За­раз ду­же важ­ли­во, щоб у су­спіль­стві спос­те­рі­га­ла­ся спів­мір­ність «доз» гро­ма­дян­ської дії та па­сив­но­сті, ком­пе­тент­но­сті та не­віг­ла­ства — са­ме пра­виль­ні «про­пор­ції» сві­то­гляд­них по­зи­цій ви­зна­ча­ють май­бут­нє кра­їни як об’­єк­та від­по­ві­даль­но­сті її гро­ма­дян.

І у той час, коли війна увійшла у кожне життя і змінила його назавжди, актуалізувалася проблема вибору українцями цінностей, які дозволяють кожному утримувати баланс правильного життя і відчувати спільність зі своїм народом.
Суспільні настрої та ціннісні пріоритети українців у різних регіонах — предмет багаторічного дослідження вчених факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Published in Суспільство

ВИРВАВШИСЬ ІЗ ПОЛОНУ, ПІДПОЛКОВНИК-ДЕСАНТНИК ОЛЕГ КУЗЬМІНИХ ЗІ СВОЇМ БРАТОМ СЕРГІЄМ ЗАСНУВАЛИ БЛАГОДІЙНИЙ «ФОНД БРАТІВ КУЗЬМІНИХ», ЯКИЙ ДОПОМАГАЄ БІЙЦЯМ-АТОВЦЯМ,
А ТАКОЖ СІМ’ЯМ ПОЛЕГЛИХ ГЕРОЇВ

«На­ша ме­та — до­по­мог­ти тим, ко­му най­важ­че...»
Підполковник Олег Кузьміних командував 90-м батальйоном 81-ї аеромобільної бригади ЗС України. Захищаючи Донецький аеропорт, потрапив у полон. Його намагалися схилити до служби в «армії ДНР», обіцяючи погони полковника, простору квартиру у центрі Донецька й інші блага. Коли ж зрозуміли, що офіцер залишиться вірним військовій присязі, почали погрожувати розстрілом.
22 січня 2015 року, під час маршу полонених кіборгів у Донецьку, підполковника Кузьміних разом із його товаришами провели центром Донецька. Колоною. При цьому їх усіляко принижували, в тому числі фізично. Але й після цього офіцер-десантник не перейшов на службу ворогу.

Published in Суспільство
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».