№ 36 (24135)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Квiтень 25, 2017

Шановні читачі! Ви тримаєте в руках 24151-й випуск газети «Демократична Україна», що веде свій родовід від червня 1918 року. На жаль, змушені повідомити про призупинення виходу газети із січня 2017 року через брак коштів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми подолаємо негаразди і незабаром випуск газети буде відновлено. 

Редакційна колегія

П'ятниця, 09 Вересень 2016 19:08

Як боротися з дистрофією сітківки ока

«Від­ша­ру­ван­ня сіт­ків­ки», «дис­тро­фія сіт­ків­ки» — діа­гно­зи, здат­ні на­ля­ка­ти на­віть не ду­же обі­зна­ну лю­ди­ну. Ми здо­га­ду­ємо­ся, що сіт­ків­ка ока — ек­ран, на який транс­лю­єть­ся весь нав­ко­лиш­ній світ. 
По-на­уко­во­му, «сіт­ків­ка — це най­тон­ший шар нер­во­вої тка­ни­ни, що ви­сти­лає очі зсе­ре­ди­ни у зад­ній час­ти­ні оч­но­го яб­лу­ка. Во­на скла­дає­ть­ся з міль­йо­нів світ­ло­чут­ли­вих клі­тин (фо­то­ре­цеп­то­рів), які пе­ре­тво­рю­ють світ­ло­ві сиг­на­ли на елек­трич­ні, що, у свою чер­гу, пе­ре­даю­ть­ся по нер­во­вих во­лок­нах зо­ро­во­го не­рва в мо­зок, де від­бу­ває­ть­ся роз­шиф­ров­ка і пе­ре­тво­рен­ня їх у зо­ро­ві об­ра­зи пред­ме­тів са­ме та­ки­ми, як ми їх ба­чи­мо». 
От­же, без сіт­ків­ки — і ні ту­ди і ні сю­ди. Од­не сло­во, її слід бе­рег­ти.

Що­ро­ку в Ук­раї­ні сот­ні ти­сяч осіб ста­ють жерт­ва­ми до­маш­ньо­го та ген­дер­но обу­мов­ле­но­го на­силь­ства. Про це го­во­рять фа­хів­ці, по­си­ла­ючись на ста­тис­ти­ку пра­во­охо­рон­них ор­га­нів. І вод­но­час за­сте­рі­га­ють: та­ка ста­тис­ти­ка є не­пов­ною. Лю­ди, які по­тер­пі­ли че­рез на­силь­ство в сім’ї, не по­спі­ша­ють роз­по­ві­да­ти про свої проб­ле­ми і про­си­ти про до­по­мо­гу.
Пра­ців­ни­ки На­ціо­наль­ної га­ря­чої лі­нії із за­по­бі­ган­ня до­маш­ньо­му на­силь­ству, тор­гів­лі людь­ми та ген­дер­ній дис­кри­мі­на­ції, яка пра­цює при ГО «Ла Стра­да-Ук­раї­на», на­зи­ва­ють та­ку си­ту­ацію па­ра­до­ксаль­ною. Бо й са­мі пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни вва­жа­ють за кра­ще не по­мі­ча­ти проб­лем до­маш­ньо­го на­силь­ства.
Про це під час ін­тер­в’ю на­го­ло­си­ли пре­зи­дент ГО «Ла Стра­да-Ук­раї­на», док­тор юри­дич­них на­ук, про­фе­сор Ка­те­ри­на Лев­чен­ко та ди­рек­тор Де­пар­та­мен­ту пра­во­вої, со­ці­аль­ної та гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги цієї ор­га­ні­за­ції, ад­во­кат Ма­ри­на Ле­гень­ка.

П'ятниця, 09 Вересень 2016 18:58

У Бразилії стартувала паралімпіада

У бра­зиль­сько­му міс­ті Ріо-де-Жа­ней­ро, яке ще кіль­ка тиж­нів то­му бу­ло сто­ли­цею 31-х літ­ніх Олім­пій­ських ігор, стар­ту­ва­ли Па­ра­лім­пій­ські іг­ри, які три­ва­ти­муть до 18 ве­рес­ня. Це­ре­мо­нія від­крит­тя Па­ра­лім­пі­ади від­бу­ла­ся в ніч на 8 ве­рес­ня за ки­їв­ським ча­сом.

На змаганнях сильних духом спортсменів з обмеженими можливостями будуть розіграні медалі у 22 видах спорту (всього 528 комплектів нагород). Боротися за визнання й перемогу будуть 4350 спортсменів зі 170 країн світу.
Збірну України на Паралімпіаді представляють 172 учасники, які виступлять у 15 видах спорту.
Тим часом, у Росії президент Володимир Путін розкритикував рішення Міжнародного паралімпійського комітету про відсторонення від участі у змаганнях російської збірної і заявив, що Росія проведе для своїх паралімпійців окремі змагання.

Чемпіон світу у важкій вазі британець Тайсон Ф’юрі узгодив дату матчреваншу з українським ексчемпіоном Володимиром Кличком. Поєдинок відбудеться в англійському Манчестері 29 жовтня.
28річний Ф’юрі здобув за очками сенсаційну перемогу над Кличком у Дюссельдорфі в листопаді минулого року. Британець здобув таким чином титули за професійними версіями WBA, WBO та IBF, які належали багаторічному чемпіону з України.
«Нарешті дата матчреваншу зафіксована. Я виправлю свою помилку 29 жовтня на «Манчестер Арені». Побачимося там!» — написав Кличко в мережі мікроблогів Twitter 7 вересня.

Published in Бокс
П'ятниця, 09 Вересень 2016 18:51

Нічийний старт у групі «синьо-жовтих»

Де­що не­спо­ді­ва­ни­ми ви­яви­ли­ся ре­зуль­та­ти пер­шо­го ту­ру від­бір­но­го тур­ні­ру чем­піо­на­ту сві­ту з фут­бо­лу 2018 ро­ку в гру­пі І. Усі три мат­чі за­вер­ши­ли­ся з ні­чий­ним ра­хун­ком 1:1 — так зі­гра­ли, ні­би змо­вив­шись, Ук­раї­на — Іс­лан­дія, Хор­ва­тія — Ту­реч­чи­на та Фін­лян­дія — Ко­со­ве.

Звісно, вітчизняних шанувальників футболу найбільше цікавив перший поєдинок збірної України під орудою легендарного в минулому форварда Андрія Шевченка. На тренерській лаві він лише починає доводити професійну придатність, і годі було сподіватися для цього кращого лакмусового папірця, ніж організована й мотивована команда Ісландії — колишній європейський аутсайдер, який здивував усю Європу фантастичним виступом на континентальній першості у Франції.

Published in Футбол

Наш спів­роз­мов­ник — Все­во­лод Тка­чен­ко, доб­ре зна­ний на те­ре­нах Ук­раї­ни та по­за її ме­жа­ми письмен­ник-пе­ре­кла­дач, ен­цик­ло­пе­дист, по­ет, лі­те­ра­ту­роз­на­вець, на­уко­вий ре­дак­тор, до­слід­ник лі­те­ра­тур­но­го пе­ре­кла­ду, на­уко­вий кон­суль­тант і ре­цен­зент, гро­мад­ський і куль­тур­но-осві­тній ді­яч, го­ло­ва Твор­чо­го об’­єд­нан­ня пе­ре­кла­да­чів НСПУ.

У доробку майстра художнього слова — твори 250 авторів, перекладених із 15 мов, що представляють 38 національних літератур. Географічно — це обшири п’ятьох континентів, а хронологічно — тисячоліття світової поезії. Ткаченко — перекладач і упорядник антології «Поезія Африки» та персональної антології «Сад божественних поезій. Тисячоліття франкомовної любовної лірики».

Published in Вітальня
П'ятниця, 09 Вересень 2016 18:32

Зустріч із майстром

Ви­раз­ні тво­ри на­род­но­го ху­дож­ни­ка Ук­раї­ни Олек­сан­дра Гу­ба­рє­ва від­зна­че­ні ви­со­кою про­фе­сій­ною май­стер­ніс­тю. 
Йо­го осо­бис­тий енер­гій­ний і під­не­се­ний стиль од­ра­зу упіз­на­ва­ний і, без пе­ре­біль­шен­ня, відо­мий кож­но­му з ди­тин­ства за чис­лен­ни­ми ілюс­тра­ці­ями у жур­на­лах та кни­гах. 
Юві­лей­на ви­став­ка «Зу­стрі­чі без про­щань» у Ки­їв­сько­му бу­дин­ку ху­дож­ни­ка ши­ро­ко роз­кри­ває ба­га­то­гран­ний та­лант майс­тра.

Олександр Іванович Губарєв народився 1 вересня 1926 року в Дніпропетровську. Навчався в Дніпропетровському художньому училищі. У 1955 р. закінчив з відзнакою Київський державний художній інститут за спеціальністю «художник-графік». Серед його вчителів були знані митці Василь Касіян, Олександр Пащенко та Іларіон Плещинський.

Published in Культура
П'ятниця, 09 Вересень 2016 18:28

Музичне літо завершилося

У Ко­лон­ній за­лі ім. М. В. Ли­сен­ка На­ціо­наль­ної фі­лар­мо­нії Ук­раї­ни за­вер­шив­ся фес­ти­валь «Літ­ні му­зич­ні про­ме­ні», в яко­му взя­ли участь про­від­ні ор­кес­тро­ві ко­лек­ти­ви кра­їни.

Національний академічний духовий оркестр України представив програму «Класика у джазовому вимірі», що поєднала різні музичні напрями і дозволила по-новому поглянути на добре відомі музичні твори. Епіграфом до зустрічі стала Classic go rhythm («Класика у ритмі») Г. Райнова, в якій тонко передано відчуття польоту.
Заслужена артистка України Валентина Матюшенко (сопрано) у супроводі оркестру виконала «Аве Марію» Дж. Каччіні, «Поему» З. Фібіха, «Адажіо» Т. Альбіоні, Con te partiro («З тобою») Ф. Сарторі. Велике захоплення у слухачів викликали теми з 10-ї сцени балету «Лебедине озеро» П. Чайковського та хору з опери «Князь Ігор» О. Бородіна.

Published in Культура
П'ятниця, 09 Вересень 2016 18:17

Найважливіше серед усіх мистецтв

10 ВЕ­РЕС­НЯ — ДЕНЬ УК­РА­ЇН­СЬКО­ГО КІ­НО

Мож­на ба­га­то в чо­му не по­го­джу­ва­ти­ся з Ле­ні­ним, але що­до кі­не­ма­то­гра­фа «вождь про­ле­та­рі­ату усь­ого сві­ту» та­ки не по­ми­лив­ся. Кі­но вже дав­но за­па­ну­ва­ло на всій пла­не­ті, й без ньо­го не­мож­ли­во уяви­ти ни­ні на­ше жит­тя.

Щороку в другу суботу вересня відзначаємо День українського кіно. Фактично це свято є професійним днем працівників кінематографії, але відзначають його й мільйони українських глядачів. До речі, з’явилося воно завдяки президентському указу від 12 січня 1996 року.
70 років своєї історії українське кіно було частиною радянського. У ці часи, попри політику націоналізації, централізованого держуправління та цензури кінематографа, українське кіно пережило кілька хвиль свого найбільшого розквіту — у часи ВУФКУ (Всеукраїнське фотокіноуправління) у 20-х та «українського поетичного кіно» 60-х ХХ ст.

Published in Культура
П'ятниця, 09 Вересень 2016 18:14

Полюс підкорюється мужнім

Для лю­дей, кот­рі упо­до­ба­ли со­бі хо­бі у вже до­во­лі до­рос­ло­му ві­ці, ця за­бав­ка — на­че лю­бов ви­про­бу­ва­них жит­тям бать­ків до сво­го за­піз­ні­ло­го ди­тин­ча­ти, на­ро­джен­ня яко­го во­ни ду­же дов­го че­ка­ли. 
Пес­ту­ва­ти сво­го дов­го­очі­ку­ва­но­го улюб­лен­ця щас­ли­ві бать­ки не по­ли­ша­ють на­віть то­ді, ко­ли ча­до ви­ру­шає у са­мо­стій­не жит­тя.

Любов до нього з часом лише зміцнюється. Схожі на щасливих батьків, чиї найкращі почуття не вгасають з роками, й ті, кого свого часу захопила пристрасть до якогось важливого у їхньому житті заняття — справи, яка посправжньому відкрила для них новий, лише їм досяжний світ, в якому вони почуваються затишно і комфортно...

Published in Духовність
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».