№ 35 (24134)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Квiтень 25, 2017

Шановні читачі! Ви тримаєте в руках 24151-й випуск газети «Демократична Україна», що веде свій родовід від червня 1918 року. На жаль, змушені повідомити про призупинення виходу газети із січня 2017 року через брак коштів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми подолаємо негаразди і незабаром випуск газети буде відновлено. 

Редакційна колегія

Робота лазерним далекоміром в приміщенні

При будівництві і ремонті різних будівель не обійтися без проведення різних вимірювальних робіт. Сьогодні ми поговоримо про ту їх частини, коли потрібно виміряти різні відстані. Ще зовсім недавно для цього застосовувалася звичайна рулетка, тому що за великим рахунком їй не було альтернативи. Сьогодні ж все частіше в руках професіоналів можна побачити лазерний далекомір або кажучи простою мовою лазерну рулетку. Однак якщо ще кілька років подібний інструмент могли дозволити собі лише люди, які заробляють за допомогою нього гроші, то сьогодні, завдяки появі на ринку недорогих побутових (непрофесійних) інструментів, лазерна рулетка вже не здається розкішшю і все частіше використовується домашніми майстрами не тільки при проведенні ремонтних робіт, але і просто в побуті.

Published in Розмаїття
П'ятниця, 02 Вересень 2016 21:55

У Єврокубках лишилося тріо

Три ук­ра­їн­ських фут­боль­них клу­би ми­ну­ло­го тиж­ня діз­на­ли­ся про сво­їх опо­не­нтів на єв­ро­куб­ко­вій тур­нір­ній дис­тан­ції дов­жи­ною у шість мат­чів. Ди­на­мів­ці Ки­єва зі­гра­ють у гру­по­вій ста­дії Лі­ги чем­піо­нів, коман­ди-бі­жен­ці з Дон­ба­су за­хи­ща­ти­муть честь Ук­раї­ни в Лі­зі Єв­ро­пи.

Жеребкуванню групової стадії другого за престижністю клубного турніру Старого світу для футболістів донецького «Шахтаря» передувало подолання турецького бар’єра — команди «Істанбул Башакшехір». Попри наявність у складі стамбульців легендарного ветерана Емре Белезоглу жодних ускладнень у донеччан не виникло. «Шахтар» переміг турецьких суперників і на виїзді — 2:1, і в домашньому нині Львові — 2:0.

Published in Футбол
П'ятниця, 02 Вересень 2016 21:52

«Динамо» відпускає «Шахтар»

Шостий тур чемпіонату України з футболу позначився першою гучною сенсацією: «Динамо» вдома поступилося «Ворсклі». З цього миттєво скористався «Шахтар»: віцечемпіони задовольнилися мінімальною перемогою над «Сталлю», яка дозволила їм на три очки відірватися від головного суперника на внутрішній арені. Динамівцям тепер варто думати й про тили — лише на два очки менше у «Зорі» — попри поразку луганчан у Дніпрі.
У центральному матчі туру наставник киян Сергій Ребров випустив склад, який переміг у попередній зустрічі. У воротах стояв Олександр Шовковський, у полі діяли Даніло Сілва, Антунес, Микола Морозюк, Андрій Ярмоленко, Мораєс, Микита Корзун, Денис Гармаш, Домагой Віда, Віталій Буяльський та Артем Громов.

Published in Футбол
П'ятниця, 02 Вересень 2016 21:47

Новий виклик Андрія Шевченка

Збір­на Ук­раї­ни го­тує­ть­ся до пер­шо­го офі­цій­но­го по­єдин­ку під ору­дою но­во­го го­лов­но­го тре­не­ра — ле­ген­дар­но­го в ми­ну­ло­му грав­ця Ан­дрія Шев­чен­ка. На збір, який пе­ре­дує за­пла­но­ва­но­му на 5 ве­рес­ня в Ки­єві мат­чу з чверть­фі­на­ліс­том остан­ньо­го чем­піо­на­ту Єв­ро­пи — збір­ною Іс­лан­дії, Ан­дрій Ми­ко­ла­йо­вич (те­пер так!) ви­кли­кав не­звич­но ба­га­то ви­ко­нав­ців — аж 31.

Початковий список Шевченка виглядав так.
Во­ро­та­рі: Андрій П’ятов, Микита Шевченко (обидва — «Шахтар», Донецьк), Денис Бойко («Бешикташ», Стамбул, Туреччина).
Захисники: Артем Федецький («Дармштадт», Німеччина), Олександр Кучер, Ярослав Ракицький, Богдан Бутко, Іван Ордець, Сергій Кривцов (усі — «Шахтар», Донецьк), Євген Хачеріді («Динамо», Київ), Павло Ксьонз («Карпати», Львів»), Едуард Соболь («Зоря», Луганськ).

Published in Футбол

Ось і ми­ну­ло лі­то. На змі­ну теп­лим дням при­хо­дить по­мір­на ран­ко­ва про­хо­ло­да. Від­чу­ває­ть­ся лег­ке ди­хан­ня осе­ні. Ре­жим дня для шко­ля­ра стає вель­ми важ­ли­вим. За час ка­ні­кул ди­ти­на ду­же від­ви­кає від шкіль­но­го ре­жи­му. Адже у ці мі­ся­ці ді­ти за­зви­чай на­со­ло­джую­ть­ся пов­ною сво­бо­дою: во­ни мо­жуть піз­но вста­ва­ти і піз­но ля­га­ти, дов­го гу­ля­ти, про­во­ди­ти час за улюб­ле­ни­ми за­нят­тя­ми і роз­ва­га­ми. У них не­має не­об­хід­но­сті су­во­ро ор­га­ні­зо­ву­ва­ти свій день.
То­му не див­но, що пе­ре­хід до но­во­го ре­жи­му мо­же ви­яви­ти­ся склад­ним для шко­ля­рів. Як зро­би­ти йо­го без­бо­ліс­ним? Про це ми роз­пи­та­ли фа­хів­ця — лі­ка­ря-гі­гі­єніс­та, кан­ди­да­та ме­дич­них на­ук На­та­лію Мос­квяк.

На­шим спів­роз­мов­ни­ком цьо­го ра­зу є ві­до­мий пись­мен­ник Олек­сандр Еса­улов, кот­рий до то­го ж є тех­ніч­ним ди­рек­то­ром Ін­сти­ту­ту під­трим­ки та екс­плу­ата­ції АЕС. По­при сер­йоз­ну та від­по­ві­даль­ну по­са­ду він не тіль­ки зна­хо­дить час на на­пи­сан­ня тво­рів для ді­тей та до­рос­лих, а й вва­жає це го­лов­ною спра­вою сво­го жит­тя. Ціл­ком за­ко­но­мір­но, що він став по­трій­ним (у різ­ні ро­ки) ла­уре­атом прес­тиж­но­го лі­те­ра­тур­но­го кон­кур­су «Ко­ро­на­ція сло­ва» як про­за­їк для ді­тей та до­рос­лих і як кі­но­сце­на­рист.

Особливе місце у творчості Олександра Есаулова займає тема Чорнобильської трагедії. В 1986 році він був заступником голови Прип’ятського міськвиконкому. В молодому місті Прип’яті жили люди, що обслуговували сумнозвісну Чорнобильську АЕС.

Published in Вітальня

У Цен­траль­но­му бу­дин­ку ху­дож­ни­ка На­ціо­наль­ної спіл­ки ху­дож­ни­ків Ук­раї­ни діє ви­став­ка до 25-ї річ­ни­ці Не­за­леж­но­сті Ук­раї­ни, що є на­оч­ним вті­лен­ням твор­чих до­сяг­нень ху­дож­ни­ків із різ­них ре­гіо­нів дер­жа­ви.

До ювілейної експозиції увійшло понад 400 творів живопису, графіки, скульптури та декоративноужиткового мистецтва. Як і на більшості попередніх художніх виставок, присвячених найбільшому державному святу країни, тут немає жодних обмежень у сенсі художньої стилістики, образнопластичних уподобань авторів. Це констатація творчої практики наших співвітчизників, які своїми роботами створюють художню мозаїку незалежної України.

Published in Культура
П'ятниця, 02 Вересень 2016 21:19

Мистецький дебюд Ярослава Стеценка

Свою пер­шу пер­со­наль­ну ви­став­ку жи­во­пи­су мо­ло­дий ху­дож­ник-ама­тор Яро­слав Сте­цен­ко пред­ста­вив у га­ле­реї «Ми­тець» (вул. Ве­ли­ка Ва­силь­ків­ська, 12) Ки­їв­ської ор­га­ні­за­ції На­ціо­наль­ної спіл­ки ху­дож­ни­ків Ук­раї­ни. 
На­звав її прос­то — «Арт-про­ект від Яро­сла­ва». Ме­це­на­том ви­сту­пає Олек­сій Сте­цен­ко, стар­ший брат ав­то­ра кар­тин.

За фахом Ярослав Стеценко — біотехнолог. Займався досить успішним бізнесом — мав кав’ярню в столиці. За те, що малював молочною пінкою цікаві малюночки у філіжанках із кавою, відвідувачі — матусі з малечею — із захопленням називали його кавовим чарівником.

Published in Культура
П'ятниця, 02 Вересень 2016 21:14

«Моя армія. Бачити серцем»

Фо­то­ви­став­ка «МОЯ АР­МІЯ. Ба­чи­ти сер­цем», яка від­кри­ла­ся до 25-ї річ­ни­ці Не­за­леж­но­сті в Му­зеї іс­то­рії Ки­єва — це хви­лю­юча роз­по­відь в уні­каль­них фо­то­гра­фі­ях учас­ни­ків бо­йо­вих дій на Схо­ді Ук­раї­ни. 
До­ку­мен­таль­на фо­то­хро­ні­ка про дру­ге на­ро­джен­ня ук­ра­їн­ської ар­мії ви­кли­кає по­чут­тя гор­до­сті за на­ших во­їнів, вдяч­ність і по­ва­гу до доб­ро­воль­ців, во­лон­те­рів, ме­ди­ків, сі­мей вій­сь­ко­во­служ­бов­ців.

Під час підготовки виставки «МОЯ АРМІЯ. Бачити серцем» протягом півтора місяця було зібрано фотографії очевидців. У фотопроекті взяли участь понад 100 авторів з півсотні міст та районів України. Серед них — військові та цивільні фотографи, волонтери та бійці.

Published in Культура

Укра­їн­ці, які під час Дру­гої сві­то­вої про­жи­ва­ли на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях, вва­жа­ли­ся зрад­ни­ка­ми. Мо­бі­лі­зу­вав­ши їх до вій­ська, коман­ду­ван­ня ки­да­ло цих лю­дей на най­не­без­печ­ні­ші ді­лян­ки фрон­ту, вва­жа­ючи, що во­ни ма­ють спо­ку­ту­ва­ти свою ви­ну.

У пол­ках не ви­ста­ча­ло елемен­тар­но­го
Друга світова війна — наймасштабніша в історії людства, адже її учасниками стала 61 країна світу. На теренах цих держав проживало близько 80 відсотків населення планети Земля. Бойові дії відбувалися на теренах 40 країн, у них брали участь 110–115 мільйонів осіб, з яких понад 55 мільйонів загинули. Найбільше постраждали республіки колишнього СРСР — Україна, Білорусь і Росія.

Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».