№ 21 (24120)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Квiтень 25, 2017

Шановні читачі! Ви тримаєте в руках 24151-й випуск газети «Демократична Україна», що веде свій родовід від червня 1918 року. На жаль, змушені повідомити про призупинення виходу газети із січня 2017 року через брак коштів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми подолаємо негаразди і незабаром випуск газети буде відновлено. 

Редакційна колегія

П'ятниця, 27 Травень 2016 15:33

Завершення ери Луческу

У фі­на­лі Куб­ка Ук­раї­ни зу­стрі­ли­ся до­нець­кий «Шах­тар» та лу­ган­ська «Зо­ря». Для лу­ган­чан ви­хід до фі­на­лу на­ціо­наль­но­го Куб­ка став пер­шим в іс­то­рії. На­віть біль­ше, до цьо­го лу­ган­ська коман­да ні­ко­ли не діс­та­ва­ла­ся на­віть до пів­фі­наль­ної ста­дії.

У зустрічі з донеччанами змогли взяти участь усі футболісти — ніяких перепон для цього не створили ані травми, ані дискваліфікації, ані умови орендних домовленостей із суперником. Зупинившись у кроці від чемпіонства у регулярному сезоні та за два кроки до перемоги у Лізі Європи УЄФА, «Шахтар» прагнув перемогти, щоб сезон 2015/16 став більш пам’ятним.
Цей поєдинок мав ще один підтекст. Термін угоди між Мірчею Луческу і клубом закінчився і цей поєдинок став останнім для уславленого румунського фахівця в Україні.

Published in Футбол
П'ятниця, 27 Травень 2016 15:30

«Червону машину» зупинили фіни

У Ро­сії за­вер­шив­ся чем­піо­нат сві­ту з хо­кею, на який гос­по­да­рі піс­ля про­ва­лу на по­пе­ред­ній сві­то­вій пер­шо­сті по­кла­да­ли осо­бли­ві на­дії. То­рік у Че­хії ро­сі­яни за­пам’­ята­ли­ся на­віть не про­гра­шем у фі­на­лі ка­над­цям (1:6) — для будь-якої ін­шої коман­ди сріб­ні на­го­ро­ди на та­ко­му тур­ні­рі вва­жа­ли­ся б успі­хом.

Запам’яталася, як у кінематографічного Штірліца, «остання фраза» — скандальний вихід із льоду під час церемонії нагородження, небажання спостерігати за тріумфом суперника, який того разу виявився сильнішим.
У Санкт-Петербурзі й Москві такого не сталося, та й принципової зустрічі з родоначальниками хокею не відбулося. Першість світу в його нинішньому форматі з участю 16 збірних розділяється на дві нерівнозначні частини. Перша — це груповий турнір, в якому в одне коло беруть участь по вісім команд.

Published in Хоккей
П'ятниця, 27 Травень 2016 15:25

Скороход

2 ЧЕРВ­НЯ — 80 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ ВО­ЛО­ДИ­МИ­РА ГО­ЛУБ­НИ­ЧО­ГО

Що­дня з ним теп­ло ві­таю­ть­ся сум­ча­ни, бо важ­ко знай­ти та­ко­го жи­те­ля над Пслом, який би не знав лю­ди­ни, що ус­ла­ви­ла се­бе спор­тив­ни­ми до­сяг­нен­ня­ми на весь світ. Мо­ва про Во­ло­ди­ми­ра Го­луб­ни­чо­го — ско­ро­хо­да, ім’я яко­го ви­сі­че­но на ме­мо­рі­аль­них дош­ках у чо­ти­рьох олім­пій­ських сто­ли­цях сві­ту — Ри­мі, То­кіо, Ме­хі­ко і Мюн­хе­ні.
Жо­ден із лег­ко­ат­ле­тів пла­не­ти не міг зрів­ня­ти­ся з ним за ста­біль­ніс­тю ре­зуль­та­тів, які він де­мон­стру­вав по­над 25 ро­ків. Са­ме стіль­ки ча­су він був ви­зна­ним лі­де­ром сві­то­вої спор­тив­ної ходь­би.

Published in Особистість
П'ятниця, 27 Травень 2016 15:22

Зробимо куріння немодним!

Що­ро­ку 31 трав­ня ВО­ОЗ і парт­не­ри від­зна­ча­ють Все­світ­ній день без тю­тю­ну, при­вер­та­ючи ува­гу до ри­зи­ків для здо­ров’я, по­в’яза­них із вжи­ван­ням тю­тю­ну, і за­кли­ка­ючи до про­ве­ден­ня ефек­тив­ної по­лі­ти­ки для змен­шен­ня мас­шта­бів вжи­ван­ня тю­тю­ну.
З на­го­ди Все­світ­ньо­го дня без тю­тю­ну 2016 ро­ку ВО­ОЗ і Сек­ре­та­рі­ат Рам­ко­вої кон­вен­ції ВО­ОЗ з бо­роть­би про­ти тю­тю­ну за­кли­ка­ють усі кра­їни під­го­ту­ва­ти­ся до прос­тої (стан­дар­ти­зо­ва­ної) упа­ков­ки тю­тю­но­вих ви­ро­бів.
Прос­та упа­ков­ка є важ­ли­вим за­хо­дом для зни­жен­ня по­пи­ту, ос­кіль­ки во­на ро­бить тю­тю­но­ві ви­ро­би менш при­ваб­ли­ви­ми, об­ме­жує ви­ко­рис­тан­ня тю­тю­но­вої упа­ков­ки в ці­лях рек­ла­ми і сти­му­лю­ван­ня про­да­жу тю­тю­ну.

П'ятниця, 27 Травень 2016 15:17

ІПСШ: чим вони нам загрожують?

Не­що­дав­но в пре­сі з’яви­лась ін­фор­ма­ція про те, що у Ве­ли­ко­бри­та­нії ство­ри­ли ро­зум­ні пре­зер­ва­ти­ви. Во­ни змі­ню­ють ко­лір за­леж­но від то­го, чи є у ста­те­во­го парт­не­ра ве­не­рич­ні за­хво­рю­ван­ня.
Своє­рід­ний при­стрій, що на­зи­ває­ть­ся S. T. EYE, ство­ри­ла гру­па сту­ден­тів, які на­вчаю­ть­ся у шко­лі Іса­ака Нью­то­на. За їх за­ду­мом, пре­зер­ва­ти­ви в ра­зі їх ма­со­во­го по­ши­рен­ня ма­ють зни­зи­ти кіль­кість за­хво­рю­вань.
Так, як­що у чо­ло­ві­ка є хла­мі­ді­оз, то пре­зер­ва­тив сві­ти­ти­меть­ся зе­ле­ним, ін­фор­му­ють твор­ці. Як­що гер­пес, то жов­тим, а як­що у ко­хан­ця си­фі­ліс — си­нім. Крім то­го, S. T. EYE бу­де фіо­ле­то­вим, як­що у чо­ло­ві­ка ві­рус па­пі­ло­ми.
На­скіль­ки ак­ту­аль­на ця но­ви­на для на­ших спів­гро­ма­дян? Про це ми ви­рі­ши­ли роз­пи­та­ти фа­хів­ця — док­то­ра ме­дич­них на­ук, про­фе­со­ра Ген­на­дія Мав­ро­ва.

П'ятниця, 27 Травень 2016 12:18

Михайло Лукінюк: обережно, міфи!

Наш спів­роз­мов­ник Ми­хай­ло Лу­кі­нюк — це, об­раз­но ка­жу­чи, лю­ди­на-міст — на­уко­вець і пись­мен­ник. При­чо­му як на­уко­вець він є ще ви­на­хід­ни­ком у га­лу­зі наф­то­хі­мії і ви­кла­да­чем, ав­то­ром по­сіб­ни­ків, а от як пись­мен­ник — уні­вер­саль­ний: по­ет, пуб­лі­цист, ро­ма­ніст, іс­то­рик, зок­ре­ма ав­тор кіль­кох сен­са­цій­них фо­лі­ан­тів «Обе­реж­но: мі­фи!», в яких вио­рює ни­ву мі­фо­ло­гі­за­ції іс­то­рії Ук­раї­ни, Кри­му та Ро­сії, ряс­но за­сі­яну ан­ти­іс­то­рич­ни­ми ви­гад­ка­ми, що ство­рю­ють ви­ди­мість іс­тин­но­сті, а на­справ­ді май­стер­но фаль­си­фі­ку­ють дій­сність.

Академік Іван Дзюба у передмові до цієї праці, яку він оцінив як унікальну, назвав Михайла Лукінюка піонером у справі вичленування системи антиукраїнських міфів на тему України, хронологічно поділених на три покоління: міфи царської доби, радянської й пострадянської.

Published in Вітальня
П'ятниця, 27 Травень 2016 12:13

Що потрібно для щастя?

На­пев­не, чи­ма­ло лю­би­те­лів те­ат­ру звер­ну­ли ува­гу на но­вий те­ат­раль­ний про­ект мо­ло­до­го дра­ма­тур­га та акт­ри­си Юлії Мак­си­мен­ко «Ба­ле­ри­на, яка куль­гає» (ори­гі­наль­на на­зва «Хро­мая ба­ле­ри­на»), що від­не­дав­на по­пов­нив ре­пер­ту­ар Бу­дин­ку ак­то­ра На­ціо­наль­ної спіл­ки те­ат­раль­них ді­ячів Ук­раї­ни.

Кілька слів про автора та виконавицю головної ролі. Пані Юлія закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Працювала у Національному академічному театрі російської драми імені Лесі Українки, «Свободному театрі».
Уже третій сезон поспіль у Київській академічній майстерні театрального мистецтва «Сузір’я» з успіхом іде вистава «Бог з’явився мені в образі Жовтого Зайця», створена за першою п’єсою Ю. Максименко.

Published in Культура
П'ятниця, 27 Травень 2016 11:33

Сади нев'янучої краси

Прагнення краси, відтворення за її законами ідеального і гармонійного простору як середовища існування було однією з важливих світоглядних настанов епохи символізму, що охоплює період 1880–1920 років. У мистецтві Срібного століття лейтмотив саду (парку) виступав прообразом Едема — розкішного, квітучого, духмяного райського саду. Саме у цей проміжок часу, насичений катаклізмами і руйнуваннями, особливо гостро відчувалась імовірність його втрати.
Виставку «Сади Срібного століття», яка розгорнута у Київському національному музеї російського мистецтва, присвячено образу саду у творчості художників кінця XIX — початку ХХ ст. і приурочено до 160-річчя від дня народження Михайла Врубеля, який володів особливо загостреним відчуттям природи і баченням її краси.

Published in Культура
П'ятниця, 27 Травень 2016 11:27

Щедрий ужинок Євгенії Шудрі

У ці дні від­зна­чає 75-річ­ний юві­лей зна­на ки­їв­ська ви­ши­валь­ни­ця і не­втом­на до­слід­ни­ця ук­ра­їн­сько­го на­род­но­го мис­тец­тва Єв­ге­нія Сте­фа­нів­на Шуд­ря. У жит­тє­вій до­лі цієї не­ор­ди­нар­ної жін­ки бу­ло чи­ма­ло кар­ко­лом­них по­во­ро­тів.

Дитинство народженої в місті Мончегорську, що на Кольському півострові, Жені Смолякової минуло на Тамбовщині, а все свідоме життя пов’язане з Києвом, куди 21-річна дівчина полинула за своїм першим коханням — інженером Володимиром Допіро.
В українській столиці вона не лише створила родину та виростила двох дітей, здобула диплом інженера-електрика в Київському політехнічному інституті, плідно працювала на підприємствах, але й реалізувала давню мрію — стала вишивальницею, здобувши численних шанувальників і звання майстра традиційного народного мистецтва.

Published in Культура
П'ятниця, 27 Травень 2016 11:18

Люди, влада і земля

В Ук­раї­ні на­дії на від­ро­джен­ня ма­те­рі­аль­но­го бла­го­по­луч­чя все час­ті­ше по­в’язу­ють з аг­рар­ним сек­то­ром, кот­рий, як вва­жа­ють екс­пер­ти, змо­же ви­тяг­ти кра­їну з еко­но­міч­ної прір­ви. Про­те й аг­рар­ний сек­тор за­ли­шає­ть­ся в зо­ні ри­зи­ку че­рез не­ви­зна­че­ність зі сво­їм го­лов­ним за­со­бом ви­роб­ниц­тва — зем­лею. Нав­ко­ло зе­мель­но­го пи­тан­ня де­да­лі гос­трі­ше то­чать­ся вже не тіль­ки пал­кі дис­ку­сії, але й справж­ні кри­ва­ві вій­ни, бо на кар­ту по­став­ле­но за­над­то ба­га­то...

Го­ре від ба­гат­ства
Земельні відносини в Україні за всі роки незалежності завжди ставали безпрограшним козирем у політичній грі вітчизняних політиків, котрі не гребували раніше й нині не гребують у слушний момент висмикнути його з рукава, щоб видряпатися на владний Олімп.

Published in Земля і люди
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».