№ 18–19 (24117–24118)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Квiтень 25, 2017

Шановні читачі! Ви тримаєте в руках 24151-й випуск газети «Демократична Україна», що веде свій родовід від червня 1918 року. На жаль, змушені повідомити про призупинення виходу газети із січня 2017 року через брак коштів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми подолаємо негаразди і незабаром випуск газети буде відновлено. 

Редакційна колегія

Донецький «Шахтар» не зміг зробити останній крок на шляху до головного трофею другого Єврокубка під егідою УЄФА. Гірникам у півфіналі протистояла «Севілья» — іспанська команда, яка нині не хапає зірок із неба в національній першості, але концентрується на виступах у Лізі Європи — турнірі, який цей колектив виграв уже двічі поспіль.
У першому матчі глядачі «Арени Львів» побачили одразу 4 голи. У першому таймі вони могли бути задоволені побаченим, а після перерви настало розчарування — результат виявився не надто прийнятним.
Розпочалася гра з простого гола «Севільї» вже на 6й хвилині, коли пас на хід Віктору Вітоло поставив господарів у незручне становище: Ісмаїлі не встиг повернутися, Ярослав Ракицький не зумів підстрахувати, а Андрій П’ятов не виручив.

Published in Футбол
П'ятниця, 13 Травень 2016 18:36

Кубок вигнанців

У за­пла­но­ва­но­му на 21 трав­ня остан­ньо­му мат­чі ук­ра­їн­сько­го фут­боль­но­го се­зо­ну зу­стрі­нуть­ся дві коман­ди, які че­рез бо­йо­ві дії на Дон­ба­сі по­збав­ле­ні рід­но­го до­му, — до­нець­кий «Шах­тар» і лу­ган­ська «Зо­ря».

Колективи зі Сходу України розіграють національний Кубок, який з огляду на нинішній статус суперників можна було б назвати Кубком вигнанців. «Зоря» здобула право на виступ у фіналі в непростому протистоянні з дніпропетровським «Дніпром», а «Шахтар» набагато легше впорався з «Олександрією».
Після мінімальної поразки в Дніпропетровську (0:1) на теперішньому «домашньому» стадіоні в Запоріжжі луганська «Зоря» активно взялася до ліквідації відставання вже з перших хвилин.

Published in Футбол
П'ятниця, 13 Травень 2016 18:28

Нокаут для чемпіона

Ба­га­то по­дій ста­ло­ся у віт­чиз­ня­но­му фут­бо­лі піс­ля ви­хо­ду по­пе­ред­ньо­го ви­пус­ку «ДУ». Дніп­ро­пет­ров­ський «Дніп­ро» став брон­зо­вим при­зе­ром пер­шо­сті, ви­грав­ши бо­роть­бу у лу­ган­ської «Зо­рі». Ви­зна­чи­ли­ся три коман­ди, які во­се­ни пред­став­ля­ти­муть Ук­раї­ну у Лі­зі Єв­ро­пи.

Це право завоювали вищеназвана «Зоря», полтавська «Ворскла» та «Олександрія» (вперше у своїй історії).
Не обійшлося і без скандалу. В матчі 24го туру «Шахтар» — «Динамо» сталася бійка. До того ж кияни встановили антирекорд. До цього жодного разу чемпіон розгромно не програвав другому призеру двічі за одну першість.
На перший погляд у матчі «Шахтар» — «Динамо» в обох суперників була відсутня мотивація, адже кияни підходили до протистояння як новоспечений чемпіон, а донеччани всю увагу зосередили на Лізі Європи.

Published in Футбол
П'ятниця, 13 Травень 2016 18:21

Глаукома: як захищатися?

Звід­ки бе­реть­ся гла­уко­ма? Як трак­ту­ють її ви­зна­чен­ня ме­ди­ки? Як бо­ро­ти­ся за збе­ре­жен­ня зо­ру при гла­уко­мі? Чи іс­ну­ють ме­то­ди про­фі­лак­ти­ки цьо­го за­хво­рю­ван­ня?
Про це ми ви­рі­ши­ли по­го­во­ри­ти з фа­хів­цем — хі­рур­гом-оф­таль­мо­ло­гом кан­ди­да­том ме­дич­них на­ук, до­цен­том Ан­дрі­єм Гу­дзем.

— От­же, що та­ке гла­уко­ма?
— У медичному світі глаукома трактується як термін, що поєднує групу очних захворювань, що виникають у результаті лабільного (періодичного підвищення) або стабільного (постійного підвищення) внутрішньоочного тиску (ВОТ), що слугує причиною порушення циркуляції прозорої желеподібної рідини, що заповнює очні камери (передню і задню).

Бо­роть­ба з ал­ко­голь­ною за­леж­ніс­тю, бо­роть­ба із за­леж­ніс­тю від ал­ко­го­лю або бо­роть­ба з ал­ко­го­ліз­мом — як не кру­ти, а не лег­шає.
Час­то бу­ває так, що за чер­гою по­всяк­ден­них тур­бот і проб­лем, у ме­туш­ні лю­ди не по­мі­ча­ють, як близь­ка лю­ди­на на­ма­гає­ть­ся пі­ти від проб­лем і по­сту­по­во втра­чає над со­бою кон­троль. Піс­ля ро­бо­ти вве­че­рі во­на не об­ме­жує­ть­ся ро­зум­ни­ми до­за­ми, а ви­пи­ває весь до­ступ­ний у до­мі ал­ко­голь чи при­но­сить із со­бою або вже в со­бі.
Не­рід­ко ро­ди­чі по­мі­ча­ють, що це ста­ло проб­ле­мою у той мо­мент, ко­ли лю­ди­на вже пе­ре­сту­пи­ла ме­жу ро­зум­но­го спо­жи­ван­ня і по­тра­пи­ла у сер­йоз­ну за­леж­ність.

12 ТРАВ­НЯ — ВСЕ­СВІТ­НІЙ ДЕНЬ МЕ­ДИЧ­НОЇ СЕС­ТРИ

Во­ни за­мі­ни­ли нам сес­тер
Ме­дич­ні сес­три... Во­ни не опе­ру­ють, не ухва­лю­ють кар­ди­наль­них рі­шень що­до лі­ку­ван­ня па­ці­єн­тів. Але без них не об­хо­дить­ся жод­не опе­ра­тив­не втру­чан­ня, во­ни є не­від’­єм­ни­ми учас­ни­ка­ми лі­ку­валь­но­го про­це­су.
На­ша роз­по­відь — про мед­сес­тер На­ціо­наль­но­го вій­сь­ко­во-ме­дич­но­го клі­ніч­но­го цен­тру Мі­ніс­тер­ства обо­ро­ни Ук­раї­ни. Це за­вдя­ки їх­ній ува­зі, щи­ро­сті і ви­со­ко­му про­фе­сіо­на­ліз­му ти­ся­чі бій­ців і коман­ди­рів — учас­ни­ків ан­ти­те­ро­рис­тич­ної опе­ра­ції — по­вер­ну­ли­ся до сво­їх під­роз­ді­лів і про­дов­жу­ють во­юва­ти за на­шу зем­лю.

Наш гість — Олек­сандр Гор­дон: по­ет, про­за­їк, пе­ре­кла­дач, лі­те­ра­тур­ний кри­тик, а та­кож еко­но­міст, спе­ціа­ліст зі стра­те­гіч­но­го ме­не­джмен­ту. Львів’­янин за ду­хом, ки­янин за міс­цем ро­бо­ти — ди­рек­тор Бу­дин­ку пись­мен­ни­ків на Бан­ко­вій, 2.
Іні­ці­атор між­на­род­них по­етич­них фес­ти­ва­лів у Льво­ві, Ки­єві і Хар­ко­ві, по­стій­ний учас­ник фес­ти­ва­лів у Поль­щі і Че­хії.
Ав­тор по­над 25 по­етич­них кни­жок, 11 збі­рок пе­ре­кла­дів, кни­ги про­зи «Львів­ські ле­ген­ди». Ав­тор-упо­ряд­ник «По­пу­ляр­ної ен­цик­ло­пе­дії Льво­ва» та кіль­кох по­етич­них і пе­ре­клад­них ан­то­ло­гій. Йо­го тво­ри пе­ре­кла­де­но анг­лій­ською, іта­лій­ською, ні­мець­кою, поль­ською, угор­ською, ро­сій­ською, чесь­кою мо­ва­ми та ес­пе­ран­то, по­стій­но дру­кую­ть­ся у поль­ських ан­то­ло­гі­ях по­езії.

Published in Вітальня
П'ятниця, 13 Травень 2016 11:46

Уявлення про пекло по-французьки

За­вдя­ки фес­ти­ва­лю «Фран­цузь­ка вес­на-2016» ук­ра­їн­ський гля­дач має на­го­ду ближ­че озна­йо­ми­ти­ся з куль­ту­рою фран­цузь­ко­го на­ро­ду, біль­ше діз­на­ти­ся про цю кра­їну.
Од­ним із по­міт­них за­хо­дів фес­ти­ва­лю став по­каз фран­цузь­ким те­ат­ром Thatre de L’Atalan ви­ста­ви Жа­на По­ля Сар­тра «За за­чи­не­ни­ми две­ри­ма». Цю ви­ста­ву по­ка­за­ли у Ка­мін­ній за­лі Ки­їв­сько­го ака­де­міч­но­го те­ат­ру «Ко­ле­со».

«Театр «Колесо» розташований у самому серці мистецького Києва — на Андріївському узвозі. Моєю давньою мрією було поєднати Андріївський узвіз і паризький Монмартр. Цю мрію допомогла втілити у життя моя подруга — актриса, режисер, куратор різноманітних артпроектів Вероніка Переверзева, яка обізнана з європейським театральним процесом, оскільки мешкає у Парижі.

Published in Культура
П'ятниця, 13 Травень 2016 11:35

Тут і досі живе дух українства

По­діб­ні від­гу­ки за­ли­ша­ють від­від­ува­чі Му­зею «Ха­та на Прі­ор­ці» та Лі­те­ра­тур­но-ме­мо­рі­аль­но­го бу­дин­ку-му­зею Та­ра­са Шев­чен­ка, які роз­та­шо­ва­ні в бу­дів­лях, де ко­лись зу­пи­няв­ся ве­ли­кий по­ет.

...Перебуваючи на берегах Дніпра та не бажаючи зупинятись у центрі міста, поет подався на його околиці, де, зазвичай, мешкали прості люди.
«Йшов та йшов — бачу, хатина стоїть, не то панська, не то мужича, білабіла, наче сметана. Та ще й садочком обросла, а на дворі розвішані дитячі сороченята та й рукавчатами махають, ніби кличуть до себе», — писав згодом поет, згадуючи ті дні.
Господинею тієї «білої хати» виявилася Варвара Пашковська — напрочуд гостинна жінка, яка відразу ж прийняла Тараса як дорогого гостя. Тут він провів два тижні, оглядаючи місто, насолоджуючись привітністю місцевих жителів і радіючи спілкуванню з їхніми дітьми.

Published in Культура
П'ятниця, 13 Травень 2016 11:28

Життя як вчинок і вчинок як життя

20 ТРАВ­НЯ — 90 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ ВО­ЛО­ДИ­МИ­РА РО­МЕН­ЦЯ (1926–1998), УК­РА­ЇН­СЬКО­ГО ПСИ­ХО­ЛО­ГА, ІС­ТО­РИ­КА ПСИ­ХО­ЛО­ГІЇ, МИС­ЛИ­ТЕ­ЛЯ

Во­ло­ди­мир Ан­дрі­йо­вич на­ро­див­ся 20 трав­ня 1926 ро­ку у Ки­єві в ро­ди­ні служ­бов­ця. Свій тру­до­вий шлях він по­чав тех­ні­ком-бу­ді­вель­ни­ком. У ди­тин­стві, як усі хлоп­ча­ки, без­тур­бо­тно грав у ко­за­ків-роз­бій­ни­ків, за­хоп­лю­вав­ся спор­том, ба­га­то чи­тав.
Юна­ком по­люб­ляв із дру­зя­ми, а не­рід­ко й на­один­ці, блу­ка­ти кру­ти­ми дніп­ров­ськи­ми схи­ла­ми, по­ри­на­ючи по­гля­дом і дум­кою у без­меж­ну да­ли­ну лі­во­го бе­ре­га. Ми­лу­вав­ся ку­по­ла­ми ки­їв­ських со­бо­рів.
Мож­ли­во, са­ме з то­го спог­ля­дан­ня да­ле­чи­ни і ве­ли­чі в юна­ко­ві про­ки­нув­ся та­лант фі­ло­со­фа, іс­то­ри­ка і пси­хо­ло­га — лі­то­пис­ця іс­то­рії люд­сько­го ду­ху. І не тіль­ки то­го, що ми­ну­ло, а й то­го, що є і що бу­де.

Published in Особистість
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».