Січень[col=80]
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Квiтень 25, 2017

Шановні читачі! Ви тримаєте в руках 24151-й випуск газети «Демократична Україна», що веде свій родовід від червня 1918 року. На жаль, змушені повідомити про призупинення виходу газети із січня 2017 року через брак коштів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми подолаємо негаразди і незабаром випуск газети буде відновлено. 

Редакційна колегія

Усе мен­ше ча­су за­ли­шає­ть­ся до про­дов­жен­ня бо­роть­би за єв­ро­куб­ки. Дві ук­ра­їн­ські коман­ди — «Ди­на­мо» та «Шах­тар» про­дов­жать бо­роть­бу за най­прес­тиж­ні­ші тро­феї фут­боль­ної Єв­ро­пи. Сьо­го­дні ми спро­бу­ємо про­ана­лі­зу­ва­ти ви­сту­пи всіх віт­чиз­ня­них ко­манд у ни­ніш­ньо­му єв­ро­куб­ко­во­му се­зо­ні. У під­сум­ку п’ять на­ших ко­манд на­бра­ли 34 оч­ки. Цей до­ро­бок ви­зна­чає­ть­ся вось­мим міс­цем у таб­ли­ці ко­ефі­ці­єн­тів УЄФА.

«Ди­на­мо» (17 за­роб­ле­них очок, ви­хід до 1/8 фі­на­лу Лі­ги чем­піо­нів)
Що й казати — «біло-сині» своїх шанувальників порадували, як того не робили давно. Довгоочікуване повернення до групового раунду Ліги чемпіонів обернулося успіхом. Уперше за 17 років кияни повертаються до плей-оф найпрестижного європейського клубного турніру.

Published in Футбол

Ук­ра­їн­ські бі­ат­ло­ніс­ти взя­ли па­узу в успіш­них ви­сту­пах на ета­пах Куб­ка сві­ту — зма­ган­ня в іта­лій­сько­му Ан­тхоль­ці-Ан­тер­сель­ві ви­йшли не­пе­ре­кон­ли­ви­ми як в осо­бис­то­му за­лі­ку, так і в ко­манд­но­му. Гір­ку пі­гул­ку де­що під­со­ло­ди­ли ре­зер­віс­ти, які на шос­то­му ета­пі Куб­ка Між­на­род­но­го со­юзу бі­ат­ло­ніс­тів у ні­мець­ко­му Ар­бе­рі впро­довж од­но­го дня ви­гра­ли од­ра­зу дві ес­та­фе­ти. То­му са­ме про чес­то­люб­них дуб­ле­рів цьо­го ра­зу по­ві­до­ми­мо біль­ше.

Саме українська збірна виявилася єдиною з 15 команд-учасниць, яка за непростих погодних умов (сильний вітер і рясний снігопад) зуміла обійтися без штрафних кіл.

П'ятниця, 29 Сiчень 2016 12:46

Другий шанс для серця

ДАЮТЬ СТОЛИЧНІ МЕДИКИ ПАЦІЄНТАМ У НЕЩОДАВНО СТВОРЕНОМУ ІНСТИТУТІ СЕРЦЯ, ЯКИЙ УЖЕ ВСТИГ ЗАЯВИТИ ПРО СЕБЕ У СВІТОВІЙ КАРДІОХІРУРГІЇ

У йо­го очах, на­віть ко­ли він ус­мі­хає­ть­ся, десь гли­бо­ко за­ча­їв­ся сум. Мож­ли­во, то­му, що кож­но­го дня, одяг­нув­ши ха­лат і ба­хи­ли, він ра­зом зі своєю коман­дою йде в опе­ра­цій­ну, щоб у чер­го­вий раз вря­ту­ва­ти чи­єсь жит­тя. І цей по­єди­нок три­ває вже ба­га­то ро­ків, по 5–6 го­дин що­дня.
Уче­ний, лі­кар із над­зви­чай­но по­туж­ним ба­га­то­гран­ним та­лан­том, ви­хо­ва­нець двох ге­ні­їв ук­ра­їн­ської кар­діо­хі­рур­гії — Ми­ко­ли Амо­со­ва та Ген­на­дія Кни­шо­ва, ім’я яких знає весь світ. Ни­ні Бо­рис То­ду­ров гід­но під­три­мує честь сво­їх учи­те­лів.

П'ятниця, 29 Сiчень 2016 12:42

Коли закон схожий на дишло...

Не сек­рет, що укра­їн­ці ледь ус­ти­га­ють спос­те­рі­га­ти за ре­зуль­та­та­ми іно­ді за­над­то ак­тив­ної за­ко­но­твор­чої ро­бо­ти віт­чиз­ня­них пар­ла­мен­та­рів, кот­рі бук­валь­но «пе­чуть» де­сят­ка­ми, а то й сот­ня­ми, за­ко­ни кож­ної чер­го­вої се­сії Вер­хов­ної Ра­ди.
Мож­ли­во, та­ку за­тя­тість на­род­них об­ран­ців вар­то бу­ло б ві­та­ти, як­би не ду­же низь­кий ко­ефі­ці­єнт ко­рис­ної дії їх­ньої на­пру­же­ної ро­бо­ти в се­сій­ній за­лі. Адже біль­шість ухва­ле­них там, час­то по­спі­хом, без вдум­ли­во­го об­го­во­рен­ня і, як ка­жуть, «з го­ло­су» за­ко­нів не пра­цю­ють. Або їх прос­то не ви­ко­ну­ють, по­си­ла­ючись на не­дос­ко­на­лість, по­пу­лізм, су­пе­ре­чли­вість з уже іс­ну­ючи­ми за­ко­на­ми чи брак фі­нан­со­вих ре­зер­вів для їх­ньої ре­алі­за­ції то­що.

Published in Споживач

Наш спів­роз­мов­ник — Олек­сій Се­ме­ни­щев, один із най­по­пу­ляр­ні­ших оде­си­тів — му­зи­кант, бард, ак­тор, май­стер гу­мо­ру й де­кла­ма­ції, від­не­дав­на пись­мен­ник.

— Па­не Олек­сію, роз­поч­ні­мо з ви­то­ків. Чо­му Ви ста­ли ар­тис­том, ав­то­ром-ви­ко­нав­цем, а не, ска­жі­мо, ін­же­не­ром чи вчи­те­лем?
— Усе починається з дитинства. Мій батько влітку працював у піонерському таборі і брав мене дошкільням із собою. У вільний час він з іншими вожатими влаштовував посиденьки і співав. Якось я почув у пісні таку фразу: «Я двадцать лет протрубил по тем лагерям...» Я спитав тата: «А чому він двадцять років сурмив? Він трубачем працював у таборах?»

Published in Вітальня

У Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара» відбулося відкриття виставки живопису та скульптур великого українця Івана Гончара, приуроченої до 105-ї річниці від дня його народження, повідомляє i-pro.kiev.ua. На ній представлено творчий доробок майстра від 1950-х до 1980-х рр. Саме в цей час формувався хатній Музей українських старожитностей Івана Гончара і саме тоді він найбільш активно працював як художник, скульптор і вчений-етнограф, краєзнавець.
Краєвиди, створені в численних подорожах Україною, відображають еволюцію живописного стилю Гончара-художника: від реалістичних із легким вкрапленням імпресіоністичних тенденцій до виразно символічних.

Published in Культура

Най­біль­шою ре­фор­мою у ме­дій­ній сфе­рі за ча­сів не­за­леж­ної Ук­раї­ни на­звав го­ло­ва Держ­ком­те­ле­ра­діо Олег На­ли­вай­ко ство­рен­ня Су­спіль­но­го те­ле­ба­чен­ня і ра­діо­мов­лен­ня. «Ця ре­фор­ма ста­ла мож­ли­вою за­вдя­ки зла­го­дже­но­сті дій вла­ди та гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства, — на­го­ло­сив Олег На­ли­вай­ко на роз­ши­ре­но­му за­сі­дан­ні ко­ле­гії Держ­ком­те­ле­ра­діо 26 січ­ня. — Цей кон­сен­сус до­зво­лив ухва­ли­ти за­кон про су­спіль­не мов­лен­ня, який від­по­ві­дає усім між­на­род­ним стан­дар­там», по­ві­дом­ляє прес-служ­ба Держ­ком­те­ле­ра­діо.

Published in Культура
П'ятниця, 29 Сiчень 2016 12:15

У світі тварин

Піс­ля ша­ле­но­го успі­ху ви­ста­ви «Прин­це­са цир­ку», у якій бра­ли участь лі­та­ючі мо­то­цик­ліс­ти з Фран­ції, екс­тре­маль­ні трю­ки яких за­яв­ле­ні до Кни­ги ре­кор­дів Гін­нес­са, й ук­ра­їн­ські над­зви­чай­но та­ла­но­ви­ті й ори­гі­наль­ні ар­тис­ти — На­ціо­наль­ний цирк Ук­раї­ни — під­го­ту­ва­ли но­ву про­гра­му «У сві­ті тва­рин». Во­на осо­бли­во спо­до­бає­ть­ся ді­тям, а до­рос­лі, за­та­му­вав­ши по­дих, спос­те­рі­га­ти­муть за ди­во­виж­ни­ми трю­ка­ми по­віт­ря­них гім­нас­тів та ак­ро­ба­тів.

Нарешті справдилася мрія генерального директора, художнього керівника Національного цирку, народної артистки України та СРСР Людмили Шевченко — вперше за багато років вона змогла зібрати для вистави величезну кількість екзотичних дресированих тварин.

Published in Культура
П'ятниця, 29 Сiчень 2016 12:08

Висока поезія про високі почуття

У сто­лич­но­му тор­го­во-роз­ва­жаль­но­му ком­плек­сі «Гло­бус» уже дру­гий мі­сяць три­ває про­ект «Зи­ма доб­рих справ» зі збо­ру кош­тів на ку­пів­лю ме­дич­но­го об­лад­нан­ня для по­ря­тун­ку ма­лень­ких па­ці­єн­тів Ін­сти­ту­ту сер­це­во-су­дин­ної хі­рур­гії іме­ні Ми­ко­ли Амо­со­ва.
У рам­ках цьо­го про­ек­ту що­ве­чо­ра від­бу­ваю­ть­ся зу­стрі­чі з мит­ця­ми, на­уков­ця­ми, гро­мад­ськи­ми ді­яча­ми. А не­що­дав­но акт­ри­са Юлія Сак та ре­жи­сер Оль­га Ти­чи­на-Янов­ська пред­ста­ви­ли тут ви­ста­ву «В. Шек­спір, Й. Ге­те. Світ­ло і пі­тьма».

Ще з раннього дитинства Ю. Сак була впевнена, що стане артисткою. У п’ять років уже навчалася у музичній школі, у вісім — вперше спробувала себе як композитор, а в десять — відбувся її дебют на сцені.

Published in Культура

Ни­ні, ко­ли про­ти Ук­раї­ни ве­деть­ся не­ого­ло­ше­на вій­на, зна­чен­ня вій­сь­ко­вої дис­цип­лі­ни, до­три­ман­ня ви­мог чин­но­го за­ко­но­дав­ства і вій­сь­ко­вих ста­ту­тів у ЗС, ін­ших си­ло­вих ві­дом­ствах має знач­но біль­ше зна­чен­ня, аніж у мир­ний час.
Про кри­мі­но­ген­ну си­ту­ацію, що скла­ла­ся на сьо­го­дні у Зброй­них Си­лах та ін­ших вій­сь­ко­вих фор­му­ван­нях, ми по­про­си­ли роз­по­віс­ти за­ступ­ни­ка ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра Ук­раї­ни — го­лов­но­го вій­сь­ко­во­го про­ку­ро­ра Ук­раї­ни, ге­не­рал-лей­те­нан­та юс­ти­ції, за­слу­же­но­го юрис­та Ук­раї­ни Ана­то­лія Ма­тіо­са.

Published in Військо
Сторiнка 1 iз 7

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».