№ 5 (24104)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Квiтень 28, 2017

Шановні читачі! Ви тримаєте в руках 24151-й випуск газети «Демократична Україна», що веде свій родовід від червня 1918 року. На жаль, змушені повідомити про призупинення виходу газети із січня 2017 року через брак коштів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми подолаємо негаразди і незабаром випуск газети буде відновлено. 

Редакційна колегія

П'ятниця, 05 Лютий 2016 19:06

В антракті великого біатлону

По­ки про­від­ні бі­ат­ло­ніс­ти пла­не­ти го­ту­ва­ли­ся до по­чат­ку двох най­від­да­ле­ні­ших ета­пів Куб­ка сві­ту — в за­оке­ан­ських Кен­мо­рі та Преск-Ай­лі, їх­ні на­ступ­ни­ки зма­га­ли­ся на юні­ор­сько­му чем­піо­на­ті сві­ту в ру­мун­сько­му міс­теч­ку Чей­ле-Гра­діс­тей.

Українська команда не залишилася без нагород, хоча перемог, як було торік, цього разу досягти не вдалося. Але дві срібних і одна бронзова нагороди — теж непоганий доробок на етапі становлення молодих біатлоністів.
Першу нагороду українській юніорській збірній принесла 21-річна Анастасія Меркушина, яка вже перебуває на порозі головної команди, провівши весь сезон у Кубку Міжнародного союзу біатлоністів.

Діти, які виросли в бідності, ймовірно, мають змінені мозкові зв’язки й більш високу схильність до депресії, стверджують учені Вашингтонського університету.
У таких дітей, як правило, гірше розвинені когнітивні та освітні навички, є більш високим ризик психічних захворювань, у тому числі депресій, антисоціальної поведінки. До того ж у дошкільнят, які зростають у злиднях, проявляються симптоми клінічної депресії по досягненні шкільного віку.
Діти більш схильні до депресії у віці 9–10 років.

П'ятниця, 05 Лютий 2016 18:48

Як уберегти бронхи у мороз

Хто ж не знає, що най­час­ті­ше брон­хіт роз­ви­ває­ть­ся на тлі про­студ­них хво­роб, та­ких як грип, ГРВІ? Втім (а про це ми за­мис­лю­ємо­ся рід­ко), він мо­же ви­ник­ну­ти і під дією хі­міч­них і фі­зич­них по­драз­ни­ків, на­при­клад аце­то­ну, пи­лу, па­рів бен­зи­ну, а та­кож при впли­ві ати­по­вих фак­то­рів.
Од­нак, за твер­джен­ням ме­ди­ків, у біль­шо­сті ви­пад­ків при­ро­да за­хво­рю­ван­ня все ж та­ки ін­фек­цій­на (ві­рус­на або бак­те­рі­аль­на). Як ді­яти, ко­ли не­ду­га вже тра­пи­ла­ся, та як за­по­біг­ти та­ко­му роз­вит­ку по­дій? Про це ми по­спіл­ку­ва­ли­ся з фа­хів­цем — кан­ди­да­том ме­дич­них на­ук, до­цен­том Лі­дією Іль­ниць­кою.

Наш спів­роз­мов­ник — Ва­силь Фоль­ва­роч­ний, по­ет, про­за­їк, дра­ма­тург, пуб­лі­цист та гро­мад­ський ді­яч. Май­же 20 ро­ків очо­лю­вав Чер­ні­вець­ку об­лас­ну пись­мен­ниць­ку ор­га­ні­за­цію.
Як ди­рек­тор Бу­дин­ку пись­мен­ни­ків Ук­раї­ни за ча­сів По­ма­ран­че­вої ре­во­лю­ції був ко­мен­дан­том ре­во­лю­цій­но­го шта­бу на Бан­ко­вій, 2, ор­га­ні­зо­ву­вав пись­мен­ниць­кі ту­ри облас­тями Ук­раї­ни, агі­ту­ючи за по­ма­ран­че­ву коман­ду.
Ни­ні є за­ступ­ни­ком го­ло­ви зем­ляц­тва «Бу­ко­ви­на» в м. Ки­єві, го­ло­вою твор­чо­го об’­єд­нан­ня дра­ма­тур­гів Ки­їв­ської ор­га­ні­за­ції НСПУ, ке­рує Клу­бом біб­ліо­те­ка­рів сто­ли­ці.
Тво­ри «Хре­ще­ни­ки Ста­лі­на» і «Роз­чах­ну­та ду­ша» ви­су­ну­ті на здо­бут­тя На­ціо­наль­ної пре­мії Ук­раї­ни ім. Т. Г. Шев­чен­ка 2016 ро­ку.
Ві­та­ємо Ва­си­ля Іва­но­ви­ча із 75-річ­чям! Здо­ров’я, твор­чої сна­ги!

Published in Вітальня

Бю­джет 2016 ро­ку, який уже встиг­ли ох­рес­ти­ти бю­дже­том ви­жи­ван­ня, а не роз­вит­ку, міс­тить чи­ма­ло ста­тей, кот­рі, ні­би мі­на упо­віль­не­ної дії, мо­жуть будь-ко­ли «ви­бух­ну­ти» та зруй­ну­ва­ти хай і не ду­же доб­ре, але все ж на­ла­го­дже­ний ме­ха­нізм, який пра­цює за ра­ху­нок дер­жав­но­го фі­нан­су­ван­ня. Один із та­ких ме­ха­ніз­мів, під який за­кла­де­но «бю­джет­ну» мі­ну, — про­фе­сій­но-тех­ніч­на осві­та з під­го­тов­ки ро­біт­ни­чих кад­рів для ук­ра­їн­ської еко­но­мі­ки. Дер­жа­ва з 2016 ро­ку від­мо­ви­ла­ся від її фі­нан­су­ван­ня, пе­ре­клав­ши цей обо­в’язок на кво­лі міс­це­ві бю­дже­ти...

Published in Освіта

Остан­нім ча­сом в Ук­раї­ні до­во­лі ак­тив­но по­чав ви­ко­рис­то­ву­ва­ти­ся тер­мін «ме­діа­ція». Роз­гор­таю­ть­ся спе­ці­аль­ні про­гра­ми, які за­ймаю­ть­ся під­го­тов­кою ме­діа­то­рів. Фа­хів­ці все час­ті­ше го­во­рять про не­об­хід­ність за­ко­но­дав­чої під­трим­ки ро­бо­ти ме­діа­то­рів, бо вва­жа­ють її пер­спек­тив­ною та вкрай важ­ли­вою.
Для чо­го по­тріб­на ме­діа­ція і в чо­му її осо­бли­во­сті? Го­во­ри­мо про це з пре­зи­ден­том Між­на­род­но­го жі­но­чо­го пра­во­за­хис­но­го цен­тру «Ла Стра­да-Ук­раї­на», док­то­ром юри­дич­них на­ук, про­фе­со­ром Ка­те­ри­ною Лев­чен­ко.

Published in Суспільство

Пе­ред тим, як зу­стрі­тись, я «ло­вив» пол­ков­ни­ка ме­дич­ної служ­би Все­во­ло­да Стеб­лю­ка по те­ле­фо­ну кіль­ка тиж­нів. На­реш­ті «впій­мав», до­мо­вив­шись про зу­стріч. Три­дця­ти­хви­лин­ну. А ви­йшла во­на кіль­ка­го­дин­ною: лю­ди­ні, яка вліт­ку 2014 ро­ку опи­ни­ла­ся в епі­цен­трі бо­йо­вих дій на Дон­ба­сі і вря­ту­ва­ла де­сят­ки люд­ських жит­тів, ба­чи­ла, як «стар­ші бра­ти» ни­щать тяж­ко­по­ра­не­них ук­ра­їн­ських бій­ців, пе­ре­ме­лю­ючи їх­ні ті­ла гу­се­ни­ця­ми бо­йо­вих ма­шин, а ни­ні пра­цює над удо­ско­на­лен­ням вій­сь­ко­во-ме­дич­но­го за­без­пе­чен­ня ЗСУ та ін­ших вій­сь­ко­вих фор­му­вань, бу­ло що ска­за­ти.

Published in Військо

Пер­ші в цьо­му ро­ці шкіль­ні ка­ні­ку­ли ста­ли, хоч як це див­но зву­чить, сер­йоз­ним ви­про­бу­ван­ням не тіль­ки для бать­ків, але й для са­мих уч­нів. Пла­но­вий пе­ре­по­чи­нок для шко­ля­рів, ви­му­ше­ний че­рез склад­ні по­год­ні умо­ви, спа­лах під­ступ­но­го гри­пу, брак гро­шей у шко­лах на опла­ту за опа­лен­ня то­що, роз­тяг­нув­ся у ба­га­тьох ре­гіо­нах Ук­раї­ни за­мість звич­них двох тиж­нів аж на мі­сяць.

Приміром, на Полтавщині, аби школярі знічев’я не тинялися вулицями в пошуках сумнівних розваг, батьки мали сушити голову над тим, чим зайняти своїх чад. Але за нинішніх реалій вибір невеликий. Заняття у більшості з гуртків або студій нині платні, розваги у центрах сімейного відпочинку теж не по кишені родинам, у яких часто працює лише один із батьків.
З огляду на це годі вже й казати про те, щоб відправити дитину на екскурсію бодай у сусіднє місто.

Published in Проблема

По­дії, по­в’яза­ні з аг­ре­сією Ро­сії про­ти Ук­раї­ни, ще раз за­свід­чи­ли, що га­зо­вий сек­тор є од­ним із клю­чо­вих для енер­ге­тич­ної без­пе­ки дер­жа­ви і по­тре­бує тер­мі­но­во­го ре­фор­му­ван­ня. При цьо­му взає­мо­обу­мов­ле­ність роз­вит­ку еко­но­мі­ки та енер­ге­ти­ки кра­їни ви­ма­гає чіт­ко­го узго­джен­ня еко­но­міч­них та енер­ге­тич­них пріо­ри­те­тів роз­вит­ку.

Мало кому відомий той факт, що Україна у 1970-х роках щорічно видобувала понад 60 млрд кубів газу (пік видобутку — 68,11 млрд у 1975-му). Це в середньому сягало третини газовидобутку колишнього СРСР. Перш ніж сибірський газ прийшов в Європу, газ з України надходив до Польщі, Чехословаччини, Угорщини, Болгарії.
Через чотири десятиліття по тому Україна може отримати шанс повернутися до статусу потужної газовидобувної країни з усіма перевагами та прихованими ризиками, кажуть експерти.

Published in Економіка
П'ятниця, 05 Лютий 2016 11:41

Як будувати рідну хату-Україну?

Остан­ні по­дії в дер­жа­ві не ви­кли­ка­ють сум­ні­вів у то­му, що єди­ним шля­хом по­до­лан­ня по­лі­тич­ної, еко­но­міч­ної і со­ці­аль­ної кри­зи є де­цен­тра­лі­за­ція вла­ди та по­си­лен­ня ро­лі міс­це­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня у ви­рі­шен­ні проб­лем ре­гіо­наль­но­го і міс­це­во­го зна­чен­ня. Під­го­тов­ле­ні Мі­ніс­тер­ством ре­гіо­наль­но­го роз­вит­ку, бу­дів­ниц­тва та жит­ло­во-ко­му­наль­но­го гос­по­дар­ства Ук­раї­ни про­по­зи­ції що­до змін до Ос­нов­но­го за­ко­ну ни­ні ак­тив­но об­го­во­рюю­ть­ся у гро­ма­дах та на за­галь­них збо­рах Асо­ці­ації ор­га­нів міс­це­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня Хар­ків­ської та ін­ших об­лас­тей дер­жа­ви.

Зокрема, професор кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України Валентина Мамонова вважає, що децентралізація — це багатогранна проблема, яка містить чотири складові.

Published in Точка зору
Сторiнка 1 iз 2

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».