№ 46 (24145)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Квiтень 25, 2017

Шановні читачі! Ви тримаєте в руках 24151-й випуск газети «Демократична Україна», що веде свій родовід від червня 1918 року. На жаль, змушені повідомити про призупинення виходу газети із січня 2017 року через брак коштів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми подолаємо негаразди і незабаром випуск газети буде відновлено. 

Редакційна колегія

Во­се­ни, як за­зна­ча­ють лі­ка­рі, страж­дає у пер­шу чер­гу здо­ров’я емо­цій­но сприй­нят­ли­вих лю­дей. Змі­ни по­го­ди, пе­ре­хід від со­няч­них теп­лих до до­що­вих і хо­лод­них днів справ­ля­ють не­га­тив­ний вплив на пси­хі­ку.
Хто біль­ше схиль­ний до се­зон­них за­гос­трень і що мож­на зро­би­ти для по­м’як­шен­ня си­ту­ації? Нам про це роз­по­вів фа­хі­вець — про­фе­сор, док­тор ме­дич­них на­ук Во­ло­ди­мир КО­РО­СТІЙ.

— На психічні розлади страждає багато хто і це не залежить від статі людини. Найчастіше страждають емоційні люди. Вважається, що головною причиною зростання кількості психічних захворювань є постійні стреси. Навколишній світ зумовлює важкі випробування, які не кожна людина здатна витримати. Багато людей перебувають у стані страху перед майбутнім, на їхню психіку впливає важке економічне становище, нестабільна політична обстановка.

П'ятниця, 18 Листопад 2016 14:27

Дві перемоги в листопаді

На за­вер­шен­ня стар­то­во­го від­різ­ку від­бір­но­го цик­лу чем­піо­на­ту сві­ту з фут­бо­лу 2018 ро­ку під­опіч­ні Ан­дрія Шев­чен­ка здо­бу­ли дві пе­ре­мо­ги — в офі­цій­но­му мат­чі з коман­дою Фін­лян­дії і в то­ва­ри­ській зу­стрі­чі зі збір­ною Сер­бії.

До поєдинку в Одесі збірна України після зіграних трьох турів мала у своєму активі п’ять пунктів, і ще до стартового свистка наші футболісти знали результат матчу прямих конкурентів за вихід із групи І — Хорватії та Ісландії. Хорвати здобули домашню перемогу (2:0), і до мотивації підопічних Шевченка додався ще один стимул — обійти ісландців і піти на зимову перерву на другій сходинці.
Боротьбу за три очки в поєдинку з фінами українці вели в такому складі: П’ятов — у воротах, Бутко, Кучер, Ракицький, Соболь — у захисті, Степаненко, Ярмоленко, Зінченко (Ротань, 67), Коваленко (Шахов, 89), Коноплянка (Циганков, 83) — у півзахисті, Кравець був єдиним форвардом.

Published in Футбол
П'ятниця, 18 Листопад 2016 14:23

Дві збірні без втрат

У від­бо­рі на чем­піо­нат сві­ту з фут­бо­лу 2018 ро­ку ли­ше дві збір­ні — Ні­меч­чи­ни та Швей­ца­рії у чо­ти­рьох ту­рах здо­бу­ли мак­си­маль­ну кіль­кість очок — 12 і зро­би­ли ва­го­му за­яв­ку до фі­наль­ної час­ти­ни.

ГРУПА А
Франція, обігравши шведів (2:1), захопила лідерство в групі. «Ле Бле» пропустили першими, коли Льоріс не зреагував на прямий удар Форсберга зі штрафного. Щоправда, вже через три хвилини рахунок знову був рівним — постарався Погба. А переможний гол у середині другого тайму забив Пайєт, якому асистував Грізманн.
Франція — Швеція — 2:1 (0:0)
Голи: 0:1 — Форсберг (55), 1:1 — Погба (58), 2:1 — Пайєт (65)
Люксембург — Нідерланди — 1:3 (1:1)

Published in Футбол

Наш спів­роз­мов­ник — Сер­гій Пе­ре­хо­жук, зна­ний ху­дож­ник і пе­да­гог, учень ви­дат­но­го майс­тра Ми­ко­ли Сто­ро­жен­ка. Пра­цю­вав в ар­хео­ло­гіч­них екс­пе­ди­ці­ях на роз­ко­пках скіф­ських кур­га­нів.
Рес­тав­рує і роз­пи­сує церк­ви, праг­ну­чи від­ро­ди­ти дух хра­мо­во­го ук­ра­їн­сько­го ма­ляр­ства до­мо­сков­ської до­би, по­єд­на­ти кіль­ка сти­лів у са­мо­бут­ньо­му оздоб­лен­ні церк­ви. Май­стер з ви­го­тов­лен­ня на­род­них інст­ру­мен­тів — бан­ду­ри, коб­зи, лі­ри, тор­ба­на.

— Сергію Павловичу, на чому нині найбільш зосереджені?
— Я викладаю в школі мистецтв. Цій справі нині віддаю багато часу, але це не якийсь обов’язок, а робота, що приносить мені моральне задоволення, хоча, можливо, для когось із художників це ніби трата часу, який доводиться відривати від творчої праці.

Published in Вітальня

Нещодавно відбулася презентація книги «100 експрес-уроків української» та відкритий урок від автора і ведучого постійної рубрики «Сніданку з 1+1» Олександра Авраменка, повідомляє tsn.ua. Ілюстрована книжка у цікавій формі навчить грамоті як найменших учнів, так і старше покоління.
Під час презентації посібника «100 експрес-уроків української» Олександр розповів, чому був обраний саме кишеньковий формат книги, як підбирали теми уроків для книги, а також розповів про те, як створювались ілюстрації.
«Сьогодні все більше людей хочуть розмовляти українською, і вкрай важливо виростити покоління, яке буде розмовляти справжньою, грамотною українською мовою. Саме тому з’явився посібник «100 експрес-уроків української», який написав Олександр Авраменко. А видавництво #Книголав спільно зі студією «Сніданок з 1+1» допомогли йому побачити світ.

Published in Освіта

— А конкретніше — кожен третій іноземець, котрий вибрав Україну для здобуття вищої освіти, вчиться в столиці Слобожанщини, — так вважає директор департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації Анатолій Бабічев.
Такий кількісний ривок фактично зроблено за останні роки. Успіху досягли переважно завдяки зростанню географії країн і континентів, які прагнуть опанувати вищу освіту в Україні і зокрема у Харкові.
Це — переважно європейські держави, азійські, африканські, американські. Поки що повністю не освоїли Австралію, але наполегливо шукаємо шляхи і методи, аби й звідти прибували до нас за освітою і наукою молоді люди. Великою популярністю в іноземної молоді користуються насамперед такі вузи — каразінський, медичний, фармацевтичний, економічний.
— Кілька років тому у Харкові відбувся перший в Україні форум, в якому взяли участь 234 випускники слобожанських вузів різних років з 48 країн світу.

Published in Освіта
П'ятниця, 18 Листопад 2016 13:48

Субсидії: на папері і у житті

Як і прог­но­зу­ва­ли ана­лі­ти­ки, збої у ро­бо­ті на­чеб­то без­до­ган­но від­ла­го­дже­но­го дер­жав­но­го ме­ха­ніз­му з на­ра­ху­ван­ня та ви­пла­ти суб­си­дій, який на всі го­ло­си роз­хва­лю­ва­ли чи­нов­ни­ки, про­яв­лять­ся од­ра­зу піс­ля по­чат­ку опа­лю­валь­но­го се­зо­ну. Коли укра­їн­ці от­ри­ма­ють пер­ші пла­тіж­ки за спо­жи­ті теп­ло, га­ря­чу во­ду, газ та елек­три­ку з не­під­йом­ни­ми для їх­ніх га­ман­ців су­ма­ми і ма­со­во по­тяг­нуть­ся до управ­лінь со­ці­аль­но­го за­хис­ту...

«Ска­со­ву­ємо мі­фи про суб­си­дії...»
Схоже, так і сталося, адже практично з усіх регіонів України надходять повідомлення про те, що соціальні служби, де оформлюють субсидії, наразі працюють на межі своїх можливостей. А подекуди навіть понад силу і понад робочий час, бо по субсидії щодня звертається дедалі більше українців. А процес їхнього оформлення може будь-якої миті загальмуватися через надмірну кількість нужденних.
Приміром, лише у Київському районі Полтави кількість тих, хто оформив субсидії після нечуваного подорожчання комунальних послуг, одразу зросла в 23 (!) рази.

Published in Проблема

Рей­сом Ки­їв — Ба­ку з між­на­род­но­го аеро­пор­ту «Бо­рис­піль» не­що­дав­но, у 20-х чис­лах жовт­ня, ви­ле­тів до Азер­бай­джа­ну ши­ро­ко ві­до­мий у сві­то­во­му лі­та­ко­бу­ду­ван­ні авіа­конс­трук­тор і вче­ний Дмит­ро Кі­ва — Ге­рой Ук­раї­ни, ака­де­мік На­ціо­наль­ної ака­де­мії на­ук Ук­раї­ни, док­тор тех­ніч­них на­ук, про­фе­сор, за­слу­же­ний ді­яч на­уки і тех­ні­ки Ук­раї­ни, ла­уре­ат Дер­жав­ної пре­мії Ук­раї­ни в га­лу­зі на­уки і тех­ні­ки.

Інтерв’ю на «нейтральній території»

Напередодні свого відльоту до азербайджанської столиці Дмитро Семенович погодився дати ексклюзивне інтерв’ю для «Демократичної України». Воно відбулося в Києві, тривало понад годину — й у тій бесіді йшлося не лише про причини, що спонукали знаного авіаконструктора вирушити з Києва до Баку, але й було порушено чимало гострих проблем, які є значущими для вітчизняної авіабудівної галузі та її майбутнього.

П'ятниця, 18 Листопад 2016 13:23

Від падіння – до зростання

Як свід­чить сві­жий мас­штаб­ний рей­тинг «500 най­біль­ших ком­па­ній Цен­траль­ної та Схід­ної Єв­ро­пи» від ві­до­мої ком­па­нії Deloitte, для біль­шо­сті єв­ро­пей­ських країн кри­за за­ли­ши­лась у ми­ну­ло­му і роз­по­чав­ся пе­рі­од еко­но­міч­но­го від­ро­джен­ня. При цьо­му ана­лі­ти­ки Deloitte за­зна­ча­ють, що се­ред­ня ди­на­мі­ка по ре­гіо­ну бу­ла б ще ви­щою, як­би не Ук­раї­на з її ВВП, що впав ми­ну­ло­го ро­ку на 9,9%.

Перші ознаки відновлення економік країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ), зафіксовані у минулорічному рейтингу ТОП-500 на рівні 0,3%, змінилися стрімким та впевненим зростанням. Середній приріст доходів 500 найбільших компаній ЦСЄ за підсумками 2015 року сягнув 3,5% (5,2% — у місцевих валютах). Свої доходи збільшили 333 компанії, тобто 66,6% усіх компаній рейтингу.
Лідерами за динамікою зростання у регіоні стали Чехія (+4,6%), Румунія (+3,8%), Польща (+3,6%), Угорщина (+2,9%). Маючи левову частку (74%) від загальної кількості компаній, ці країни позитивно вплинули на загальні результати цьогорічного рейтингу.

Published in Економіка

Прой­шло біль­ше мі­ся­ця з ча­су прий­нят­тя (11 жовт­ня) та два тиж­ні — з мо­мен­ту опуб­лі­ку­ван­ня (7 лис­то­па­да) на офі­цій­но­му сай­ті Каб­мі­ну уря­до­вої по­ста­но­ви № 780, якою за­твер­дже­но но­вий спо­жив­чий ко­шик для укра­їн­ців.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман наголосив, що його уряд якісно переглянув переліки, збільшивши обсяги споживання деяких продуктів харчування та скоротивши терміни їх використання. У самому повідомленні, яке супроводжує текст постанови, зазначається, що урядовим рішенням збільшено обсяги споживання деяких харчових продуктів (крупи, м’ясо, фрукти), кількість окремих товарних позицій у наборах непродовольчих товарів (одяг, взуття) і скорочено терміни їх використання.
Про набори предметів першої необхідності, санітарії та ліків, житлово-комунальних послуг і послуг зв’язку сказано, що вони переглянуті. У який бік, розберемося пізніше.

Сторiнка 1 iз 2

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».