№ 44 (24143)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Квiтень 25, 2017

Шановні читачі! Ви тримаєте в руках 24151-й випуск газети «Демократична Україна», що веде свій родовід від червня 1918 року. На жаль, змушені повідомити про призупинення виходу газети із січня 2017 року через брак коштів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми подолаємо негаразди і незабаром випуск газети буде відновлено. 

Редакційна колегія

П'ятниця, 04 Листопад 2016 12:43

«Динамо» знов програло в футбол...

Ки­їв­ські ди­на­мів­ці піс­ля чо­ти­рьох ту­рів гру­по­во­го тур­ні­ру Лі­ги чем­піо­нів збе­рі­га­ють при­мар­ні шан­си на те, щоб за­ли­ши­ти остан­ній ря­док у тур­нір­ній таб­ли­ці гру­пи В. От­же, на­віть участь у плей-оф Лі­ги Єв­ро­пи ви­гля­дає ни­ні для «Ди­на­мо» не­на­уко­вою фан­тас­ти­кою. За два тиж­ні ки­яни дві­чі про­гра­ли пор­ту­галь­ській «Бен­фі­ці», хо­ча в обох мат­чах не си­ла су­пер­ни­ка, а влас­ні хи­би «бі­ло-си­ніх» бу­ли при­чи­ною по­ра­зок.

Після київських 0:2 чемпіони України програли в Лісабоні мінімально — 0:1. Гол, який господарі забили з пенальті, футболісти українського клубу «привезли» собі самі.
Уже в компенсований час першого тайму захисник «Динамо» і збірної Хорватії Домагой Віда, який у цій зустрічі за відсутності травмованого Андрія Ярмоленка був ще й капітаном команди, намагався застосувати борцівський прийом проти свого колеги по амплуа Луїзао під час виконання штрафного удару.

Published in Футбол
П'ятниця, 04 Листопад 2016 12:37

Одеса «Шахтарю» не конкурент

Ле­во­ву част­ку ува­ги при­хиль­ни­ків віт­чиз­ня­но­го фут­бо­лу бу­ло при­ку­то до про­ти­сто­ян­ня між до­нець­ким «Шах­та­рем» та оде­ським «Чор­но­мор­цем». До мат­чу гір­ни­ки пі­дій­шли у май­же опти­маль­но­му скла­ді. Тіль­ки Ра­киць­кий про­пус­кав гру че­рез дис­ква­лі­фі­ка­цію.

Після експериментального складу у Кубку України всі основні гравці повернулися до стартового складу, лише Степаненко відпочивав перед матчем у Лізі Європи.
У «Чорноморця» перед самим матчем виникла проблема з воротарем. Боровик застудився, і Олександр Бабич не ризикнув ставити його у основу, тому зі старту вийшов юний Каневцев. Тренер одеситів вирішив грати проти донеччан у п’ять захисників, щоб стримати небезпечних флангових гравців суперника.
Гірники розпочали матч у швидкому темпі.

Published in Футбол
П'ятниця, 04 Листопад 2016 12:33

Як зберегти струнку фігуру?

Сьо­го­дні чи не на всіх те­ле­ка­на­лах кру­тять чис­лен­ні про­гра­ми, в яких зір­ки шоу-біз­не­су го­ту­ють ко­рис­ну їжу, а фа­хів­ці кра­си — діє­то­ло­ги, кос­ме­то­ло­ги то­що — ді­лять­ся сек­ре­та­ми збе­ре­жен­ня мо­ло­до­сті. Рей­тин­ги цих (зда­ва­ло­ся б, до­сить ба­наль­них) про­ек­тів у те­ле­ефі­рі чи не най­ви­щі.
Це дос­то­вір­но свід­чить про те, що бу­ти струн­ки­ми і при­ваб­ли­ви­ми ба­жа­ють усі жін­ки, осо­бли­во як­що їм уже за... Ми теж ви­рі­ши­ли взя­ти участь у ви­рі­шен­ні цієї важ­ли­вої проб­ле­ми. І з за­пи­тан­ням: «Як усе-та­ки збе­рег­ти струн­ку фі­гу­ру?» звер­ну­ли­ся до спе­ціа­ліс­та з гі­гі­єни хар­чу­ван­ня — кан­ди­да­та ме­дич­них на­ук Люд­ми­ли ЛО­ЗИ.

— Чо­му ми глад­ша­ємо?
— Найпершою причиною є зниження витрати енергії. Приблизно кожні 10 років витрати енергії людини зменшуються на 10% (тобто не так активно працюють функції дихання, серцевосудинна система і сповільнюється обмін речовин). За ці ж 10 років середня вага людини збільшується на 10%.

Наш спів­роз­мов­ник — Ста­ні­слав Бон­да­рен­ко, по­ет, про­за­їк, кри­тик, жур­на­ліст.
На­ро­див­ся 1954 ро­ку на Дніп­ро­пет­ров­щи­ні у сім’ї в’яз­ня трьох кон­ц­та­бо­рів, що за­гос­три­ло ін­те­рес по­ета до на­шої іс­то­рії. Піс­ля за­кін­чен­ня філ­фа­ку КДУ іме­ні Т. Г. Шев­чен­ка — на жур­на­ліст­ській ро­бо­ті. Ни­ні — го­лов­ний ре­дак­тор га­зе­ти «Лі­те­ра­тур­на Ук­раї­на».

Лауреат міжнародних літературних премій — імені Василя Стуса, Антона Чехова, Максиміліана Волошина, Івана Кошелівця, всеукраїнської імені Бориса Нечерди, а також лауреат «Коронації слова» — за прозовий роман «От я вся — я свято, або Віхола лохів», який витримав два видання й увійшов до короткого списку книги року «БІ-БІ-СІ».
Універсалізм й оперативність дають можливість Станіславу Бондаренку тримати руку на пульсі літературного життя, добре знати письменницьку братію і розумітися в літературному процесі.

Published in Вітальня

7 ЛИСТОПАДА — 80 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО (1936–2004), УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТА, КІНОАКТОРА І РЕЖИСЕРА

На­ро­див­ся Ми­ко­ла Сте­па­но­вич 7 лис­то­па­да 1936 року у міс­теч­ку Пер­во­майськ Ми­ко­ла­їв­ської об­лас­ті в райо­ні «Пта­хо­ком­бі­нат». Бу­ди­нок, що збе­ріг­ся і ни­ні, пе­ре­бу­ває у ма­льов­ни­чо­му міс­ці, на бе­ре­зі во­до­йми Лом­ка. По­тiм сім’я пе­ре­їха­ла у район Бо­го­по­ля.

Саме там, у школі № 17, він здобув середню освіту. Однокласники з особливою теплотою згадують про нього. Розповідаючи про своє дитинство, письменник стверджував, що змалечку пам’ятав лише степ: «Скрізь, куди не глянь, степ, степ і степ». Не знав він тоді ще ні Дніпра, ні Довженка. А потім була війна, тяжкі повоєнні роки.
Навчався на акторському відділі Київського інституту театрального мистецтва. За два тижні від початку занять ставного, показного українця-степовика прослухав Олександр Довженко (майстрові «було дозволено» сформувати власний курс у кіноакадемії) і забрав його до себе в Москву навчатися у ВДІКу.

Published in Культура

Екс­по­зи­ція Му­зею ук­ра­їн­ської діа­спо­ри в Києві на Пе­чер­ську роз­по­ві­дає про жит­тя та твор­чий шлях ві­до­мих лю­дей, які на­ро­ди­лись в Ук­раї­ні, але з пев­них при­чин пра­цю­ва­ли по­за ме­жа­ми Бать­ків­щи­ни, в еміг­ра­ції. Та­ка до­ля ви­па­ла і та­ла­но­ви­то­му жи­во­пис­цю-пей­за­жис­ту Олек­сі Бу­ла­виць­ко­му (1916–2001), пред­став­ни­ку ук­ра­їн­ської мис­тець­кої діа­спо­ри США.
Нещодавно у музеї відбулося відкриття виставки «Земля надії», присвяченої 100річчю від дня народження О. Булавицького. У просторі постійної експозиції представлено пейзажі та портрети художника, що належать до різних періодів його творчості, деякі роботи ніколи раніше не експонувались. Пейзажі Канади і Америки, портрети близьких людей дають можливість повною мірою оцінити талант митця, творча спадщина якого відображає кращі традиції українського і світового реалістичного мистецтва.

Published in Культура
П'ятниця, 04 Листопад 2016 12:07

Вірте у щастя і вмійте вибачати

Ба­га­то хто вва­жає, що опе­ри ство­рю­ва­ли­ся ду­же дав­но і вже не­має у жи­вих жод­но­го з їх­ніх ав­то­рів. Про­те у Ки­їв­сько­му му­ні­ци­паль­но­му ака­де­міч­но­му те­ат­рі опе­ри і ба­ле­ту для ді­тей та юнац­тва ствер­джу­ють, що це да­ле­ко не так.

Доказ — опера «Червона Шапочка», яку створив соліст театру Роман Смоляр, а втілили на сцені диригент-постановник Олексій Баженов, режисер-постановник Лариса Моспан-Шульга та балетмейстер-постановник Сергій Кон.
Казка «Червона Шапочка», що була написана Шарлем Перро ще у ХVІІ столітті, за кілька віків не втратила своєї популярності. Вона і сьогодні не перестає радувати дітлахів. Ця захоплююча історія приваблює й інтерпретаторів, які втілюють своє бачення казки у численних кіно-, теле- і мультиплікаційних фільмах та виставах різних жанрів.

Published in Культура

По всій Ук­раї­ні три­ва­ють на­вчан­ня осо­бо­во­го скла­ду бо­йо­вих бри­гад. Са­ме там від­то­чую­ть­ся на­вич­ки. В 24-й окре­мій ме­ха­ні­зо­ва­ній За­ліз­ній бри­га­ді на Яво­рів­сько­му по­лі­го­ні ра­зом з осо­бо­вим скла­дом бри­га­ди про­хо­див виш­кіл і опе­ра­тив­ний ре­зерв.
Про на­вчан­ня та до­свід, здо­бу­тий в АТО, роз­по­ві­ли ко­рес­пон­ден­ту «ДУ» коман­дир 24-ї бри­га­ди пол­ков­ник Ана­то­лій Шев­чен­ко, на­чаль­ник ти­лу ОК «За­хід» пол­ков­ник Ана­то­лій Вер­биць­кий, за­ступ­ник на­чаль­ни­ка управ­лін­ня по ро­бо­ті з осо­бо­вим скла­дом ОК «За­хід» пол­ков­ник Ві­та­лій Челбін, стар­ший лей­те­нант за­па­су Олег Лис.

Published in Військо
П'ятниця, 04 Листопад 2016 11:45

Мова і політика

Ук­ра­їн­ська мо­ва — це ін­те­лект на­шо­го на­ро­ду, і роз­ви­ва­ти йо­го — спра­ва на­ціо­наль­ної гід­но­сті укра­їн­ців.
На­ша спів­роз­мов­ни­ця — Ла­ри­са Ма­сен­ко, док­тор фі­ло­ло­гіч­них на­ук, про­фе­сор Уні­вер­си­те­ту «Ки­єво-Мо­ги­лян­ська ака­де­мія», про­від­ний спів­ро­біт­ник Ін­сти­ту­ту ук­ра­їн­ської мо­ви НА­НУ.

— Ла­ри­со Те­рен­ті­їв­но, сьо­го­дні у нас ду­же по­туж­но роз­ви­ває­ть­ся рід­на лі­те­ра­ту­ра. Ни­ні мо­ло­де по­ко­лін­ня пись­мен­ни­ків ке­рує­ть­ся нор­ма­ми мо­ло­діж­но­го мов­лен­ня у сво­їх тво­рах.
— Безперечно. Цікаво, що попри певні недоліки і проблеми у живому україномовному спілкуванні українська мова виявляє дуже потужний креативний потенціал. У нас зараз дуже активно і успішно розвивається українська література, причому в різних жанрах — не тільки висока, хоча, звичайно, будь-яку національну культуру визначає передусім «висока полиця».

Published in Суспільство
П'ятниця, 04 Листопад 2016 11:38

Люди під кодовою назвою «НСП»

Трі­ум­фаль­ний ре­зуль­тат, яко­го до­сяг­ли ук­ра­їн­ські спортс­ме­ни на Па­ра­лім­пій­ських іг­рах у Ріо-де-Жа­ней­ро, про­де­мон­стру­вав не тіль­ки від­мін­ну фі­зич­ну під­го­тов­ку та во­лю до пе­ре­мо­ги на­ших па­ра­лім­пій­ців. Але й те, що лю­ди з об­ме­же­ни­ми фі­зич­ни­ми мож­ли­вос­тя­ми, ко­ли су­спіль­ство ство­рює для них на­леж­ні умо­ви, здат­ні жи­ти пов­но­цін­ним жит­тям.

Силь­ні ду­хом
Інваліди є в кожній країні. За різними оцінками, сьогодні рівень так званої інвалідизації населення Землі становить не менше одного мільярда осіб. Тобто до 15% представників людства.
Україна не належить до тих держав, де кількість інвалідів поступово скорочується. Навпаки, щороку збільшується. Так, за офіційними даними, якщо в 1993 році при чисельності населення майже 50 млн осіб у нашій країні налічувалося 2,1 млн інвалідів, то тепер їх уже до 3,5 млн. І це при тому, що кількість населення в Україні невпинно меншає.

Published in Проблема
Сторiнка 1 iз 2

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».