№ 29 (24128)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Квiтень 24, 2017

Шановні читачі! Ви тримаєте в руках 24151-й випуск газети «Демократична Україна», що веде свій родовід від червня 1918 року. На жаль, змушені повідомити про призупинення виходу газети із січня 2017 року через брак коштів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми подолаємо негаразди і незабаром випуск газети буде відновлено. 

Редакційна колегія

Фахівці Єльського університету стверджують — підвищена температура корисна для тіла. Вірус застуди тілу легше перемогти саме при підвищеній температурі, у той час як занадто сильне зниження температури тіла загрожує швидким розповсюдженням вірусу.
Простудні віруси реплікуються з більшою готовністю, коли температура тіла опускається нижче 37°С. В організмах піддослідних мишей інтерферони — захисні білки імунної системи — перестають вироблятися вже при 33°С. У людському організмі відбувається те ж саме.
Коли вірус застуди вражає організм, інтерферонова відповідь стає тим слабшою, чим нижче опускається температура тіла. При температурі від 37°С інфіковані клітини гинуть швидше, запобігаючи реплікації вірусу.

П'ятниця, 22 Липень 2016 21:57

Як сердечникам уберегтися в спеку?

Як ствер­джу­ють ме­ди­ки, у спе­ку наш ор­га­нізм зне­вод­нює­ть­ся, від­бу­ває­ть­ся згу­щен­ня кро­ві, а це під­ви­щує схиль­ність до ут­во­рен­ня ін­суль­ту і тром­бів. Лю­ди­на в спе­ку глиб­ше ди­хає, біль­ше піт­ніє, по­си­лює­ть­ся ро­бо­та ба­га­тьох ор­га­нів. Для за­без­пе­чен­ня нор­маль­ної ро­бо­ти ор­га­ніз­му сер­це збіль­шує час­то­ту ско­ро­чень, а для лю­дей із за­хво­рю­ван­ня­ми сер­ця це не­без­печ­но.
Як же гі­пер­то­ні­кам і сер­деч­ни­кам убе­рег­ти­ся у спе­кот­ну по­го­ду, адже для та­ких лю­дей кри­тич­ною вва­жа­єть­ся тем­пе­ра­ту­ра по­віт­ря, ко­ли на ву­ли­ці біль­ше 25°С?
Про це ми роз­пи­та­ли спе­ціа­ліс­та — кан­ди­да­та ме­дич­них на­ук, до­цен­та Іри­ну Окіп­няк.

П'ятниця, 22 Липень 2016 21:55

Впевнений поступ

У столиці Фінляндії Гельсинкі, де триває молодіжний чемпіонат Європи з баскетболу серед чоловічих команд, розпочалася стадія плейоф. Збірна України, яка вийшла з першого місця групи «С», протистояла четвертій команді групи «D» — Бельгії. Команда Максима Міхельсона видала черговий потужний матч і завдяки неймовірній третій чверті (28:9) здобула переконливу перемогу з рахунком 95:73.
Бельгійці потужно розпочали поєдинок. Сильна гра у захисті цієї команди у стартовому відтинку гри не дозволила українцям комфортно почуватись у позиційному нападі. Свої перші очки з трисекундної зони українська команда здобула зусиллями Павлова лише на 5й хвилині ігрового часу.
Щоправда, після цього важкий форвард у тандемі із Зотовим ще кілька разів результативно завершував атаки (10:9).

Published in Баскетбол
П'ятниця, 22 Липень 2016 21:49

Перший трофей сезону – у «Динамо»

Ки­їв­ське «Ди­на­мо» ви­гра­ло свій пер­ший тро­фей у но­во­му се­зо­ні. В по­єдин­ку за Су­пер­ку­бок Ук­раї­ни коман­да Сер­гія Реб­ро­ва в се­рії піс­ля­мат­че­вих пе­наль­ті пе­ре­гра­ла до­нець­кий «Шах­тар» і ста­ла во­ло­да­рем не тіль­ки тро­фею, а й од­но­го міль­йо­на гри­вень при­зо­вих.

У стартовому складі киян не було Анрія Ярмоленка, який відбуває свою дискваліфікацію, та Євгена Хачеріді, який напередодні посварився з головним тренером. У свою чергу, Паулу Фонсека змінив схему «Шахтаря», який тепер грає у два нападники.
У першому таймі команди дуже довго набирали оберти. Ніхто із суперників не хотів ризикувати, а тому м’яч більшу частину ігрового часу тримався у центрі поля. Однак ближче до завершення тайму гірники заволоділи ініціативою і навіть змогли забити. Щоправда, арбітр взяття воріт не зафіксував, бо Едуардо перебував у положенні поза грою.

Published in Футбол

22 лип­ня мат­чем «Шах­тар» (До­нецьк) — «Зір­ка» (Кро­пив­ниць­кий) стар­тує но­вий се­зон ро­зі­гра­шу чем­піо­на­ту Ук­раї­ни з фут­бо­лу. У тур­ні­рі візь­муть участь 12 ко­манд, він про­йде в но­во­му фор­ма­ті: два ко­ла, по­тім по­діл ко­манд на дві гру­пи по шість ко­лек­ти­вів. Верх­ня шіст­ка бо­реть­ся за ти­тул, ниж­ня — ря­тує­ть­ся від по­ни­жен­ня в кла­сі.

Фаворитами, як і впродовж тривалого часу, залишаються тільки дві команди — «Динамо» і «Шахтар». Кияни є чинними чемпіонами, які захистили в минулому сезоні свій титул. Донеччани мають в активі в минулому сезоні Кубок України.
У кадровому плані «Шахтар» поступається «Динамо» лише за одним показником — у команди змінився тренер. Початок роботи Паулу Фонсеки в Україні показав невеликі відмінності від методів Мірчі Луческу, про що в інтерв’ю періодично розповідають футболісти.

Published in Футбол
П'ятниця, 22 Липень 2016 21:38

Особливі портрети

Не­зви­чай­ні жі­но­чі об­ра­зи пред­став­ле­но на пер­со­наль­ній ви­став­ці львів­ської ху­дож­ни­ці Га­ли­ни Кон­стан­тюк «Пор­тре­ти» в Му­зеї іс­то­рії Ки­єва. Жін­ки і дів­ча­та на них схо­жі на пер­со­на­жів ка­зок і, мож­ли­во, ко­мусь на­га­да­ють ди­тин­ство. Але за ви­ра­зом їх­ніх очей на гар­нень­ких ляль­ко­вих об­лич­чях — мрій­ли­вим, ве­се­лим або сер­йоз­ним — мож­на зро­зу­мі­ти, що це дійс­но зоб­ра­жен­ня ре­аль­них лю­дей, на­пи­са­них ху­дож­ни­цею у влас­ній, щи­рій ма­не­рі.

Галина Константюк народилась у Львівській області в селі Малі Підліски. У дівчини змалку виявилися здібності до малювання. Її улюбленим предметом у школі було образотворче мистецтво. Батьки завжди підтримували доньку у творчих прагненнях, і сумнівів щодо вибору професії у Галини не було.

Published in Культура
П'ятниця, 22 Липень 2016 21:32

Головне – це вибір

Кож­на но­ва ви­ста­ва Кла­сич­но­го Ху­дож­ньо­го Аль­тер­на­тив­но­го Те­ат­ру — свід­чен­ня твор­чо­го зрос­тан­ня ко­лек­ти­ву, удо­ско­на­лен­ня про­фе­сій­ної май­стер­но­сті йо­го ак­то­рів. Чим да­лі, те­атр ста­вить пе­ред со­бою склад­ні­ші та ам­біт­ні­ші зав­дан­ня. Та, на­пев­не, най­склад­ні­ше бу­ло вті­ли­ти у жит­тя остан­ній на сьо­го­дні твор­чий за­дум те­ат­ру — по­ста­ви­ти п’єсу Віль­яма Шек­спі­ра «Гам­лет».

Якщо про свої ролі у виставах «Чайка», «Собака на сіні» чи «Безіменна зірка» художній керівник КХАТу Катаріна Сінчілло мріяла ще змалку, то про те, аби зіграти Гамлета, навіть не замислювалася. І коли головний режисер театру Віктор Кошель запропонував їй узяти для нової постановки цю виставу і зіграти і в ній головну роль, то вона дуже здивувалася.

Published in Культура

На­чаль­ник Га­дяць­ко­го район­но­го сек­то­ра ГУ ДСНС Ук­раї­ни у Пол­тав­ській об­лас­ті 44-річ­ний під­пол­ков­ник Ва­силь Губ­ський, на яко­го дер­жа­вою по­кла­де­но від­по­ві­даль­ність за не­до­пу­щен­ня над­зви­чай­них си­ту­ацій, у то­му чис­лі по­жеж, від­не­дав­на по-справж­ньо­му по­дру­жи­вся з де­ре­вом. При­чо­му на­стіль­ки, що на­зав­жди змі­нив у влас­ній сві­до­мо­сті ус­та­ле­ну се­ред йо­го під­лег­лих дум­ку що­до не­без­пе­ки цьо­го уні­каль­но­го при­род­но­го ма­те­рі­алу.

У вільний від служби час підполковник бере до рук бензопилку і починає безсистемно, як здається необізнаним, обпилювати чергову безформну колоду. Через декілька днів наполегливої роботи бензопилою з чурбака поступово проступають обриси чергового казкового героя — ведмедя, риби, вовка, собаки, лані або гномика тощо, котрі згодом займуть своє місце на просторому подвір’ї будинку родини Губських.

Published in Культура

На­ша спів­роз­мов­ни­ця — Ні­ла Ви­соць­ка, по­ете­са, про­за­їк, лі­те­ра­ту­роз­на­вець і крає­зна­вець. Во­на ре­ані­мує на­шу пам’­ять тим, що по­вер­тає ви­дат­ні іме­на, до­но­сить знан­ня про под­виж­ни­ків і сві­то­чів, збу­джує ці­ка­вість до них, сти­му­лює чи­та­ти їх­ні тво­ри. Ді­яль­ність Ні­ли Ва­си­лів­ни ми­мо­хіть спо­ну­кає при­га­да­ти сен­тен­цію по­ета Йо­си­па Брод­сько­го, ла­уре­ата Но­бе­лів­ської пре­мії, який був зму­ше­ний еміг­ру­ва­ти із СРСР. Він ко­лись ска­зав: «Є зло­чи­ни гір­ші, ніж спа­лю­ва­ти кни­ги. На­при­клад — не чи­та­ти їх».
В осо­бі Ні­ли Ви­соць­кої по­єд­на­ли­ся скру­пу­льоз­ність ін­же­не­ра-про­гра­міс­та і ро­ман­тич­ність ху­дож­ньої на­ту­ри, не­ймо­вір­на лю­бов до рід­но­го і пі­єтет до всьо­го пре­крас­но­го і та­ла­но­ви­то­го. У су­куп­но­сті це і є діє­вий пат­ріо­тизм. Хто пам’­ятає, той діє на бла­го спо­від­ни­ків «ро­зум­но­го, доб­ро­го, віч­но­го».

Published in Вітальня

30 ЛИПНЯ — 10 РОКІВ ВІД ДНЯ СМЕРТІ ВОЛОДИМИРА ДАХНА (1932–2006), УКРАЇНСЬКОГО ХУДОЖНИКА ТА РЕЖИСЕРА АНІМАЦІЙНИХ ФІЛЬМІВ

Во­ло­ди­мир Ав­ксен­ті­йо­вич на­ро­див­ся 7 бе­рез­ня 1932 ро­ку. За­кін­чив ар­хі­тек­тур­ний фа­куль­тет Ки­їв­сько­го ін­же­нер­но-бу­ді­вель­но­го ін­сти­ту­ту (1955). Пра­цю­вав ар­хі­тек­то­ром. Від 1960 ро­ку — у Твор­чо­му об’­єд­нан­ні ху­дож­ньої муль­ти­плі­ка­ції сту­дії «Ки­їв­на­укфільм». Був ху­дож­ни­ком пер­шої стріч­ки об’­єд­нан­ня — «При­го­ди пер­ця» (1961).

Як режисер, зокрема, створив фільми «Що на що схоже», «Лис і дрізд», «Пригоди Парасольки» та інші. Постановник серіалу «Як козаки...», а також єдиного українського повнометражного анімаційного фільму «Енеїда» (за однойменним твором Івана Котляревського).

Published in Особистість
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».