№ 27 (24126)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Квiтень 28, 2017

Шановні читачі! Ви тримаєте в руках 24151-й випуск газети «Демократична Україна», що веде свій родовід від червня 1918 року. На жаль, змушені повідомити про призупинення виходу газети із січня 2017 року через брак коштів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми подолаємо негаразди і незабаром випуск газети буде відновлено. 

Редакційна колегія

Без сен­са­цій за­вер­шив­ся пер­ший пів­фі­наль­ний по­єди­нок чем­піо­на­ту Єв­ро­пи з фут­бо­лу. За­вдя­ки го­лам Кріш­ті­ану Ро­нал­ду і На­ні в дру­го­му тай­мі під­опіч­ні Фер­нан­ду Сан­ту­ша пе­ре­гра­ли Уельс і офор­ми­ли свій ви­хід до фі­на­лу.

Головний футбольний герой Португалії також зробив ще один крок до «Золотого м’яча» — нагороди найкращому футболісту планети, адже додав до перемоги в Лізі чемпіонів у складі «Реала» ще й щонайменше участь у вирішальному протистоянні на Євро2016.
Напередодні півфінального матчу складна кадрова ситуація була в обох командах. У Португалії дискваліфікацію заробив Вільям Карвалью. Та визначальною втратою для команди Фернанду Сантуша виглядала травма лідера оборони Пепе.

Published in Футбол
П'ятниця, 08 Липень 2016 17:59

Сенсація від Уельсу

Впер­ше у сво­їй іс­то­рії збір­на Уель­су ви­йшла до пів­фі­на­лу чем­піо­на­ту Єв­ро­пи з фут­бо­лу. Цьо­го ра­зу коман­да Крі­са Ко­ул­ме­на від­пра­ви­ла до­до­му гріз­ну збір­ну Бель­гії, при­єд­нав­шись до трій­ки ко­манд, які вва­жа­ли­ся фа­во­ри­та­ми у сво­їх па­рах.

До гри з Уельсом бельгійці підходили у статусі фаворита. Однак варто відзначити серйозні кадрові проблеми в обороні, які були у Марка Вільмотса. На тренуванні травмувався Вертонген, а Вермален пропускав поєдинок через дискваліфікацію.
Незважаючи на це, Бельгія розпочала гру першим номером. «Дияволи» захопили ініціативу на старті і відразу створили кілька небезпечних моментів. А на 13й хвилині бельгійці вийшли вперед. Наінгголан пробив зза меж штрафного майданчика і не залишив шансів голкіперу суперника.

Published in Футбол

Фахівці лондонської клініки Cenegenics стверджують — їхні методи діагностики настільки достовірні, що можуть показати, в якому віці настане смерть пацієнта.
Cenegenics була заснована 17 років тому в США.
Нині у мережі клінік налічується 22 об’єкти по всій Англії, в яких обслуговується понад 10 тисяч пацієнтів.
Вартість разового відвідування клініки становить 360 євро, спостереження за здоров’ям пацієнта впродовж року — 7735 євро.
У ході консультацій пацієнта чекає аналіз гормонів, функції печінки і нирок, рівня гемоглобіну та інших показників крові. Усі відвідувачі отримують рекомендації щодо харчування та фізичних вправ.

П'ятниця, 08 Липень 2016 17:52

Чарівні гриби від депресії

Хімічна речовина, що міститься у галюциногенних грибах, має здатність знімати симптоми невиліковної депресії.
Видання Lancet Psychiatry представило результати невеликого дослідження, в якому взяли участь 12 осіб. У восьми випробовуваних симптоми депресії повністю зникли після «містичного і духовного досвіду», викликаного прийомом грибів.
Експерти поки що з обережністю називають експеримент багатообіцяючим, але цілком переконані в тому, що депресію перемогли саме чарівні гриби. Характерно, що один з учасників дослідження, котрий відчув позитивний ефект грибів, страждав від депресивних симптомів близько 30 років.

П'ятниця, 08 Липень 2016 12:13

Як запобігти кишковим інфекціям

Вліт­ку збіль­шує­ть­ся за­хво­рю­ва­ність на саль­мо­не­льо­зи та гос­трі киш­ко­ві ін­фек­ції — ди­зен­те­рію, хар­чо­ві ток­си­ко­ін­фек­ції, гас­тро­ен­те­ро­ко­лі­ти. Усі ці за­хво­рю­ван­ня ма­ють схо­жі про­яви — про­нос, блю­во­та, бо­лі в жи­во­ті та ін­ші озна­ки от­ру­єн­ня ор­га­ніз­му.
Най­біль­ша важ­кість пе­ре­бі­гу хво­ро­би ха­рак­тер­на для саль­мо­не­льо­зів, адже лег­кий по­ча­ток ні­ко­ли не га­ран­тує та­ко­го ж її за­вер­шен­ня. А ось, на­при­клад, ди­зен­те­рія мо­же роз­по­ча­ти­ся лег­ким роз­ла­дом трав­лен­ня без тем­пе­ра­ту­ри, а по­тім на­бу­ти тяж­ко­го три­ва­ло­го пе­ре­бі­гу із за­гос­трен­ня­ми. Як ви­ни­ка­ють киш­ко­ві за­хво­рю­ван­ня?
Як уник­ну­ти цієї на­пас­ті? Чим лі­ку­ва­ти­ся? На ці за­пи­тан­ня нам від­по­ві­ла фа­хі­вець — кан­ди­дат ме­дич­них на­ук Люд­ми­ла Ло­за.

— Що ж стає при­чи­ною шлун­ко­во-киш­ко­вих за­хво­рю­вань уліт­ку?
— Найчастіше причиною захворювань є вживання харчових продуктів, забруднених збудниками кишкових інфекцій. Збудники стійкі у зовнішньому середовищі.

П'ятниця, 08 Липень 2016 12:09

Снайпер і дипломат на всі часи

12 ЛИП­НЯ — 100 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ ЛЮД­МИ­ЛИ ПАВ­ЛИ­ЧЕН­КО (1916–1974), ЛЕ­ГЕН­ДАР­НО­ГО СНАЙ­ПЕ­РА ЧА­СІВ ДРУ­ГОЇ СВІ­ТО­ВОЇ ВІЙ­НИ, ГЕ­РОЯ РА­ДЯН­СЬКО­ГО СО­ЮЗУ

Народилася Людмила Михайлівна у Білій Церкві 12 липня 1916 року. Там же маленька Люда (тоді ще Бєлова) пішла до школи № 3, а вже у віці 14 років разом із родиною переїхала до Києва.
Сучасники згадували, що вчителі її особливо не любили — за непокірний і складний характер, однак у прагненні до знань Людмилі було не відмовити. Незважаючи на те що свою першу любов (і, як наслідок, батька свого сина Ростислава) Олексія Павличенка дівчина зустріла рано — у 16 років, навчання вона не кинула, а перевелася до вечірньої школи.
Як це часто буває, ранній шлюб не витримав випробування часом, і Люда залишилась одна з маленькою дитиною на руках. Тут вона вперше проявила твердість характеру, яка пізніше принесла їй, без перебільшення, світову славу.

Published in Особистість
П'ятниця, 08 Липень 2016 12:06

Одеса без Уточкіна – не Одеса

12 лип­ня — 140 ро­ків від дня на­ро­джен­ня Сер­гія Уточ­кі­на (1876–1916), спортс­ме­на-авіа­то­ра, од­но­го з пер­ших віт­чиз­ня­них льот­чи­ків, ве­ло­гон­щи­ка, яхтс­ме­на, бок­се­ра, фут­бо­ліс­та. В Оде­сі зна­ме­ни­то­му зем­ля­ку вста­но­ви­ли пам’­ят­ник.

«Одеса без Уточкіна — не Одеса, — так стверджував не менш знаменитий одесит — відомий співак і актор Леонід Утьосов. — Він її гордість, її слава. Уявіть собі людину вище середнього зросту, широкоплечого, на міцних ногах. Яскраворуде волосся, білясті вії, широкий ніс і різко випнуте вперед підборіддя. Вона могутня — ця диволюдина. Вона хоробра, вона розумна. Таких природа створює не часто. Уточкін не просто спортсмен. Він найкращий велосипедист, ковзаняр, боксер, автомобіліст, парашутист, льотчик (один із перших у Росії)».
«Рудий пес» та «Академік спорту» (саме такі прізвиська мав за життя Сергій Ісайович) народився 12 липня 1876 року в Одесі.

Published in Особистість

Наш спів­роз­мов­ник — Олек­сандр Кни­га, ге­не­раль­ний ди­рек­тор і ху­дож­ній ке­рів­ник Херсон­сько­го об­лас­но­го ака­де­міч­но­го му­зич­но-дра­ма­тич­но­го те­ат­ру іме­ні Ми­ко­ли Ку­лі­ша, чия сла­ва вже бук­валь­но гри­мить по Ук­раї­ні, і не тіль­ки то­му, що те­атр має п’ять сцен.
О. Кни­га — за­слу­же­ний пра­ців­ник куль­ту­ри і за­слу­же­ний ді­яч мис­тецтв Ук­раї­ни. За­сно­вник Між­на­род­но­го те­ат­раль­но­го фес­ти­ва­лю «Мель­по­ме­на Тав­рії», який вий­шов на по­зи­цію но­мер один у на­шій кра­їні.
А ще очо­лю­ва­ний Олек­сан­дром Кни­гою те­атр є ор­га­ні­за­то­ром все­ук­ра­їн­ських на­рад ди­рек­то­рів те­ат­рів, пев­но то­му, що це не в змо­зі ро­би­ти Мі­ніс­тер­ство куль­ту­ри Ук­раї­ни.

— Олек­сан­дре Ан­дрі­йо­ви­чу, пе­ред­усім по­ці­кав­люсь, що при­ве­ло Вас до сто­ли­ці?
— Це, насамперед, фестивальні справи, якими опікуються мої друзіколеги, їхній досвід. Треба їздити і дивитися, що і як вони роблять, аби наш фестиваль «Мельпомена Таврії» був найвідомішим в Україні, найвизнанішим театральною спільнотою.

Published in Вітальня
П'ятниця, 08 Липень 2016 11:58

Архів застережень

Виставка Олександра Дубовика «Архів застережень», яка складатиметься з робіт митця різних періодів, відкриється 12 липня і триватиме до 7 серпня в столичному Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький Арсенал», повідомляє i-pro.kiev.ua.
За словами авторитетного французького мистецтвознавця Жана-Клода Маркаде, «від творчості Дубовика віє не тільки сакральністю православного іконопису, але й квітковою веселковістю українських ланів, прикрашенням одягу, внутрішнім устаткуванням хат, взагалі всією кольоровою палітрою, яку Малевич приписав Україні. Дубовик переплавляє цю образотворчу і кольорову спадщину в унікальний світ символів, в діалог з різними мистецькими культурами, в потаємну знакову систему. Він веде розмову і з іконою, і з Малевичем, і зі школою Матюшина, і з бойчукізмом, і з спектралізмом Богомазова, але рішення абсолютно специфічні: картини Дубовика випромінюють життєрадісність, вони — радість для ока, душі й духа».

Published in Культура

9 липня на місці поваленого пам’ятника Леніну в Києві мексиканська мисткиня Сінтія Гутьєррес відкриє тимчасову інсталяцію «Населяючи тіні» (Inhabiting Shadows). Інсталяція підготовлена в рамках проекту «Суспільна угода» фонду «ІЗОЛЯЦІЯ», повідомляє ipro.kiev.ua з посиланням на пресслужбу фонду.
Інсталяція «Населяючи тіні», на думку художниці й організаторів проекту, дасть змогу кожному піднятися сходами та зайняти порожній простір п’єдесталу на кілька хвилин, щоб помірковувати про минуле, потрібно «оселитися» в його тінях, самим стати новими рухливими статуями і таким чином відкрити новий горизонт.

Published in Культура
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».