№ 15 (24114)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Квiтень 24, 2017

Шановні читачі! Ви тримаєте в руках 24151-й випуск газети «Демократична Україна», що веде свій родовід від червня 1918 року. На жаль, змушені повідомити про призупинення виходу газети із січня 2017 року через брак коштів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми подолаємо негаразди і незабаром випуск газети буде відновлено. 

Редакційна колегія

П'ятниця, 15 Квiтень 2016 22:36

Чемпіонська заява «Динамо»

У 21 ту­рі ук­ра­їн­ської фут­боль­ної Прем’­єр-лі­ги коман­ди по­да­ру­ва­ли вбо­лі­валь­ни­кам свя­то ре­зуль­та­тив­но­сті — у шес­ти мат­чах гля­да­чі по­ба­чи­ли 19 за­би­тих м’ячів. Крім то­го, ки­їв­ське «Ди­на­мо» збіль­ши­ло від­рив від до­нець­ко­го «Шах­та­ря» до п’я­ти очок, і те­пер ди­вить­ся в май­бут­нє з іще біль­шим опти­міз­мом. До за­вер­шен­ня чем­піо­на­ту коман­дам на­ле­жить зі­гра­ти ще по п’ять мат­чів.

Крім того, в одному з цих поєдинків «Динамо» здобуде три очки без виходу на поле, адже згідно із затвердженим календарним планом «білосині» мали б зіграти із запорізьким «Металургом». З урахуванням того, що особистий матч Києва та Донецька відбудеться у 24 турі, за певних обставин, «Динамо» може стати чемпіоном саме після фінального свистка у матчі з гірниками.

Published in Футбол
П'ятниця, 15 Квiтень 2016 22:32

«Барселона» зламалася в Мадриді

Склад пів­фі­на­ліс­тів го­лов­но­го фут­боль­но­го клуб­но­го тур­ні­ру Єв­ро­пи на­по­ло­ви­ну вий­шов не та­ким, як йо­го ба­чи­ли ана­лі­ти­ки до по­чат­ку чверть­фі­наль­ної ста­дії. Се­ред фа­во­ри­тів Лі­ги чем­піо­нів більш-менш упев­не­но по­до­ла­ла чверть­фі­наль­ний бар’­єр ли­ше «Ба­ва­рія», з ве­ли­чез­ни­ми ус­клад­нен­ня­ми — мад­рид­ський «Ре­ал».

ПСЖ, шанси якого перед матчами з англійським «Манчестер Сіті» оцінювалися вище, поступився кривдникові київського «Динамо». Та ще більша сенсація сталася в суто іспанському протистоянні: каталонська «Барселона» нічого не змогла протиставити організованому й мотивованому мадридському «Атлетико».

Published in Футбол
П'ятниця, 15 Квiтень 2016 22:29

Виявлено гени, що скорочують життя

Приблизно дві третини населення Землі є носіями особливих генів. Ці гени значно скорочують тривалість життя.
Фахівці Usher Institute of Population Health Sciences and Informatics стверджують, що у представників двох земних материків виявлені гени, пов’язані зі смертельними захворюваннями. Цими недугами є хвороба Альцгеймера і схильність до високого рівня холестерину.
За словами фахівців, приблизно троє з тисячі осіб успадковують обидва варіанти генетичних комбінацій, які створюють умови для скорочення життя приблизно на три роки або й більше. Люди, котрі мають лише один із «генів з поганою репутацією», умовно втрачають лише один рік життя.

П'ятниця, 15 Квiтень 2016 22:23

Як лікувати хворого на стоматит

На­ше жит­тя, на жаль, ба­га­те не ли­ше на ці­ка­ві й при­єм­ні по­дії, тру­до­ві звер­шен­ня й со­ці­аль­ні транс­фор­ма­ції, а й на чис­лен­ні за­хво­рю­ван­ня, з яки­ми ма­ло не кож­но­му ви­па­дає зі­ткну­ти­ся. Се­ред звич­них не­ду­гів — різ­но­ма­ніт­ні сто­ма­ти­ти, од­ні з най­по­ши­ре­ні­ших за­хво­рю­вань сли­зо­вої обо­лон­ки ро­то­вої по­рож­ни­ни.
Що тут і до чо­го? Звід­ки ці не­при­єм­ні від­чут­тя та ви­раз­ки в ро­ті? Що ро­би­ти, аби швид­ко по­збу­ти­ся не­ду­ги? 
Про це ми роз­пи­та­ли фа­хів­ця — сто­ма­то­ло­га ви­щої ка­те­го­рії, кан­ди­да­та ме­дич­них на­ук, до­цен­та Ал­лу Мар­чен­ко.

П'ятниця, 15 Квiтень 2016 22:13

Що потрібно знати про малярію

25 КВІТ­НЯ — ВСЕ­СВІТ­НІЙ ДЕНЬ БО­РОТЬ­БИ З МА­ЛЯ­РІЄЮ

З 2008 ро­ку сві­то­ва гро­мад­ськість від­зна­чає Все­світ­ній день бо­роть­би з ма­ля­рією — транс­мі­сій­ною хво­ро­бою, ма­со­ве по­ши­рен­ня якої у сві­ті ви­зна­чає­ть­ся як при­род­ни­ми, так і со­ці­аль­ни­ми чин­ни­ка­ми.
За да­ни­ми Все­світ­ньої ор­га­ні­за­ції охо­ро­ни здо­ров’я, у сві­ті три міль­яр­ди лю­дей пе­ре­бу­ва­ють під за­гро­зою за­ра­жен­ня ма­ля­рією, май­же по­ло­ви­на яких при­па­дає на на­се­лен­ня кра­їн Аф­ри­ки, Пів­ден­но-Схід­ної Азії та Ла­тин­ської Аме­ри­ки.

За оцінкою ВООЗ, у світі реєструється до 200 мільйонів випадків малярії, з них близько 660 тисяч закінчується летально. Посилення заходів боротьби з малярією в останні роки привело до зниження смертності від цієї хвороби порівняно із 2000 роком на 25 відсотків.

П'ятниця, 15 Квiтень 2016 22:03

Колорит гуцульщини і запах Карпат...

Ко­ли б я хоч тро­хи пе­ре­ніс на па­пір ко­ло­рит Гу­цуль­щи­ни і за­пах Кар­пат...
Ми­хай­ло Ко­цю­бин­ський

В іс­то­рії ук­ра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри Ми­хай­ло Ко­цю­бин­ський за­ли­шив­ся не­пе­ре­вер­ше­ним майс­тром сло­ва, тон­ким сти­ліс­том і най­кра­щим ім­пре­сіо­ніс­том, а ле­бе­ди­ною йо­го піс­нею та шед­ев­ром ук­ра­їн­сько­го пись­мен­ства ста­ла по­вість «Ті­ні за­бу­тих пред­ків».
За­ко­ха­ний у кар­пат­ський край пись­мен­ник від­тво­рив каз­ко­вий ко­ло­рит Гу­цуль­щи­ни з її ди­во­виж­ним ду­хом гір­ської при­ро­ди і за­гад­ко­вим на­ро­дом, йо­го та­єм­ни­чим ду­шев­ним сві­том та ві­ко­віч­ним до­сві­дом да­ле­ких пред­ків.
«Цей ди­кий, спі­ву­чий край ба­га­то хто про­бу­вав опи­су­ва­ти, — за­зна­чав кри­тик Мак­сим Бог­да­но­вич, — але ні­хто не зро­бив цьо­го з та­кою дос­ко­на­ліс­тю, як Ко­цю­бин­ський».

Published in Особистість

Наш гість — на­род­ний ар­тист Ук­раї­ни, ху­дож­ній ке­рів­ник На­ціо­наль­ної фі­лар­мо­нії Ук­раї­ни Во­ло­ди­мир Лу­ка­шев.
У твор­чо­му до­роб­ку В. Лу­ка­ше­ва — 100 опер­них по­ста­но­вок у Хар­ко­ві, Ки­єві, Оде­сі та за­ру­біж­жі і по­над 500 мас­штаб­них те­ат­ра­лі­зо­ва­них кон­цер­тів. Ба­га­то йо­го ви­хо­ван­ців ста­ли зір­ка­ми те­ат­раль­но­го і му­зич­но­го мис­тец­тва.
Ме­та ді­яль­но­сті Во­ло­ди­ми­ра Ана­то­лі­йо­ви­ча — під­нес­ти мис­тець­ке жит­тя Ук­раї­ни на рі­вень сві­то­вих ви­мог. «Ви­со­ке му­зич­не мис­тец­тво не має кор­до­нів і на­ле­жить усім на­ро­дам сві­ту» — впев­не­ний ми­тець.

Published in Вітальня

У «Карась Галереї» — виставка Віктора Покиданця The Box, повідомляє i-pro.kiev.ua. В основі проекту — використання образу сірникової коробки як носія візуальних і текстових стереотипів, який має більший тираж, ніж будь-який інший друкований носій (журнал, книга, афіша тощо). Сірники є об’єктом, що повсякденно супроводжує людину: на кухні, у господарстві, в кишені як необхідна деталь існування та уособлення комфорту, тепла, приготування їжі, зрештою, світла і вогню.
Автор посилює образ сірникової коробки — монументалізує її, підносячи до статусу мистецького твору, що виставляється відомим художником у професійній галереї. Жанр об’єкта-скульптури зберігає незмінними властиві сірниковій коробці невигадливий дешевий друк на грубому картоні, її лаконічну та утилітарну форму.

Published in Культура
П'ятниця, 15 Квiтень 2016 21:31

Люди та автомобілі: прагнення руху

Ав­то­мо­біль для ба­га­тьох — звич­ний спо­сіб пе­ре­су­ван­ня, а от дех­то вба­чає у ньо­му на­ба­га­то біль­ше — по­єд­нан­ня швид­ко­сті, ру­ху та драй­ву. Квар­тет твор­чих осо­бис­то­стей, що скла­дає­ть­ся з двох ху­дож­ни­ків і двох фо­то­гра­фів, пред­став­ляє у ви­став­ко­вій за­лі Бу­дин­ку ар­хі­тек­то­ра спіль­ний про­ект «Драйв: лю­ди та ав­то­мо­бі­лі», на­оч­но ілюс­тру­ючи не­стрим­не люд­ське праг­нен­ня до ру­ху та змін.

Художниккарикатурист Геннадій Михеєв створює дотепні й оригінальні шаржі на зірок світового мистецтва та інших відомих людей. Через ці образи він передає своє художнє світосприйняття. Рух є для нього синонімом життя, тому що без руху неможливо досягнути мети, а швидкість і позитивні емоції асоціюються з червоним Ferrari.

Published in Культура
П'ятниця, 15 Квiтень 2016 21:16

Головне – справжні почуття

У Ки­єві не­що­дав­но з’явив­ся но­вий ук­раї­но­мов­ний те­атр «Но­ва сце­на» (New Stage), який пред­ста­вив гля­да­чам свою пер­шу ви­ста­ву «Щой­но од­ру­же­ні» (Just Married).

«У кожного свій шлях до театру і свої з ним взаємини. Особисто ми зрозуміли, що для нас театр — не просто розвага, не час дозвілля і вже зовсім не якась конкретна будівля. Це те, чим хочеться займатися, до чого весь час повертаєшся думками і що хочеш робити для інших.
Ми намагалися створити якісний театральний продукт, повноцінну виставу з професійною режисурою, акторською грою та сценічним оформленням. Наше завдання — зробити глядачів добрішими, мудрішими, щасливішими, щоб самим стати такими разом із ними», — розповів режисерпостановник Ігор Матвіїв.

Published in Культура
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».