№ 50 (24149)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Квiтень 25, 2017

Шановні читачі! Ви тримаєте в руках 24151-й випуск газети «Демократична Україна», що веде свій родовід від червня 1918 року. На жаль, змушені повідомити про призупинення виходу газети із січня 2017 року через брак коштів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми подолаємо негаразди і незабаром випуск газети буде відновлено. 

Редакційна колегія

На від­мі­ну від не­пе­ре­кон­ли­во­го пер­шо­го зма­галь­но­го тиж­ня Куб­ка сві­ту з бі­ат­ло­ну, дру­гий вий­шов ду­же успіш­ним для віт­чиз­ня­них спортс­ме­нів. Осо­бли­во за­пам’­ята­ли­ся не­діль­ні ес­та­фе­ти, а се­ред них — фан­тас­тич­ний во­яж 21-річ­ної Анас­та­сії Мер­ку­ши­ної на етап Куб­ка IBU в іта­лій­сько­му Рід­нау та блис­ка­вич­не її по­вер­нен­ня до го­лов­ної коман­ди, якій учо­раш­ня юні­ор­ка до­по­мог­ла впер­ше в се­зо­ні зі­йти на пе­ре­мож­ний п’єдес­тал.

Для надії українського біатлону все розпочалося в четвер. У тандемі з Артемом Тищенком Анастасія тріумфувала в Ріднау в наймолодшій біатлонній дисципліні — одиночній естафеті.

Цен­траль­ний матч дру­го­го ко­ла чем­піо­нату Ук­раї­ни з фут­бо­лу у прем’­єр-лі­зі між ки­їв­ським «Ди­на­мо» та до­нець­ким «Шах­та­рем» ша­ну­валь­ни­ків віт­чиз­ня­но­го фут­бо­лу не роз­ча­ру­вав. Сім за­би­тих м’ячів, два ви­лу­чен­ня, тра­ди­цій­ні роз­бір­ки між фут­бо­ліс­та­ми та не­спо­ді­ва­на роз­в’яз­ка — що ще по­тріб­но для то­го, щоб на­со­ло­ди­ти­ся грою?

Господарі показали привабливий футбол і могли розраховувати на перемогу, проте від «біло-синіх» відвернулася Фортуна. Гості ж зіграли на своєму рівні та використали майже всі моменти біля воріт суперника.

Published in Футбол
П'ятниця, 16 Грудень 2016 08:30

Остеохондроз: що робити?

Ос­тео­хон­дроз — біч усь­ого люд­ства. Ця хво­ро­ба три­має у сво­їх ру­ках по­над 85% лю­дей пла­не­ти і є тією ці­ною, яку лю­ди за­пла­ти­ли за пря­мо­хо­дін­ня. З бо­ля­ми у спи­ні сти­кав­ся май­же ко­жен. При­чи­на всіх не­при­єм­нос­тей зі спи­ною — ос­тео­хон­дроз.
Що ж ви­кли­кає цю па­то­ло­гію і як про­ти­стоя­ти ос­тео­хон­дро­зу та йо­го ус­клад­нен­ням? Про це ми роз­пи­та­ли не­вро­па­то­ло­га, кан­ди­да­та ме­дич­них на­ук На­та­лію ЯВОР­СЬКУ.

— Остеохондроз — це захворювання, пов’язане з патологічними змінами кісткових і хрящових тканин хребта. Вони можуть бути викликані порушенням обмінних процесів, тривалим механічним або статичним впливом, а також віковими змінами.

Мі­ніс­тер­ство охо­ро­ни здо­ров’я спіль­но з міс­це­ви­ми ор­га­на­ми вла­ди роз­по­ча­ли ство­рен­ня гос­пі­таль­них окру­гів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.
«Госпітальні округи створюються для того, щоб упорядкувати мережу закладів медичної допомоги. Впорядкування відбуватиметься за двома принципами: по-перше, має бути забезпечена доступність громадянина до якісної допомоги, по-друге, заклади, де надається ця допомога, повинні мати належне навантаження, аби підтримувати належну кваліфікацію медичних фахівців», — ідеться в повідомленні.

Наш спів­роз­мов­ник — пись­мен­ник і на­уко­вець Гри­го­рій Фаль­ко­вич. У йо­го жит­тє­во­му до­роб­ку: уче­ний сек­ре­тар на­уко­во-до­слід­но­го ін­сти­ту­ту, пре­зи­дент Меж­на­ціо­наль­но­го фо­ру­му «Мир вам!», го­ло­ва прав­лін­ня Ки­їв­ско­го куль­тур­но-про­світ­ниць­ко­го то­ва­ри­ства іме­ні Шо­лом-Алей­хе­ма, член На­ціо­наль­ної спіл­ки пись­мен­ни­ків Ук­раї­ни й Між­на­род­но­го ПЕН-клу­бу.
Тво­ри пуб­лі­ку­ва­ли­ся ро­сій­ською, анг­лій­ською, мо­ва­ми ідиш та ів­рит, зок­ре­ма у за­ру­біж­них ан­то­ло­гі­ях. Знач­не міс­це у твор­чо­сті остан­ніх ро­ків по­сі­дає по­езія для ді­тей (доб­ро­зич­ли­во-іро­ніч­на, дзвін­ко-про­зо­ра, ви­на­хід­ли­ва, до­теп­на і доб­ра), яка ста­ла по­міт­ним яви­щем у цьо­му сег­мен­ті віт­чиз­ня­ної куль­ту­ри.

Published in Вітальня
П'ятниця, 16 Грудень 2016 07:09

«Кутаїсі» – в Україні

Дер­жав­ний ан­самбль піс­ні і тан­цю «Ку­та­їсі» — це справж­ній куль­тур­ний скарб Гру­зії, по пра­ву вва­жає­ть­ся її пер­ли­ною, твор­чою ві­зи­тів­кою. Він скон­цен­тру­вав у со­бі пре­крас­не, доб­ре, муд­ре, зав­жди за­ча­ро­вує гля­да­чів із пер­ших хви­лин сво­го ви­сту­пу, за­ну­рю­ючи у фе­єрич­ний ви­хор щи­рих емо­цій.

Ансамбль «Кутаїсі» свято шанує національні фольклорні традиції, посилює і примножує їх за допомогою молодих і надзвичайно талановитих виконавців пісень і танців. «Кутаїсі» відрізняється від інших грузинських ансамблів тим, що зумів органічно поєднати в собі енергію, запал, барвистість танцю з хвилюючим багатоголоссям співу.

Published in Культура

Му­зич­на про­гра­ма «Фольк-music» ста­ла ре­кордс­мен­кою й по­тра­пи­ла до На­ціо­наль­но­го ре­єс­тру ре­кор­дів Ук­раї­ни.
«Фольк-music» — це най­біль­ша кіль­кість на­се­ле­них пунк­тів, в яких від­бу­ли­ся зйом­ки те­ле­ві­зій­ної му­зич­ної про­гра­ми. Ав­тор і про­дю­сер — Во­ло­ди­мир Ко­ва­лен­ко. Ве­ду­ча — на­род­на ар­тист­ка Ук­раї­ни Окса­на Пе­кун.
Го­лов­ним твор­цям про­ек­ту — спів­ач­ці Окса­ні Пе­кун з гру­пою од­но­дум­ців, на­сам­пе­ред із про­дю­се­ром і чо­ло­ві­ком Во­ло­ди­ми­ром Ко­ва­лен­ком — уда­ло­ся по­вер­ну­ти жит­тя май­же ти­ся­чі ма­ло­ві­до­мих ук­ра­їн­ських пі­сень.
Уже про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків му­зич­на про­гра­ма «Фольк-music» не­змін­но три­має най­ви­щий гля­даць­кий рей­тинг у те­ле­прос­то­рі Ук­раї­ни, ви­зна­на од­ним із кра­щих те­ле­ві­зій­них фор­ма­тів Єв­ро­пи (The Eurovision Creative Forum 2014 у Бер­лі­ні).

Published in Культура
П'ятниця, 16 Грудень 2016 04:54

Коли ім'я душі тій Україна

25 ГРУДНЯ — 115 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ГАЛІ (ГАЛИНА СЕРГІЇВНА) МАЗУРЕНКО (1901–2000), УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕТЕСИ І ХУДОЖНИЦІ

«Се­ред по­етів діа­спо­ри во­на най­осві­че­ні­ша», — так від­гу­ку­вав­ся про Га­лю Ма­зу­рен­ко ві­до­мий по­ет і лі­те­ра­ту­роз­на­вець із діа­спо­ри Ігор Ва­си­льо­вич Ка­чу­ров­ський. 
Це та­ки вель­ми цін­на дум­ка, бо в Ук­раї­ні до по­чат­ку 90-х ро­ків ми­ну­ло­го сто­літ­тя ім’я і твор­чість Га­лі Ма­зу­рен­ко — од­нієї з най­ві­до­мі­ших ук­ра­їн­ських по­етес XX сто­літ­тя — бу­ли під за­бо­ро­ною.

Published in Духовність

19 ГРУДНЯ — ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА ВШАНОВУЄ ПАМ’ЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ І ЧУДОТВОРЦЯ МИКОЛАЯ

Вже ста­ло доб­рою тра­ди­цією, ко­ли в кож­ній осе­лі пра­во­слав­но­го хрис­ти­яни­на, окрім об­ра­зів Ісу­са Хрис­та і Ді­ви Ма­рії, збе­рі­гає­ть­ся зоб­ра­жен­ня свя­то­го Ми­ко­лая. 
Чо­му най­ша­нов­ні­шим свя­тим ві­ру­ючі вва­жа­ють са­ме Ми­ко­лая? Ма­буть, це від­бу­ває­ть­ся то­му, що Ми­ко­лай уособ­лює в со­бі об­раз од­но­го з най­дос­ко­на­лі­ших по­слі­дов­ни­ків Хрис­та, яко­му при­та­ман­ні справж­ні хрис­ти­ян­ські риси — щи­ра лю­бов і ми­ло­сер­дя. Адже за ви­сло­вом апос­то­ла Іоан­на Бог є Лю­бов.

Published in Духовність
П'ятниця, 16 Грудень 2016 02:13

Військовий капелан і його миряни

По­дії на Схо­ді Ук­раї­ни, де бо­йо­ві дії не при­пи­няю­ть­ся вже май­же три ро­ки, руй­ну­ють ста­лі сте­рео­ти­пи мир­но­го ча­су. Звич­ні люд­ські цін­но­сті для учас­ни­ків АТО там на­бу­ва­ють зов­сім ін­шо­го ви­мі­ру, як і по-ін­шо­му оці­нюю­ть­ся ха­рак­тер і вчин­ки тих, хто пе­ре­бу­ває по­руч у хви­ли­ни смер­тель­ної за­гро­зи.
В умо­вах по­стій­ної не­без­пе­ки та бо­роть­би за ви­жи­ван­ня осо­бли­ви­ми ста­ють не ли­ше ма­те­рі­аль­ні за­пи­ти, але й ду­хов­ні, які зміц­ню­ють внут­ріш­ній стри­жень кож­ної лю­ди­ни. До­по­ма­га­ють бій­цям і коман­ди­рам не втра­ти­ти ві­ру в се­бе й сво­їх по­бра­ти­мів вій­сь­ко­ві ка­пе­ла­ни, кот­рі зав­жди по­ряд із ти­ми, хто ни­ні бо­ро­нить ці­лі­сність дер­жа­ви...

У єди­но­му строю
9 грудня 2016 року Полтавська обласна рада на своєму пленарному засіданні прийняла звернення до Верховної Ради України та Кабміну щодо врегулювання питання соціального захисту священнослужителів, котрі правлять службу на бойових позиціях у зоні АТО.

Published in Духовність
Сторiнка 1 iз 2

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».