№ 22 (24121)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Квiтень 28, 2017

Шановні читачі! Ви тримаєте в руках 24151-й випуск газети «Демократична Україна», що веде свій родовід від червня 1918 року. На жаль, змушені повідомити про призупинення виходу газети із січня 2017 року через брак коштів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми подолаємо негаразди і незабаром випуск газети буде відновлено. 

Редакційна колегія

П'ятниця, 03 Червень 2016 12:55

Одинадцята вершина «Реала»

Фі­наль­ний матч цьо­го­річ­ної Лі­ги чем­піо­нів не ви­прав­дав спо­ді­ван­ня ба­га­тьох фа­хів­ців, пе­ре­важ­на біль­шість яких про­ро­ку­ва­ла нуд­ний фут­бол із не­ве­ли­кою кіль­кіс­тю не­без­печ­них мо­мен­тів. «Ре­ал» до­сить швид­ко по­вів у ра­хун­ку. Крос зі штраф­но­го по­дав від цен­траль­ної лі­нії, Бейл го­ло­вою про­штовх­нув м’яч у во­ро­тар­ський май­дан­чик, а там Сер­хіо Ра­мос ви­грав бо­роть­бу у Са­ві­ча і про­ки­нув м’яч по­між ніг гол­кі­пе­ра Об­ла­ка.

Щоправда, відеоповтор показав, що Рамос на якісь сантиметри був ближче до воріт, ніж захисник «Атлетико». Але боковий арбітр у цьому епізоді «зіграв» за команду, що перебувала в атаці.
Після цього «вершкові» відійшли у захист. Інколи складалося враження, що команди помінялися футболками, адже всі звикли, що саме «Реал» грає першим номером. Натомість у виконанні підопічних Зідана була дисциплінована гра в обороні.

Published in Футбол
П'ятниця, 03 Червень 2016 12:51

Золотте яблучко Вероніки Марченко

В цен­трі анг­лій­сько­го Нот­тін­ге­ма, на пло­щі Ста­рий Ри­нок, близь­ко 300 су­час­них на­щад­ків Ро­бі­на Гу­да з 44 кра­їн Єв­ро­пи ро­зі­гра­ли на­го­ро­ди чем­піо­на­ту кон­ти­нен­ту зі стріль­би з лу­ка. Рід­не міс­то міс­те­ра Гу­да (а сьо­го­дні ще й го­лов­ний осе­ре­док стріль­би з лу­ка Ве­ли­кої Бри­та­нії) ста­ло щас­ли­вим для ук­ра­їн­ських луч­ниць. У жі­но­чо­му тур­ні­рі з кла­сич­но­го лу­ка «зо­ло­тий» дубль зро­би­ла Ве­ро­ні­ка Мар­чен­ко.

Вперше у кар’єрі 23річна львів’янка стала чемпіонкою в особистій першості. І ще один чемпіонський титул дівчина здобула разом із подругами по команді Анастасією Павловою з Нової Каховки та Лідією Січеніковою з Чернігова.
Ще одну нагороду принесли Україні Анастасія Павлова та Віктор Рубан — у змаганні змішаних пар вони стали бронзовими призерами. У загальнокомандному заліку наші співвітчизники вибороли першість, обійшовши команди Данії та Росії.

П'ятниця, 03 Червень 2016 12:46

Фоменко визначив склад на Євро-2016

Го­лов­ний тре­нер збір­ної Ук­раї­ни з фут­бо­лу Ми­хай­ло Фо­мен­ко ви­зна­чив­ся зі спис­ком грав­ців, які по­їдуть на чем­піо­нат Єв­ро­пи до Фран­ції. На Єв­ро-2016 не зі­гра­ють та­кі фут­бо­ліс­ти з роз­ши­ре­но­го спис­ку «си­ньо-жов­тих»: Олег Гу­сєв, Ар­тем Кра­вець, Ми­ки­та Ка­ме­ню­ка, Єв­ген Ша­хов, Іван Пет­ряк і Мак­сим Ма­ли­шев.

Із розташування збірної у швейцарській Асконі ця шістка вже вирушила додому. Решта 3 червня проведе останній контрольний поєдинок перед стартом першості, суперником буде албанська команда.

Published in Футбол

Люди із синдромом хронічної втоми найбільш схильні придушувати емоції у стресових ситуаціях і не ділитися переживаннями, повідомляють фахівці Лондонського королівського коледжу.
В умовах стресу люди, які страждають на синдром хронічної втоми, активніше протистоять зовнішнім дратівливим факторам. Проте водночас їх втома посилюється. Науковці стверджують, що ця особливість є результатом втечі від проблем, запрограмованої у людини генетично.
Провівши дослідження, фахівці дійшли висновку, що на хронічну втому частіше страждають люди, які пригнічують свої емоції і хвилювання.

Усім, хто має діа­бет 2-го ти­пу, ві­до­мо, що це — хро­ніч­не за­хво­рю­ван­ня, при яко­му по­ру­шує­ть­ся об­мін вуг­ле­во­дів, а рі­вень цук­ру (глю­ко­зи) в кро­ві у хво­ро­го три­має­ть­ся ви­щим за нор­му. Ни­ні у сві­ті по­си­лює­ть­ся епі­де­мія цієї хво­ро­би.
То­му ду­же ці­ка­во, як узя­ти під кон­троль діа­бет 2-го ти­пу, зни­зи­ти цу­кор у кро­ві і три­ма­ти йо­го ста­біль­но нор­маль­ним? Про це ми роз­пи­та­ли фа­хів­ця — док­то­ра ме­дич­них на­ук, лі­ка­ря ви­щої ка­те­го­рії Лю­бов Со­ко­ло­ву.

— Як лі­ку­ва­ти діа­бет 2-го ти­пу за до­по­мо­гою діє­ти?
— Дієта при діабеті — велика сила, але всетаки лікування проводиться не тільки за допомогою дієти, не слід самим скасовувати призначені лікарем ліки й уколи інсуліну. Також важлива і фізична активність. І все ж основний засіб — суворо дотримуватися низьковуглеводної дієти.

Освітні центри, що почнуть діяти цього року для абітурієнтів з окупованого Криму та зони АТО, прийматимуть іспити до 26 липня.
Про це повідомила на пресконференції в Укрінформі міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.
«Документи для вступу для здобуття вищої освіти за державним замовленням тільки за денною формою навчання приймаються до 18ї години 24 липня. Вступні іспити в освітніх центрах проводяться до 26 липня. А зарахування — не пізніше 12ї години 28 липня», — повідомила Лілія Гриневич.
За її словами, попередньо потрібен час для подання заяви і освітньої декларації, для проведення оцінювання з української мови та історії України, тому для абітурієнтів із цих вразливих груп «усе це буде орієнтовно займати час не пізніше 12 липня».

Published in Освіта

На­пе­ре­до­дні вступ­ної кам­па­нії ба­га­то абі­ту­рі­єн­тів усе ще не зна­йо­мі з де­яки­ми но­ви­ми пра­ви­ла­ми всту­пу в уні­вер­си­те­ти. Щоб по­збу­ти­ся про­бі­лів у по­діб­них орі­єн­ту­ючих знан­нях, чи­тай­те ма­те­рі­ал Укр­ін­фор­му, в яко­му де­таль­но опи­са­но змі­ни в пра­ви­лах всту­пу в 2016 ро­ці, а та­кож є спи­сок до­ку­мен­тів, не­об­хід­них для всту­пу.

Час змін
Перше новаторство, яке чекає майбутніх абітурієнтів, — вступ здійснюватиметься за новим загальним переліком спеціальностей. Кажуть, це потрібно для того, щоб українські дипломи згодом котирувалися за кордоном. Чи так буде колинебудь — невідомо, але деякі потуги для цього Міністерство освіти вже робить.
Також на догоду Болонському процесу в Україні тепер з’являться ступені молодшого бакалавра та доктора філософії. Вони мають замінити ступені молодшого спеціаліста та спеціаліста, а також кандидата наук. Фахівці, до речі, будуть набиратися в 2016 році востаннє.

Published in Освіта

Наш спів­роз­мов­ник — Во­ло­ди­мир Пет­ра­нюк при­свя­тив своє жит­тя ство­рен­ню у Ки­єві но­во­го ук­ра­їн­сько­го те­ат­ру. З 1982 ро­ку очо­лю­ва­на ним гру­па ен­ту­зі­ас­тів те­ат­раль­но­го мис­тец­тва здій­сню­ва­ла пле­не­ро­ві по­ста­но­вки ви­став і свят на ву­ли­цях і май­да­нах Ки­єва. В то­му чис­лі пан Во­ло­ди­мир ста­вив свя­та го­лов­ної ялин­ки Ук­раї­ни на Май­да­ні та ін­ші свят­ко­ві дій­ства, за що в 1982 ро­ці був на­го­род­же­ний зван­ням ла­уре­ата фес­ти­ва­лю те­ат­раль­них свят.

З 1986 року театр прийняв назву «Дзеркало» і переніс свою діяльність у зону ЧАЕС, у результаті чого народилася перша у світі вистава, присвячена Чорнобильській трагедії, — «Полум’яні автографи». Ця п’єса і постановка Володимира Петранюка визначили спрямування його діяльності як режисера на роки вперед.

Published in Вітальня
П'ятниця, 03 Червень 2016 11:33

Дід Панас, якого знали всі

10 ЧЕРВ­НЯ — 105 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ ПЕТ­РА ВЕС­КЛЯ­РО­ВА (1911—1994),

УК­РА­ЇН­СЬКО­ГО АК­ТО­РА ТЕ­АТ­РУ І КІ­НО, ТЕ­ЛЕ­КАЗ­КА­РЯ

Дід Панас щовечора приходив у кожен дім, де зустрічі з ним чекали впродовж багатьох років не тільки діти, але й дорослі. Діти — зрозуміло чому, адже він їм казку на ніч розповідав.
А ось чому і дорослі часто разом із малюками засиджувались у блакитних екранів? Напевне, тому, що від його колоритного образа народного оповідача віяло щирістю і мудрою простотою, яких так усім нам не вистачало у той час. Він був живий і справжній — на противагу нескінченним балакаючим головам тодішнього ТБ.
Та все це було пізніше, а народився майбутній всенародно відомий теледідусь 28 травня (10 червня за новим стилем) 1911 року в містечку Тальне, нині Черкаська область.

Published in Культура
П'ятниця, 03 Червень 2016 11:31

Музичні мости єднання

У Ки­їв­сько­му на­ціо­наль­но­му ака­де­міч­но­му те­ат­рі опе­ре­ти пе­ріо­дич­но здійс­ню­ють між­на­род­ні про­ек­ти, що не тіль­ки спри­яють твор­чо­му об­мі­ну, а й ін­тег­ру­ють Ук­раї­ну в за­галь­но­єв­ро­пей­ський куль­тур­ний прос­тір.

У квітні в театрі відбувся концерт «Віват, Оффенбах», присвячений творчості великого французького композитора. А нещодавно за підтримки Посольства Угорщини в Україні кияни та гості столиці мали можливість побувати на вечорі угорської музики «Перлини Дунаю».
«Для нас це надзвичайно важливий момент. Ми це робимо не лише задля глядача, а й для зміцнення наших відносин. Музика допомагає Україні стати повноправним членом сім’ї європейських народів. Музика і театр роблять більше у цьому напрямку, ніж політики. Будемо і надалі співпрацювати з нашими угорськими друзями.

Published in Культура
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».