Травень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Квiтень 25, 2017

Шановні читачі! Ви тримаєте в руках 24151-й випуск газети «Демократична Україна», що веде свій родовід від червня 1918 року. На жаль, змушені повідомити про призупинення виходу газети із січня 2017 року через брак коштів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми подолаємо негаразди і незабаром випуск газети буде відновлено. 

Редакційна колегія

П'ятниця, 05 Червень 2015 09:20

Кролики – це не тільки цінне хутро...

Ви­ро­щу­ван­ня кро­ли­ків в Ук­раї­ні сьо­го­дні не вва­жає­ть­ся пріо­ри­тет­ною га­луз­зю. Дех­то на­віть жар­тує, що ак­тив­ним кро­лів­ниц­тво бу­ло то­ді, ко­ли іс­ну­ва­ла мо­да на кро­ля­чі шап­ки та шу­би. Те­пер це хут­ро не в ці­ні, за­те м’я­со — до­ро­ге, не ко­жен мо­же до­зво­ли­ти со­бі йо­го ку­пи­ти, ось ву­хас­ти­ми зві­рят­ка­ми не ду­же й за­ймаю­ть­ся.
Спе­ціа­ліс­ти про­ек­ту USAID «Аг­ро­Ін­вест» по­ба­чи­ли ін­ші пер­спек­ти­ви кро­лів­ниц­тва в на­шій кра­їні. На їх­ню дум­ку, та­ке сіль­гос­пви­роб­ниц­тво мо­же до­по­мог­ти за­сну­ва­ти та роз­ви­ну­ти влас­ну спра­ву на­віть тим се­ля­нам, які біз­не­сом зов­сім не за­йма­ли­ся, а ре­зуль­та­ти їх успіш­ної пра­ці не­од­мін­но по­ра­ду­ють усіх спо­жи­ва­чів.
На чо­му ґрун­тую­ть­ся та­кі опти­міс­тич­ні прог­но­зи? Хто кон­крет­но змо­же до­по­мог­ти кро­лів­ни­кам-по­чат­ків­цям вдос­ко­на­лю­ва­ти­ся у ви­роб­ниц­тві та ре­алі­за­ції своєї про­дук­ції? По­го­во­ри­мо про це з ке­рів­ни­ком на­прям­ку «Сти­му­лю­ван­ня до­сту­пу аг­ра­рі­їв до фі­нан­су­ван­ня» про­ек­ту USAID «Аг­ро­Ін­вест» На­та­лією Лі­щи­то­вич.

Published in Земля і люди

На по­чат­ку черв­ня 2015 ро­ку бун­дес­канц­лер Ан­ге­ла Мер­кель про­ве­ла кон­суль­та­ції з пре­зи­ден­том Фран­ції Фран­суа Ол­лан­дом і го­ло­вою Єв­ро­пей­ської ко­мі­сії Жа­ном-Кло­дом Юн­ке­ром. Ці пе­ре­го­во­ри ста­ли не прос­то ета­пом під­го­тов­ки до са­мі­ту «ве­ли­кої сім­ки», який цьо­го ро­ку при­ймає Ні­меч­чи­на, а й опе­ра­тив­ною на­ра­дою що­до по­даль­шо­го роз­вит­ку Єв­ро­со­юзу.

Напередодні цих консультацій європейська преса досить жваво обговорювала результати президентських виборів у Польщі. Ліберальні німецькі видання навіть почали порівнювати Анджея Дуду і особливо головного претендента на посаду прем’єр-міністра Польщі Ярослава Качинського зі ще одним проблемним партнером Євросоюзу — угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном. Підставою для такого порівняння є їхні національно-консервативні переконання, які є дисонансом із загальним ліберальним курсом сучасного етапу європейської інтеграції.

Українець Марко Топчій переміг у престижному Міжнародному конкурсі гітаристів Gredos San Diego, який проходив у столиці Іспанії Мадриді, повідомляє moemisto.com.ua. 24-річний виконавець випередив суперників із Кореї і Японії за результатами трьох етапів (обов’язкова програма, вільна програма і гітарний концерт з оркестром). Для нього це вже 25-я перемога в музичних турнірах.

Published in Розмаїття
П'ятниця, 29 Травень 2015 21:17

Зачарованість красою війни

У київській Dymchuk Gallery відкрилася персональна виставка харківського художника Артема Волокітіна «Інструкція з експлуатації», повідомляє kyiv.ridna.ua. Він — один із художників, що бере участь у груповій виставці в Українському павільйоні на 56-й Венеціанській бієнале. Робота Волокітіна «Видовище–1» — єдине живописне полотно в експозиції Українського павільйону.

Published in Розмаїття
П'ятниця, 29 Травень 2015 21:13

ZINCIR: ланки пам'яті

ПОДІЯ

У Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара» відкрито виставку-інсталяцію «Zincir: ланки пам’яті», повідомляє i-pro.kiev.ua. Захід приурочено до Дня скорботи та пам’яті жертв геноциду (депортації) кримськотатарського народу. Співорганізатори виставки: Громадська організація «ЕЛЬ-ЧЄБЄР», Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара» та Меджліс кримськотатарського народу.

Published in Розмаїття

Столиця України посіла 38-е місце у рейтингу міст із найбільш вражаючими лініями горизонтів, випередивши Лондон, Ванкувер та Лос-Анджелес, повідомляє life.pravda.com.ua. Міжнародна база даних Emporis порівняла різні міські горизонти, оцінюючи кількість і висоту будівель.
Зазначається, що під час складання рейтингу мегаполісів із найбільш захоплюючими міськими горизонтами фахівці компанії враховували кількість хмарочосів і висотних будівель у місті.

Published in Розмаїття

СТОЛИЦЯ

У столичних парках і скверах установлено 15 нових паркових скульптур, повідомляє life.pravda.com.ua. Химерні роботи з’явилися у рамках проекту «Timotei. Природа великого міста».
Торік було оголошено конкурс паркових споруд, що розкриють тему природи та екології. У ньому взяли участь понад 20 молодих українських скульпторів. Найкращі проекти представили як уже відомі своїми роботами художники — Анна Надуда («Cтрічка», «Паросток»), Микита Зігура («Біосфера»), Кирило Журавель («Сорг», «Гроен»), так і початківці — Єлизавета Соболевська («Листок») та Антон Кокосов («Сяйво землі»).

Published in Розмаїття
П'ятниця, 29 Травень 2015 20:55

«ШАХТАР» – без ліги чемпіонів?

Ін­три­га фут­боль­но­го чем­піо­на­ту Ук­раї­ни, за тур до за­вер­шен­ня зма­гань, зно­ву ви­йшла на пер­ший план. Бо­роть­ба за «сріб­ло», а з ним і мож­ли­вість во­се­ни стар­ту­ва­ти в Лі­зі чем­піо­нів, зно­ву ре­ані­му­ва­ла­ся піс­ля ви­гра­шу ре­зерв­но­го скла­ду дніп­ро­пет­ров­сько­го «Дніп­ра» у мат­чі 25 ту­ру про­ти до­нець­ко­го «Шах­та­ря». Не­спо­ді­ва­но для ба­га­тьох «Дніп­ро» зно­ву от­ри­мав шанс фі­ні­шу­ва­ти на дру­го­му міс­ці. Але для цьо­го коман­ді Ми­ро­на Мар­ке­ви­ча в остан­ньо­му ту­рі вар­то не ли­ше пе­ре­ма­га­ти на ви­їз­ді «Го­вер­лу», а й че­ка­ти по­да­рун­ка від львів’­ян у грі «Кар­па­ти» — «Шах­тар», що про­йде в Ки­єві на «Обо­лонь Аре­ні».

Published in Футбол
П'ятниця, 29 Травень 2015 20:51

Феєрія «ДНІПРА», тріумф «СЕВІЛЬЇ»

Дніп­ро­пет­ров­ський фут­боль­ний клуб «Дніп­ро» з ви­со­ко під­ня­тою го­ло­вою за­вер­шує фе­єрич­ний між­на­род­ний се­зон. По­раз­ка у вар­шав­сько­му фі­на­лі Лі­ги Єв­ро­пи від по­туж­ної іс­пан­ської «Се­ві­льї» тьмя­ніє на тлі во­льо­вих пе­ре­мог над фран­цузь­ким «Сент-Еть­єном» і азер­бай­джан­ським «Ка­ра­ба­хом», грець­ким «Олім­пі­ако­сом» і гол­ланд­ським «Аяк­сом», бель­гій­ським «Брюг­ге» та іта­лій­ським «На­по­лі».

Коли наприкінці жовтня минулого року підопічні Мирона Маркевича мали після трьох поєдинків групового турніру жалюгідне одне очко, програвши з мінімальним рахунком 0:1 як італійському «Інтеру», так і азербайджанському «Карабаху», то навіть оптиміст у найрожевіших окулярах навряд чи був здатний побачити «Дніпро» не те що у фіналі — навіть на стадії плей-оф другого за престижністю євротурніру.

Published in Футбол

Компонент із зеленого чаю і фізична активність здатні уповільнити розвиток хвороби Альцгеймера, вважають дослідники з Університету Міссурі.
Вони провели експерименти на мишах, що мали симптоми хвороби Альцгеймера. Гризунам давали епігаллокатехін-3-галлат (EGCG) — корисне з’єднання, яке міститься у зеленому чаї. Крім того, тваринам надали можливість виконувати фізичні вправи, зокрема бігати в колесі. Через деякий час дослідники оцінили результат.

Сторiнка 1 iз 11

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».