№ 4 (24051)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Квiтень 25, 2017

Шановні читачі! Ви тримаєте в руках 24151-й випуск газети «Демократична Україна», що веде свій родовід від червня 1918 року. На жаль, змушені повідомити про призупинення виходу газети із січня 2017 року через брак коштів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми подолаємо негаразди і незабаром випуск газети буде відновлено. 

Редакційна колегія

П'ятниця, 23 Сiчень 2015 12:52

«Отамани» починають iз перемоги

«Ук­ра­їн­ські ота­ма­ни» впев­не­но стар­ту­ва­ли в но­во­му се­зо­ні Все­світ­ньої се­рії бок­су. У Ки­єві «Ота­ма­ни» пе­ре­мог­ли «Мек­си­кан­ських во­їнів» — 4:1. «Мек­си­кан­ські во­їни», з яки­ми на­ші бок­се­ри у Все­світ­ній се­рії бок­су зі­йшли­ся впер­ше, не на­ле­жать до фа­во­ри­тів гру­пи А, про­те слав­лять­ся сво­їми бій­ця­ми в лег­ких ка­те­го­рі­ях. Чо­го тіль­ки вар­ті бра­ти Мар­кес.
У пер­шо­му по­єдин­ку (ва­га до 49 кг) ви­со­кий темп за­да­ли Хо­се­лі­то Ве­лас­кес і наш узбець­кий ле­гіо­нер Ха­сан­бой Дус­ма­тов. Ча­сом «ота­ман» не­без­печ­но низь­ко опус­кав ру­ки, але за­вдя­ки ре­ак­ції всти­гав ухи­ля­ти­ся від уда­рів і ви­грав за од­но­го­лос­ним рі­шен­ням суд­дів — 48:47. Більш упев­не­но про­вів ду­ель брон­зо­вий при­зер Чем­піо­на­ту сві­ту 2013 ро­ку Ми­ко­ла Бу­цен­ко (ва­го­ва ка­те­го­рія до 56 кг), на ко­ристь яко­го ви­яви­ло­ся зі­ткнен­ня го­ло­ва­ми в пер­шо­му ра­ун­ді.

Published in Бокс

У пер­шу річ­ни­цю про­го­ло­шен­ня Ук­ра­їн­ської На­род­ної Рес­пуб­лі­ки — 22 січ­ня 1919 ро­ку — від­бу­ло­ся її об’­єд­нан­ня із За­хід­но-Ук­ра­їн­ською На­род­ною Рес­пуб­лі­кою.
День, ко­ли ста­ла­ся ця по­дія, ви­дав­ся со­няч­ним і мо­роз­ним, а Ки­їв ще на­пе­ре­до­дні при­кра­си­ли на­ціо­наль­ни­ми си­ньо-жов­ти­ми пра­по­ра­ми. О дев’­ятій ран­ку в усіх церк­вах по­ча­ли­ся бо­го­слу­жін­ня.
Го­лов­ні тор­же­ства про­го­ло­шен­ня злу­ки про­хо­ди­ли на Со­фій­ській пло­щі. При вхо­ді на неї зве­ли трі­ум­фаль­ну ар­ку, при­кра­сив­ши її ста­ро­вин­ни­ми гер­ба­ми. Рів­но о 12-й роз­по­ча­ла­ся уро­чис­та це­ре­мо­нія. На ма­со­во­му ві­чі по­сол За­хід­но-Ук­ра­їн­ської На­род­ної Рес­пуб­лі­ки Л. Це­гель­ський пе­ре­дав гра­мо­ту На­ціо­наль­ної Ра­ди, в якій іш­ло­ся про об’­єд­нан­ня За­хід­но-Ук­ра­їн­ської На­род­ної Рес­пуб­лі­ки з Ве­ли­кою Схід­ною Ук­раї­ною го­ло­ві Ди­рек­то­рії Во­ло­ди­ми­ру Вин­ни­чен­ку.

Published in Суспільство
П'ятниця, 23 Сiчень 2015 12:41

В УкраЇнi почалася мобiлiзацiя

20 січ­ня в Ук­раї­ні стар­ту­ва­ла пер­ша у 2015 ро­ці хви­ля мо­бі­лі­за­ції.
Від­по­від­ний За­кон № 113-VIII «Про част­ко­ву мо­бі­лі­за­цію» опуб­лі­ко­ва­ний у пар­ла­мент­ській га­зе­ті «Го­лос Ук­раї­ни».
Згід­но з до­ку­мен­том, мо­бі­лі­за­ція у 2015 ро­ці про­во­ди­ти­меть­ся в три чер­ги про­тя­гом 210 діб.
З 18 бе­рез­ня по 1 трав­ня 2015 ро­ку та­кож бу­де про­ве­де­не звіль­нен­ня в за­пас вій­сь­ко­во­служ­бов­ців, які бу­ли при­зва­ні на вій­сь­ко­ву служ­бу під час мо­бі­лі­за­ції, на осо­бли­вий пе­рі­од від­по­від­но до Ука­зу Пре­зи­ден­та Ук­раї­ни від 17 бе­рез­ня 2014 ро­ку № 303.

Published in Суспільство

На по­точ­но­му тиж­ні від­бу­ває­ть­ся Да­во­ський еко­но­міч­ний фо­рум. За рік, який ми­нув від по­пе­ред­ньо­го ана­ло­гіч­но­го зі­бран­ня сві­то­вої еко­но­міч­ної і по­лі­тич­ної елі­ти, світ ра­ди­каль­но змі­нив­ся.
До ос­нов­них ви­кли­ків ста­біль­но­сті роз­вит­ку учас­ни­ки фо­ру­му від­нес­ли між­дер­жав­ні кон­флік­ти, кри­зу ло­каль­но­го і гло­баль­но­го уря­ду­ван­ня, со­ці­аль­ні проб­ле­ми най­бід­ні­ших кра­їн, по­ши­рен­ня ін­фек­цій, де­фі­цит во­ди і про­дук­тів хар­чу­ван­ня, кі­бер­не­тич­ні ата­ки. Не­важ­ко звер­ну­ти ува­гу на те, що пе­ре­лік цих ри­зи­ків остан­ні два­дцять ро­ків за­ли­шає­ть­ся тра­ди­цій­ним— змі­нює­ть­ся ли­ше їх­ній по­ря­док у за­галь­ній ієрар­хії гло­баль­них проб­лем.

Published in Суспільство

Ук­ра­їн­сько-ро­сій­ська вій­на зно­ву вхо­дить у якіс­но ін­шу фа­зу. Не­аби­яка ак­ти­ві­за­ція бо­йо­вих дій, кот­ру біль­шість екс­пер­тів, зок­ре­ма й вій­сь­ко­вих, прог­но­зу­ва­ли на вес­ну, роз­по­ча­ла­ся від­ра­зу піс­ля рі­шен­ня ук­ра­їн­ської вла­ди про­вес­ти чер­го­ву хви­лю мо­бі­лі­за­ції. По­ка­зо­во, що під час сво­го ви­сту­пу у Вер­хов­ній Ра­ді сек­ре­тар РНБО Олек­сандр Тур­чи­нов не ви­клю­чав мож­ли­во­сті при­близ­но та­кої по­ве­дін­ки ро­сій­ських за­гарб­ни­ків.
Влас­не, уже за­раз ста­ло зро­зу­мі­ло, що ані бан­дит­ські уг­ру­по­ван­ня, що ни­ні ха­зяй­ну­ють на Дон­ба­сі, ані їх­ні ро­сій­ські ляль­ко­во­ди на­сту­пу вес­ни до­жи­да­ти­ся не ста­ли. Стрім­ке па­дін­ня ці­ни на наф­ту, санк­ції За­хо­ду, впев­не­ність офі­цій­но­го Крем­ля в то­му, що під­кон­троль­ні се­па­ра­тис­там те­ри­то­рії має фі­нан­су­ва­ти ви­ключ­но Ук­раї­на, во­че­видь, зму­си­ли ро­сій­ське ке­рів­ниц­тво да­ти коман­ду «фас» сво­їм ма­ріо­нет­кам уже те­пер.

Published in Суспільство

Німецькі медики розробили новий спосіб боротьби з алергією на кішок. Результати їх досліджень виявилися настільки цікавими, що були представлені в Ріо-де-Жанейро на конгресі Всесвітньої організації алергії.
Для позбавлення від таких неприємних симптомів, як реакція на шерсть котячих, науковці запропонували використовувати під’язикові таблетки. У них містяться модифіковані карбамоіліруванням (приєднанням карбамінової кислоти) алергени у такий спосіб, що вони абсорбуються через слизову оболонку рота і можуть пригнічувати симптоми кон’юнктивіту, нежиті й алергічної астми.
Ефективність нових ліків уже була перевірена під час проведених клінічних випробувань. У експерименті брали участь сімдесят добровольців.

Середа, 21 Сiчень 2015 18:50

Люди мають жити 120 років

Як виявилося, тривалість життя в сучасному світі легко може досягати 120 років. Учені знайшли цьому докази.
Російський біолог Олексій Москальов створив наукову роботу, присвячену боротьбі зі старінням. Він називає 120-річний рубіж усього лише стартом. Дослідник вважає, що старіння не є природним процесом організму, а звичайною хворобою. При цьому недуга цілком виліковна. Біолог проводить аналогію між хвойними деревами і людиною.
Цей російський Кулібін рекомендує лікування старіння за допомогою декількох геропротекторів. Їх дія спрямована точково на молекулярні процеси і центри, які і є основою старіння. Особливу увагу в проекті вченого приділено пересадці клітин, вирощених в організмі людини, котра бажає продовжити життя.

Не­при­єм­ний «се­зон за­студ» до­ку­чає ни­ні ба­га­тьом. Ор­га­нізм, ос­лаб­ле­ний хо­лод­ною по­го­дою, лег­ко «ло­вить» хво­ро­бот­вор­ні мік­ро­би, які ча­сом прос­то «ки­шать» у по­віт­рі, і вже не­за­ба­ром має­мо не­жить, біль у гор­лі, ка­шель.
На­до­куч­ли­ві «бу­хи­кан­ня» — один із най­більш по­ши­ре­них і не­при­єм­них симп­то­мів за­сту­ди. Чо­му ви­ни­кає ка­шель, про що свід­чить і як упо­ра­ти­ся з та­кою не­при­єм­ніс­тю? Про це по­го­во­ри­мо з кан­ди­да­том ме­дич­них на­ук, до­цен­том Ан­дрі­єм Ци­ма­ром.

— Андрію Васильовичу, чому людина кашляє?
— У гортані, трахеї, бронхах і плеврі (тканині легень) є високочутливі рецептори, які реагують на кожен подразник, який туди потрапляє. Це може бути і крихта, яка «не туди пішла», і мокрота, що зібралася в легенях. Людина кашляє, щоб звільнити дихальні шляхи від чужорідного тіла. Тобто дихальні м’язи рефлекторно скорочуються, «виштовхуючи» повітря з легенів. Завдання кашлю — очистити легені від того, чого там не має бути.

По­ло­ви­на сіль­сько­гос­по­дар­ської про­дук­ції, яку ви­роб­ляє віт­чиз­ня­ний аг­ро­про­мис­ло­вий ком­плекс, про­дає­ть­ся в се­ре­ди­ні кра­їни і стіль­ки ж — на зов­ніш­ніх рин­ках. Що­річ­ний при­ріст за­галь­но­го об­ся­гу ви­роб­ниц­тва цієї про­дук­ції ста­но­вить до 8%.
Екс­пер­ти прог­но­зу­ють, що пи­тан­ня її ре­алі­за­ції, яке вже ни­ні по­трап­ляє до роз­ря­ду проб­лем­них, най­ближ­чим ча­сом ще біль­ше за­гос­трить­ся. І як­що не взя­ти­ся за йо­го ви­рі­шен­ня вже за­раз, то не­вдов­зі в аг­рар­ній га­лу­зі мо­же склас­ти­ся кри­зо­ва си­ту­ація, по­в’яза­на з бра­ком ка­на­лів ре­алі­за­ції ви­роб­ле­ної про­дук­ції.
Фа­хів­ці твер­дять, що та­ко­го вкрай не­ба­жа­но­го пе­ре­бі­гу по­дій мож­на уник­ну­ти, як­що як­най­швид­ше пос­та­ра­ти­ся ство­ри­ти пов­но­цін­ну ме­ре­жу ор­га­ні­зо­ва­них рин­ків, які за­без­пе­чать про­су­ван­ня сіль­сько­гос­по­дар­ської про­дук­ції від її ви­роб­ни­ків до спо­жи­ва­чів, в то­му чис­лі й за­кор­дон­них.
Чіль­не міс­це в цій ме­ре­жі ма­ють по­сіс­ти не тіль­ки мас­штаб­ні оп­то­ві рин­ки, які вже до­во­лі три­ва­лий час функ­ціо­ну­ють в окре­мих ре­гіо­нах Ук­раї­ни, а й ло­каль­ні та міс­це­ві.
Про стра­те­гіч­ну роль ло­каль­них рин­ків по­го­во­ри­мо з ке­рів­ни­ком на­прям­ку «Роз­ви­ток рин­ко­вої ін­фра­струк­ту­ри» про­ек­ту USAID «Аг­ро­Ін­вест» Ми­ко­лою Гри­цен­ком.

Published in Земля і люди

Наш спів­роз­мов­ник — Во­ло­ди­мир Да­ни­лен­ко, ке­рів­ник Ки­їв­ської ор­га­ні­за­ції На­ціо­наль­ної спіл­ки пись­мен­ни­ків Ук­раї­ни, ві­до­мий ук­ра­їн­ський про­за­їк, кри­тик й лі­те­ра­ту­роз­на­вець, про­дю­сер успіш­них лі­те­ра­тур­них кон­кур­сів «Зо­ло­тий Ба­бай», «Ко­ро­на­ція сло­ва», Те­ат­ру са­ти­ри «По­лі­тич­ний вер­теп», ан­то­ло­гій су­час­ної ук­ра­їн­ської про­зи — про­ек­тів, які ма­ли гуч­ний ме­дій­ний роз­го­лос.

Сатира Володимира Григоровича зриває маски з канонізованих офіційною пропагандою національних кумирів, подаючи їх як одержимих пристрастю людей, нестримних перед гріхом і спокусами. Критикуючи національний характер, письменник зображає українські вади як пародію на європейський егоїзм і дрібнобуржуазну обмеженість. Невипадково критика назвала його творчість психотерапією від нарцисизму і шизофренії нашого часу.
Міжнародний інтерес до творчості Володимира Григоровича засвідчують переклади його прози німецькою, польською, японською, російською мовами. У творчості Володимира Даниленка критики відзначають домінування трьох стихій: магічної, ліричної, комічної.
— Володимире Григоровичу, що Вас змушує розриватися між багатьма справами?

Published in Вітальня
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».