№ 35 (24082)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Квiтень 25, 2017

Шановні читачі! Ви тримаєте в руках 24151-й випуск газети «Демократична Україна», що веде свій родовід від червня 1918 року. На жаль, змушені повідомити про призупинення виходу газети із січня 2017 року через брак коштів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми подолаємо негаразди і незабаром випуск газети буде відновлено. 

Редакційна колегія

П'ятниця, 28 Серпень 2015 13:31

«Шахтар» продерся в лігу чемпіонів

До­нець­кий «Шах­тар» ушос­те по­спіль гра­ти­ме в гру­по­во­му ета­пі Лі­ги чем­піо­нів. Остан­ній крок до елі­тар­но­го тур­ні­ру у гір­ни­ків вий­шов аж над­то нер­во­вим — піс­ля пе­ре­мо­ги над авст­рій­ським «Ра­пі­дом» у Від­ні (1:0) до­неч­ча­ни до остан­ніх се­кунд мат­чу у Льво­ві ри­зи­ку­ва­ли про­пус­ти­ти ви­рі­шаль­ний гол від су­пер­ни­ка, який на той мо­мент грав уже в мен­шо­сті. Але все для ві­це-чем­піо­нів Ук­раї­ни за­вер­ши­ло­ся вда­ло, хо­ча нер­во­вих клі­тин ру­мун­ський на­став­ник «Шах­та­ря» Мір­ча Лу­че­ску (а ра­зом із ним і всі ук­ра­їн­ські вбо­лі­валь­ни­ки) ви­тра­тив не­ма­ло.

Published in Футбол
П'ятниця, 28 Серпень 2015 13:22

Чотири невдахи з прем'єр-ліги

Про­від­ні клу­би Ук­раї­ни ві­ді­гра­ли пер­ші мат­чі у дру­го­му за зна­чен­ням на­ціо­наль­но­му тур­ні­рі. За ре­зуль­та­та­ми про­ве­де­них зу­стрі­чей ста­ли ві­до­мі коман­ди, які ви­сту­па­ти­муть в 1/8 фі­на­лу Куб­ка кра­їни. Вар­то від­зна­чи­ти, що від­ра­зу чо­ти­ри пред­став­ни­ки Прем’­єр-лі­ги при­пи­ни­ли бо­роть­бу за по­чес­ний тро­фей. Більш-менш усе зро­зу­мі­ло з уж­го­род­ською «Го­вер­лою», яка має бор­ги із за­ро­біт­ної пла­ти. Уж­го­род­ці по­їха­ли на матч до Хар­ко­ва без го­лов­но­го тре­не­ра В’яче­сла­ва Гроз­но­го, який за­ли­шив­ся в Ки­єві ви­рі­шу­ва­ти фі­нан­со­ві пи­тан­ня з ке­рів­ниц­твом клу­бу. Без сво­го на­став­ни­ка коман­да про­гра­ла пер­шо­лі­го­во­му «Ге­ліо­су»

Published in Футбол
П'ятниця, 28 Серпень 2015 13:19

Фторування води рятує дитячі зуби

Додавання фтору до водопровідної води значно покращить здоров’я зубів дітей і заощадить кошти NHS (Національної служби охорони здоров’я Великобританії), переконані вчені. Результати дослідження були опубліковані в журналі Community Dentistry and Oral Epidemiology.
У регіонах Великобританії, де воду не фторують, кількість людей, які втрачають зуби, вдвічі вища, ніж у регіонах, де фторування було запроваджене багато років тому. За словами фахівців, карієс є основною причиною візиту до лікаря у дітей від 5 до 8,5 років. У той час як одні вчені доводять корисність фтору, інші переконані, що він провокує захворювання нирок, печінки і кісток.

П'ятниця, 28 Серпень 2015 13:00

Не варто бути розумною дитиною

Високий рівень IQ у дитинстві пов’язаний з підвищеним ризиком біполярних розладів у більш пізньому віці, упевнені вчені університету Глазго.
Під час масштабного дослідження фахівці провели аналіз рівня IQ великої групи дітей у віці восьми років. Через деякий час ці ж випробовувані, тільки вже у віці 22–23-х років, пройшли тест на наявність маніакальних властивостей характеру. Тест складався з питань, що використовуються для діагностики біполярного розладу.

У вересні виповниться рівно три роки відтоді, як людство вперше «познайомилося» з новою смертельно небезпечною хворобою — близькосхідним респіраторним синдромом. Напередодні недуга знову нагадала про себе новим спалахом.
Минув лише місяць відтоді, як медикам Південної Кореї з великими труднощами вдалося впоратися зі спалахом близькосхідного респіраторного синдрому (MERS), який протягом 60 днів забрав життя 33 людей. У Республіці Корея за 2 місяці, поки тривав спалах цієї форми атипової пневмонії, було зареєстровано загалом 183 випадки захворювання на MERS.

Ростислав Зауральський, акушер-гінеколог одного з кременчуцьких пологових будинків, винайшов спосіб, який дозволяє швидко усунути наслідки крововтрати породіллі під час пологів. Цей метод полягає в переливанні жінкам власної плазми. Методику лікар розробив кілька років тому — і з тих пір завдяки її застосуванню врятував сотні життів жінок та життя однієї новонародженої дівчинки.
Спосіб полягає в наступному: у породіль збирають кров. Зібраний матеріал уміщують у спеціальну центрифугу, в якій рідина поділяється на еритроцити і плазму. Еритроцити осідають внизу, а плазма піднімається у верхню частину, звідки її забирають і заморожують до моменту пологів.

П'ятниця, 28 Серпень 2015 12:43

Як дожити до глибокої старості

На дум­ку біль­шо­сті вче­них, дис­бак­те­рі­оз є не при­чи­ною, а на­слід­ком ін­ших за­хво­рю­вань. Вод­но­час дис­бак­те­рі­оз вва­жа­ють ма­ло не осе­ред­ком прак­тич­но всіх проб­лем зі здо­ров’­ям. На дум­ку екс­пер­тів, нор­маль­на фло­ра трав­но­го трак­ту ві­ді­грає важ­ли­ву роль у жит­тє­ді­яль­но­сті люд­сько­го ор­га­ніз­му, бе­ру­чи без­по­се­ред­ню участь у ро­бо­ті імун­ної сис­те­ми, об­мі­ні ре­чо­вин, син­те­зі ві­та­мі­нів, низ­ки амі­но­кис­лот і ба­га­тьох ін­ших біо­хі­міч­них з’єд­нань.
До­клад­ні­ше про це ми ви­рі­ши­ли по­го­во­ри­ти з фа­хів­цем-гас­тро­ен­те­ро­ло­гом, кан­ди­да­том ме­дич­них на­ук, до­цен­том Ма­рією Дер­бак.

Чи за­мис­люю­ть­ся жи­те­лі ве­ли­ких ук­ра­їн­ських міст над тим, ку­ди ко­му­наль­ни­ки зво­зять вміст сміт­тє­вих ба­ків, ус­та­нов­ле­них в їх­ніх дво­рах? Нав­ряд чи: біль­шість із нас звич­но ви­ки­да­ють у них па­ке­ти зі сміт­тям і да­лі не пе­ре­ймаю­ть­ся цим пи­тан­ням. Справ­ді, чи вар­то су­ши­ти го­ло­ву над тим, за що за­пла­че­но з влас­но­го га­ман­ця і чим ма­ють за­йма­ти­ся ін­ші? У Пол­та­ві так са­мо біль­шість міс­тян звич­но див­лять­ся у слід сміт­тє­во­зам, що ви­їжд­жа­ють з їх­ніх дво­рів: ве­зуть, то хай со­бі й ве­зуть. За ви­нят­ком хі­ба жи­те­лів Ле­нін­сько­го райо­ну, який ме­жує з місь­ким сміт­тє­зва­ли­щем...

Published in Екологія

Наш спів­роз­мов­ник — Ана­то­лій Гай, ук­ра­їн­ський пись­мен­ник (ав­тор по­над три­дця­ти кни­жок для ді­тей і до­рос­лих), гро­мад­ський ді­яч. Ін­фор­ма­цій­ний при­від для зу­стрі­чі по­трій­ний: ви­хід но­вих кни­жок Ана­то­лія Гая — «Крап­ля кро­ві на чу­жім зна­ме­ні» та «Від­лун­ня двох воєн», іні­ці­ація від­ро­джен­ня ко­мі­сії НСПУ з вій­сь­ко­во-пат­ріо­тич­ної лі­те­ра­ту­ри, за­пуск се­рії «Біб­ліо­те­ка ук­ра­їн­сько­го во­їна».
Ни­ні цей на­прям ро­бо­ти, з ог­ля­ду на зов­ніш­ню зброй­ну аг­ре­сію, на дум­ку Ана­то­лія Іва­но­ви­ча, на­був ко­ло­саль­ної ва­ги, бо, хай що там ка­жуть, ар­мія без ідео­ло­гії — це озбро­єна бан­да.

Published in Вітальня
П'ятниця, 28 Серпень 2015 12:27

Спадок Арлекіна

20 серп­ня у «Мис­тець­ко­му ар­се­на­лі» від­кри­то ви­став­ку уні­каль­ної при­ват­ної ко­лек­ції ук­ра­їн­сько­го мис­тец­тво­знав­ця і ху­дож­ни­ка Іго­ря Ди­чен­ка (19.12.1946—24.05.2015) — «Ар­ле­кін іде...» In Memoriam. Ігор Ди­чен­ко — ві­до­мий ко­лек­ціо­нер, до­слід­ник твор­чо­сті ви­дат­них ді­ячів ук­ра­їн­ської куль­ту­ри та мис­тец­тва, ор­га­ні­за­тор та учас­ник ви­ста­вок, мис­тець­ких ак­цій.

Одну з виставок із власної колекції, що він традиційно організовував у Києві на День святого Миколая, назвав колись ім’ям Арлекіна — свого улюбленого персонажа commedia dell’arte. Образ Арлекіна, невгамовного фантазера та лицедія, спорідненого з ним духом імпровізації, дещо уособлює непересічну особистість самого Ігоря Диченка, який пішов від нас і водночас залишився в експонованих творах колекції.

Published in Культура
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».