№ 32 (24079)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Квiтень 25, 2017

Шановні читачі! Ви тримаєте в руках 24151-й випуск газети «Демократична Україна», що веде свій родовід від червня 1918 року. На жаль, змушені повідомити про призупинення виходу газети із січня 2017 року через брак коштів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми подолаємо негаразди і незабаром випуск газети буде відновлено. 

Редакційна колегія

До­нець­кий фут­боль­ний клуб «Шах­тар» сьо­го­дні діз­нає­ть­ся про сво­го на­ступ­но­го су­пер­ни­ка — остан­ньо­го на шля­ху до гру­по­во­го тур­ні­ру Лі­ги чем­піо­нів УЄФА. Се­ред мож­ли­вих опо­не­нтів — як не­прос­ті опо­не­нти «Мо­на­ко» чи іта­лій­ський «Ла­ціо», так і фор­маль­но слаб­ші бель­гій­ський «Брюг­ге» чи авст­рій­ський «Ра­під».

Ще два роки тому зустрітися з гірниками міг би й московський ЦСКА, але, враховуючи нинішні відносини між двома країнами, Союз європейських футбольних асоціацій свідомо унеможливлює такі поєдинки, ризиковані з погляду безпеки.

Published in Футбол
П'ятниця, 07 Серпень 2015 14:51

Звичне двовладдя

Піс­ля мат­чів тре­тьо­го ту­ру тур­нір­на таб­ли­ця чем­піо­на­ту Ук­раї­ни з фут­бо­лу у прем’­єр-лі­зі на­бу­ла звич­них об­ри­сів. На пер­ших двох схо­дин­ках із мак­си­маль­ною кіль­кіс­тю на­бра­них очок зно­ву ки­їв­ське «Ди­на­мо» та до­нець­кий «Шах­тар».

У поєдинку проти ужгородської «Говерли», яку фактично можна вважати другою командою київського «Динамо», донецький «Шахтар» здобув впевнену перемогу. При цьому Мірчі Луческу вдалося провести ротацію напередодні матчу-відповіді з «Фенербахче». Поєдинок проходив за повної переваги донеччан, які могли відкривати рахунок уже в стартові хвилини, проте Ферейра влучив у поперечину.

Published in Футбол

Провідний британський фахівець у галузі гігієни Еджі Макензі повідомив виданню The Daily Mail про те, що людина, закриваючи ліжко відразу після пробудження, наражає на небезпеку своє самопочуття і зовнішність, пише Medikforum.
Експерт пояснив, що люди, маючи звичку застеляти своє ліжко відразу після сну, мимоволі створюють сприятливі умови для розмноження пилових кліщів. Ці комахи люблять тепло і вологість, які якраз і зберігає заправлене відразу ліжко. Особливо сприятливе для пилових кліщів середовище створюється у літній час, коли постільна білизна інтенсивно просочується людським потом.

Канадські вчені з Університету Альберти провели дослідження, на підставі яких зробили висновки про те, що пірсинг язика не є безпечним для здоров’я. Медики попереджають молодих людей, що модна прикраса може спричинити серйозні стоматологічні проблеми.
Фахівці визначили, що у людей, які постійно граються з пірсингом у роті, оголюються корені зубів, що призводить у підсумку до втрати кісткової тканини. Під час сну людина стискає зуби, і прикраса на язиці може при цьому зламатися, потрапити у дихальні шляхи і викликати задуху. Пірсинг язика також може викликати пошкодження нерва, кришіння зубів.

П'ятниця, 07 Серпень 2015 14:30

Болить вухо? Надувай кульки... носом

Британські дослідники виявили, що надування гумових кульок носом — це аж ніяк не дитячі пустощі, а ефективний метод лікування одного з найпоширеніших і болісних дитячих вушних захворювань.
Зараз надувні різнокольорові кульки можна побачити хіба що в кафе швидкого харчування та на корпоративних вечірках в офісах. А колись такі кульки були обов’язковим атрибутом двох головних державних свят нашої країни — будь-яка дитина знала, як правильно надути таку кульку, щоб вона стала величезною, але при цьому не лопнула.

КОН­СЕР­ВА­ТИВ­НА ТЕ­РА­ПІЯ ЗА­ХВО­РЮ­ВАНЬ ПЕ­РЕ­ДМІ­ХУ­РО­ВОЇ ЗА­ЛО­ЗИ

За­па­лен­ня пе­ре­дмі­ху­ро­вої за­ло­зи при­во­дить до ка­бі­не­ту уро­ло­га кож­но­го тре­тьо­го чо­ло­ві­ка у ві­ці піс­ля 30 ро­ків. Із ві­ком від­со­ток хво­рих зрос­тає. Ду­же час­то літ­нім па­ці­єн­там до­во­дить­ся чу­ти про­по­зи­цію ме­ди­ків: да­вай­те її ви­да­ли­мо!
Про те, чи зав­жди слід вда­ва­ти­ся до опе­ра­тив­но­го втру­чан­ня при прос­та­ти­ті, і не тіль­ки про це ми по­го­во­ри­ли з фа­хів­цем — док­то­ром ме­дич­них на­ук, про­фе­со­ром, пре­зи­ден­том Асо­ці­ації сек­со­ло­гів й ан­дро­ло­гів Ук­раї­ни Іго­рем Гор­пин­чен­ком.

Ми­ну­ло вже чи­ма­ло ча­су від­то­ді, як Бра­зи­лія на­при­кін­ці 2013 ро­ку при­пи­ни­ла фі­нан­су­ван­ня бі­на­ціо­наль­ної (ук­ра­їн­сько-бра­зиль­ської) ком­па­нії «Ал­кан­та­ра Цик­лон Спейс», яка бу­ла ут­во­ре­на в 2007-му (від­по­від­но до укла­де­но­го в 2003-му між­дер­жав­но­го до­го­во­ру про дов­го­стро­ко­ве спів­ро­біт­ниц­тво що­до ви­ко­рис­тан­ня ра­ке­ти-но­сія «Цик­лон-4» на пус­ко­во­му цен­трі Ал­кан­та­ра) і має фі­нан­су­ва­ти­ся обо­ма сто­ро­на­ми на па­ри­тет­них за­са­дах.

Протягом останніх місяців почали ширитися чутки про те, що нібито Бразилія, мотивуючи свій намір економічними та деякими іншими причинами, взагалі збирається розпочати процес денонсування українсько-бразильського міждержавного договору 2003 року.

Пись­мен­ник Олек­сандр Ба­ку­мен­ко ствер­див­ся у ба­га­тьох жан­рах. Із-під йо­го пе­ра ви­йшло по­над 20 книг по­езії та про­зи.
У спів­ав­тор­стві з ві­до­ми­ми ук­ра­їн­ськи­ми ком­по­зи­то­ра­ми Олек­сандр Ба­ку­мен­ко ство­рив по­над 100 пі­сень, що увій­шли до ре­пер­ту­ару про­від­них ар­тис­тів Ук­раї­ни, ан­самб­лю Зброй­них Сил Ук­раї­ни, ан­самб­лю МНС, арт-сту­дії «Но­ва піс­ня» та ди­тя­чо­го хо­ру Ук­ра­їн­сько­го ра­діо й те­ле­ба­чен­ня.
Пись­мен­ник ба­га­то пра­цює над упо­ряд­ку­ван­ням і ви­дан­ням по­смерт­них книг Дмит­ра Бі­ло­уса, Гри­го­рія Ко­ва­ля, Во­ло­ди­ми­ра Юго­ва, Да­ни­ла Ба­ку­мен­ка.

Published in Вітальня
П'ятниця, 07 Серпень 2015 12:46

Він робив дітей щасливими

16 СЕРП­НЯ — РО­КО­ВИ­НИ СМЕР­ТІ 
ВСЕ­ВО­ЛО­ДА ЗІ­НО­ВІ­ЙО­ВИ­ЧА НЕ­СТАЙ­КА (1930–2014),
УК­РА­ЇН­СЬКО­ГО ДИ­ТЯ­ЧО­ГО ПИСЬ­МЕН­НИ­КА

Все­во­лод Не­стай­ко — один із най­улюб­ле­ні­ших ди­тя­чих пись­мен­ни­ків, на чи­їх книж­ках зрос­та­ло не од­не по­ко­лін­ня. Хто не пам’­ятає слав­но­звіс­них «То­ре­адо­рів з Ва­сю­ків­ки» чи «В Кра­їні Со­няч­них За­йчи­ків»...

Всеволод Зіновійович Нестайко народився 30 січня 1930 року у Бердичеві на Житомирщині в сім’ї службовця. У родині Всеволода існувала цікава легенда, що мама народила його якраз тоді, коли читала Ремарка. Після пологів акушер жартівливо сказав їй: «Фрау! У вас, здається, з’явився письменник!» Цікаво також, що першою його домівкою був будинок по вулиці Пушкіна. Коли його зруйнували, на тому місці з’явився дитсадок. Збіг чи пророцтво?

Published in Духовність

9 СЕРП­НЯ — ПРА­ВО­СЛАВ­НИЙ СВІТ ВША­НО­ВУЄ ПАМ’­ЯТЬ ВЕ­ЛИ­КО­МУ­ЧЕ­НИ­КА ПАН­ТЕ­ЛЕЙ­МО­НА-ЦІ­ЛИ­ТЕ­ЛЯ (305 р.)

Піс­ля Бо­го­ро­ди­ці та Ми­ко­лая Чу­до­твор­ця, ма­буть, тре­тім свя­тим за ша­ну­ван­ням і чис­лом звер­нень за зці­лен­ням ду­ші і ті­ла є свя­тий Пан­те­лей­мон-ці­ли­тель. Са­ме до ньо­го у важ­ку хви­ли­ну, ко­ли спра­ви вже зов­сім кеп­ські і вся на­дія тіль­ки на Бо­га і во­їн­ство Йо­го, звер­таю­ть­ся у мо­лит­вах пра­во­слав­ні ві­ру­ючі.
Біб­лія вчить, що лю­ди­на от­ри­мує те, що про­сить у від­по­від­но­сті зі своєю ві­рою, а ці­ли­те­лем є тіль­ки Сам Гос­подь: «Чо­го ви в мо­лит­ві по­про­си­те з ві­рою, одер­жи­те».

Published in Духовність
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».