№ 48 (24095)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Квiтень 25, 2017

Шановні читачі! Ви тримаєте в руках 24151-й випуск газети «Демократична Україна», що веде свій родовід від червня 1918 року. На жаль, змушені повідомити про призупинення виходу газети із січня 2017 року через брак коштів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми подолаємо негаразди і незабаром випуск газети буде відновлено. 

Редакційна колегія

П'ятниця, 27 Листопад 2015 12:38

«ДИ­НА­МО» повертає собі шанс

Ки­їв­ське «Ди­на­мо» у п’ято­му ту­рі гру­по­во­го тур­ні­ру Лі­ги чем­піо­нів УЄФА по­со­ро­ми­ло скеп­ти­ків, які вже бу­ли го­то­ві від­пра­ви­ти чем­піо­нів Ук­раї­ни до ниж­чо­го за ран­гом тур­ні­ру — Лі­ги Єв­ро­пи. На­то­мість са­ме в цьо­му тур­ні­рі мо­же про­дов­жи­ти ви­сту­пи у 2016 ро­ці до­нець­кий «Шах­тар», який матч із «Ре­алом» у Льво­ві за­вер­шив з іде­єю «втра­че­но все, крім чес­ті».

Єврокубковий тиждень для українських представників розпочався виїзним матчем «Динамо» в Португалії. Місцевий «Порту» перед початком матчу очолював групу G з 10 очками, динамівці мали п’ять балів. Лише перемога в цій грі повертала киян до числа претендентів на вихід до плей-оф у Лізі чемпіонів, будь-який інший результат відправляв «Динамо» до Ліги Європи.

Published in Футбол
П'ятниця, 27 Листопад 2015 12:30

Розминка перед єврокубками

Для лі­де­рів ук­ра­їн­ської фут­боль­ної пер­шо­сті — «Шах­та­ря» та «Ди­на­мо» го­лов­ним зав­дан­ням 15-го ту­ру бу­ло не втра­ти­ти очок у чем­піо­на­ті і не трав­му­ва­ти про­від­них фут­бо­ліс­тів на­пе­ре­до­дні мат­чів у Лі­зі чем­піо­нів. Що во­ни успіш­но і зро­би­ли.

Луцька «Волинь» любить псувати нерви фаворитам, але цього разу була декласована «Шахтарем». І якщо до гри хтось і міг поставити на команду з Луцька, то сам матч усе розклав по полицях. Наставник донеччан Мірча Луческу виставив оптимальний склад. Довго протриматися «Волині» гравці «Шахтаря» не дали. Вже на 19-й хвилині господарі повели в рахунку. Після гарматного прострілу Срни Марлос розстріляв ворота гостей — 1:0.

Published in Футбол
П'ятниця, 27 Листопад 2015 11:56

Пересадка обличчя – це можливо

Американські хірурги провели успішну операцію з пересадки обличчя пожежнику Патріку Хардісону. Постраждалий від опіків чоловік отримав нову шкіру голови, вуха, очі і ніс. За словами хірургів, ця операція — перша у своєму роді, оскільки до теперішнього моменту пересадка шкіри такого масштабу не проводилася.
Донором став 26-річний американець Девід Родбауг, смертельно поранений у велосипедній аварії. 26-годинну операцію, що проводилася в Медичному центрі Нью-Йоркського університету в серпні поточного року, очолював хірург Едуардо Родрігес. Через майже три місяці після операції фахівці підтвердили, що процедура пройшла успішно.

П'ятниця, 27 Листопад 2015 11:53

Будьмо пильними!

1 ГРУД­НЯ — ВСЕ­СВІТ­НІЙ ДЕНЬ БО­РОТЬ­БИ ЗІ СНІ­Дом

Відтоді Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначається щорічно і головна його мета — звернути увагу суспільства на цю проблему.
За даними ООН, поширення епідемії СНІДу у світі в цілому сповільнилося. Протягом останніх 6 років кількість виявлених випадків зараження ВІЛ/СНІДом скоротилася на 20%. Натомість в Україні поряд із країнами Східної Європи і Центральної Азії ступінь поширеності ВІЛ/СНІДу — найвищий, серед дорослого населення він становить 1,1%. Також в Україні зростає кількість ВІЛ-інфікованих жінок. За оцінками експертів, до кінця 2015 року загальна кількість ВІЛ-інфікованих громадян України становитиме від 600 до 820 тисяч.

Зни­жен­ня іму­ні­те­ту піс­ля пе­ре­не­се­них про­студ­них або ві­рус­них за­хво­рю­вань мо­же при­звес­ти до роз­вит­ку пи­ти­рі­азу, або ро­же­во­го ли­шаю. Най­час­ті­ше ця хво­ро­ба вра­жає жі­нок, ніж чо­ло­ві­ків. Ро­же­вий ли­шай зу­стрі­чає­ть­ся в до­рос­лих лю­дей стар­ше 40 ро­ків і в ді­тей, яким біль­ше 10 ро­ків.
Як ви­ни­кає і пе­ре­бі­гає пи­ти­рі­аз? Які ме­то­ди за­сто­со­ву­ють для лі­ку­ван­ня і про­фі­лак­ти­ки цієї хво­ро­би? Про це ми роз­пи­та­ли у фа­хів­ця — кан­ди­да­та ме­дич­них на­ук Га­ли­ни Гір­ник.

Ко­рес­пон­дент «Де­мо­кра­тич­ної Ук­раї­ни» по­бу­вав на не­що­дав­но про­ве­де­но­му в Ки­єві дво­ден­но­му між­на­род­но­му на­уко­во-прак­тич­но­му се­мі­на­рі, ор­га­ні­зо­ва­но­му з іні­ці­ати­ви кіль­кох струк­тур Ук­раї­ни та Єв­ро­пей­сько­го Со­юзу (зок­ре­ма, Єв­ро­пей­ської ко­мі­сії) й при­свя­че­но­му об­го­во­рен­ню ак­ту­аль­них пер­спек­тив зон­ду­ван­ня зе­мель сіль­сько­гос­по­дар­сько­го при­зна­чен­ня з ме­тою мо­ні­то­рин­гу їх­ньо­го ста­ну та оцін­ки вро­жай­но­сті.

У цьому форумі взяли участь і фахівці ще з восьми країн Європи — Австрії, Білорусі, Італії, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Туреччини, Угорщини, а також з Європейського космічного агентства (ЕSА) і представництв Організації Об’єднаних Націй та Світового банку.

Наш спів­роз­мов­ник Бог­дан Жол­дак — ав­тор чис­лен­них кни­жок у різ­них жан­рах. Пуб­лі­ку­вав­ся в Хор­ва­тії, США, Ка­на­ді, Ні­меч­чи­ні та Япо­нії. Пе­ре­мо­жець та ла­уре­ат лі­те­ра­тур­них, те­ат­раль­них, кі­но- і те­ле­ві­зій­них фес­ти­ва­лів.
Бог­дан Жол­дак усе жит­тя плід­но роз­по­ро­шує­ть­ся — то як кі­но­сце­на­рист і ор­га­ні­за­тор кі­но­сту­дії, то як ра­діо- і те­ле­ве­ду­чий, то як про­за­їк і дра­ма­тург, то як ви­кла­дач і на­віть один із твор­ців но­вої ви­щої осві­ти — Ін­сти­ту­ту ек­ран­них мис­тецтв ім. І. К. Кар­пен­ка-Ка­ро­го.
На­ша роз­мо­ва — про здо­бут­ки та пе­ре­по­ни на твор­чих те­ри­то­рі­ях.

Published in Вітальня

На­ціо­наль­ний куль­тур­но-мис­тець­кий та му­зей­ний ком­плекс «Мис­тець­кий Ар­се­нал» за­про­шує від­ві­да­ти екс­кур­сій­ний тур «Мис­тець­кий Ар­се­нал». За лаш­тун­ка­ми. Іс­то­рія. Сьо­го­ден­ня. Май­бут­нє», по­ві­дом­ляє i-pro.kiev.ua.
Екскурсії розпочинаються тією частиною території Арсеналу, яка зазвичай прихована від відвідувачів. Під час екскурсій усі охочі матимуть змогу дізнатися цікаві факти з історії Старого Арсеналу й оповите легендами давнє минуле будівлі та місцевості навколо неї.
У рамках екскурсійного маршруту відвідувачі матимуть змогу побачити внутрішній двір — місце, де на межі XVІ та XVIІ століть виник Печерський Вознесенський дівочий монастир, ігуменею якого впродовж 25 років була Марія Магдалина Мазепина, мати славетного гетьмана.

Published in Культура

2016-го ко­лек­ції На­ціо­наль­но­го му­зею іс­то­рії Ук­раї­ни ста­нуть до­ступ­ні в Ін­тер­не­ті. Про це під час прес-кон­фе­рен­ції роз­по­ві­ла ге­не­раль­ний ди­рек­тор за­кла­ду Те­тя­на Сос­нов­ська, по­ві­дом­ляє Укр­ін­форм.
«Наступного року ми розпочнемо оцифрування нашої фондової колекції, її візуалізацію і представлення в інформаційному просторі», — сказала вона.
Як зазначила директор музею, на сайті будуть розміщені фото експонатів та загальна інформація.

Published in Культура

У но­вій сто­лич­ній га­ле­реї «Ду­кат» від­кри­ла­ся ви­став­ка «Той, що йде за Сон­цем», по­ві­дом­ляє i-pro.kiev.ua. До неї увій­шли ро­бо­ти ле­ген­дар­но­го ки­їв­сько­го мит­ця Ана­то­лія Ли­ма­рє­ва. В екс­по­зи­ції, що має рет­рос­пек­тив­ний ха­рак­тер, пред­став­ле­но по­над 30 ро­біт кін­ця 1950-х — по­чат­ку 1980-х ро­ків із зі­бран­ня сім’ї ху­дож­ни­ка.
Роботи одного з найяскравіших митців покоління 1960–1970-х украй рідко виставлялися на огляд широкого загалу. За життя не відбулося жодної персональної виставки Лимарєва та й надалі їх пройшло всього дві: остання — у 1999 році.
Ім’я Анатолія Лимарєва добре відоме серед художників та мистецтвознавців, але постать геніального митця залишається маловідомою в контексті українського мистецтва другої половини ХХ століття.

Published in Культура
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».