№ 47 (24094)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Квiтень 24, 2017

Шановні читачі! Ви тримаєте в руках 24151-й випуск газети «Демократична Україна», що веде свій родовід від червня 1918 року. На жаль, змушені повідомити про призупинення виходу газети із січня 2017 року через брак коштів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми подолаємо негаразди і незабаром випуск газети буде відновлено. 

Редакційна колегія

П'ятниця, 20 Листопад 2015 11:50

Спорт і допінг: боротьба триває

Спортс­ме­нів-лег­ко­ат­ле­тів із Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції, як і прог­но­зу­ва­ло­ся, від­сто­ро­ни­ли від усіх зма­гань Між­на­род­ної фе­де­ра­ції лег­кої ат­ле­ти­ки (IAAF). Рі­шен­ня Ра­ди IAAF по­в’яза­но з до­пін­го­вим скан­да­лом, роз­слі­ду­ван­ням яко­го за­йма­ла­ся не­за­леж­на ко­мі­сія Все­світ­ньо­го ан­ти­до­пін­го­во­го агент­ства.

Росіяни не зможуть взяти участь у літній Олімпіаді-2016, якщо цю дискваліфікацію доти не знімуть, як і в інших легкоатлетичних змаганнях під егідою цієї міжнародної асоціації. За відсторонення проголосували 22 з 24 членів Ради, проти — всього один. Член Ради IAAF генеральний секретар Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА) Михайло Бутов у голосуванні не брав участі.

Збір­на Ук­раї­ни з фут­бо­лу впер­ше в іс­то­рії влас­ни­ми си­ла­ми по­до­ла­ла плей-оф і ви­йшла до фі­наль­ної час­ти­ни чем­піо­на­ту Єв­ро­пи. Це ста­ло­ся у прин­ци­по­во­му про­ти­сто­ян­ні — 16 ро­ків то­му у зу­стрі­чах зі збір­ною Сло­ве­нії коман­да на чо­лі з Ан­дрі­єм Шев­чен­ком та Сер­гі­єм Реб­ро­вим втра­ти­ла шанс зі­гра­ти на Єв­ро-2000. Те­пер ко­лек­тив, лі­де­ра­ми яко­го є Єв­ген Ко­ноп­ля­нка та Ан­дрій Яр­мо­лен­ко, сло­вен­ський бар’­єр узяв, хо­ча без нер­вів і ва­лі­до­лу для вбо­лі­валь­ни­ків не обій­шло­ся й цьо­го ра­зу.

І досі прихильники збірної України з болем згадують давню поразку «синьо-жовтих» — просто перед очима стоїть найгірша, мабуть, помилка голкіпера Олександра Шовковського за всю кар’єру і блискавична й точна реакція Міленко Ачімовича на необачно залишені ворота.

Published in Футбол

Ни­ні все біль­ше лю­дей, які зму­ше­ні пе­ре­мі­ща­ти­ся на віз­ках, ви­би­раю­ть­ся з чо­ти­рьох стін сво­їх осель у світ. Су­час­не су­спіль­ство стає все більш від­кри­тим і до­ступ­ним. Гас­ло «Ук­раї­на — це Єв­ро­па» хоч і по­віль­но, але все ж та­ки по­сту­по­во на­пов­ню­єть­ся ре­аль­ним зміс­том.
У Єв­ро­пі та США лю­ди на віз­ках — зви­чай­на кар­ти­на. Їх мож­на по­ба­чи­ти скрізь — у су­пер­мар­ке­тах, біб­ліо­те­ках, пар­ках, спор­тив­них ком­плек­сах... Во­ни спіл­кую­ть­ся і на­со­ло­джую­ть­ся жит­тям на­рів­ні з усі­ма. Спо­ді­ва­ємо­ся, що ско­ро так бу­де і в Ук­раї­ні, хо­ча ще ду­же ба­га­то сте­рео­ти­пів тре­ба по­до­ла­ти.

П'ятниця, 20 Листопад 2015 11:22

Поліомєліт: бедьте пильні!

За­хво­рю­ван­ня, яке дав­но по­до­ла­ли у на­шій кра­їні, не­що­дав­но зно­ву за­яви­ло про се­бе. Кіль­ка мі­ся­ців то­му МОЗ от­ри­мав із же­нев­ської ла­бо­ра­то­рії ВО­ОЗ під­твер­джен­ня двох ви­пад­ків за­хво­рю­ван­ня на по­лі­омі­єліт у За­кар­пат­ській об­лас­ті. На мо­мент ви­яв­лен­ня па­ра­лі­чу од­ній ди­ти­ні бу­ло чо­ти­ри ро­ки, ін­шій — 10 мі­ся­ців. Обид­ві ди­ти­ни не бу­ли вак­ци­но­ва­ні від по­лі­омі­єлі­ту.
Не ми­ну­ло й трьох тиж­нів піс­ля цієї по­дії, як в Ук­раї­ні по­ча­ла­ся до­дат­ко­ва вак­ци­на­ція од­но­час­но по всій кра­їні, і від­бу­ває­ть­ся во­на тіль­ки у ме­дич­них ус­та­но­вах, де є ста­ціо­нар­ні або мо­біль­ні вак­ци­наль­ні ка­бі­не­ти.
Зда­ва­ло­ся б, під­став для три­во­ги не­має, але во­ро­га все ж має­мо зна­ти в об­лич­чя. А то­му ми звер­ну­ли­ся за роз’­яс­нен­ня­ми до фа­хів­ця — кан­ди­да­та ме­дич­них на­ук, до­цен­та Ні­ни Олій­ник.

Столичні медики б’ють на сполох — за їхніми даними, в Києві почастішали випадки гепатиту А. За останні 8 років ці показники захворюваності вважаються найвищими. Як повідомила СЕС м. Київ, торік кияни в аналогічний період року хворіли значно менше: 263 випадки порівняно із 367.
Головлікар Київської СЕС Олег Рубан заявив, що показник гепатиту А в столиці перевищив показник захворюваності по країні у 2,3 разу лише за 9 місяців. Подібна ситуація була зафіксована у 2006 році. Незважаючи на загрозливу, здавалося б, статистику, медики запевняють, що такі підйоми захворюваності є звичними, оскільки будь-який епідемічний процес — циклічний.

У людей у стані депресії або в здорових людей у пригніченому настрої з’являються тривожні думки, які довше утримуються людиною в голові і більше обмірковуються. Такі думки перешкоджають запам’ятовуванню та утримуванню в пам’яті корисної інформації, заявив автор дослідження доктор Барт Ріпма.
Після тестування, проведеного за участю 30 студентів із симптомами депресії і 45 студентів з нормальним психічним станом, виявилося, що люди з пригніченим настроєм не могли згадати інформацію, надану в тесті для запам’ятовування. Фахівці пояснюють це тим, що в людини є фіксований обсяг інформації, який вона може утримувати в пам’яті певний період часу.

Навіть знаючи про те, яка кількість калорій міститься у порції їжі, відвідувачі ресторанів швидкого харчування не зменшують свого раціону.
Про це розповіли дослідники Університету Лангон та Нью-Йоркської вищої школи державної служби.
З 2008 року ресторани швидкого харчування у Нью-Йорку розміщують інформацію про калорійність раціону в меню. До грудня 2016 року в США планується реалізувати подібне інформування в меню кожного ресторану чи кафе незалежно від штату.
Однак у результаті опитування понад 8 тисяч осіб виявилося, що інформація про калорійність їжі спонукала людей з’їдати менше лише ненадовго.

П'ятниця, 20 Листопад 2015 11:07

Ангіна: наскільки вона небезпечна?

Поч­не­мо з то­го, що близь­ко 50% усь­ого на­шо­го на­се­лен­ня зна­ють про ан­гі­ну не з тео­рії, а з осо­бис­то­го до­сві­ду, тоб­то на ан­гі­ну хво­рі­ли. Мож­ли­ві за­пе­ре­чен­ня, мов­ляв, ста­тис­ти­ка не сум­на, а над­то опти­міс­тич­на і не­прав­ди­ва, ос­кіль­ки чер­во­не гор­ло, яке бо­лить, ра­но чи піз­но бу­ває у всіх.
Од­нак фа­хів­ці у від­по­відь на та­кі за­пе­ре­чен­ня за­зна­ча­ють: 99% на­се­лен­ня по­нят­тя не ма­ють, що та­ке ан­гі­на, то­му спе­ре­ча­ти­ся не бу­де­мо, а спро­бу­ємо з’ясу­ва­ти. У цьо­му до­по­мо­же нам фа­хі­вець — кан­ди­дат ме­дич­них на­ук, до­цент Ан­дрій Ци­мар.

— Що таке мигдалини — знають усі. Достатньо підійти до дзеркала і широко відкрити рота. У глибині порожнини за дужками, що обмежують вхід у глотку, містяться напівкруглі утворення — мигдалини. Вони складаються з лімфоїдної тканини і є одним із головних органів лімфоїдної системи, беруть участь у виробленні імунітету і дуже часто запалюються.

26 ЛИСТОПАДА — 90 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ОПАНАСА ІВАНОВИЧА ЗАЛИВАХИ (1925–2007), УКРАЇНСЬКОГО ЖИВОПИСЦЯ, ВІДОМОГО ПРАВОЗАХИСНИКА-ШІСТДЕСЯТНИКА

На­ро­див­ся він на Хар­ків­щи­ні 26 лис­то­па­да 1925 ро­ку. Го­лод­но­го 1933 ро­ку сім’ї вда­ло­ся ви­їха­ти з Ук­раї­ни на Да­ле­кий Схід.
Про ті ро­ки Опа­нас Іва­но­вич зга­ду­вав так: «При­га­дую глей, чер­во­няс­тий, зер­нис­тий, він під­ко­рив­ся кож­но­му мо­єму до­то­рко­ві — м’який і теп­лий... і пер­ше, що я хо­тів злі­пи­ти, — це люд­ську под­обу, і щоб во­на бу­ла схо­жа до мо­го бать­ка, яко­го ме­ні так бра­ку­ва­ло і яко­го си­лу­вав­ся при­га­да­ти. Я злі­пив йо­го, а ко­ли ма­ти взя­ла ме­не за ру­ку й по­ве­ла на по­ба­чен­ня з бать­ком (він то­ді си­дів у ДО­ПРі), я взяв і свій злі­пок із со­бою, щоб по­ка­за­ти бать­ко­ві і щоб са­мо­му пе­ре­ко­на­ти­ся, що по­діб­ний. Бать­ко по­тра­пив під го­рез­віс­ну чист­ку за те, ма­буть, що слу­жив у цар­ській ар­мії на Кав­ка­зі, де був три­чі на­го­род­же­ний «Ге­ор­гі­єм». Зго­дом йо­го ви­пус­ти­ли на во­лю.

Published in Культура
П'ятниця, 20 Листопад 2015 10:59

Три погляди з трьох сторін

Життя біля моря, навіть якщо доля потім звертає у бік континенту, завжди залишає відбиток на уяві митця. Підтвердженням цьому покликана стати виставка «Три сторони» у залах київського Будинку художника.
Експозиційний простір надано роботам трьох молодих авторів — Катерини Спіртус, Антона Гудзікевича та Михайла Томасика. Їх батьківщиною є Крим, хоча нині кожен із них мешкає поза півостровом. Тим не менш у полотнах художників так чи інакше знаходять відображення теми, пов’язані із сонцем і морем, які вони інтерпретують відповідно до своєї творчої манери.
Усі три сторони, тобто троє митців, продовжують зосереджуватися на вічних темах і наближувати глядача до невигадливих життєвих істин, втілюючи їх чи то у статичних мариністичних пейзажах Катерини Спіртус та Антона Гудзікевича, чи у динамічно-алегоричних сюжетах Михайла Томасика.

Published in Культура
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».