№ 45 (24092)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Квiтень 28, 2017

Шановні читачі! Ви тримаєте в руках 24151-й випуск газети «Демократична Україна», що веде свій родовід від червня 1918 року. На жаль, змушені повідомити про призупинення виходу газети із січня 2017 року через брак коштів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми подолаємо негаразди і незабаром випуск газети буде відновлено. 

Редакційна колегія

П'ятниця, 06 Листопад 2015 19:37

Лідери підтверджують клас

Лі­де­ри чем­піо­на­ту Ук­раї­ни з фут­бо­лу — ки­їв­ське «Ди­на­мо» та до­нець­кий «Шах­тар» про­дов­жу­ють пе­ре­ма­га­ти і від­ри­ва­ти­ся від кон­ку­рен­тів. Мат­чі 13-го ту­ру кар­ти­ни не змі­ни­ли. Від­мін­ність ли­ше од­на — ки­яни за­би­ли у во­ро­та сво­го су­пер­ни­ка два м’ячі, а до­неч­ча­ни вчи­ни­ли справж­ній розг­ром од­но­му з пре­тен­ден­тів на зо­ло­ті на­го­ро­ди.

В останні роки луганська «Зоря» є міцним горішком для фаворитів. Підопічні Юрія Вернидуба неодноразово відбирали очки у «Дніпра», «Шахтаря» та «Динамо». Тож матч із донеччанами, який проходив у Запоріжжі, обіцяв подарувати вболівальникам цікавий сюжет. І початок зустрічі лише підтвердив ці очікування.

Published in Футбол

З різ­ним на­стро­єм про­ве­ли чет­вер­тий тур гру­по­во­го тур­ні­ру Лі­ги чем­піо­нів УЄФА ук­ра­їн­ські гран­ди. До­нець­кий «Шах­тар» у Льво­ві до­вів ви­пад­ко­вість не­вда­чі в по­пе­ред­ньо­му мат­чі у Шве­ції і здо­був пер­шу пе­ре­мо­гу на цій ста­дії зма­ган­ня. А от ди­на­мів­ці Ки­єва у Лон­до­ні впер­ше в се­зо­ні на між­на­род­ній аре­ні про­гра­ли і гра­нич­но ус­клад­ни­ли со­бі зав­дан­ня ви­хо­ду до на­ступ­но­го ета­пу го­лов­но­го клуб­но­го тур­ні­ру кон­ти­нен­ту.

Виправляти турнірне становище гірників Мірча Луческу покликав голкіпера Каніболоцького, захисників Азеведо, Ракицького, Кучера та Срну, хавбеків Степаненка, Фреда (його на 68-й хвилині замінив Тайсон), Бернарда (замість нього на полі з’явився на 75-й хвилині Коваленко), Алекса Тейшейру, Марлоса та єдиного номінального нападника Гладкого (а в перерві замість автора першого гола вийшов Едуардо).

Published in Футбол

За да­ни­ми ВО­ОЗ, Ук­раї­на по­сі­дає пер­ше міс­це в Єв­ро­пі за тем­па­ми по­ши­рен­ня цієї ін­фек­ції. У на­шій кра­їні ге­па­ти­том С ін­фі­ко­ва­но по­над міль­йон осіб, що ста­но­вить 3% від за­галь­ної кіль­ко­сті на­се­лен­ня.
На дум­ку фа­хів­ців, ге­па­тит С вель­ми під­ступ­на шту­ка, тож не­ви­пад­ко­во йо­му да­ли ще од­ну стра­хіт­ли­ву на­зву — «лас­ка­вий убив­ця». Та ця не­без­печ­на хво­ро­ба пе­чін­ки най­час­ті­ше не дає про се­бе зна­ти до най­кри­тич­ні­ших ста­нів.
Ге­па­тит С має ві­рус­ний ха­рак­тер, са­ме цим по­си­лює­ть­ся йо­го не­без­пе­ка як для хво­ро­го, так і для ото­чу­ючих. Час­то від­но­сять йо­го до не­ви­лі­ков­них хво­роб, що й по­ро­джує стра­хи та за­пи­тан­ня: «Чи по­тріб­на пов­на ізо­ля­ція хво­ро­го?», «Скіль­ки жи­вуть хво­рі на ге­па­тит С?» то­що.

П'ятниця, 06 Листопад 2015 19:04

Як гартують сталь

По­між но­ва­цій, кот­рі на­че сніж­ний ком по­ча­ли на­ро­джу­ва­ти­ся під впли­вом ей­фо­рії від здо­бу­тої не­за­леж­но­сті, в Ук­раї­ні не ми­ну­ло­ся й без пе­ріо­ду, ко­ли про вій­сь­ко­во-пат­ріо­тич­не ви­хо­ван­ня мо­ло­ді во­ла­ли не зга­ду­ва­ти. Мов­ляв, це — ру­ди­мент ра­дян­ської сис­те­ми, яку у віль­ній Ук­раї­ні де­мо­нту­ва­ли раз і на­зав­жди. Ува­гу зо­се­ре­ди­ли ли­ше на по­си­лен­ні пат­ріо­тич­но­го ви­хо­ван­ня ук­ра­їн­ської мо­ло­ді, а от до­при­зов­ну під­го­тов­ку в шко­лах, на­вчан­ня на вій­сь­ко­вих ка­фед­рах ви­щих на­вчаль­них за­кла­дів то­що згор­та­ли швид­ки­ми тем­па­ми.
Про­тве­ре­зін­ня прий­шло че­рез ба­га­то ро­ків, де­кіль­ка не­вда­лих опе­ра­цій на­ших по­га­но на­вче­них та ос­на­ще­них військ у зо­ні АТО, проб­леми з мо­бі­лі­за­цією, чис­лен­ні фак­ти де­зер­тир­ства та ухи­лянь від при­зо­ву. Доб­ре, що дер­жа­ву під­стра­ху­ва­ли ен­ту­зі­ас­ти, які не при­пи­ня­ли ро­бо­ти з під­го­тов­ки мо­ло­ді до служ­би в ар­мії...

Published in Рiзне

Наш спів­роз­мов­ник — Бог­дан Су­шин­ський: пись­мен­ник, на­уко­вець, гро­мад­ський ді­яч. Іс­то­рик та ідео­лог су­час­но­го ук­ра­їн­сько­го ко­зац­тва. Ака­де­мік Між­на­род­ної ака­де­мії на­ук, осві­ти, про­мис­ло­во­сті та мис­тецтв (при ЮНЕС­КО, США). Йо­го тво­ри пе­ре­кла­да­ли сім­над­цять­ма мо­ва­ми сві­ту. Від­зна­чає­ть­ся ди­во­виж­ною пра­це­здат­ніс­тю і плід­ніс­тю: опуб­лі­ку­вав май­же 180 кни­жок, зок­ре­ма на­уко­вих мо­но­гра­фій, іс­то­рич­них, при­год­ниць­ко-аван­тюр­них і фан­тас­тич­них ро­ма­нів, тво­рів для ді­тей.

За видатний внесок у розвиток вітчизняної і світової культури Б. Сушинський відзначений Американським біографічним інститутом золотою американською медаллю честі. Нині він — офіційний радник цього Інституту.

Published in Вітальня

Не­зви­чай­ність її по­ля­гає в то­му, що кра­су­ні-жін­ки, на пле­чі яких ви­па­ла ду­же не­лег­ка до­ля ви­хо­ву­ва­ти ді­тей з ін­ва­лід­ніс­тю, ви­му­ше­ні у цей не­лег­кий час за­без­пе­чу­ва­ти їх усім не­об­хід­ним са­мо­туж­ки.

На жаль, усі ми звикли до того, що проблеми, які існують у подібних сім’ях, фокусуються переважно на дитині, а мати, яка її виховує, опиняється в тіні, так би мовити, за кадром. Утім, кожна мати такої дитини не тільки опікун, вона ще й жінка, яка хоче бути чарівною і привабливою.
Ідею проекту реалізували фотохудожники Юлія Докторова та Ольга Грінблат, а також візажист-стиліст Юлія Королевич. За словами організаторів, спочатку ідея вважалася нездійсненною мрією, бо на все треба гроші, а їх саме не було. Однак виявилося, що у добрих справах гроші не головне — завжди знайдуться люди, які зможуть допомогти.

Published in Культура

«Гран-прі 45-го Київського міжнародного фестивалю «Молодість» та грошовим сертифікатом на суму 10000 доларів США нагородили фільм «Принцеса», режисер Талі Шалом-Езер (Ізраїль). Переможець міжнародного повнометражного конкурсу — фільм «Пікадеро», режисер Бен Шeррок (Великобританія, Іспанія), — отримав приз та грошовий сертифікат на 1250 доларів США. Ще один переможець повнометражного конкурсу — фільм «Ішканул», режисер Хайро Бустаманте (Гватемала, Франція), — отримав приз та грошовий сертифікат на 1250 доларів США.
Найкращим фільмом міжнародного короткометражного конкурсу став «Мізинець», режисер Томаш Чіхонь (Польща). Його нагородили грошовим сертифікатом на суму 2500 доларів США», — йдеться на сайті фестивалю.

Published in Культура
П'ятниця, 06 Листопад 2015 18:35

Вистава про війну

Ще не так дав­но по­дії Дру­гої сві­то­вої вій­ни зда­ва­ли­ся нам чи­мось да­ле­ким, що ні­яким чи­ном не мо­же нас сто­су­ва­ти­ся. Мир сприй­мав­ся як щось звич­не і ні­хто на­віть не міг уяви­ти, що ще мо­же при­йти вій­на. А лі­те­ра­ту­ра про ті ча­си мог­ла ви­кли­ка­ти ли­ше іс­то­рич­ний ін­те­рес.

Нині український глядач уже зовсім по-іншому сприймає ту добу. А одна з нових вистав Київського академічного драматичного театру на Подолі «Вічно живі» наче створена за сучасною драматургією. Хоча насправді однойменний твір Віктора Розова був написаний ще у 1943 році.

Published in Культура

ОКУ­ПУ­ВАВ­ШИ СТО­ЛИ­ЦЮ УК­РАЇ­НИ, ГІТ­ЛЕ­РІВ­ЦІ ЗНИ­ЩИ­ЛИ І ВИ­ВЕЗ­ЛИ ДО НІ­МЕЧ­ЧИ­НИ ДЕ­СЯТ­КИ ТИ­СЯЧ ЛЮ­ДЕЙ

6 ЛИС­ТО­ПА­ДА — ДЕНЬ ВИЗ­ВО­ЛЕН­НЯ КИ­ЄВА

В іс­то­рію вій­сь­ко­во­го мис­тец­тва обо­ро­на Ки­єва увій­шла як од­на з най­не­вда­лі­ших опе­ра­цій Дру­гої сві­то­вої вій­ни: в бо­ях за міс­то за­ги­ну­ли сот­ні ти­сяч чер­во­но­ар­мій­ців, а в по­лон по­тра­пи­ли по­над 600 ти­сяч бій­ців і коман­ди­рів. Але са­ме тут, на бе­ре­гах Дніп­ра, гіт­ле­рів­ська ор­да, втра­тив­ши май­же 100 ти­сяч сол­да­тів, при­зу­пи­ни­ла своє стрім­ке про­су­ван­ня на схід. На­чаль­ник Ге­не­раль­но­го шта­бу су­хо­пут­них військ Ні­меч­чи­ни ге­не­рал Фрід­ріх Галь­дер у сво­єму що­ден­ни­ку запи­сав:
«10 серп­ня 1941 р. ...коман­ду­ван­ня гру­пи ар­мій «Пів­день» від­да­ло на­каз про тим­ча­со­ве при­пи­нен­ня на­сту­пу на Ки­їв і про пе­ре­хід до обо­ро­ни 6-ї ар­мії...»

Published in Пам'ять

Во­їни-за­ліз­нич­ни­ки, які слу­жать у скла­ді Дер­жав­ної спе­ці­аль­ної служ­би транс­пор­ту Мі­ніс­тер­ства ін­фра­струк­ту­ри Ук­раї­ни, не звіль­ня­ли оку­по­ва­них міст Дон­ба­су, не сто­ять на блок­пос­тах. На їх озбро­єн­ні не­має тан­ків, ар­ти­ле­рії. Але во­ни теж ви­ко­ну­ють важ­ли­ві зав­дан­ня, від­сто­юючи те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність на­шої кра­їни. А пер­ше бо­йо­ве хре­щен­ня от­ри­ма­ли у квіт­ні ми­ну­ло­го ро­ку, взяв­ши під охо­ро­ну стра­те­гіч­но важ­ли­ві мос­ти та ін­ші об’­єк­ти ін­фра­струк­ту­ри ре­гіо­ну.

— Розмінування залізничних об’єктів у районі Слов’янська та околиць стало одним із перших наших завдань, — розповідає голова адміністрації ДССТ генерал-лейтенант Микола Мальков. — Сапери крок за кроком, метр за метром пройшли сотні кілометрів доріг, десятки мостів, естакад, залізничних станцій, переїздів та прилеглих до залізниці територій. Працювати доводилося у надважких умовах.

Published in Військо
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».