№ 24 (24071)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Квiтень 28, 2017

Шановні читачі! Ви тримаєте в руках 24151-й випуск газети «Демократична Україна», що веде свій родовід від червня 1918 року. На жаль, змушені повідомити про призупинення виходу газети із січня 2017 року через брак коштів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми подолаємо негаразди і незабаром випуск газети буде відновлено. 

Редакційна колегія

П'ятниця, 12 Червень 2015 13:45

Прогнозований тріумф «БАРСИ»

Минулих вихідних на полі «Олімпіаштадіон» у Берліні відбувся фінальний поєдинок футбольної Ліги чемпіонів. В очному протистоянні найпочесніший трофей клубного футболу Старого Світу розіграли італійський «Ювентус» та іспанська «Барселона».
Уже на четвертій хвилині цієї зустрічі глядачі стали свідками взяття воріт. Оборона «Ювентуса» припустилася помилки, і Андрес Іньєста з Іваном Ракітічем організували результативну атаку. Іспанець пасом відрізав Андреа Барцальї, а хорват з вільної зони розстріляв ворота Буффона. Пропустивши на старті матчу, «Ювентус» почав шукати шляхи виходу із ситуації. У першу чергу, туринці заспокоїли гру, а потім почали методично підбирати ключі до воріт суперника.

Published in Футбол
П'ятниця, 12 Червень 2015 12:40

Золотий дубль «ДИНАМО»

Фі­наль­ний матч Куб­ка Ук­раї­ни між ки­їв­ським «Ди­на­мо» та до­нець­ким «Шах­та­рем» уві­йде в іс­то­рію віт­чиз­ня­но­го фут­бо­лу, при­най­мні, з двох при­чин. По-пер­ше — це най­піз­ні­ший фі­нал в ук­ра­їн­ській іс­то­рії. До­сі ще ні­ко­ли ви­рі­шаль­ні по­єдин­ки за Ку­бок не про­во­ди­ли­ся піс­ля за­вер­шен­ня чем­піо­на­ту. А по-дру­ге, те, що влаш­ту­ва­ли вбо­лі­валь­ни­ки піс­ля гри, ще дов­го зга­ду­ва­ти­ме не од­не по­ко­лін­ня фа­на­тів.

На правах господаря динамівці спробували з перших хвилин захопити ініціативу. Першу гостру ситуацію кияни створили після того, як Ярмоленко, змістившись ближче до центру, віддав передачу на Велозу. Мігел на швидкості накрутив двох суперників і пробив метрів з 25-ти — над поперечиною. «Гірники» відповіли теж небезпечною атакою.

Published in Футбол
П'ятниця, 12 Червень 2015 11:37

КАВА ПРОДОВЖУЄ ЖИТТЯ

Одна-дві філіжанки кави на день знижують ризик смерті більш ніж на 15 відсотків у людей середнього та похилого віку. Про це йдеться у доповіді, опублікованій Національним онкологічним центром Японії.
Фахівці провели масштабне дослідження, в якому взяли участь понад 90 тисяч людей у віці від 40 до 69 років. Респондентам пропонувалося заповнити анкети, що стосуються їхнього щоденного раціону. Співробітники онкологічного центру порівняли отриману інформацію з даними про смертність протягом останніх 19 років і дійшли висновку, що у тих, хто щодня випиває 1–2 чашки кави, ризик померти найближчим часом знижується на 15%. При цьому серед людей, котрі випивають по 3–4 чашки на добу, цей показник зменшується на 24 відсотки.

Науковці зі Сполучених Штатів запропонували простий експрес-метод для перевірки зору в неписьменних. Утім, лікарям-офтальмологам він не подобається...
Кілька років тому американські вчені з Массачусетського технологічного інституту створили за допомогою комп’ютера «гібридний» портрет, який, на їхню думку, можна використовувати для швидкої перевірки гостроти зору.
Для цього достатньо по черзі подивитися кожним оком на зображення — людина, яка володіє нормальним зором, побачить портрет великого фізика Альберта Ейнштейна, а при поганому — замість творця теорії відносності проступить фото красуні з трагічною долею — знаменитої американської кіноактриси Мерилін Монро.

Вес­на і лі­то — час се­зон­них алер­гіч­них ри­ні­тів, або ри­но­кон’­юнк­ти­ві­тів (пол­лі­но­зів), які ви­кли­кає пи­лок кві­ту­чих рос­лин. По­лі­ноз — за­хво­рю­ван­ня, що здав­на ві­до­ме в на­ро­ді як сін­на ли­хо­ман­ка. За да­ни­ми ВО­ОЗ, від цих проб­лем у сві­ті по­тер­па­ють близь­ко 10 від­сот­ків лю­дей, тож не­склад­но уяви­ти, скіль­ки на­ших зем­ля­ків від­чу­ва­ють дис­ком­форт у цей пе­рі­од ро­ку.
Про сін­ну ли­хо­ман­ку та шля­хи її по­до­лан­ня ми по­про­си­ли роз­по­віс­ти алер­го­ло­га — док­то­ра ме­дич­них на­ук Ін­ну Го­гун­ську.

У Льво­ві від­бу­ла­ся VIII Між­на­род­на на­уко­во-прак­тич­на кон­фе­рен­ція «Не­тра­ди­цій­ні і по­но­влю­ва­ні дже­ре­ла енер­гії як аль­тер­на­тив­ні пер­вин­ним дже­ре­лам енер­гії в ре­гіо­ні». Під час кон­фе­рен­ції фа­хів­ці роз­гля­да­ли еко­ло­гіч­ні пи­тан­ня, в то­му чис­лі важ­ли­вість віт­ро­енер­ге­ти­ки, енер­го­ощад­ли­во­сті, біо­ма­си.

ГЕОТЕРМАЛЬНА ЕНЕРГІЯ
«До відновлюваних і нетрадиційних джерел тепла належить теплота земних надр. Як відомо, в надрах Землі температура з глибиною зростає. До геотермальних енергетичних ресурсів слід віднести ту частину теплової енергії, яка може бути вилучена з гірського породного масиву в певному глибинному інтервалі за сучасних технічних можливостей. Геотермічні джерела тепла використовуються для вироблення електроенергії, опалення, гарячого водопостачання в багатьох державах світу.

Published in Екологія

Наш спів­роз­мов­ник — Ми­хай­ло Си­дор­жев­ський, го­ло­ва На­ціо­наль­ної спіл­ки пись­мен­ни­ків Ук­раї­ни, по­ет, пуб­лі­цист, крає­зна­вець і гро­мад­ський ді­яч.
По­ка­зо­вим є йо­го твор­чий шлях як ре­дак­то­ра, адже він очо­лю­вав га­зе­ти з вель­ми ха­рак­тер­ни­ми на­зва­ми — «Віль­не сло­во», «Са­мо­стій­на Ук­раї­на», «Ук­ра­їн­ське сло­во», «Книж­ко­вий ог­ляд», «На­ція і дер­жа­ва», «Лі­те­ра­тур­на Ук­раї­на». З «Лі­те­ра­тур­ної Ук­раї­ни» він звіль­нив­ся че­рез кон­флікт з очіль­ни­ком НСПУ Во­ло­ди­ми­ром Яво­рів­ським, та 9 жовт­ня 2009 р. по­ба­чив світ пер­ший но­мер но­вої «Ук­ра­їн­ської лі­те­ра­тур­ної га­зе­ти», за­сно­ва­ної та очо­лю­ва­ної Ми­хай­лом Си­дор­жев­ським.
З 2012 ро­ку — він го­ло­ва Ки­їв­ської місь­кої ор­га­ні­за­ції НСПУ. 29 лис­то­па­да 2014-го Си­дор­жев­сько­го об­ра­но го­ло­вою На­ціо­наль­ної спіл­ки пись­мен­ни­ків Ук­раї­ни.

Published in Вітальня

Один із най­май­стер­ні­ших гра­фі­ків сві­ту — Яків Гніз­дов­ський (1915–1985) здо­був ви­знан­ня і став над­зви­чай­но ша­но­ва­ним за кор­до­ном, то­ді як в Ук­раї­ні до­не­дав­на був ві­до­мий ли­ше не­ве­ли­ко­му ко­лу знав­ців та по­ці­но­ву­ва­чів. Це мож­на по­яс­ни­ти тим, що Гніз­дов­ський за­ли­шив кра­їну до то­го, як роз­крив­ся пов­ною мі­рою йо­го та­лант, а по­час­ти й тим, що за ра­дян­сько­го ре­жи­му згад­ки про мит­ця-еміг­ран­та бу­ли не­при­пус­ти­мі.

Хоча становлення художника відбувалось у Варшавській та Загребській академіях мистецтв, а слави він зажив у США, Гніздовський завжди підкреслював своє українське походження, зберігав глибинний, духовний зв’язок зі своїм корінням і вважав себе українським митцем. Його найкращі філігранні гравюри дивним чином нагадують українські витинанки.

Published in Культура

15 ЧЕРВНЯ — П’ЯТЬ РОКІВ ВІД ДНЯ СМЕРТІ ЮРІЯ ІЛЛЄНКА (1936–2010), УКРАЇНСЬКОГО КІНОРЕЖИСЕРА І КІНООПЕРАТОРА

Що фор­мує лю­ди­ну? Осві­та, ви­хо­ван­ня, куль­ту­ра, — ска­же­те. Та ні — ін­ші лю­ди, що зу­мі­ли враз­ити, за­хо­пи­ти, пе­ре­ко­на­ти, на­дих­ну­ти нас у ди­тин­стві та юнос­ті. Для ме­не це, на­сам­пе­ред, — Та­рас Шев­чен­ко, Юрій Га­га­рін, Бог­дан Хмель­ниць­кий, ге­рої-фут­бо­ліс­ти з оку­по­ва­но­го Ки­єва, ли­цар ук­ра­їн­ської по­езії Ва­силь Си­мо­нен­ко, ге­ні­аль­ний Ва­силь Сте­фа­ник...
Звіс­но, в кож­но­го свої вчи­те­лі. Утім, го­лов­не, що їх ми оби­ра­ємо сер­цем, яке ні­ко­ли не зра­дить, а во­ни да­ру­ють нам шлях у жит­ті. До та­ких лю­дей, без­умов­но, на­ле­жить і ви­дат­ний ук­раї­нець Юрій Іл­лєн­ко, ав­тор ге­ні­аль­но­го «Бі­ло­го пта­ха з чор­ною озна­кою», що став справж­нім со­ці­аль­но-куль­тур­ним по­тря­сін­ням для на­шо­го по­во­єн­но­го по­ко­лін­ня.

Published in Культура

На ета­пі під­го­тов­ки до ра­ти­фі­ка­ції Кон­вен­ції Ра­ди Єв­ро­пи про за­по­бі­ган­ня на­силь­ству що­до жі­нок і до­маш­ньо­му на­силь­ству та бо­роть­бу з ци­ми яви­ща­ми (да­лі — Стам­буль­ська кон­вен­ція) Ук­раї­на втра­ти­ла що­най­мен­ше три ро­ки. І те­пер їй до­во­дить­ся на­до­лу­жу­ва­ти зга­яний час.
Для цьо­го уря­дов­ці, пар­ла­мен­та­рі, пред­став­ни­ки гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, які опі­кую­ть­ся пи­тан­ня­ми рів­но­прав’я жі­нок та чо­ло­ві­ків, то­ле­рант­них сто­сун­ків між ни­ми та в ро­дин­них ко­лах, до­кла­да­ють чи­ма­лих зу­силь, про­те, за їх ви­знан­ням, спра­ва про­су­ває­ть­ся не над­то швид­ко. І на те є об’­єк­тив­ні при­чи­ни, чи­ма­ло з яких бу­ли по­ро­дже­ні в по­пе­ред­ні ро­ки.
До­клад­но про проб­ле­ми, по­в’яза­ні з під­го­тов­кою до ра­ти­фі­ка­ції Стам­буль­ської кон­вен­ції, по­го­во­ри­мо із за­ступ­ни­ком мі­ніс­тра за­кор­дон­них справ Ук­раї­ни Сер­гі­єм Кис­ли­цею та за­ступ­ни­ком мі­ніс­тра со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ук­раї­ни з пи­тань єв­ро­пей­ської ін­тег­ра­ції Сер­гі­єм Ус­ти­мен­ком.

Published in Суспільство
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».