Серпень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Квiтень 28, 2017

Шановні читачі! Ви тримаєте в руках 24151-й випуск газети «Демократична Україна», що веде свій родовід від червня 1918 року. На жаль, змушені повідомити про призупинення виходу газети із січня 2017 року через брак коштів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми подолаємо негаразди і незабаром випуск газети буде відновлено. 

Редакційна колегія

П'ятниця, 29 Серпень 2014 03:00

Грандіозний парад вишиванок

Цього року парад вишиванок стартував на Контрактовій площі, а фінішував — на території заповідника «Софія Київська», де відбувся фінал конкурсу «Презентація українського весілля» та святковий концерт, повідомляє life.pravda.com.ua. У параді взяли участь представники 18 регіонів і міст. За даними організаторів, кількість учасників маршу єдності становила від трьох до п’яти тисяч осіб.
Делегацію зі Слов’янська в Києві вітали особливо гаряче. Учасники були у вишиванках, характерних для їхнього регіону, співали свої народні пісні, несли ікони.
На Софійській площі відбувся концерт і конкурс на найкращу вишиванку серед жінок, чоловіків, дітей, а також конкурс вишиванок серед пар близнюків.

Published in Розмаїття
П'ятниця, 29 Серпень 2014 03:00

US OPEN: короткий український слід

На останньому в сезоні тенісному турнірі серії Grand Slam участь українців виявилася надто короткою. Лише Ілля Марченко спромігся пройти до другого кола. Суперником українця, який нині посідає 163-тю сходинку в рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів, був сусід у списку — 167-й у світі італієць Марко Чіудінеллі.
Поєдинок тривав 4 години 19 хвилин, донеччанин подав 12 ейсів і припустився дев’яти подвійних помилок. Рахунок зустрічі — 7:6, 4:6, 7:6, 7:6. Суперник Марченка в другому колі — значно сильніший хорват Марін Чиліч, сіяний у Нью-Йорку під 14-м номером.
Сергій Стаховський (95-та ракетка світу) зачохлив ракетку після поразки від Андреаса Сеппі (це 25-й тенісист планети). Боротьби не вийшло — 3:6, 1:6, 4:6, матч тривав менш як дві години.
Не потішили і жінки. Марина Заневська була слабшою від американки Шелбі Роджерс — 4:6, 3:6. Леся Цуренко не знайшла себе в зустрічі з казахстанською тенісисткою Заріною Діяс — 1:6, 2:6, а Еліна Світоліна програла Полоні Герцог зі Словенії — 2:6, 6:7.

Published in Тенiс
П'ятниця, 29 Серпень 2014 03:00

«Металург» – зайвий

Піс­ля мат­чів 1/16 фі­на­лу Куб­ка Ук­раї­ни ли­ше од­на коман­да Прем’­єр-лі­ги зму­ше­на бу­ла за­ли­ши­ти цей тур­нір. Не по­щас­ти­ло до­нець­ко­му «Ме­та­лур­гу», який по­сту­пи­вся пред­став­ни­ку пер­шої лі­ги. Од­нак і де­яким лі­де­рам віт­чиз­ня­но­го фут­бо­лу до­ве­ло­ся до­клас­ти чи­ма­ло зу­силь для то­го, щоб про­йти до на­ступ­но­го ра­ун­ду.

Дніпропетровському «Дніпру» у протистоянні з чернігівською «Десною» вистачило одного м’яча, щоб пробитися до наступного кола. «Десна» на правах господаря з перших хвилин намагалася діяти дуже агресивно, «Дніпро» не поспішав форсувати події. Команда першої ліги майже на рівних грала проти одного з претендентів на «золото» Прем’єр-ліги.
Уже на 9-й хвилині господарі награли на небезпечний момент, але після удару Деребчинського м’яч рикошетом від захисника пішов на кутовий. «Десна» продовжувала атакувати, і за дві хвилини ледь не награла на пенальті у ворота суперника. Федецький порушував правила у власному штрафному майданчику.

Published in Футбол

Не­фро­ло­гія в ук­ра­їн­ській ме­ди­ци­ні вио­кре­ми­лась у са­мо­стій­ну дис­цип­лі­ну по­рів­ня­но не­дав­но — ли­ше пів­сто­літ­тя то­му. Од­нак, як мо­вить­ся, встиг­ла вже ві­дво­юва­ти со­бі на віт­чиз­ня­них те­ре­нах ціл­ком гід­не міс­це під сон­цем.
Про те­пе­ріш­ню роль бук­валь­но на очах «під­рос­та­ючої» га­лу­зі у су­спіль­стві за­га­лом (та й у ме­дич­но­му се­ре­до­ви­щі зок­ре­ма), як, утім, і про ни­ніш­ні її здо­бут­ки чи на­віть якісь по­даль­ші ці­ка­ві пла­ни роз­мір­ко­вує сьо­го­дні на шпаль­тах «ДУ» наш все­світ­ньо ві­до­мий ака­де­мік, ла­уре­ат Дер­жав­ної пре­мії, іні­ці­атор за­сну­ван­ня ка­фед­ри не­фро­ло­гії при Ки­їв­сько­му ін­сти­ту­ті удо­ско­на­лен­ня лі­ка­рів Лю­бо­мир Пи­ріг.

— На жаль, динаміка ниркових захворювань спонукає здебільшого до тривожних роздумів. Причини загальновідомі: забрудненість навколишнього середовища, соціально-економічні негаразди, шкідливий, а часом і просто безоглядний спосіб життя. Це особливо стосується інфекційно-запальних процесів. Щоправда, коли вірити статистичній звітності, деяке зниження захворюваності маємо з імунозапальних недуг.

П'ятниця, 29 Серпень 2014 03:00

Найбільші хабарі – за землю

Асо­ці­ація «Зе­мель­на спіл­ка Ук­раї­ни» за­про­по­ну­ва­ла уря­ду за­галь­но­на­ціо­наль­ну Про­гра­му «10 кро­ків для по­до­лан­ня ко­руп­ції у зе­мель­них від­но­си­нах». Не­дав­но її пре­зен­та­ція від­бу­ла­ся на за­сі­дан­ні На­ціо­наль­но­го прес-клу­бу з аг­рар­них і зе­мель­них пи­тань у Ки­єві. Ос­нов­ний ви­ступ на ньо­му мав роз­роб­ник Про­гра­ми, док­тор еко­но­міч­них на­ук, за­від­увач ка­фед­ри зем­ле­впо­ряд­но­го про­ек­ту­ван­ня На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту біо­ре­сур­сів і при­ро­до­ко­рис­ту­ван­ня Ук­раї­ни Ан­дрій Мар­тин.
«Ста­тис­ти­ка пра­во­охо­рон­них ор­га­нів під­твер­джує, що най­біль­ша ко­руп­ція в на­шій дер­жа­ві зо­се­ре­дже­на у сфе­рі зе­мель­них від­но­син, — за­ува­жив він. — Най­біль­ші ха­ба­рі да­ють за зем­лю. На жаль, по­при ра­зю­чі су­спіль­но-по­лі­тич­ні змі­ни, які ни­ні від­бу­ваю­ть­ся в кра­їні, чи­нов­ниць­кий апа­рат час­то про­дов­жує ді­яти по-ста­ро­му. Як це змі­ни­ти? Гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції під­го­ту­ва­ли влас­ні про­по­зи­ції що­до по­до­лан­ня ко­руп­ції в зе­мель­ній сфе­рі, які мож­на ре­алі­зу­ва­ти у не­три­ва­лий тер­мін».
Ан­дрій Мар­тин стис­ло об­ґрун­ту­вав усі про­по­зи­ції.

Published in Земля і люди
П'ятниця, 29 Серпень 2014 03:00

Заради розвитку балету

Має­мо чи­ма­ло різ­но­ма­ніт­них те­ат­раль­них фес­ти­ва­лів, од­нак на них прак­тич­но не пред­став­ле­не хо­рео­гра­фіч­не мис­тец­тво. За­пов­ни­ти цю про­га­ли­ну ви­рі­ши­ли у Ки­їв­сько­му му­ні­ци­паль­но­му ака­де­міч­но­му те­ат­рі опе­ри і ба­ле­ту для ді­тей та юнац­тва, де не­що­дав­но від­був­ся фес­ти­валь «КМА­ТОБ-FEST».

«Цей фестиваль ми плануємо проводити щороку у приміщенні нашого театру. Чому саме фестиваль хореографічного мистецтва? Напевне тому, що серед багатства форм художнього мистецтва хореографія посідає особливе місце та володіє багатьма можливостями для повноцінного естетичного розвитку людини. У хореографічному мистецтві все більше уваги приділяють сучасному танцю з різноманіттям стилів та напрямів.
На сьогодні хореографічне мистецтво України перебуває в розвитку, але пройде чимало часу, допоки воно сформується у певний культурний шар хореографії зі своїми канонами і законами. Маємо надію, що саме фестивалі, які проводитимуться у театрі, сприятимуть розвитку вітчизняного хореографічного мистецтва»,— зазначив директор театру Юрій Щур.

Published in Культура

ВАСИЛЬ ІВАНИНА:

Наш спів­роз­мов­ник — про­за­їк та пе­ре­кла­дач Ва­силь Іва­ни­на. Він, зок­ре­ма, ці­ка­вий тим, що, про­йшов­ши ко­ри­до­ра­ми вла­ди (пра­цю­вав в Ад­мі­ніс­тра­ції пер­шо­го пре­зи­ден­та Ук­раї­ни Л. М. Крав­чу­ка і був за­від­ува­чем сек­ре­та­рі­ату Ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди Ук­раї­ни з пи­тань сво­бо­ди сло­ва та ін­фор­ма­ції у Вер­хов­ній Ра­ді Ук­раї­ни), за­ли­шив­ся «нор­маль­ною лю­ди­ною», за­слу­жив твер­ду ре­пу­та­цію без­сріб­ни­ка, до яко­го не бу­ло сен­су під­хо­ди­ти з ха­ба­рем чи про­по­зи­ці­ями під­ки­лим­них іг­рищ.

— Де витоки вашої, пане Василю, творчості? Як усе починалося?

— Із чарівного Полісся, милого серцю села Шапіхи на Чернігівщині. З дитячих літ мене вабила творчість, бажання написати щось таке самому. Читав я багато. Скажімо, перечитав майже всі казки народів світу, інші прозові твори — і своє слово захотілось сказати. Згадувати тепер все те приємно і дивно. Тоді я не розумів: щоб створити власний твір, мало начитатись, потрібно ще й досвід мати — життєвий і першоджерельний творчий. Словом, треба пожити і побачити, аби викласти на папір своє бачення світу.

Published in Вітальня

Дру­га по­ло­ви­на лі­та-2014 (а кон­крет­ні­ше — кі­нець лип­ня та по­ча­ток серп­ня) озна­ме­ну­ва­ла­ся для лі­де­ра віт­чиз­ня­но­го авіа­бу­ду­ван­ня — дер­жав­но­го під­при­єм­ства «Ан­то­нов» — кіль­ко­ма різ­ни­ми по­ді­ями як по­зи­тив­ни­ми, так і не­га­тив­ни­ми.

Одна з них, яка сталася 29 липня, — відрадна й пов’язана із церемонією з нагоди викатки зі стапеля (спеціальних монтажних риштувань) фюзеляжу створюваного у ДП «Антонов» дослідного зразка нового багатоцільового транспортного літака Ан-178.
А інші — негативні й вельми тривожні події — були породжені спробами певних сил за допомогою незаконних наказів Міністерства промислової політики (яке ліквідується урядом України — з передачею функцій згаданого відомства Міністерству економічного розвитку і торгівлі) та інших неправомірних дій зняти із займаної посади президента — генерального конструктора ДП «Антонов» Дмитра Ківу та замінити його на більш зручну й поступливу особу.
Цей наступ, який розпочався кілька років тому й загострився у квітні 2014-го (про що ми навесні повідомляли на сторінках «Демократичної України»), пройшовши кілька стадій, згодом — 1 серпня нинішнього року — вихлюпнувся силовою акцією вторгнення на територію ДП «Антонов» групи з 16 непроханих гостей. У колективі авіабудівників це обґрунтовано розцінили як спробу рейдерського захоплення потужного комплексу, котрий стабільно працює,— і дали цій атаці гідну відсіч.

П'ятниця, 29 Серпень 2014 03:00

В Європу через Африку

Від по­чат­ку но­во­го сто­літ­тя Аф­ри­ка опи­ни­лась у спри­ят­ли­вих еко­но­міч­них умо­вах. Ба­га­то хто по­в’язує це з ви­гід­ною кон’­юнк­ту­рою сві­то­вих то­вар­них рин­ків. Дійс­но, ці­ни на ба­га­то то­ва­рів аф­ри­кан­сько­го си­ро­вин­но­го екс­пор­ту в ці ро­ки ліз­ли вго­ру. Але зво­ди­ти за­галь­не при­ско­рен­ня еко­но­міч­но­го зрос­тан­ня ли­ше до цьо­го фак­то­ра бу­ло б по­мил­кою, за­зна­ча­ють екс­пер­ти На­ціо­наль­но­го ін­сти­ту­ту стра­те­гіч­них до­слі­джень.

Нині Африка демонструє досить високі темпи економічного розвитку, а починала майже з нуля. Вона поки не претендує на те, аби стати економічним лідером світу. Після закінчення боротьби з неоколоніалізмом і завершення у більшості африканських держав військових дій, громадянських війн, там почалось економічне відновлення.
На Африканському континенті є досить розвинуті країни, в деяких окремі галузі навіть потужніші, ніж українські. У ПівденноАфриканській Республіці, Маврикії, Ботсфані доходи на душу населення вагоміші від наших. Є молоді леви — Нігерія, Ангола, які використовують свої природні ресурси та інші можливості, аби зробити помітний стрибок у розвитку своїх економік. З більшістю африканських держав можна співпрацювати на основі концесійних угод. Серед таких — Гвінея, Замбія, Уганда.

Published in Економіка

Ни­ні в Ук­раї­ні три­ває тре­тя хви­ля мо­бі­лі­за­ції. Не всі охо­че йдуть до ар­мії, то­му на­ма­гаю­ть­ся ви­їха­ти за кор­дон. Про по­ря­док ви­їз­ду за кор­дон мо­бі­лі­зо­ва­них гро­ма­дян Ук­раї­ни і не ли­ше про ньо­го роз­по­вів ко­рес­пон­ден­ту «ДУ» по­міч­ник на­чаль­ни­ка за­хід­но­го ре­гіо­наль­но­го управ­лін­ня Дер­жав­ної при­кор­дон­ної служ­би Ук­раї­ни Во­ло­ди­мир Ше­ре­мет.

— Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, про порядок виїзду за кордон мобілізованих громадян України.
— До нас надходить багато звернень від людей мобілізаційного віку, які хочуть дізнатися про виїзд за кордон. В інформаційному полі України поширюється інформація, що, мовляв, прикордонники не випускають за межі України громадян України, які підлягають мобілізації. Заявляю офіційну позицію Державної прикордонної служби: жодних додаткових завдань стосовно громадян України, які підлягають мобілізації, щодо їхнього непропуску через державний кордон України немає.

Сторiнка 1 iз 7

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».