Липень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Квiтень 28, 2017

Шановні читачі! Ви тримаєте в руках 24151-й випуск газети «Демократична Україна», що веде свій родовід від червня 1918 року. На жаль, змушені повідомити про призупинення виходу газети із січня 2017 року через брак коштів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми подолаємо негаразди і незабаром випуск газети буде відновлено. 

Редакційна колегія

П'ятниця, 25 Липень 2014 03:00

Штучний інтелект у майбутьному

Японські вчені з лабораторії Hagiwara, що працює при приватному Університеті Кейо, заявили про початок роботи над новим проектом, пов’язаним безпосередньо з робототехнікою.
Якщо говорити точніше, вчені з Hagiwara працюють не стільки над роботами, скільки над тим, чим вони повинні будуть думати, а саме над першим штучним інтелектом (ШІ). І якщо змусити робота рухатися нині вже цілком можливо, то змусити або скоріше навчити його думати не вийшло поки ще ні в кого.
Говорячи про здатність думати, вчені з Hagiwara зробили акцент на тому, що зараз ніхто не говорить про прийняття роботом складних рішень або формування логічних висновків. Мета проекту наукової групи — створення алгоритмів ШІ, що дозволять роботу формувати свою власну думку. Говорячи складніше, навчити роботів робити висновки виходячи з багатогранного аналізу, а також з уже наявної в «мозку» інформації.

Published in Розмаїття
П'ятниця, 25 Липень 2014 03:00

Ольга Харлан – знову найкраща

Ук­ра­їн­ська фех­ту­валь­ни­ця Оль­га Хар­лан під­твер­ди­ла зван­ня най­силь­ні­шої шаб­ліст­ки пла­не­ти. Чер­го­ве «зо­ло­то» во­на ви­бо­ро­ла на чем­піо­на­ті сві­ту з фех­ту­ван­ня, який за­вер­шив­ся в ро­сій­ській Ка­за­ні.

На стартових етапах турніру Харлан без особливих проблем перемогла японку Мамі Ітон (15:9), кореянку Джісу Юн (15:10), туніску Аззу Бесбес (15:7) та росіянку Софію Велику (15:9). У півфіналі на олімпійську чемпіонку чекала ще одна господиня турніру Катерина Дяченко.
Саме цю спортсменку Ольга перемогла торік у фіналі чемпіонату світу в Будапешті, а також у фіналі чемпіонату Європи 2014 року у Страсбурзі. Нова перемога далася Ользі легше — жодного разу українка не дозволила своїй опонентці вирватися перед, і на хвилинну перерву суперниці йшли з рахунком 8:2 на користь Харлан, а завершився поєдинок з рахунком 15:7.

П'ятниця, 25 Липень 2014 03:00

Шоста вершина «шахтаря»

До­нець­кий «Шах­тар» став во­ло­да­рем пер­шо­го тро­фею но­во­го фут­боль­но­го се­зо­ну в Ук­раї­ні. Свій Су­пер­ку­бок чем­пі­он Ук­раї­ни здо­був за 1230 км від сто­ли­ці Дон­ба­су, у Льво­ві. Під­опіч­ні Мір­чі Лу­че­ску з ра­хун­ком 2:0 пе­ре­мог­ли най­гріз­ні­шо­го су­пер­ни­ка — ки­їв­ське «Ди­на­мо» і збіль­ши­ли ко­лек­цію сріб­них куб­ко­вих чаш до шес­ти. Ста­ло­ся це у фан­тас­тич­но свят­ко­вій ат­мо­сфе­рі, яку ство­ри­ли коман­дам 34347 убо­лі­валь­ни­ків львів­сько­го ста­діо­ну. На ра­до­щах від здо­бу­тої пе­ре­мо­ги ка­пі­тан гір­ни­ків хор­ват Да­ріо Срна піс­ля гри став на ко­лі­на і по­ці­лу­вав фар­то­вий га­зон «Аре­ни Львів».

Перед початком зустрічі проблем більше було у донецького «Шахтаря». Лідери гірників Алекс Тейшейра, Дуглас Коста, Фред, Дентіньо, Ісмаїлі і Феррейра відмовилися летіти з навчально-тренувального збору назад в Україну через напружену ситуацію на Донбасі. У «Динамо» втрат також вистачало. Додаткову відпустку отримав Ленс, відсутній був Велозу, через травму пропускали матч Денис Гармаш і Євген Хачеріді. Втім, навіть такі втрати не завадили командам продемонструвати якісний футбол.

Published in Футбол
П'ятниця, 25 Липень 2014 03:00

Скажіть безсонню «до побачення!»

Без­сон­ня так чи інак­ше зна­йо­ме май­же 70% на­се­лен­ня Зем­лі. Не є ви­нят­ком і укра­їн­ці. Звіс­но, осо­бли­во ця проб­ле­ма ак­ту­аль­на ни­ні — три­вож­ні но­ви­ни зі Схо­ду Ук­раї­ни, тра­гіч­ні по­дії у зо­ні АТО, пе­ред­чут­тя но­вих проб­лем у на­шо­му жит­ті не мо­жуть не спро­во­ку­ва­ти по­ру­шен­ня в ді­яль­но­сті ЦНС ба­га­тьох кра­ян. Од­ним із пер­ших про­явів де­пре­сії або пе­ре­вто­ми нер­во­вої сис­те­ми є без­сон­ня.
Звід­ки са­ме у нас ви­ни­кає ця проб­ле­ма та як із нею вес­ти бо­роть­бу? Про це ми ви­рі­ши­ли по­спіл­ку­ва­ти­ся з фа­хів­цем — Ро­ма­ном Су­ли­ком, зна­ним реф­лек­со­те­ра­пев­том, кан­ди­да­том ме­дич­них на­ук і лі­ка­рем ви­щої ка­те­го­рії.

— Що за причини провокують появу безсоння?
— Безсоння, воно ж інсомнія,— стан організму, при якому порушується здоровий сон. Заснути важко, а якщо вдається, то сон триває короткий відрізок часу, і при пробудженні почуття відпочинку відсутнє. Безсоння посідає одне з перших місць у списку питань, з якими люди звертаються до лікаря: мучить безсоння, дає про себе знати невроз або ж соматичне, психічне захворювання.

П'ятниця, 25 Липень 2014 03:00

капітан на кораблі свого життя...

Наш спів­роз­мов­ник — Пет­ро Олар, кі­но­ре­жи­сер, по­ет, жур­на­ліст, опе­ра­тор. Пра­цю­вав у пре­сі й ме­діа­прос­то­рі на Бу­ко­ви­ні та в те­ле­ком­па­нії «Ос­тан­кі­но» (Мос­ква). За­кор­дон­ний ко­рес­пон­дент Укр­ін­фор­му і На­ціо­наль­но­го ра­діо Ук­раї­ни (1994–2004 рр., Іта­лія та Ва­ти­кан). У 1995 ро­ці за­сну­вав в Іта­лії га­зе­ту «Фо­рум», яка ви­хо­дить до­ни­ні.
Ла­уре­ат пре­мії в га­лу­зі кі­но «Ек­сель­сі­ор-97» (Іта­лія) та Між­на­род­ної пре­мії іме­ні К. Чюр­льо­ні­са (Лит­ва). Ав­тор по­над п’я­ти де­сят­ків до­ку­мен­таль­них філь­мів, п’ять із них від­зна­че­но між­на­род­ни­ми пре­мі­ями. Філь­ми «Спра­га жит­тя» та «Прий­шла до Вас» бу­ло по­ка­за­но на трьох кон­ти­нен­тах у по­над 100 кра­їнах сві­ту.
Пет­ро Олар є ав­то­ром п’я­ти фо­то­книг і чо­ти­рьох по­етич­них збі­рок.

— Пане Петре, яким є Ваш спектр діяльності? До чого Ви дотичні?
— Я дотичний до кардіологічного відділення. От, прибувши з Одеси, заїхав у лікарню, бо моє «залізне» серце дало збій. У мене після клінічної смерті стоїть швейцарський кардіостимулятор, він розладнався і почав видавати замість 70–80 ударів на хвилину 100. Дещо було незручно, стимулятор підкорегували, тепер усе нормально.

Published in Вітальня

Во­ло­ди­мир Ко­зюк. Це ім’я я від­кри­ла для се­бе у сто­лич­но­му Му­зеї «Ду­хов­ні скар­би Ук­раї­ни» кіль­ка ро­ків то­му. Са­ме там про­хо­ди­ла ви­став­ка за­слу­же­но­го ху­дож­ни­ка Ук­раї­ни з Він­ни­ці Во­ло­ди­ми­ра Ко­зю­ка. «Ме­ло­дія прос­то­ру моєї пла­не­ти» — так на­звав ми­тець свою ви­став­ку, на якій пред­ста­вив 68 по­ло­тен.
Ни­ні йо­го ім’я зна­ють не тіль­ки в Ук­раї­ні, а й у сві­ті. Цьо­го ро­ку на Між­на­род­но­му лі­те­ра­тур­но­му кон­кур­сі «Ко­ро­на­ція сло­ва» він вру­чив спе­ці­аль­ний приз пись­мен­ни­ці Жан­ні Ку­яві за ро­ман «Де­ре­во, яке жи­ве в ме­ні».

 

...Зали музею ніби наповнилися шелестом трав, запахом лісу і води. Мікрофон переходив із рук у руки. Знавці мистецтва і найближчі друзі висловлювали свої думки, захоплення і побажання.
Скульптор Олег Пінчук сказав, що вражений глибиною природи, яка представлена на картинах Володимира Козюка. «Коли я прийшов сюди, то зрозумів, що це дійсно геніальний художник, який уміє передати свої відчуття природи на картинах. Це — унікальний феномен, який росте у прекрасній Вінниці».

Published in Культура
П'ятниця, 25 Липень 2014 03:00

Розповідь про зірку, яка не гасне

Ра­ні­ше ми сприй­ма­ли вій­ну як щось абст­ракт­не, ду­же да­ле­ко. Як яви­ще, що ні­ко­ли і ні­яким чи­ном нас не тор­к­неть­ся. На жаль, сьо­го­дні вій­на за­ві­та­ла до на­шо­го до­му. Від­не­дав­на вже по-ін­шо­му ста­ли сприй­ма­ти­ся ви­ста­ви, при­свя­че­ні во­єн­ній те­ма­ти­ці.
Од­нією з про­від­них ця те­ма ста­ла і в спек­так­лі «Клав­дія Шуль­жен­ко. Ста­ро­вин­ний вальс», прем’­єра яко­го не­що­дав­но від­бу­ла­ся на сце­ні під да­хом На­ціо­наль­но­го ака­де­міч­но­го те­ат­ру ро­сій­ської дра­ми іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки.

Це вже третє звернення режисера Ольги Гаврилюк до постатей видатних співаків ХХ століття. Не перший рік популярністю глядачів користуються створені нею постановки «Едіт Піаф. Життя у рожевому світлі» та «Олександр Вертинський. Бал Господній...».
«Я ніколи не мріяла ставити вистави виключно про великих світу цього. Але доля час від часу всміхається мені можливістю зустрічі з кумирами. Є зірки, які не гаснуть ніколи. Вони народжуються серед нас, але якимось дивним чином їм удається почути і заспівати пісні наших сердець, нашої душі.

Published in Культура

Се­ре­ди­на лі­та-2014 озна­ме­ну­ва­ла­ся від­рад­ною по­ді­єю у між­на­род­но­му, а точ­ні­ше — ук­ра­їн­сько-аме­ри­кан­сько­му — спів­ро­біт­ниц­тві в ра­кет­но-кос­міч­ній га­лу­зі.

На стартовому майданчику Центру космічних польотів, що на острові Уоллопс, розташованому поблизу Атлантичного узбережжя США, 13 липня було здійснено черговий — уже четвертий за ліком — успішний пуск ракети «Антарес». Її розробником є американська корпорація Оrbital Science Corporation.
Основну конструкцію першого ступеня цього космічного носія створено в Україні — у конструкторському бюро «Південне» імені М. К. Янгеля в Дніпропетровську, а виготовлено в тому ж місті у виробничому об’єднанні «Південний машинобудівний завод» імені О. М. Макарова в кооперації з іншими українськими підприємствами (це, зокрема, харківський «Хартрон-АРКОС», столичний «Київприлад», запорізький «Хартрон-ЮКОМ», чернігівські «Рапід» і «ЧЕЗАРА» тощо).
Як розповіли кореспонденту «Демократичної України» в центрі інформаційних зв’язків конструкторського бюро «Південне», українські фахівці на острівному космодромі Уоллопс брали участь у підготовці ракети-носія «Антарес» до старту і в самому пуску.

П'ятниця, 25 Липень 2014 03:00

«Дніпро» плине у космічний океан

На нав­ко­ло­зем­ній ор­бі­ті роз­по­чав до­слід­ниць­ку вах­ту віт­чиз­ня­ний кос­міч­ний апа­рат Ро­ly­ITAN-1 — пер­ший су­пут­ник, ство­ре­ний фа­хів­ця­ми На­ціо­наль­но­го тех­ніч­но­го уні­вер­си­те­ту Ук­раї­ни «Ки­їв­ський по­лі­тех­ніч­ний ін­сти­тут» (НТУУ «КПІ»).

 

33 су­пут­ни­ки на од­ній ра­ке­ті
РоlyITAN-1 — один із 33 космічних апаратів різних країн, виведених на орбіту конверсійною ракетою-носієм «Дніпро», створеною шляхом модифікації стратегічної міжконтинентальної балістичної ракети РС-20 «Воєвода» (або, за західною індексацією, SS-18 «Сатана») на її цілком мирний варіант, в якому під головним обтічником замість знятого ядерного бойового блока перебувають супутники того чи іншого призначення.

П'ятниця, 25 Липень 2014 03:00

Випробування земельною орендою

Май­же 80% зем­ле­влас­ни­ків ни­ні зда­ють свої паї в орен­ду. Це за­свід­чу­ють ре­зуль­та­ти со­ціо­ло­гіч­но­го до­слі­джен­ня про­ек­ту USAID «Аг­ро­Ін­вест». Не­що­дав­но в Ки­єві від­бу­ла­ся пре­зен­та­ція но­во­го до­слі­джен­ня про­ек­ту, при­свя­че­но­го ви­вчен­ню до­го­во­рів орен­ди зе­мель сіль­сько­гос­по­дар­сько­го при­зна­чен­ня. Пре­зен­та­ція прой­шла в рам­ках чер­го­во­го за­сі­дан­ня На­ціо­наль­но­го прес-клу­бу з аг­рар­них та зе­мель­них пи­тань.

 

Роз­мір оренд­них пла­те­жів
Популярність земельної оренди зумовлена багатьма об’єктивними причинами. Одна з них — землевласники здебільшого не мають достатніх коштів для налагодження власного сільгоспвиробництва.
Значна частка мешканців сільської місцевості — люди передпенсійного або пенсійного віку. І це друга вагома причина, яка грає на користь оренди.

Published in Земля і люди
Сторiнка 1 iз 8

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».