Земля і люди
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Квiтень 25, 2017

Шановні читачі! Ви тримаєте в руках 24151-й випуск газети «Демократична Україна», що веде свій родовід від червня 1918 року. На жаль, змушені повідомити про призупинення виходу газети із січня 2017 року через брак коштів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми подолаємо негаразди і незабаром випуск газети буде відновлено. 

Редакційна колегія

Чи дочекається Україна сімейних фермерських...
У Вер­хов­ній Ра­ді Ук­раї­ни до дру­го­го чи­тан­ня го­тує­ть­ся про­ект за­ко­ну № 1599 «Про вне­сен­ня змін до де­яких за­ко­нів Ук­раї­ни що­до сти­му­лю­ван­ня ство­рен­ня та... Читати далi
Чи потечуть молочні ріки в цивілізованому руслі?
Не­що­дав­но на роз­гляд Вер­хов­ної Ра­ди по­да­но за­ко­но­про­ект № 1368 «Про вне­сен­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих ак­тів Ук­раї­ни що­до по­ліп­шен­ня умов для ве­ден­ня... Читати далi
Аграрна Україна має думати не тільки про...
Українські сільгоспвиробники втрачають російський ринок і тому змушені терміново шукати йому заміну.  Потреба в цьому є очевидною, бо ми є країною з яскраво вираженим експортним потенціалом. А тому зобов’язані шукати своє особливе місце в міжнародному розподілі праці. Про це під час... Читати далi
Проблеми добровільного агрострахування
Ук­ра­їн­ська сіль­сько­гос­по­дар­ська дій­сність скла­де­на з па­ра­до­ксів. Один із них — кра­їна ви­роб­ляє чи не най­біль­ші у сві­ті об­ся­ги зер­но­вих та тех­ніч­них куль­тур та... Читати далi
Земельно-реєстраційна реформа набирає обертів
1 січня 2013 року набрав чинності Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Він передбачає запровадження в Україні земельно-реєстраційної реформи. Та чи запрацювала вона на повну міру? Про це — інтерв’ю з головним юридичним радником проекту USAID... Читати далi
Найбільші хабарі – за землю
Асо­ці­ація «Зе­мель­на спіл­ка Ук­раї­ни» за­про­по­ну­ва­ла уря­ду за­галь­но­на­ціо­наль­ну Про­гра­му «10 кро­ків для по­до­лан­ня ко­руп­ції у зе­мель­них... Читати далi
Сезонні роботи на городі
Якщо ви ще не викопали на городі всі коренеплоди, то не зволікайте. Зберіть також решту врожаю капусти білокачанної, червонокачанної, брюссельської. Не забудьте про кореневища хрону та цибулю-порей. Цибулю викопують, відрізують пір’я, залишивши кінчик до 20 см, підрізують кореневу мичку і... Читати далi
Випробування земельною орендою
Май­же 80% зем­ле­влас­ни­ків ни­ні зда­ють свої паї в орен­ду. Це за­свід­чу­ють ре­зуль­та­ти со­ціо­ло­гіч­но­го до­слі­джен­ня про­ек­ту USAID «Аг­ро­Ін­вест». Не­що­дав­но... Читати далi
Сімейні ферми: час для дискусій завершився
Не­що­дав­но На­ціо­наль­ний прес-клуб з аг­рар­них та зе­мель­них пи­тань про­вів чер­го­ве за­сі­дан­ня. Вкот­ре ува­га ук­ра­їн­ської гро­мад­сько­сті бу­ла при­ку­та до... Читати далi
Коли українська плодовоовочева продукція...
Кіль­ка мі­ся­ців то­му Єв­ро­пей­ський Со­юз, праг­ну­чи під­три­ма­ти Ук­раї­ну, від­крив для її сіль­сько­гос­по­дар­ської про­дук­ції свій ри­нок. Цей за­хід пла­ну­вав­ся як... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

Національний олімпійський комітет назвав біатлоністку Анастасію Меркушину найкращою спортсменкою місяця в Україні за підсумками грудня. Її особисті наставники та батьки Ірина та Олег Меркушини стали найкращими тренерами місяця, інформує офіційний сайт НОК.
«Високого визнання 21річна біатлоністка досягла завдяки чудовому виступу на етапі Кубка світу у словенській Поклюці. В естафетній гонці разом із колегами по збірній Іриною Варвинець, Юлією Джимою та Оленою Підгрушною Анастасія, що бігла на останньому етапі, посіла третє місце на п’єдесталі пошани», — зазначили в Національному олімпійському комітеті.

2016 рік до­бі­гає сво­го за­вер­шен­ня. Сьо­го­дні ми при­га­да­ємо най­яск­ра­ві­ші ви­сту­пи ук­ра­їн­ських спортс­ме­нів та ко­манд на між­на­род­ній аре­ні, а та­кож не оми­не­мо ува­гою не­вдах.

Відразу кілька українських команд показали високі результати у своїх видах спорту. Звертає на себе увагу виступ жіночої збірної України з фехтування на шаблях на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро, де медалі для України були рідкістю. Українські шаблістки були одними з фавориток турніру. Від них вдома чекали «золота», а вийшло «срібло». Але провалом це назвати язик не повернеться.
Донецький «Шахтар» весь рік відмінно виступив у єврокубках. У сезоні-2015/16 донеччани дійшли до півфіналу Ліги Європи, де поступилися лише переможцю турніру. А в нинішньому сезоні виграли всі шість матчів на груповому етапі.

До­нець­кий «Шах­тар» став го­лов­ним нью­змей­ке­ром фут­боль­но­го між­се­зон­ня. Гір­ни­ки про­дов­жу­ють онов­лю­ва­ти склад, про­ща­ючись із за­слу­же­ни­ми ве­те­ра­на­ми, а та­кож оби­ра­ють со­бі но­ву аре­ну за­мість не над­то при­віт­но­го для них у мат­чах внут­ріш­ніх зма­гань Льво­ва.

Нинішній наставник донеччан Паулу Фонсека ще під час першої частини сезону значно омолодив склад, і новачки або колишні резервісти показали, що вже можуть замінити колись основних футболістів.
Першим із «Шахтаря» пішов 33-річний бразилець із хорватським паспортом Едуардо — нападник із дуже непростою долею, який за своїм потенціалом цілком міг би досягти рівня зірок топ-рівня. На «до» і «після» його кар’єру розділила жахлива травма — відкритий перелом ноги, отриманий у поєдинку за лондонський «Арсенал» у лютому 2008 року.

Ко­лись, ро­ків два­дцять то­му, я їхав у по­їз­ді й су­сід по ку­пе за­про­по­ну­вав ви­пи­ти по сто гра­мів за успіш­ну по­до­рож без при­год. З чо­ти­рьох чо­ло­ві­ків один ка­те­го­рич­но від­мо­вив­ся пи­ти. А піс­ля на­по­лег­ли­вих роз­пи­ту­вань про при­чи­ни та­кої жит­тє­вої по­зи­ції від­мов­ник ко­рот­ко по­яс­нив: у ме­не алер­гія на спирт.
Ми не по­ві­ри­ли, що та­ке мож­ли­во, але від­че­пи­ли­ся — про­ти алер­гії не по­преш. Про це зна­ли всі. Але ось не так дав­но в од­ній на­уко­во-по­пу­ляр­ній пуб­лі­ка­ції на те­му: «Як по­во­ди­ти­ся за свят­ко­вим сто­лом» зно­ву зу­стрі­вся тер­мін «алер­гія на спирт».
Я ви­рі­шив до­ві­да­ти­ся про цю ди­ви­ну де­таль­ні­ше. Для цьо­го й звер­нув­ся до фа­хів­ця-алер­го­ло­га, кан­ди­да­та ме­дич­них на­ук На­та­лії УДО­ВЕН­КО.

Наш гість — Во­ло­ди­мир Бис­тря­ков, ком­по­зи­тор, пі­аніст, шоу­мен. За­слу­же­ний ар­тист Ук­раї­ни. Ла­уре­ат Між­на­род­но­го кон­кур­су пі­аніс­тів іме­ні Б. Сме­та­ни. Ав­тор му­зи­ки до по­над 150 ху­дож­ніх філь­мів та муль­ти­ків. А та­кож — пі­сень, інст­ру­мен­таль­них п’єс, му­зи­ки до дра­ма­тич­них ви­став. Член ТВ-клу­бу «Зо­ло­тий гу­сак». У 2014 ро­ці ра­зом із дру­жи­ною Оль­гою за­сну­вав шко­лу-сту­дію «Те­атр піс­ні Оль­ги і Во­ло­ди­ми­ра Бис­тря­ко­вих», де ді­ти, крім во­ка­лу, ви­вча­ють ак­тор­ську май­стер­ність і та­нець.
А ще іск­ро­мет­ний Во­ло­ди­мир Юрі­йо­вич про­явив се­бе як лі­те­ра­тор, з-під йо­го пе­ра ви­йшли дві гу­мо­рис­тич­ні книж­ки. По­ки що.

Стрім­ко йде по жит­тю спів­ач­ка і му­зи­кант Ма­рія Бур­ма­ка. У 17 ро­ків во­на — сріб­ний при­зер му­зич­но­го фес­ти­ва­лю «Чер­во­на ру­та» (1989 рік), да­лі — за­слу­же­на ар­тист­ка Ук­раї­ни, кан­ди­дат фі­ло­ло­гіч­них і те­ле­ві­зій­них на­ук, удо­стоє­на ор­де­на кня­ги­ні Оль­ги III сту­пе­ня, запи­са­ла по­над 10 аль­бо­мів.
На­ро­ди­ла­ся Ма­рія Бур­ма­ка у Хар­ко­ві, час­то бу­ває в на­шо­му міс­ті. При­їжд­жає до бать­ків, ви­сту­пає з кон­цер­та­ми, зу­стрі­чає­ть­ся з гро­мад­ські­стю, спіл­кує­ть­ся з жур­на­ліс­та­ми (за кіль­ка ро­ків спіл­ку­ван­ня із зем­ляч­кою і скла­ло­ся так зва­не збір­не ін­тер­в’ю).

7 СІЧНЯ — 90 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ РОСТИСЛАВА БРАТУНЯ (1927–1995), УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТА

Ши­ро­ко зна­ний ук­ра­їн­ський по­ет Рос­ти­слав Бра­тунь на­ро­див­ся 7 січ­ня 1927 ро­ку в Лю­бо­млі Во­лин­ської об­лас­ті в ро­ди­ні ук­ра­їн­сько­го гро­мад­сько­го ді­яча, де­пу­та­та поль­сько­го Сей­му Ан­дрія Бра­ту­ня та Окса­ни Уж­вій (рід­ної сес­три сла­вет­ної ук­ра­їн­ської акт­ри­си На­та­лії Уж­вій).
Ди­тин­ство... Шко­ла... Го­ро­хів­ська гім­на­зія... Уже з юнаць­ких ро­ків Рос­ти­слав був за­люб­ле­ний у по­езію... Львів­ський дер­жав­ний уні­вер­си­тет ім. І. Фран­ка (вже то­ді об­рав ре­мес­ло по­ета, за­кін­чив на­вчан­ня у 1950 ро­ці)...

Ось що пи­шуть у на­уко­вих ен­ци­кло­пе­ді­ях і до­від­ни­ках про цьо­го вче­но­го: «Уся твор­ча біо­гра­фія Ю. О. Мит­ро­поль­сько­го по­в’яза­на в ос­нов­но­му із роз­вит­ком тео­рії не­лі­ній­них ко­ли­вань та ди­фе­рен­ці­аль­них рів­нянь. Ре­зуль­та­ти цих до­слі­джень уза­галь­не­ні у 300 на­уко­вих пуб­лі­ка­ці­ях у віт­чиз­ня­них і за­ру­біж­них жур­на­лах, а та­кож в 30 ін­ди­ві­ду­аль­них і ко­лек­тив­них мо­но­гра­фі­ях».

Узагалі-то для нефахівця зрозуміти, чим саме займався все життя академік Митропольський, важкувато, адже мало хто уявляє, що криється за поняттями «нелінійних коливань» та «диференціальних рівнянь». Знаючі люди стверджують, що в окремих розділах точних наук до тонкощів розбираються часом кілька десятків землян, тож ми просто повіримо колегам і соратникам Юрія Олексійовича на слово: «Митропольський — це голова!»

Ми­ну­ло­го тиж­ня (20 груд­ня) в Ки­єві на те­ри­то­рії флаг­ма­на віт­чиз­ня­но­го лі­та­ко­бу­ду­ван­ня — дер­жав­но­го під­при­єм­ства «Ан­то­нов» — від­бу­ли­сь уро­чис­то­сті з на­го­ди по­дії, яка тра­ди­цій­но від­зна­чає­ть­ся при ство­рен­ні будь-яко­го но­во­го ти­пу авіа­цій­ної тех­ні­ки, — за­вер­шен­ня спо­ру­джен­ня до­слід­но­го зраз­ка та йо­го ви­ко­чу­ван­ня зі скла­даль­но­го це­ху.
Цьо­го ра­зу об’­єк­том свя­та став но­вий ба­га­то­ці­льо­вий транс­порт­ний лі­так «Ан-132», який мав пе­ре­міс­ти­ти­ся на за­вод­ський аеро­дром — для на­ступ­но­го здійс­нен­ня там спо­чат­ку на­зем­них, а зго­дом і льот­них ви­про­бу­вань.

Уже два ро­ки в Ук­раї­ні впро­ва­джує­ть­ся но­вий інст­ру­мент фі­нан­су­ван­ня ма­лих та се­ред­ніх сіль­гос­пви­роб­ни­ків за спри­ян­ня про­ек­ту «Аг­рар­ні роз­пи­ски в Ук­раї­ні», який ре­алі­зо­вує Між­на­род­на фі­нан­со­ва кор­по­ра­ція (IFC, Гру­па Сві­то­во­го бан­ку) у парт­нер­стві зі Швей­цар­ською Кон­фе­де­ра­цією.
Йдеть­ся про аг­рар­ні роз­пи­ски. Ни­ми вже мо­жуть ко­рис­ту­ва­ти­ся фер­ме­ри вось­ми об­лас­тей. Пе­ред­ба­чає­ть­ся, що в май­бут­ньо­му во­ни бу­дуть по­ши­ре­ні й на ін­ші ре­гіо­ни.
По­пит на аг­рар­ні роз­пи­ски зрос­тає. Та ра­зом із тим у їх ко­рис­ту­ва­чів за­ли­ша­ли­ся пи­тан­ня, в то­му чис­лі ті, що по­в’яза­ні з опо­дат­ку­ван­ням. Дер­жав­на фіс­каль­на служ­ба Ук­раї­ни (ДФС) під­го­ту­ва­ла роз’яс­нен­ня з цьо­го при­во­ду. Во­на офі­цій­но опри­люд­ни­ла лист «Про осо­бли­во­сті опо­дат­ку­ван­ня ПДВ опе­ра­цій, по­в’яза­них з обі­гом аграр­них роз­пи­сок».
Про важ­ли­вість та своє­час­ність цьо­го до­ку­мен­та ми по­го­во­ри­ли з ке­рів­ни­ком про­ек­ту IFC Олек­сі­єм ОМЕ­ЛЯ­НЕН­КОМ.

Сторiнка 1 iз 241

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».