Земля і люди
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Грудень 15, 2018

Шановні читачі! 15 червня газеті "Демократична Україна

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років! 

Редакційна колегія

Агростраховий пул: стратити не можна помилувати
Нав­ко­ло Аг­ро­стра­хо­во­го пу­лу, яко­му не­дав­но ви­пов­ни­ло­ся ли­ше два ро­ки, остан­нім ча­сом роз­гор­ну­ла­ся гос­тра дис­ку­сія. Од­ні за­пев­ня­ють — він пі­шов... Читати далi
Павло Кулинич: я – прихильник поступового...
Мо­ра­то­рій на про­даж зе­мель сіль­сько­гос­по­дар­сько­го при­зна­чен­ня в Ук­раї­ні ви­явив­ся на­про­чуд жи­ву­чим. Йо­го бу­ло за­про­ва­дже­но ще 18 січ­ня 2001 ро­ку.... Читати далi
Знову про державні дотації, або чого хочуть...
В Ук­раї­ні час­то змі­ню­ють­ся пра­ви­ла дер­жав­ної під­трим­ки сіль­гос­пви­роб­ни­ків, зок­ре­ма ви­роб­ни­ків мо­ло­ка. Яка ж мо­дель під­трим­ки бу­де... Читати далi
Чи прийде війна у селянські хати?
Ко­ли осінь уже ха­зяй­но­ви­то при­тру­шує різ­но­барв­ним па­до­лис­том зем­лю, а не­смі­ли­ві при­мо­роз­ки ще не­на­дов­го — до пер­ших со­няч­них про­ме­нів — вкри­ва­ють... Читати далi
Куди податися селянину: в кріпаки чи куркулі?
Новий законопроект допоможе українським селянам стати повноцІнними господарями на своїй землі Не­вдов­зі в ук­ра­їн­ське се­ло мо­жуть по­вер­ну­ти­ся се­ред­ня­ки. За­зви­чай це лю­ди із се­ред­ні­ми... Читати далi
Кредитні спілки перетворилися на основних...
Екс­пер­ти ви­зна­ють, що ни­ніш­ні вес­ня­ні по­льо­ві ро­бо­ти про­хо­дять у над­зви­чай­но склад­них умо­вах. Во­ни спри­чи­не­ні не так по­год­ни­ми не­га­раз­да­ми, як... Читати далi
IFC радиться із сільгоспвиробниками щодо...
Ук­раї­на ма­ла всі мож­ли­во­сті для за­про­ва­джен­ня су­час­но­го аг­ро­стра­ху­ван­ня, про­те не ско­рис­та­ла­ся ни­ми пов­ною мі­рою. Від­так їй до­ве­деть­ся май­же... Читати далi
Чи буде гармонізоване українське...
Не­що­дав­но до Вер­хов­ної Ра­ди Ук­раї­ни бу­ло по­да­но за­ко­но­про­ект, по­кли­ка­ний якіс­но по­ліп­ши­ти си­ту­ацію на віт­чиз­ня­но­му аг­ро­стра­хо­во­му... Читати далi
Фахівці дослідили перспективи...
Со­ці­аль­но-еко­но­міч­ний роз­ви­ток сільсь­ких те­ри­то­рій знач­ною мі­рою за­ле­жить від на­ла­го­джен­ня ефек­тив­но­го со­ці­аль­но-еко­но­міч­но­го парт­нер­ства... Читати далi
Закон про сівозміни потребує чергового...
УСІ СПОДІВАННЯ НА ТЕ, ЩО ВОНО ВИЯВИТЬСЯ ОСТАТОЧНИМ, І ЦЕ ДАСТЬ ЗМОГУ ЦЬОМУ ЗАКОНУ ЗАПРАЦЮВАТИ НА ПОВНУ СИЛУ4 червня 2009 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості ґрунтів», яким вирішила запровадити обов’язкове... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

ВПЕР­ШЕ З 2014 РО­КУ ЛО­МА­ЧЕН­КО НЕ ЗУ­МІВ ПЕ­РЕ­МОГ­ТИ СВО­ГО СУ­ПЕР­НИ­КА ДО­СТРО­КО­ВО

Український боксер Василь Ломаченко переміг Хосе Педрасу з Пуерто-Ріко в об’єднавчому поєдинку за звання чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA.
Бій пройшов у Нью-Йорку в спортивному комплексі Madison Square Garden. Бій тривав усі 12 раундів, при цьому Педраса двічі побував у нокдауні в 11-му раунді.

«Шах­тар» зі­грав вні­чию з «Ліо­ном» і ви­ле­тів із Лі­ги чем­піо­нів у Лі­гу Єв­ро­пи.
В останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів «Шахтар» не втримав переможного рахунку в домашньому матчі проти «Ліона». На гол Мораеса гості відповіли влучним ударом Фекіра в середині другого тайму.
Нічия 1:1 вивела в плей-оф ЛЧ французький клуб, а команда Паулу Фонсеки посіла в групі третє місце і весною гратиме в Лізі Європи.

Професор Морган Левін з Єльської медичної школи стверджує, що у нас є два віки — хронологічний і біологічний, і це важливо. Останній можна визначити завдяки алгоритму, який придумали вона та її команда.
Розроблений алгоритм являє собою новий спосіб уявлення про вік.

Американська служба контролю за продуктами і ліками (FDA) попередила про можливий ризик одного з видів інсульту, викликаного вживанням препарату, який застосовується при розсіяному склерозі (РС).
Після нового препарату алемтузумаб більшість пацієнтів із проблемами, що можуть призвести до непрацездатності і смерті, відчули нові симптоми протягом дня після початкової інфузії, йдеться в інформаційних повідомленнях.

На світ з’явилася перша дитина, народжена з донорської матки померлого донора. Учений світ вважає це новою медичною віхою у лікуванні безпліддя, оскільки відкрито шлях для допомоги жінкам, які не можуть мати дітей шляхом такого виду донорства.
Народилася дівчинка у Бразилії за допомогою кесаревого розтину через 35 тижнів і три дні вагітності. Її вага становила 2550 г. Вона й мати здорові. Малятко добре росте і розвивається, повідомляють науковці.

Нові дослідження, проведені факультетом охорони здоров’я Йоркського університету, показують, що гальмування протеїну в кровоносних судинах стимулює їх зростання, що призводить до більш здорової жирової тканини і зниження рівня цукру в крові.
Висновки дають ключове розуміння того, як поліпшення регенерації може допомогти пом’якшити серйозні проблеми зі здоров’ям, які виникають при ожирінні, наприклад діабет.

«На світ на­су­ває­ть­ся епі­де­мія ще од­нієї не­при­єм­ної хво­ро­би». При­най­мні так ствер­джу­ють аме­ри­кан­ські вче­ні, адже, за їх­ні­ми під­ра­хун­ка­ми, один зем­ля­нин із 10 страж­дає від та­ко­го не­при­єм­но­го за­хво­рю­ван­ня, як ек­зе­ма. Та­ким чи­ном, во­на за­чі­пає близь­ко 10% жи­те­лів пла­не­ти.
Ви­ни­кає за­пи­тан­ня: що ж та­ке ек­зе­ма і як із нею бо­ро­ти­ся? Про це ми роз­пи­та­ли фа­хів­ця — лі­ка­ря-дер­ма­то­ло­га ви­щої ка­те­го­рії Олек­сія ГРУШЕЦЬ­КО­ГО.

На­род­ний чо­ло­ві­чий хор «Чу­ма­ки» ВГО «То­ва­ри­ство «Знан­ня» Ук­раї­ни від­зна­чає своє 30-літ­тя.
За 30 ро­ків «чу­ма­ку­ван­ня» у хо­рис­тів май­же ні­чо­го не змі­ни­ло­сь, окрім то­го, що час від ча­су до­во­ди­ло­ся шу­ка­ти при­мі­щен­ня для ре­пе­ти­цій.
Ось тіль­ки ук­ра­їн­ська піс­ня без­смерт­на. Її так са­мо слу­ха­ють, схли­пу­ють, про­пус­каю­чи че­рез ду­шу, ков­та­ючи сму­ток, ап­ло­ду­ють і смію­ть­ся, ко­ли ве­се­ло. Кож­на на­род­на піс­ня не­се в со­бі ці­лий світ, як на­сі­ни­на, що про­рос­тає.

23 ГРУД­НЯ — 140 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ СТЕ­ПА­НА ПРО­КО­ПО­ВИ­ЧА ТИ­МО­ШЕН­КА (1878—1972), УК­РА­ЇН­СЬКО­ГО ВЧЕ­НО­ГО У ГА­ЛУ­ЗІ МЕ­ХА­НІ­КИ

Степан Тимошенко народився 23 грудня 1878 року в селі Шпотівка Конотопського повіту Чернігівської губернії (нині Конотопський район Сумської області) у родині землеміра Прокопа Тимофійовича Тимошенка та його дружини Юзефіни Яківни Сарнавської — доньки відставного військового.
Степан був старшим сином у цій родині. У 1881 році народився його брат Сергій, а в 1885 році — Володимир.

22 ГРУДНЯ — 90 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ОЛЕГА ІВАНОВИЧА МИКИТЕНКА (1928), УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВЦЯ, ПЕРЕКЛАДАЧА

Олег Микитенко народився 22 грудня 1928 року у Харкові в родині письменника Івана Микитенка.

Батько Олега Івановича був широко знаним у 30-х роках драматургом і прозаїком, творчість його знаходила широкий розголос і позитивно сприймалася читацьким загалом. Утім, 1937 року він став жертвою сталінського беззаконня.

Сторiнка 1 iз 333

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».