Земля і люди
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Лютий 24, 2018
Українські земельні відносини крізь призму...
Не­що­дав­но із США по­вер­ну­ла­ся гру­па ук­ра­їн­ських екс­пер­тів, яка ви­вча­ла аме­ри­кан­ський до­свід ро­бо­ти у зе­мель­ній сфе­рі. Про те, як мож­на вдос­ко­на­ли­ти... Читати далi
Чи дочекається Україна сімейних фермерських...
У Вер­хов­ній Ра­ді Ук­раї­ни до дру­го­го чи­тан­ня го­тує­ть­ся про­ект за­ко­ну № 1599 «Про вне­сен­ня змін до де­яких за­ко­нів Ук­раї­ни що­до сти­му­лю­ван­ня ство­рен­ня та... Читати далi
На ринку агрострахування просувається...
6 ве­рес­ня від­був­ся круг­лий стіл з на­го­ди за­пус­ку ком­плекс­ної про­гра­ми для аг­ро­біз­не­су «Ваш уро­жай — на­ша тур­бо­та». У рам­ках цьо­го за­хо­ду був... Читати далi
Чи втримаються безцінні ціні на молоко в Україні
До роз­гля­ду у Вер­хов­ній Ра­ді під­го­тов­ле­но за­ко­но­про­ект що­до під­ви­щен­ня мі­ні­маль­ної ці­ни на мо­ло­ко від на­се­лен­ня до 4 грн за 1 літр. Ни­ні цей по­каз­ник... Читати далi
Кролики – це не тільки цінне хутро...
Ви­ро­щу­ван­ня кро­ли­ків в Ук­раї­ні сьо­го­дні не вва­жає­ть­ся пріо­ри­тет­ною га­луз­зю. Дех­то на­віть жар­тує, що ак­тив­ним кро­лів­ниц­тво бу­ло то­ді, ко­ли... Читати далi
Сімейні ферми, що не мають статусу...
Не­вдов­зі в Ук­раї­ні мо­жуть з’яви­ти­ся сі­мей­ні фер­мер­ські гос­по­дар­ства. Ста­не­ть­ся це піс­ля то­го, як на­ступ­на Вер­хов­на Ра­да ухва­лить онов­ле­ний За­кон «Про... Читати далi
Дотації виробникам молока: міжнародний досвід
Останніми роками український АПК значно зміцнив свої позиції на вітчизняних та світових продовольчих ринках. Фахівці визнають, що значною мірою це стало можливим завдяки успіхам, досягнутим у рослинницькій галузі. Зокрема, торік Україна зібрала рекордний урожай зернових — 63 млн тонн. Очікується,... Читати далi
Молочна галузь України: чи можливо повернути...
Сільське господарство є одним із провідних секторів національної економіки. Та здебільшого його успіхи пов’язують з рекордними врожаями останніх років. Результати в галузі тваринництва і, зокрема, у молочному секторі, фахівці оцінюють набагато скромніше, хоча і зазначають, що за певних обставин... Читати далi
Аграрні розписки успішно витримують...
На­пе­ре­до­дні вес­ня­них по­льо­вих ро­біт, які не­вдов­зі ма­ють роз­гор­ну­ти­ся по всій Ук­раї­ні, аг­ра­рії вкот­ре сти­каю­ть­ся з проб­ле­мою не­ста­чі обі­го­вих... Читати далi
Чи прийде війна у селянські хати?
Ко­ли осінь уже ха­зяй­но­ви­то при­тру­шує різ­но­барв­ним па­до­лис­том зем­лю, а не­смі­ли­ві при­мо­роз­ки ще не­на­дов­го — до пер­ших со­няч­них про­ме­нів — вкри­ва­ють... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

ВОЛЬОВА ПЕРЕМОГА "ШАХТАРЯ"

Фут­бо­ліс­ти до­нець­ко­го «Шах­та­ря» обі­гра­ли у се­ре­ду, 21 лю­то­го, іта­лій­ський клуб «Ро­ма» (2:1) у пер­шо­му мат­чі 1/8 фі­на­лу Лі­ги чем­піо­нів УЄФА.
М’ячі на харківській арені «Металіст» забили: Факундо Феррейра (52 хвилина) та Фред (71) — у донеччан; Дженгіз Ундер (41) — у римлян, повідомляє Укрінформ.

Ук­ра­їн­ський фріс­тай­ліст Олек­сандр Аб­ра­мен­ко 18 лю­то­го став олім­пій­ським чем­піо­ном XXIII Ігор у Пхенч­ха­ні (Рес­пуб­лі­ка Ко­рея). У су­пер­фі­на­лі зма­гань із лиж­ної ак­ро­ба­ти­ки Аб­ра­мен­ко ви­ко­нав стри­бок Back Full-Full-Double Full і на­брав най­кра­щу су­му ба­лів — 128,51. Сріб­ну ме­даль здо­був ки­та­єць Цзя Цзу­нян (128,05 ба­ла), брон­зо­ву — Іл­ля Бу­ров із коман­ди «ОАР» (122,17).

Олександр Абраменко народився 4 травня 1988 року в Первомайську Миколаївської області. Закінчив Миколаївський національний університет суднобудування. Це — четверта Олімпіада для Олександра.

Функціонування легенів у людей, які багато курять, може значно покращитися, якщо курець виділятиме час на регулярні інтенсивні фізичні вправи. Про це заявила група фахівців після завершення нового дослідження.
Учені зібрали і проаналізували результати досліджень, які проводилися під керівництвом Лондонського імперського коледжу протягом одного десятиліття у 25 наукових центрах 11 країн Європи. У сумі вийшло майже 4 тисячі учасників, яким у період експерименту було 25–57 років.

Ку­рін­ня шко­дить здо­ров’ю. З цим по­го­джую­ть­ся на­віть ті, хто не мо­же від­мо­ви­ти­ся від цієї шкід­ли­вої звич­ки. Про­те з кож­ним ро­ком усе біль­ше вче­них го­во­рить про те, що ні­ко­тин мож­на застосовувати з ко­рис­тю для ор­га­ніз­му.
Нікотин є психоактивною речовиною, що одержують із тютюну. Однак він міститься не тільки у тютюні. Безпечна кількість його є у картоплі, помідорах, баклажанах і деяких інших овочах.
Уперше про тютюн стало відомо широкому загалу людей ще в ХVI сторіччі, коли Колумб привіз його з Америки до Європи як презент. Куріння досить швидко набуло популярності серед представників як чоловічої, так і жіночої статі.

Но­ве до­слі­джен­ня, про­ве­де­не вче­ни­ми у Ки­таї, за­свід­чи­ло, що зви­чай­ний чай, на­грі­тий до 65°С, у по­єд­нан­ні з над­мір­ним вжи­ван­ням ал­ко­го­лю або при ін­тен­сив­но­му ку­рін­ні був по­в’яза­ний із п’я­ти­крат­ним збіль­шен­ням ри­зи­ку роз­вит­ку ра­ку стра­во­хо­ду.
Китайські вчені вважають, що гарячий чай, потрапляючи на внутрішню поверхню стравоходу, погіршує її здатність діяти як бар’єр від шкідливих токсинів, що потрапляють в організм при вживанні алкоголю та курінні. Результати наукової роботи можуть викликати занепокоєння в усіх любителів чаю.

Усі ми чу­ли, що гла­уко­ма — не­ви­лі­ков­на й під­ступ­на хво­ро­ба. Ця не­ду­га на­бу­ла остан­нім ча­сом вра­жа­ючих мас­шта­бів за по­ши­рен­ням у сві­ті. Гла­уко­му діа­гнос­то­ва­но у 60 міль­йо­нів зем­лян. З ура­ху­ван­ням тен­ден­ції ста­рін­ня на­се­лен­ня до 2020 ро­ку очі­кує­ть­ся збіль­шен­ня кіль­ко­сті па­ці­єн­тів із цим за­хво­рю­ван­ням до 80 міль­йо­нів. Як ба­чи­мо, проб­ле­ма іс­нує.
Що ж мож­на зро­би­ти, аби за­по­біг­ти роз­вит­ку гла­уко­ми? Які су­час­ні ме­то­ди лі­ку­ван­ня не­ду­ги ре­ко­мен­ду­ють нам фа­хів­ці? От­же, гла­уко­ма і як з нею бо­ро­ти­ся? — го­лов­на те­ма на­шої бе­сі­ди з оф­таль­мо­ло­гом — док­то­ром ме­дич­них на­ук, до­цен­том Ан­дрі­єм ГУ­ДЗЕМ.

Чи­ма­ло є, Го­ра­ціо, у сві­ті, що не­спро­мож­на муд­рість осяг­ну­ти.
В. Шек­спір. «Гам­лет», дія 1, сце­на 5

Не­ві­до­ме й не­збаг­нен­не зав­жди по­руч із на­ми. У зви­чай­но­му без­тур­бо­тно­му жит­ті во­но від­тис­не­но за ме­жі на­шої сві­до­мо­сті. Та рап­то­ва не­без­пе­ка — хво­ро­ба, ду­шев­на трав­ма чи стрес — й де­мо­ни стра­ху спли­ва­ють у під­сві­до­мість лю­ди­ни. Там, де спа­ла­хує страх, гас­не дум­ка.
Осо­бли­во від­чут­но це сьо­го­дні, у до­бу ІІІ ти­ся­чо­літ­тя, в умо­вах гло­баль­них еко­ло­гіч­них та со­ці­аль­но-еко­но­міч­них проб­лем, які тяж­ким тя­га­рем пе­ре­ван­та­жу­ють ду­шу лю­ди­ни та при­зво­дять її до різ­них пси­хо­со­ма­тич­них за­хво­рю­вань.
Та не зав­жди до­по­ма­га­ють лі­ку­валь­ні ме­то­ди тра­ди­цій­ної ме­ди­ци­ни, яка ціл­ко­ви­то спи­рає­ть­ся на фар­ма­ко­ло­гію. По­над усі ча­си люд­ство ма­ло по­тре­бу у тих, хто обі­зна­ний на та­єм­ни­цях сві­ту та смі­ли­во йде на­зу­стріч із Не­ві­до­мим. Хто він? Чак­лун чи гіп­но­ти­зер?

60 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЛІЛІЇ ВАСИЛІВНИ САНДУЛЕСИ (1958), УКРАЇНСЬКОЇ СПІВАЧКИ

На за­пи­тан­ня жур­на­ліс­та: «Ви весь свій час при­свя­чу­єте улюб­ле­ній про­фе­сії?» са­ме так від­по­ві­ла ві­до­ма спів­ач­ка: «Так. То­му що я пе­ре­ко­на­на: тре­ба зав­жди пов­ні­стю від­да­ва­ти­ся ро­бо­ті, пра­цю­ва­ти в пов­ну си­лу!» — І так уже 60 роч­ків!

Народилася Лілія Сандулеса 28 лютого 1958 року в селі Маршинці Новоселицького району Чернівецької області.
Творча біографія співачки розпочалась у шкільні роки виступами в художній самодіяльності, а згодом у районному Будинку культури.

1 БЕРЕЗНЯ — 80 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
БОРИСЛАВА МИКОЛАЙОВИЧА БРОНДУКОВА (1938–2004), УКРАЇНСЬКОГО КІНОАКТОРА

Він був майс­тром епі­зо­дів і ду­же час­то епі­зо­ди, в яких зі­грав, бу­ли най­яск­ра­ві­ши­ми у філь­мі, йо­го фра­зи ста­ва­ли ци­та­та­ми, йо­го впіз­на­ва­ли на ву­ли­цях і він на­справ­ді був на­род­ним артис­том...

«Знаєте, як називали Брондукова глядачі і шанувальники, зустрічаючи його? Афоня! — згадував заслужений артист України Михайло Горносталь. — Ось дивно: не він же зіграв Афоню, а Куравльов. Але з Борею не можна було ходити по вулиці. Звідусіль долинало: «Афоня! Ти мені рупь винен!»

КНИГА «ЧЕРВОНЕ СТОЛІТТЯ» — СПРОБА ДАТИ ВІДПОВІДЬ НА ЗАПИТАННЯ «ЧОМУ БУЛО ВТРАЧЕНО ДЕРЖАВНІСТЬ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ?»

Чи був Ми­ро­слав По­по­вич чу­жим для ук­ра­їн­ської спіль­но­ти? Без­пе­реч­но, він був «бі­лою во­ро­ною». Мо­же, че­рез те, що був (як на­пи­сав хтось із ві­до­мих бло­ге­рів) «остан­нім ук­ра­їн­ським со­ці­ал-де­мо­кра­том» і не ду­же схва­лю­вав пев­ні по­лі­тич­ні про­це­си, що від­бу­ваю­ть­ся в на­шій кра­їні.

А може, це просто властивість людського інтелекту, коли за плечима 80 років життя, досліджень і творчості? Коли думки вже вивільнені з-під впливу адреналіну, і політичне збудження, в якому живе останні роки наше суспільство, сприймається як бучне застілля очима тверезої людини.

Сторiнка 1 iз 257

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».