Соціальна політика
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Лютий 24, 2018
Сфера зайнятості потребує реформування
Прем’­єр-мі­ністр Ук­раї­ни Во­ло­ди­мир Гройсман про­по­нує ре­фор­му­ва­ти сфе­ру за­йня­то­сті на­се­лен­ня так, щоб дер­жа­ва не сти­му­лю­ва­ла без­ро­біт­тя, а... Читати далi
Ціни і тарифи
Ін­декс спо­жив­чих цін (ін­декс інфля­ції) в січ­ні–лю­то­му 2015 р. ста­но­вив 108,6% (у від­по­від­но­му пе­ріо­ді 2014 р. — 100,8%). Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 10,7%. Найбільше (на 24,5–35,7%)... Читати далi
Сім'ям переселенців збільшили допомогу
Гра­нич­ний роз­мір за­галь­ної су­ми гро­шо­вої до­по­мо­ги, що ви­пла­чу­ють на сім’ю внут­ріш­ньо пе­ре­мі­ще­них осіб, під­ви­ще­но до 3000 гри­вень.Про це інформує Міністерство соціальної політики... Читати далi
Що відбувається в системі реабілітації людей з...
У груд­ні 2009 ро­ку пар­ла­мент Ук­раї­ни ра­ти­фі­ку­вав між­на­род­ну Кон­вен­цію ООН про пра­ва ін­ва­лі­дів. Од­но­час­но з Кон­вен­цією прий­ня­то Фа­куль­та­тив­ний... Читати далi
Міфи та правда про ОСББ
1 лип­ня в ре­фор­му­ван­ні жит­ло­во­го сек­то­ра має роз­по­ча­ти­ся вель­ми важ­ли­вий етап — пе­ре­дан­ня ба­га­то­по­вер­хі­вок в управ­лін­ня їх меш­кан­цям. Так... Читати далi
Безробітні з примусу чи за власним бажанням
За да­ни­ми Дер­жав­ної служ­би ста­тис­ти­ки, кіль­кість укра­їн­ців, кот­рі ма­ли офі­цій­ний ста­тус без­ро­біт­но­го в пер­шо­му пів­річ­чі цьо­го ро­ку, ста­но­ви­ла 868,7 тис.... Читати далi
У департаменті соцполітики КМДА роз'яснили...
Згідно з постановою Кабінету Міністрів про новий порядок надання пільг окремим категоріям громадян близько 90 тисяч громадян утратять право на отримання пільг, водночас ще така ж кількість осіб залишиться пільговиками.Про це під час брифінгу в Укрінформі повідомив директор Департаменту соціальної... Читати далi
Майже 50 тис. переселенців уже призначено...
Уряд роз­по­чав на­да­ва­ти фі­нан­со­ву під­трим­ку на про­жи­ван­ня для осіб, які ви­му­ше­ні бу­ли по­ки­ну­ти рід­ні до­мів­ки на Дон­ба­сі та в Кри­му і пе­ре­їха­ти у більш... Читати далi
Борг пенсіонерам сходу України – 5 млрд грн
Пен­сій­ний фонд ви­пла­чує пен­сії ли­ше тим пен­сіо­не­рам, які за­ре­єс­тру­ва­ли­ся в ор­га­нах пра­ці та со­ці­аль­но­го за­хис­ту на те­ри­то­рії, що під­кон­троль­на... Читати далi
Мінсоцполітики: субсидія не допомога, а...
Про це заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Мущинін під час зустрічі з представниками регіональних ЗМІ на семінарі з питань енергоефективності та тарифної політики уряду.В. Мущинін нагадав, що субсидія є безповоротною державною допомогою, її отримання не пов’язане і не тягне за... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

Мі­ніс­тер­ство фі­нан­сів до­зво­лить от­ри­му­ва­ти пен­сії, со­ці­аль­ні ви­пла­ти та зар­пла­ту ро­біт­ни­кам дер­жав­но­го сек­то­ра в при­ват­них бан­ках.Про це в інтерв’ю розповіла заступниця…
21 лю­то­го Уряд прий­няв По­ста­но­ву «Про пе­ре­ра­ху­нок пен­сій осо­бам, які звіль­не­ні з вій­сь­ко­вої служ­би та де­яким ін­шим ка­те­го­рі­ям осіб».Рішення про…
«Станом на 20 лютого 2018 року профінансовано 255,8 мільйона гривень для допомоги пораненим учасникам Революції Гідності та членам сімей загиблих»,…
Міністерство соціальної політики затвердило Схему визначення розмірів надбавок до пенсії, на яку має право особа згідно із законом, залежно від…
По­бу­ду­ва­ти но­ву сис­те­му охо­ро­ни здо­ров’я в Ук­раї­ні мож­на за п’ять ро­ків за умо­ви під­трим­ки з бо­ку між­на­род­них парт­не­рів.Про це заявив…
З метою забезпечення подальшої реалізації Стратегії подолання бідності, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 р. № 161-р, урядом визначено…
Про це за­явив мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ан­дрій Ре­ва під час на­ра­ди фа­хів­ців Мін­соц­по­лі­ти­ки, пред­став­ни­ків гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій та ви­роб­ни­ків тех­ніч­них за­со­бів…
Уряд за­без­пе­чив мож­ли­вість ство­рен­ня та функ­ціо­ну­ван­ня цен­трів на­дан­ня со­ці­аль­них по­слуг у фор­ма­ті «Про­зо­рий офіс».Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду…
Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла за­кон, який пе­ред­ба­чає при­зна­чен­ня до­стро­ко­вих пен­сій для чле­нів сі­мей за­гиб­лих учас­ни­ків Ре­во­лю­ції Гід­но­сті.За ухвалення законопроекту «Про внесення…
Ка­бі­нет Мі­ніс­трів Ук­раї­ни на­по­ля­гає на по­глиб­лен­ні від­по­ві­даль­но­сті Мі­ніс­тер­ства охо­ро­ни здо­ров’я та ор­га­нів міс­це­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня за ви­ко­нан­ня дер­жав­них ме­дич­них про­грам. Про…
Фонд со­ці­аль­но­го стра­ху­ван­ня Ук­раї­ни ми­ну­ло­го ро­ку у пов­но­му об­ся­зі про­фі­нан­су­вав ви­пла­ти ва­гіт­ним і по­ро­діл­лям. При цьо­му за­галь­ний об­сяг та­ких ви­плат…
Ви­пла­ти по тим­ча­со­вій втра­ті пра­це­здат­но­сті, які здійс­нює Фонд со­ці­аль­но­го стра­ху­ван­ня Ук­раї­ни, у 2017 ро­ці зрос­ли на 25,8%.За повідомленням виконавчої дирекції…
Сторiнка 1 iз 15

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».