Соціальна політика
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Квiтень 28, 2017

Шановні читачі! Ви тримаєте в руках 24151-й випуск газети «Демократична Україна», що веде свій родовід від червня 1918 року. На жаль, змушені повідомити про призупинення виходу газети із січня 2017 року через брак коштів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми подолаємо негаразди і незабаром випуск газети буде відновлено. 

Редакційна колегія

Ліквідувати бар'єри
З нагоди відзначення в Україні Міжнародного дня людей з інвалідністю Президент Петро Порошенко під час зустрічі з представниками громадського руху підписав указ, спрямований на посилення діяльності щодо забезпечення прав відповідної категорії людей, і запропонував відмовитися від радянського... Читати далi
Пільги учасникам АТО: слово і діло
Ска­су­вав­ши біль­шість ра­дян­ських пільг для на­се­лен­ня, ук­ра­їн­ський уряд зно­ву по­тра­пив у піль­го­ву паст­ку, яку сам же і роз­ста­вив. На за­мі­ну піль­го­ви­кам, які... Читати далi
Мінсоцполітики: субсидія не допомога, а...
Про це заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Мущинін під час зустрічі з представниками регіональних ЗМІ на семінарі з питань енергоефективності та тарифної політики уряду.В. Мущинін нагадав, що субсидія є безповоротною державною допомогою, її отримання не пов’язане і не тягне за... Читати далi
Якщо сім'я зекономила субсидію, вона має право...
Якщо сума зекономлених субсидій за комунальну послугу більша, ніж обов’язковий щомісячний платіж, і в платіжці відображено «до сплати: 0», то субсидіанти, а це в основному ті, які ведуть економне енергоспоживання, мають право не сплачувати додаткових коштів за спожиті газ, тепло, електроенергію... Читати далi
Служба зайнятості закликає всіх школярів...
Державна служба зайнятості закликає всіх школярів не пізніше ніж з 9-го класу проходити тестування для визначення професійних здібностей та допомоги у виборі майбутньої професії. Такі тестування можна безкоштовно пройти у будь-якому центрі зайнятості. Про це повідомив в. о. голови Державної... Читати далi
Жоден військовик, який захищає Україну, не...
В од­но­му з по­пе­ред­ніх но­ме­рів на­шої га­зе­ти ми роз­по­ві­ли про по­ря­док от­ри­ман­ня вій­сь­ко­во­служ­бов­ця­ми, які ни­ні во­юють на Схо­ді Ук­раї­ни,... Читати далi
Андрій Рева: ми підрахували, що в 2025 році...
Про це по­ві­до­мив на зу­стрі­чі з пред­став­ни­ка­ми Сві­то­во­го бан­ку в Ук­раї­ні, при­свя­че­ній під­го­тов­ці до пен­сій­ної ре­фор­ми, мі­ністр со­ці­аль­ної... Читати далi
Пенсійному фонду ніщо не загрожує
Уряд га­ран­тує вчас­ну і в пов­но­му об­ся­зі ви­пла­ту пен­сій та під­вищен­ня мі­ні­маль­них пен­сій дві­чі про­тя­гом цьо­го ро­ку.Про це на пресконференції після завершення засідання правління Пенсійного... Читати далi
Андрій Рева: боротьба з бідністю – головне наше...
Зустріч міністра соціальної політики Андрія Реви з головою Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіоною Фрейзер почалася з обговорення поточної ситуації в Україні у сфері соціального захисту найвразливіших верств населення.«Тема, якою ви опікуєтесь, є важливим напрямом діяльності й... Читати далi
Андрій Рева: «Монетизації залишку субсидій у...
На­бли­жен­ня до осе­ні зно­ву пі­дні­ймає на гре­бінь по­пу­ліс­тич­ної хви­лі пи­тан­ня взає­мо­зв’яз­ку між під­ви­щен­ням енер­го­ефек­тив­но­сті жит­ла та... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

Якщо сума зекономлених субсидій за комунальну послугу більша, ніж обов’язковий щомісячний платіж, і в платіжці відображено «до сплати: 0», то…
Державна служба зайнятості закликає всіх школярів не пізніше ніж з 9-го класу проходити тестування для визначення професійних здібностей та допомоги…
Про це по­ві­до­мив на зу­стрі­чі з пред­став­ни­ка­ми Сві­то­во­го бан­ку в Ук­раї­ні, при­свя­че­ній під­го­тов­ці до пен­сій­ної ре­фор­ми, мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ан­дрій…
Ук­ра­їн­ський ри­нок пра­ці піс­ля кіль­кох ро­ків проб­лем по­чав ви­хо­ди­ти із за­тяж­ної кри­зи.Про це за­явив ди­рек­тор з роз­вит­ку Work.ua Сер­гій Мар­чен­ко…
Пріоритетами роботи Міністерства соціальної політики у 2017 р. будуть продовження реформи системи соцзахисту та сприяння продуктивній зайнятості населення, заявив міністр…
Не­зва­жа­ючи на склад­ну си­ту­ацію на рин­ку пра­ці, в січ­ні–лис­то­па­ді 2016 ро­ку по­рів­ня­но з та­ким же пе­ріо­дом ми­ну­ло­го ро­ку оче­вид­на по­зи­тив­на…
Ухва­ле­ний Дер­жав­ний бю­джет Ук­раї­ни на 2017 рік від­різ­няє­ть­ся від то­ріш­ньо­го тим, що міс­тить 10 сфер, які от­ри­ма­ють пріо­ри­тет­ну ува­гу та…
Ан­ке­ти без­ро­біт­них ля­га­ють од­на за од­ною на стіл у Хар­ків­сько­му місь­ко­му цен­трі за­йня­то­сті. Але цей сто­лик — всьо­го лиш ос­трі­вець у…
Уна­слі­док анек­сії Кри­му та зброй­но­го кон­флік­ту на схо­ді кра­їни впер­ше за свою іс­то­рію Ук­раї­на зі­ткну­ла­ся з та­ким мас­штаб­ним яви­щем, як…
Прой­шло біль­ше мі­ся­ця з ча­су прий­нят­тя (11 жовт­ня) та два тиж­ні — з мо­мен­ту опуб­лі­ку­ван­ня (7 лис­то­па­да) на офі­цій­но­му сай­ті…
Під­ви­щен­ня мі­ні­маль­ної за­ро­біт­ної пла­ти до 3200 грн — це пер­ший крок до де­ті­ні­за­ції гро­шо­вих ви­плат, як вва­жає мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки…
Як пе­ре­жи­ти зи­му — чи ви­ста­чить енер­го­но­сі­їв, чим за­пла­ти­ти за теп­ло? Ни­ні цим пе­ре­ймаю­ть­ся і у ви­со­ких влад­них ка­бі­не­тах на…
Сторiнка 1 iз 12

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».