Соціальна політика
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Квiтень 19, 2018
Найбільший попит – на робітничі спеціальності
У Дер­жав­ній служ­бі за­йня­то­сті кіль­кість ва­кан­сій сяг­ну­ла май­же од­но­го міль­йо­на.Про це заявив виконуючий обов’язки голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Валерій Ярошенко, інформує прес-служба ДСЗ. Читати далi
Сім'ям переселенців збільшили допомогу
Гра­нич­ний роз­мір за­галь­ної су­ми гро­шо­вої до­по­мо­ги, що ви­пла­чу­ють на сім’ю внут­ріш­ньо пе­ре­мі­ще­них осіб, під­ви­ще­но до 3000 гри­вень.Про це інформує Міністерство соціальної політики... Читати далi
Штучні бар'єри для отримання субсидій будуть зняті
Мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Пав­ло Розенко на­го­ло­шує, що під­ви­щу­ва­ти ці­ни на газ для на­се­лен­ня та жит­ло­во-ко­му­наль­ні по­слу­ги не­мож­ли­во без... Читати далi
Уряд виділяє 7,3 мільярда гривень місцевим...
«Від­сьо­го­дні уряд по­га­шає бор­го­ві зо­бов’язан­ня міст, райо­нів, сіл за жит­ло­во-ко­му­наль­ні по­слу­ги, в то­му чис­лі за при­род­ний газ, то­му що тре­ба го­ту­ва­ти­ся до... Читати далi
Пенсії та соцвиплати дозволять отримувати у...
Мі­ніс­тер­ство фі­нан­сів до­зво­лить от­ри­му­ва­ти пен­сії, со­ці­аль­ні ви­пла­ти та зар­пла­ту ро­біт­ни­кам дер­жав­но­го сек­то­ра в при­ват­них бан­ках.Про це в інтерв’ю... Читати далi
У департаменті соцполітики КМДА роз'яснили...
Згідно з постановою Кабінету Міністрів про новий порядок надання пільг окремим категоріям громадян близько 90 тисяч громадян утратять право на отримання пільг, водночас ще така ж кількість осіб залишиться пільговиками.Про це під час брифінгу в Укрінформі повідомив директор Департаменту соціальної... Читати далi
Чи стане пенсія заслуженим відпочинком?
Ни­ні в Ук­раї­ні про­жи­ває по­над 12 міль­йо­нів пен­сіо­не­рів. Циф­ра тріш­ки мен­ша, ніж 25 ро­ків то­му, але сто­їть, як за­ча­ро­ва­на, ще з ча­сів СРСР. У пер­ші ро­ки... Читати далi
Податок на нерухомість
Переважна більшість житлових об’єктів в Україні не підпадає під чинність податку на нерухомість, який буде справлятися з 2015 р.Про це на брифінгу в Кабінеті Міністрів України заявив заступник міністра фінансів Денис Фудашкін.Передбачено на рівні Верховної Ради, що площа, яка не буде... Читати далi
Уряд запровадив реєстр субсидіантів
Ка­бі­нет Мі­ніс­трів Ук­раї­ни на сво­є­му за­сі­дан­ні за­твер­див По­ло­жен­ня про Єди­ний дер­жав­ний ре­єстр отри­му­ва­чів суб­си­дій, по­ві­дом­ляє Укр­ін­форм.Єдиний... Читати далi
Адресною реабілітацією з початку року...
Від­по­від­но до рі­шень прав­лін­ня Фон­ду со­ці­аль­но­го стра­ху­ван­ня Ук­раї­ни з 1 січ­ня 2018 ро­ку ме­ха­нізм за­мов­лен­ня та роз­по­ді­лен­ня пу­ті­вок на... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

Пенсійний вік українців не будуть підвищувати у найближчі 10 років.Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, інформує прес-служба Мінсоцполітики.«Проведена…
У зв’язку зі зростанням попиту на кваліфіковану робочу силу з України міграційні процеси можуть посилитися в найближчі роки.Про це сказала…
Найбільшою проблемою, з якою стикаються українські трудові мігранти в Польщі, є незнання мови, що генерує всі інші проблеми.Про це сказав…
У разі правильного підходу місцевих органів влади до монетизації пільг на проїзд у транспорті така монетизація буде дуже вигідна пільговикам.Про…
«Немає жодної правової норми, яка б сказала, що тиждень чи два тижні — то є заборгованість, а один день —…
В усіх регіонах України створено штаби з координації, моніторингу та контролю за станом виконання органами Державної виконавчої служби рішень про…
В Україні великий надлишок молоді з вищою освітою залишається без роботи і змушений перевчатися на робітничі спеціальності.На цьому наголосив в.…
По суті зміниться лише одне — перерахунок тепер відбуватиметься в автоматичному режимі, без звернення до ПФУ.Перше квітня цьогоріч запам’ятається для…
Для лю­дей зі знач­ним тру­до­вим ста­жем та низь­ки­ми зар­пла­та­ми пен­сії бу­дуть збіль­ше­ні без змі­ни пен­сій­ної фор­му­ли.Про це за­явив мі­ністр со­ці­аль­ної…
Ав­то­ма­тич­ний пе­ре­ра­ху­нок суб­си­дій на ос­но­ві до­хо­дів здій­сню­єть­ся дві­чі на рік — у трав­ні та жовт­ні, у квіт­ні він про­во­ди­ти­меть­ся з…
За тиж­день до за­кін­чен­ня що­річ­ної кам­па­нії з де­кла­ру­ван­ня до­хо­дів за ми­ну­лий рік укра­їн­ці за­де­кла­ру­ва­ли 12,3 млрд грн, от­ри­ма­них у 2017…
За не­ви­пла­ту за­ро­біт­ної пла­ти ро­бо­то­да­вець не­се не тіль­ки ад­мі­ніс­тра­тив­ну, але й кри­мі­наль­ну від­по­ві­даль­ність.Про це за­яви­ла за­ступ­ник мі­ніс­тра юс­ти­ції Світ­ла­на Глу­щен­ко,…
Сторiнка 1 iз 17

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».