Проблема
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Лютий 19, 2019

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

У тенетах білої смерті
Се­ред­ній вік нар­ко­ма­нів, які пе­ред­час­но йдуть із жит­тя, ся­гає 3035 ро­ків.Ни­ні, за ін­фор­ма­цією екс­пер­тів Все­світ­ньої ор­га­ні­за­ції охо­ро­ни здо­ровя, у сві­ті... Читати далi
І один у полі воїн
ВВА­ЖА­ЮТЬ ПОЛ­ТАВ­СЬКІ АК­ТИ­ВІС­ТИ, КОТ­РІ ОГО­ЛО­СИ­ЛИ ВІЙ­НУ ПО­БО­РАМ У МІС­ЦЕ­ВИХ ЛІ­КАР­НЯХ Про те, що віт­чиз­ня­на ме­ди­ци­на дав­но і важ­ко хво­ріє, ві­до­мо,... Читати далi
На Полтавщині перевізники відмовляються...
Схоже, починає здійснюватися найгірший сценарій із пільгами для учасників бойових дій. Зокрема, тих, хто право на них здобув у статусі ветерана АТО.Як і передбачали песимісти, щедро роздані урядом пільги фронтовикам усе частіше залишаються нереалізованими, бо намітився очевидний розрив між... Читати далi
Порятуйте наші душі
За оцін­ка­ми спе­ціа­ліс­тів, 30% лю­дей, які пе­ре­жи­ли стрес під час во­єн­них дій, са­мо­стій­но мо­жуть впо­ра­ти­ся з йо­го на­слід­ка­ми, 30% — по­тре­бу­ють кон­суль­та­ції і... Читати далi
Резер для армії
Хоч щоб там ка­за­ли віт­чиз­ня­ні по­лі­ти­ки і вій­сь­ко­ві, а Ук­раї­на ни­ні фак­тич­но ве­де вій­ну, ма­ючи те­ри­то­рі­аль­ні, ма­те­рі­аль­ні та люд­ські втра­ти. І це... Читати далi
В Україні третина чоловіків п'є більше від...
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), споживання алкоголю в Україні є одним із найбільших у світі — 15 л чистого алкоголю (стовідсотковий спирт) на рік на душу населення. Дослідження показали, що 20% українців уживають алкоголь понад допустиму норму (під нормою Всесвітня... Читати далi
Львів'яни реформують житлово-комунальний сектор
або ЯК ОД­НА ІНІ­ЦІ­АТИ­ВА МО­ЖЕ ОБІ­ГРІ­ТИ БА­ГА­ТО­КВАР­ТИР­НИЙ БУ­ДИ­НОК Це бу­ло у Льво­ві кіль­ка ро­ків то­му. Зи­ма, хо­лод­но та си­ро. На од­но­му із шо­се стоять кіль­ка... Читати далi
«ГАЗАВАТ» на Полтавщині
Дав­но під­мі­че­но, що на­пе­ре­до­дні хо­лод­ної по­ри ро­ку в нас не­має га­ря­чі­шої те­ми, ніж проб­ле­ма опа­лен­ня. Себ­то пе­ре­січ­ні гро­ма­дя­ни... Читати далi
Позивний «Полтава»: від гри до життєвого вибору
Пер­ші в цьо­му ро­ці шкіль­ні ка­ні­ку­ли ста­ли, хоч як це див­но зву­чить, сер­йоз­ним ви­про­бу­ван­ням не тіль­ки для бать­ків, але й для са­мих уч­нів. Пла­но­вий пе­ре­по­чи­нок для... Читати далi
ОСББ: як руйнується мрія
До за­кін­чен­ня 2014 ро­ку за­ли­ши­ло­ся мен­ше двох мі­ся­ців, але вже за­раз мож­на ви­зна­ти, що він не став для укра­їн­ців пе­ре­лом­ним у пи­тан­нях ре­алі­за­ції ре­форм,... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

В Ук­раї­ні важ­ко знай­ти хво­ро­го, який би не скар­жив­ся на до­рож­не­чу лі­ків. І хо­ча ап­тек у нас біль­ше ніж до­сить,…
«Зараз головний ворог реформованих ЗМІ є «Укрпошта» і її тарифна політика. І відповідні заяви і виступи медіаспільноти, наше звернення, навіть…
Се­ли­ще Роз­со­шен­ці, що в Пол­тав­сько­му райо­ні, дав­но впри­тул на­бли­зи­ло­ся з пів­дня до об­лас­но­го цен­тру. Ре­зуль­та­том та­ких брат­ніх обі­ймів міс­та і…
Жод­ній кра­їні ще не вда­ло­ся лік­ві­ду­ва­ти ко­руп­цію. Хо­ча у роз­ви­ну­тих дер­жа­вах, та­ких як Да­нія, Нор­ве­гія, Авст­ра­лія, Лат­вія, Лит­ва, Ес­то­нія, масш­та­би…
Ме­дич­на ре­фор­ма, яка не на жарт пе­ре­ля­ка­ла прос­тих укра­їн­ців, кот­рі по­бо­юють­ся, що но­вов­ве­ден­ня оста­точ­но по­кла­де край без­плат­ній ме­ди­ци­ні, ви­світ­ли­ла де­що…
«Немає повісті сумнішої на світі...» — ці слова класика світової літератури, напевне, найвлучніше за будь-які інші характеризують теперішні відносини між…
Звістка про те, що Україна в минулому році посіла  3-є місце у світі за обсягами імпорту секонд-хенду, пропустивши вперед лише…
Зи­ма, яка на пов­ний го­лос уже за­яви­ла про се­бе, під­дав­ши ко­му­наль­ни­ків та управ­лін­ців сер­йоз­ним ви­про­бу­ван­ням на здат­ність опе­ра­тив­но ре­агу­ва­ти на…
Ко­ли осінь по­чи­нає по-справж­ньо­му по­ряд­ку­ва­ти нав­ко­ло, вкри­ва­ючи си­ви­ною пер­ших при­мо­роз­ків ни­зи­ни та ого­лю­ючи де­ре­ва, які ряс­но ви­сте­ля­ють зем­лю зо­ло­тис­тим па­до­лис­том,…
Хао­тич­на за­бу­до­ва ук­ра­їн­ських міст на­бу­ла та­ких мас­шта­бів, що не тіль­ки спот­во­ри­ла їх­ню іс­то­рич­ну час­ти­ну, а й зро­би­ла не­ком­форт­ним, не­рід­ко й…
П’я­тий рік по­спіль про­ти Ук­раї­ни ве­деть­ся так зва­на гіб­рид­на вій­на, яка вже ві­ді­бра­ла жит­тя у по­над 10 ти­сяч на­ших спів­віт­чиз­ни­ків.До­по­ки…
У наш час порушення трудового законодавства стало таким звичним, що цьому ніхто не дивується. Розхожа сентенція радянської доби про те,…
Сторiнка 1 iз 7

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».