Проблема
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Лютий 24, 2018
На краю прірви
До єди­но­го на Пол­тав­щи­ні Цен­тру ре­абі­лі­та­ції ді­тей з ура­жен­ням нер­во­вої сис­те­ми, де опі­кую­ть­ся ма­лень­ки­ми па­ці­єн­та­ми, хво­ри­ми на... Читати далi
Про нагороди ми тоді не думали...
Першими, хто вступив після вибуху на 4-му реакторі Чорнобильської АЕС у смертельний двобій із радіацією, були люди в погонах. Зокрема, солдати й офіцери Радянської Армії, Цивільної оборони та МВС. Полковник у відставці Дмитро Бондаренко — один із них. У квітні 1986 року він обіймав посаду... Читати далi
І один у полі воїн
ВВА­ЖА­ЮТЬ ПОЛ­ТАВ­СЬКІ АК­ТИ­ВІС­ТИ, КОТ­РІ ОГО­ЛО­СИ­ЛИ ВІЙ­НУ ПО­БО­РАМ У МІС­ЦЕ­ВИХ ЛІ­КАР­НЯХ Про те, що віт­чиз­ня­на ме­ди­ци­на дав­но і важ­ко хво­ріє, ві­до­мо,... Читати далi
Благодійність з примусу
У Пол­та­ві вкот­ре за­го­во­ри­ли про сум­ноз­віс­ні бла­го­дій­ні фон­ди, які дав­но пус­ти­ли міц­ні ко­ре­ні при місь­ких та об­лас­них лі­кар­нях. І тра­ди­цій­но ста­ли... Читати далi
Чому в Україні не будують притулків для жертв...
Вер­хов­на Ра­да Ук­раї­ни має в пер­шо­му пів­річ­чі 2016 ро­ку ра­ти­фі­ку­ва­ти Кон­вен­цію Ра­ди Єв­ро­пи про за­по­бі­ган­ня на­силь­ству що­до жі­нок і до­маш­ньо­му... Читати далi
Гендерна рівноправність виключає майдани та...
У країні триває глибока політична криза, яка загрожує перерости на економічну та соціальну. Чи можна було її уникнути і що треба зробити для зниження нинішньої напруги в суспільстві? Про це ми розмовляємо з головою правління Міжнародної школи рівних можливостей Ларисою Колос. — Експерти... Читати далi
Роз'яснення мінсоцполітики України з приводу...
Про­даж квар­ти­ри чи бу­дин­ку НЕ вхо­дить у пе­ре­лік кри­те­рі­їв, які по­збав­ля­ють пра­ва на от­ри­ман­ня суб­си­дії. Біль­ше то­го, про факт про­да­жу квар­ти­ри гро­ма­дя­ни... Читати далi
Битва за землю
Гір­ко­ту роз­ча­ру­ван­ня та влас­ну без­по­рад­ність пе­ред чи­нов­ниць­кою бай­ду­жіс­тю від­чу­ва­ють муж­ні пол­тав­ці — учас­ни­ки АТО, кот­рі за­хо­ті­ли... Читати далi
Як усунути корупційні ризики з регіональних...
У Льво­ві бу­ли опри­люд­не­ні ре­зуль­та­ти ан­ти­ко­руп­цій­но­го мо­ні­то­рин­гу і гро­мад­ської екс­пер­ти­зи що­до ре­алі­за­ції об­лас­них про­грам і... Читати далi
У тенетах білої смерті
Се­ред­ній вік нар­ко­ма­нів, які пе­ред­час­но йдуть із жит­тя, ся­гає 3035 ро­ків.Ни­ні, за ін­фор­ма­цією екс­пер­тів Все­світ­ньої ор­га­ні­за­ції охо­ро­ни здо­ровя, у сві­ті... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

Міг­ра­цій­ні тру­до­ві про­це­си з Ук­раї­ни мо­жуть по­си­ли­ти­ся в най­ближ­чі ро­ки, зок­ре­ма до Поль­щі.Про це йдеть­ся в що­квар­таль­но­му «Ін­фля­цій­но­му зві­ті» за…
Без­ро­біт­тя й на­да­лі пе­ре­мож­но кро­кує Ук­раї­ною, по­збав­ля­ючи на­ших спів­віт­чиз­ни­ків на­дій на при­стой­не жит­тя, ста­біль­ну зар­пла­ту та пен­сію в ста­рос­ті то­що.…
У важ­кі ча­си жи­ве­мо: май­же що­дня з дон­бась­ко­го фрон­ту над­хо­дять три­вож­ні віс­ті про по­ра­не­них, ча­сом і про вби­тих. А ще…
Кос­міч­ні ра­хун­ки за теп­ло роз­бур­ха­ли сто­ли­цю і про­ко­ти­ли­ся хви­лею по всій кра­їні. Ки­яни, як і реш­та укра­їн­ців, і так з…
Ко­ли в нас ве­дуть мо­ву про ри­нок пра­ці, то спе­ціа­ліс­ти, за­зви­чай, зга­ду­ють офі­цій­не та при­хо­ва­не без­ро­біт­тя. Ци­ми тер­мі­на­ми опе­ру­ють і…
Як і прог­но­зу­ва­ли ана­лі­ти­ки, збої у ро­бо­ті на­чеб­то без­до­ган­но від­ла­го­дже­но­го дер­жав­но­го ме­ха­ніз­му з на­ра­ху­ван­ня та ви­пла­ти суб­си­дій, який на всі…
Трі­ум­фаль­ний ре­зуль­тат, яко­го до­сяг­ли ук­ра­їн­ські спортс­ме­ни на Па­ра­лім­пій­ських іг­рах у Ріо-де-Жа­ней­ро, про­де­мон­стру­вав не тіль­ки від­мін­ну фі­зич­ну під­го­тов­ку та во­лю до…
Про­даж квар­ти­ри чи бу­дин­ку НЕ вхо­дить у пе­ре­лік кри­те­рі­їв, які по­збав­ля­ють пра­ва на от­ри­ман­ня суб­си­дії. Біль­ше то­го, про факт про­да­жу…
Від­по­ві­да­ючи на за­пи­тан­ня ве­ду­чих те­ле­ефі­ру що­до проб­лем со­ці­аль­них ви­плат і пе­ре­се­лен­цям, і гро­ма­дя­нам Ук­раї­ни, кот­рі за­ли­ши­ли­ся на тим­ча­со­во оку­по­ва­ній те­ри­то­рії…
Про риб­ний ри­нок в Ук­раї­ні го­ді го­во­ри­ти: ви­бір мі­зер­ний, ці­ни ви­со­кі, якість низь­ка. Од­нак на­віть за та­ких об­ста­вин ті­ньо­вий обіг…
Див­на для єв­ро­пей­ських кра­їн чи США та Ка­на­ди проб­ле­ма за­бор­го­ва­но­сті по зар­пла­ті в Ук­раї­ні вже дав­но пе­ре­тво­ри­ла­ся на хро­ніч­ну. На­че…
Утім, на па­пе­рах пи­шуть од­не, а в жит­ті час­то ви­яв­ляє­ть­ся зов­сім ін­ше. Про те, як во­но на­справ­ді ве­деть­ся так зва­ним…
Сторiнка 1 iз 5

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».