Iншi розділи
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Лютий 19, 2019

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Уже не­за­ба­ром укра­їн­цям до­ве­деть­ся зви­ка­ти до ще од­нієї но­ва­ції: хви­ля пе­ре­тво­рень до­ко­ти­лась і до військ­ко­ма­тів. Як­що все скла­деть­ся так, як…
Щоразу напередодні Нового року в суспільстві виникає дискусія про доцільність використання живих і штучних ялинок на зимові свята. Засоби масової…
ТА­КА ПРАК­ТИ­КА ВЖЕ СКО­РО МО­ЖЕ СТА­ТИ РЕ­АЛЬ­НІС­ТЮ З деяких пір в Україні охочі придбати нерухомість на первинному ринку почали ретельніше…
«Не­має по­віс­ті сум­ні­шої на сві­ті, ніж по­вість про»... ме­дич­ну ре­фор­му в Ук­раї­ні. Та­ки­ми сло­ва­ми кла­си­ка сві­то­вої лі­те­ра­ту­ри сьо­го­дні мож­на оха­рак­те­ри­зу­ва­ти…
УКР­ІН­ФОРМ ЗІ­БРАВ ДУМ­КИ ЕКС­ПЕР­ТІВ, ОБІ­ЗНА­НИХ ЗІ СПЕ­ЦИ­ФІ­КОЮ РО­БО­ТИ СПЕЦ­СЛУЖБ 5 квітня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект «Про національну безпеку».…
Цей день на­ра­зі не мож­на на­зва­ти днем на­шої єд­но­сті.Час­ти­на кра­їни по­лі­рує юві­лей­ні ме­да­лі, за­ку­по­вує гвоз­ди­ки і чіп­ляє до ви­во­ро­тів лац­ка­на…
Остан­ні по­дії в дер­жа­ві не ви­кли­ка­ють сум­ні­вів у то­му, що єди­ним шля­хом по­до­лан­ня по­лі­тич­ної, еко­но­міч­ної і со­ці­аль­ної кри­зи є де­цен­тра­лі­за­ція…
Для то­го щоб во­їни АТО ко­рис­ту­ва­ли­ся на­леж­ною по­ша­ною та ви­знан­ням з бо­ку су­спіль­ства, по­тріб­ні не тіль­ки на­род­ні лю­бов та до­ві­ра,…
Во­лон­тер­ський рух в Ук­раї­ні, на­ро­дже­ний по­ді­ями в зо­ні АТО, чах­не прос­то на очах, втра­ча­ючи свій ще до­не­дав­на по­туж­ний по­тен­ці­ал, який…
У той час, ко­ли військ­ко­ма­ти по­над си­лу на­ма­гаю­ть­ся ви­ко­на­ти «план до дво­ру» і за­без­пе­чи­ти при­зов за чер­го­вою хви­лею мо­бі­лі­за­ції, у…
Остан­нім ча­сом у всіх на вус­тах ін­ци­дент із чле­на­ми «Пра­во­го сек­то­ра» в Му­ка­че­во­му. Що це, дис­кре­ди­та­ція доб­ро­воль­чо­го ру­ху в Ук­раї­ні…
РЕФОРМИ Уго­да про асо­ці­ацію Ук­раї­ни з Єв­ро­пей­ським Со­юзом пе­ред­ба­чає ім­пле­мен­та­цію єв­ро­пей­сько­го за­ко­но­дав­ства, для цьо­го на­шій кра­їні не­об­хід­но про­вес­ти низ­ку ре­форм.…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».