Безпека
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Лютий 19, 2019

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Чому наші квартири не перетворилися на фортеці?
Пол­тав­ці по­тер­па­ють від квар­тир­них кра­ді­їв. За мі­лі­цей­ською ста­тис­ти­кою 2014 ро­ку, в ре­гіо­ні ско­єно 683 кра­діж­ки з квар­тир та при­ват­них бу­дин­ків, що на 21%... Читати далi
Коли обиратимемо продукти за якістю?
Зу­бо­жін­ня знач­ної час­ти­ни на­шо­го су­спіль­ства при­зве­ло до то­го, що ос­нов­ний чин­ник, за яким за­зви­чай лю­ди оби­ра­ють про­дук­ти хар­чу­ван­ня, ві­дій­шов на... Читати далi
Занепад українських газет – загроза...
Склад­на еко­но­міч­на си­ту­ація в Ук­раї­ні, а від­так не­га­тив­ні про­це­си, по­в’яза­ні з па­дін­ням кур­су грив­ні, пов­ною мі­рою тор­кну­ли­ся й... Читати далi
Цивільна оборона: хочеш вижити – рятуйся, як...
Бо­йо­ві дії на Схо­ді Ук­раї­ни з ча­сом фак­тич­но по­ста­ви­ли в рів­ні умо­ви і вій­сь­ко­вих, і ци­віль­них. Смер­тель­на не­без­пе­ка од­на­ко­во під­ступ­но ча­тує як на... Читати далi
Місток між минулим і сучасним
Під­мі­че­но, що на­род­ні му­зеї зав­жди ви­кли­ка­ють не­під­роб­ний ін­те­рес у тих, хто впер­ше пе­ре­сту­пає їх­ній по­ріг. І не ли­ше ори­гі­наль­ніс­тю екс­по­на­тів, а й... Читати далi
У Харкові менше дзвінків про теракти, ніж у Львові
Ми до­сить час­то чу­ємо ін­фор­ма­цію про за­мі­ну­ван­ня різ­них об’­єк­тів. У Хар­ко­ві в чо­ти­ри ра­зи збіль­ши­ла­ся кіль­кість дзвін­ків про тер­ак­ти, у Льво­ві — в де­сять... Читати далi
Якщо завтра війна
За ро­ки не­за­леж­но­сті ми ба­га­то чо­го роз­гу­би­ли зі спад­щи­ни СРСР. Із чи­мось роз­ста­ва­лись за­над­то лег­ко: мов­ляв, цьо­го вза­га­лі нам не по­тріб­но, бо здат­ні... Читати далi
У поєдинок з іржавою смертю
ВСТУПАЮТЬ ПІРОТЕХНІКИ 1-го СПЕЦІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ДСНС УКРАЇНИ: ЛИШЕ ПРОТЯГОМ 2014 РОКУ ВОНИ ЗНЕШКОДИЛИ МАЙЖЕ 14 ТИСЯЧ МІН І СНАРЯДІВ 17 ВЕРЕСНЯ — ДЕНЬ РЯТІВНИКА При спорудженні житлового будинку в Подільському районі столиці будівельники виявили предмет, схожий на авіаційну... Читати далi
ТОП-досягнення українського війська
УкомплектованістьСтаном на 1 січня 2018 року Міністерство оборони України створило оперативний резерв військовозобов’язаних чисельністю 140 тисяч осіб. Із них понад 111 тисяч призначено до оперативного резерву першої черги бригад і полків. Понад 30 тисяч резервістів узяли участь у навчальних... Читати далi
Європейські стандарти безпечності харчових...
20 ве­рес­ня на­бу­ва­ють чин­но­сті по­ло­жен­ня За­ко­ну Ук­раї­ни «Про ос­нов­ні прин­ци­пи та ви­мо­ги до без­печ­но­сті та якос­ті хар­чо­вих про­дук­тів». Фа­хів­ці... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

Зу­бо­жін­ня знач­ної час­ти­ни на­шо­го су­спіль­ства при­зве­ло до то­го, що ос­нов­ний чин­ник, за яким за­зви­чай лю­ди оби­ра­ють про­дук­ти хар­чу­ван­ня, ві­дій­шов на…
УкомплектованістьСтаном на 1 січня 2018 року Міністерство оборони України створило оперативний резерв військовозобов’язаних чисельністю 140 тисяч осіб. Із них понад…
Міни та інші вибухонебезпечні предмети, встановлені на Донбасі російськими найманцями, за 4 роки неоголошеної війни забрали 2558 людських життів. Із…
Вкот­ре Дер­жав­на служ­ба з пи­тань над­зви­чай­них си­ту­ацій Ук­раї­ни вда­ла­ся до но­ва­цій: від­те­пер там ви­рі­ши­ли по­ча­ти чер­го­ве ре­фор­му­ван­ня сис­те­ми дер­жав­ної по­жеж­ної…
За ро­ки не­за­леж­но­сті ми ба­га­то чо­го роз­гу­би­ли зі спад­щи­ни СРСР. Із чи­мось роз­ста­ва­лись за­над­то лег­ко: мов­ляв, цьо­го вза­га­лі нам не…
На Ук­раї­ну на­су­ну­ло­ся ли­хо, вбе­рег­ти­ся від яко­го не прос­то на­віть в еко­но­міч­но силь­них дер­жа­вах, де на бо­роть­бу з бі­дою по­діб­но­го…
НАЙЧАСТІШЕ ПОЖЕЖІ ВИНИКАЮТЬ З ВИНИ ЛЮДЕЙ, ОСОБЛИВО ТОДІ, КОЛИ ВОНИ ПЕРЕБУВАЮТЬ У НЕТВЕРЕЗОМУ СТАНІ Сум­на ста­тис­ти­каНаша країна який рік поспіль…
ВСТУПАЮТЬ ПІРОТЕХНІКИ 1-го СПЕЦІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ДСНС УКРАЇНИ: ЛИШЕ ПРОТЯГОМ 2014 РОКУ ВОНИ ЗНЕШКОДИЛИ МАЙЖЕ 14 ТИСЯЧ МІН І…
Кор­дон — не ли­ше не­від’­єм­ний ат­ри­бут не­за­леж­но­сті дер­жа­ви, яку ук­ра­їн­ський на­род від­стоює впро­довж остан­ніх двох ро­ків зі зброєю в ру­ках.…
У Льво­ві від­бу­ла­ся кон­фе­рен­ція що­до спіль­но­го між­на­род­но­го на­вчан­ня Дер­жав­ної служ­би Ук­раї­ни з над­зви­чай­них си­ту­ацій (ДСНС) та НА­ТО із за­по­бі­ган­ня та…
20 ве­рес­ня на­бу­ва­ють чин­но­сті по­ло­жен­ня За­ко­ну Ук­раї­ни «Про ос­нов­ні прин­ци­пи та ви­мо­ги до без­печ­но­сті та якос­ті хар­чо­вих про­дук­тів». Фа­хів­ці на­зи­ва­ють…
У Льво­ві від­бу­ла­ся все­ук­ра­їн­ська кон­фе­рен­ція «Ак­ту­аль­ні пи­тан­ня су­час­ної бо­йо­вої трав­ми», при­свя­че­на ак­ту­аль­но­му пи­тан­ню сьо­го­ден­ня — на­дан­ню ме­дич­ної до­по­мо­ги по­ра­не­ним і…
Сторiнка 1 iз 2

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».